Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

SOFÓNIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

A harag napja
1 Az Úr Igéje, amelyet szólt Sofóniásnak,
a Kusi fiának, aki Gedáliás fia,
aki Amariás fia, aki Ezékiás fia, Jósiásnak
az Amon fiának idejében. 2Kir. 22,1. 2Pét. 1,21.
2. Elvesztek, mindent elvesztek e föld
színérõl, azt mondja az Úr.
3. Elvesztek embert és barmot; elvesztem
az ég madarait, és a tenger halait és
a botránkoztatás eszközeit a gonoszokkal
együtt; az embert is kiirtom a föld színérõl,
azt mondja az Úr.
4. És kinyújtom kezemet Júda ellen és
Jeruzsálem minden lakója ellen, és kiirtom
e helyrõl a Baál maradékát, a bálványpapok
nevét a papokkal együtt;
5. Azokat is, akik a háztetõkön az ég
seregének hajlonganak; és azokat, akik
hajlonganak, esküdvén az Úrra, de esküsznek
az õMolokjukra is;
1Kir. 11,33. 2Kir. 23,4. 5. 12. Jer. 19,13.
SOFÓNIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE
SOFÓNIÁS KÖNYVE 1. 2. 901
6. Azokat is, akik elfordultak az Úr
követésétõl, és akik nem keresik az Urat
és nem tudakoznak felõle.
7. Hallgass az Úr Isten orcája elõtt,
mert közel van az Úrnak napja, mert
áldozatot készíttetett az Úr, megszentelte
az Õ hivatalosait. 1Kor. 5,7.
8. És lészen az Úr áldozatának napján:
megfenyítem majd a fejedelmeket és a
királyok fiait és mindazokat, akik idegen
öltözetbe öltöztek. Jer. 39,6. Ezék. 39,17–20.
9. És megfenyítem mindazt, aki a küszöbön
ugrál ama napon, akik erõszakkal
és csalárdsággal töltik meg az õ uruknak
házát.
10. És lészen azon a napon, azt mondja
az Úr, kiáltó szózat a halkaputól fogva,
és jajgatás az alsó városból, és nagy recsegés
a halmok felõl. 2Krón. 33,14.
11. Jajgassatok, ti, akik a völgyben laktok,
mert elpusztul az egész kalmár nép,
kivágattatik minden, aki ezüstöt mér.
12. És lészen az idõben, megmotozom
majd Jeruzsálemet szövétnekkel, ésmegfenyítem
azokat, akik saját seprejükön
hevernek, akik ezt mondják szívükben:
sem jót, sem rosszat nem cselekszik az
Úr. Zsolt. 94,7.
13. És gazdagságuk prédává lesz, házaik
pedig pusztává. Építenek házakat, de
nem lakják, és plántálnak szõlõket, de
nem isszák azoknak borát. 5Móz. 28,30.
14. Közel van az Úrnak nagy napja, közel
van és igen siet; az Úr napjának szava
keserves, kiáltoz azon a hõs is. Jóel 2,1.
15. Haragnak napja az a nap, szorongatásnak
és nyomorúságnak napja; pusztításnak
és pusztulásnak napja; sötétségnek
és homálynak napja; felhõnek
és borúnak napja.
16. Kürtnek és tárogatónak napja a
megerõsített városok ellen és a büszke
tornyok ellen! Jer. 4,19.
17. És megszorongatom az embereket
és járnak, mint a vakok, mert vétkeztek
az Úr ellen, és kiontatik vérük,mint a por,
és testük, mint szemét.
18. Sem ezüstjük, sem aranyuk nem
szabadíthatja meg õket az Úr haragjának
napján, és az Õ féltõ szerelmének tüze
megemészti az egész földet; mert véget
vet, bizony hirtelen vet véget e föld minden
lakosának. Préd. 9,10. Ésa. 55,2.
Büntetõ ítélet a népek ellen
2 Térjetek eszetekre, s eszméljetek fel,
ti, orcátlan nemzet, Jóel 2,16.
2.Mielõtt szülne a végzés,mint a polyva
száll tova az a nap; míg rátok nem jön az
Úr haragjának tüze,míg rátok nemjön az
Úr haragjának napja! 2Kir. 23,26. Ján. 16,8--11.
3. Keressétek az Urat mindnyájan e
föld alázatosai, akik az Õ ítélete szerint
cselekedtek; keressétek az igazságot,
keressétek az alázatosságot: talán megoltalmaztattok
az Úr haragjának napján!
Zsolt. 76,9. Jóel 2,14. Ámós 5,6. 15.
4.Mert elhagyottá lesz Gáza, Askelon
pedig pusztasággá; Asdódot délben ûzik
el, és Ekron kiirtatik. Jer. 6,4. 15,8.
5. Jaj a tenger vidékén lakóknak, a kereteusok
nemzetségének! Az Úr Igéje ellened
van, te Kánaán, filiszteusok földje;
elpusztítalak téged, lakatlanná leszel.
6. És a tenger vidéke legelõkké, pásztorok
tanyáivá és juhoknak aklaivá lészen.
7. És az a vidék a Júda házánakmaradékáé
lesz, õk legeltetnek azon; estére Askelon
házaiban heverésznek, mert meglátogatja
õket az Úr, az õ Istenük, és visszahozza
az õ foglyaikat. Ésa. 11,11. Agg. 1,12.
8. Hallottam Moáb gyalázkodását és
Ammon fiainak szidalmait, amelyekkel
gyalázták népemet, és felfuvalkodtak az õ
határuk ellen. Jer. 48,27. 49,1. Ezék. 25,8.
9. Azért élek én, mondja a Seregeknek
Ura, Izraelnek Istene, hogyMoáb olyanná
lészen, mint Szodoma, Ammon fiai pedig,
mintGomorra: tövistermõ föld, sótelep és
pusztaság örökre; népem maradéka prédálja
fel õket, és nemzetségem ivadékai
bírják majd õket. Ésa. 15,1. Ámós 1,13. 2,1.
10. Ez esik meg rajtuk az õ kevélységükért,
amiért gyalázkodtak és felfuvalkodtak
a Seregek Urának népe ellen.
11. Rettenetes lesz az Úr ellenük, mert
elfogyatja a földnek minden istenét, és
néki hódol majd mindenki a maga lakhelyén,
a pogányoknak is minden szigete.
1Móz. 49,10. Zsolt. 2,8.Mal. 1,11. Ján. 4,21.
902
12. Ti is, kúsiak! Fegyverem öli meg
õket.
13. És kinyújtja kezét észak felé, és elveszti
Asszíriát, Ninivét pusztasággá teszi,
kietlenné, mint egy sivatag.
14. És nyájak heverésznek bensejében,
mindenféle állatok serege: pelikán és sündisznó
hálnak párkányain, az ablakban
azoknak szava hangzik, a küszöbön omladék
lészen, mert lefosztatott a cédrus!
15. Ímé, a víg város, a bátorságban lakozó,
amely ezt mondja szívében: Én vagyok
és nincs kívülem más!Milyen pusztasággá
lett, vadak tanyájává, aki átmegy
rajta, mind süvöltöz és csapkodja kezét.
Fenyegetés Jeruzsálem ellen
3 Jaj az ellenszegülõnek és undoknak,
az erõszakos városnak!
2. Nem hallgatott a szóra, nem fogadta
a feddést, nem bízott az Úrban, Istenéhez
nem közelített! Zsolt. 73,28. Jak. 4,8.
3. Fejedelmei olyanok benne, mint az
ordító oroszlánok, bírái, mint az este járó
farkasok, nem hagynak reggelre a csonton.
Jer. 6,3.Mik. 3,11.
4. Prófétái hivalkodók, hitetõ férfiak;
papjai beszennyezik a szent helyet, erõszakot
tesznek a törvényen.
Jer. 23,32. Ezék. 22,26.
5. Az Úr igaz õbenne, nem cselekszik
hamisságot; reggelrõl reggelre napfényre
hozza ítéletét; nem mulasztja el: de
nem ismeri a szégyent a gonosz! Ján. 3,16.
6. Nemzeteket irtottam ki; elpusztultak
tornyaik; feldúltam falvaikat, nincs, aki
átmenjen rajtuk; elromboltattak városaik,
egy ember sincs bennük, nincs lakosuk!
7.Mondtam: Csak félj engem, és fogadd
el a kiigazítást, akkor nem irtatott
volna ki lakhelye; mindaz, amit felõle végeztem:
mégismihelyt felvirradtak, rosszra
indították minden cselekedetüket.
8. Azért várjatok rám, azt mondja az Úr,
míg prédára kelek; mert elvégeztem,
hogy egybegyûjtöm a népeket, hogy
összeszedem az országokat, hogy kiöntsem
rájuk búsulásomat, haragomnak
egész hevét, mert gerjedezésem tüzében
emésztetik meg az egész föld! Péld. 20,22.
A messiási idõ vigaszteljes ígérete
9. Akkor változtatom majd a népek
ajkát tisztává, hogy mind segítségül hívják
az Úr nevét, hogy egy akarattal szolgálják
Õt. Jóel 2,28--32. Csel. 2,1--11. 10,44--48.
10. Kús folyóvizein túlról hozzák imádóim,
szétszórt népemnek leányai ételáldozatomat
nékem. Zsolt. 68,31. Csel. 8,27.
11. Azon a napon nem szégyenülsz
meg egyetlen cselekedetért sem, amelyekkel
vétkeztél ellenem;mert akkor eltávolítomkörödbõl
azokat, akik kérkedve
örvendeznek benned, és nem kevélykedel
többé az én szent hegyemen. Mát. 3,9.
12. És marasztok közötted nyomorult és
szegény népet, akik bíznak azÚr nevében.
13. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot,
nem szól hazugságot, és nem
találtatik szájában álnokságnak nyelve,
hanem legelésznek és lenyugosznak és
nem lesz aki felrettentse õket. Zsolt. 118,8.
14. Énekelj Sionnak leánya, harsogj
Izrael, örvendj és teljes szívvel vigadj
Jeruzsálem leánya! Zsolt. 14,7.
15.Megváltoztatta az Úr a te ítéletedet,
elfordította ellenségedet; Izrael Királya,
az Úr, közötted van, nem látsz
többé gonoszt! Ezék. 48,35. Ján. 1,49. Jel. 21,3.
16. Azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek:
Ne félj! Ne lankadjanak kezeid
Sion! Ésa. 41,10. 43,1. Zsid. 12,12.
17. Az Úr, a te Istened közötted van;
hatalmas, Õ a Megváltó; örül terajtad
örömmel, hallgat az Õ szerelmében,
énekléssel örvendez néked. 2Móz. 23,25.
18. Az ünnep miatt bánkódókat egybegyûjtöm,
akik közüled valók; gyalázat
terhe van rajtuk. 5Móz. 7,15. JerSir. 2,6.
19. Ímé, én elbánok minden te nyomorgatóddal
abban az idõben, és megtartom
a sántát, és összeszedem a szétszórtakat,
és híresekké és nevesekké teszemõket az
õ gyalázatuknak egész földjén. Mik. 4,6. 7.
20. Abban az idõben elhozlak titeket,
és akkor összeszedlek titeket, mert
nevesekké és híresekké teszlek titeket
a földnek minden népe között, mikor
megfordítom a ti fogságotokat a ti szemetek
elõtt, azt mondja az Úr.
Ésa. 11,12. Ezék. 28,25. Ámós 9,14. Róm. 11,25.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 127
Tegnapi: 184
Heti: 127
Havi: 3 971
Össz.: 872 106

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 89.Sofóniás próféta könyve 1-3.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »