Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

HABAKUK PRÓFÉTA KÖNYVE

Habakuk panasza
1 A teher, amelyet Habakuk próféta
látott.
2.Meddig kiáltok még oh Uram, és
nem hallgatsz meg! Kiáltozom hozzád az
erõszak miatt, és nem szabadítasz meg!
Zsolt. 22,7.
3.Miért láttatsz velem hamisságot, és
szemléltetsz nyomorgatást? Pusztítás és
erõszak van elõttem, per keletkezik és
versengés támad!
4. Azért inog a törvény, és nem érvényesül
az igaz ítélet; mert gonosz hálózza
be az igazat, azért származik hamis ítélet!
Zsolt. 58,1. 2.
Isten válasza
5. Nézzetek szét a népek között, vizsgálódjatok
és csodálkozással csodálkozzatok,
mert oly dolgot cselekszem a ti
napjaitokban, mit el sem hinnétek, ha
beszélnék! Ésa. 29,14. 2Kor. 9,8. Ef. 3,20. 21.
6.Mert ímé, feltámasztom a káldeusokat,
a kegyetlen és vakmerõ nemzetet,
amely eljárja a földet széltében, hogy hajlékokat
foglaljon el, amelyek nemaz övéi.
Ezék. 7,24. 21,31.
7. Rettenetes és iszonyatos ez, maga
szerzi törvényét és hatalmát.
8. És lovai serényebbek a párducoknál,
és gyorsabbak az esti farkasoknál, és elõtörtetnek
az õ lovasai; és az õ lovasaimeszszirõl
jönnek, repülnek,mint a zsákmányra
sietõ keselyû. 5Móz. 28,49.Mát. 24,28.
9.Mindnyája ragadományért jön, orcájuk
elõre néz, és annyi foglyot gyûjt, mint
a föveny.
10. Kacag ez a királyokon, és a fejedelmek
néki nevetség, minden erõsséget
csak nevet, töltést emel és megostromolja
azt.
11.Majd tovaszáll viharként és elvonul
és bûnbe esik; õ kinek istene az õ hatalma.
12. Avagy nem Te vagy-é Uram, öröktõl
fogva az én Istenem, Szentem?
Nem veszünk el! Ítéletre rendelted õt,
oh Uram, fenyítõül választottad õt, én
erõsségem! Zsolt. 90,2. 93,2.
HABAKUK PRÓFÉTA KÖNYVE
HABAKUK KÖNYVE 1. 2. 899
13. Tisztábbak szemeid, hogysemnézhetnéd
a gonoszt, és a nyomorgatást
nem szemlélheted: miért szemléled hát
a hitszegõket? És hallgatsz, mikor a gonosz
elnyeli a nálánál igazabbat?!
14. Olyanokká teszed az embert, mint
a tenger halai, és mint a csúszómászó
állatok, melyeknek nincsen vezérük?
15.Mindnyáját kivonsza horoggal, gyalomjába
keríti, és hálójába takarítja be
õket; ezért örül és vigad.
16. Ezért áldozik gyalomjának, és füstöl
az õ hálójának, mert ezekkel kövér az õ
része, és zsíros az õ eledele.
17. Vajon azért ürítheti-é gyalmát, és
szüntelen ölheti-é a nemzeteket kímélet
nélkül?!
Vigasztalás a hit számára
2 Õrhelyemre állok, ésmegállok a bástyán,
és vigyázok, hogy lássam, mit
szól hozzám, és mit feleljek én panaszom
dolgában. Ésa. 21,8.
2. És felele nékem az Úr, és mondá:
Írd fel e látomást, és vésd táblákra, hogy
könnyen olvasható legyen.
Zsolt. 118,5. 138,3. Jer. 33,3. Csel. 5,20. 21.
3.Mert e látomás bizonyos idõre szól,
de vége felé siet és meg nem csal; ha
késik is, bízzál benne; mert eljön, el fog
jönni, nem marad el! Zsolt. 27,13. 14.
Dán. 8,17. Zsid. 10,37. Jak. 5,7. 8. 2Pét. 3,9.
4. Nézd a felfuvalkodottat, nem igaz
õbenne az õ lelke; az igaz pedig az õ hite
által él. Róm. 1,17. Gal. 3,11. Zsid. 10,38.
5. És bizony, a bor is megcsal: felgerjed
a férfiú és nincsen nyugalma; õ, aki tátja
száját, mint a Seol, és olyan õ, mint a
halál: telhetetlen, és magához ragad minden
népet és magához csatol minden
nemzetet. Péld. 27,20.
6. Avagy nemköltenek-é ezekmindnyájan
példabeszédet róla, és találós mesét
reá,mondván: Jaj annak, aki rakásra gyûjti,
ami nem övé! De meddig? És aki adóssággal
terheli magát!
7. Avagy nemtámadnak-é hirtelen, akik
téged mardossanak, és nem serkennek-é
fel, akik háborgassanak téged? És zsákmányul
esel nékik.
8.Mivelhogy kifosztogattál sok nemzetet,
kifosztanak téged mind a többi népek
az emberek véréért, és az országok, városok
és minden bennük lakozók ellen való
erõszaktételért.
9. Jaj annak, aki bûnös szerzeményt
szerez házának, hogy magasra rakhassa
fészkét, hogy megszabadulhasson a gonosz
hatalma elõl. Jak. 5,3.
10. Házadnak gyalázatára tervezted a
sok nép kiirtását, és bûnössé tetted életedet.
11.Mert a kõ is ellened kiált a falból,
és a gerenda a faalkotmányból visszhangoz
néki.
12. Jaj annak, aki várost épít vérengzéssel,
és aki várat emel álnoksággal.
13. Avagy ímé, nem a Seregek Urától
van-é ez, hogy a népek tûznek építenek,
és a nemzetek a hiábavalóságnak fáradoznak?
Ésa. 50,11.
14.Mert az Úr dicsõségének ismeretével
betelik a föld, amiképpen a folyamok
betöltik a tengert.
15. Jaj annak, aki megitatja felebarátját,
epédet keverve belé, hogy megrészegítsed
õt, hogy láthassad az õ szemérmüket!
Hós. 7,5.
16. Gyalázattal telsz meg dicsõség helyett;
igyál te is és láttassék szemérmed;
reád fordul az Úr jobbjának pohara, és
gyalázat borítja el dicsõségedet.
17. Bizony, a libanoni erõszakoskodás
gyászba borít téged, és a vadak pusztítása,
amely rettegteté õket, az emberek
véréért és az országon, a városon és
annak minden lakosán ûzött erõszakosságért.
Jer. 50,33.
18.Mit használ a faragott kép, hogy a
faragója kifaragta azt? Vagy az öntött kép
és amely hazugságot tanít, hogy a képnek
faragója bízik abban, csinálván néma bálványokat?
19. Jaj annak, aki fánakmondja: Serkenj
fel! Néma kõnek: Ébredj fel! Taníthat-é
ez? Ímé, borítva van arannyal és ezüsttel,
lehelet pedig nincs benne semmi!
20. Ellenkezõleg az Úr az Õ szent
templomában, hallgasson elõtte az
egész föld!
900 HABAKUK KÖNYVE 3. — SOFÓNIÁS KÖNYVE 1.
Isten eljön ítéletre
3 Habakuk próféta könyörgése a sigjónóth
szerint.
2. Uram, hallám, amit hirdettél, és megrettenék!
Uram! Évek közepette keltsd
életre a Te munkádat, évek közepette
jelentsd meg azt! Haragban emlékezzél
meg kegyelmességrõl!
3. Isten a Témán felõl jön, és a Szent
a Párán hegyérõl. Szela. Dicsõsége elborítja
az egeket, és dicséretével megtelik
a föld. Zsolt. 85,6.
4. Ragyogása, mint a napé, sugarak
támadnak a kezébõl; és ott van az Õ
hatalmának rejteke. Sof. 1,14.
5. Elõtte döghalál jár, és nyomaiban forró
láz támad.
6.Megáll ésméregeti a földet, pillant és
megrendíti a népeket, az örökkévaló hegyek
szétporlanak, elsüllyednek az örökkévaló
halmok; az Õ ösvényei örökkévalók!
7. Bomlani látom Khusán sátrait, reszketnek
aMidiánföld kárpitjai!
8. A folyók ellen gerjedt-é fel az Úr? Vajon
a folyókra haragszol-é, vagy a tengerre
bõszültél-é fel, hogy lovaidon és diadalszekereiden
robogsz? 2Móz. 14,21.
9. Csupasz, meztelen a Te kézíved, a
törzseknek esküvéssel tett ígéret szerint!
Szela. A föld folyókat ömleszt. Józs. 3,16.
10. Látnak téged és megrendülnek a
hegyek, gátat tör a víz ár, harsog a hullám,
és magasra emeli karjait. 2Móz. 19,16.
11. A nap és hold megállnak helyükön
cikázó nyilaid fényétõl és ragyogó kopjád
villanásától. Józs. 10,12. 13.
12. Haragodban eltaposod a földet, búsultodban
szétmorzsolod a nemzeteket.
13. Kiszállsz néped szabadítására,
felkented segítségére; szétzúzod a fõt
a gonosznak házában; nyakig feltakarod
az alapjait. Szela! 2Sám. 5,20. Gal. 4,4.
14. Saját dárdájával vered át az õ vezéreinek
fejét, akik berohannak, hogy szétszórjanak
engem; ujjonganak, hogy rejtekében
emészthetik meg a szegényt.
15. Lovaiddal megtaposod a tengert, a
nagy vizek hullámait.
16. Hallám és reszket a bensõm, a szózatra
remegnek ajkaim; porladni kezdenek
csontjaim, reszketnek lábaim: hogy
nyugton legyek a nyomorúság napján,
amely feljön a népre,melymegsanyargatja
azt.
17.Mert a fügefa nem fog virágozni, a
szõlõkben nem lészen gyümölcs, megcsal
az olajfa termése, a szántóföldek sem
teremnek eleséget, kivész a juh az akolból,
és nem lesz ökör az istállóban.
18. De én örvendezni fogok az Úrban,
és vigadok az én üdvözítõ Istenemben.
19. Az Úr Isten az én erõsségem, hasonlókká
teszi lábaimat a nõstény szarvasokéihoz,
és az én magas helyeimen
jártat engem! Az éneklõmesternek, az én
hangszereimmel. Zsolt. 27,1. Ésa. 61,10.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 112
Tegnapi: 230
Heti: 1 605
Havi: 4 341
Össz.: 860 352

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 88.Habakuk próféta könyve 1-3.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »