Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

ZAKARIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

Intés megtérésre
1 Dáriusz második esztendejében, a
nyolcadik hónapban szóla az Úr
Zakariáshoz, a Berekiás fiához, aki Iddó
próféta fia, mondván: Ezsdr. 5,1.Mát. 23,35.
2. Igen megharagudott az Úr a ti atyáitokra.
3.Mondjad azért nékik: Ezt mondja a
Seregeknek Ura: Térjetek hozzám, szól
a Seregeknek Ura, és hozzátok térek,
mond a Seregeknek Ura.
Jer. 25,5. 35,15.Mik. 3,7.Mal. 3,7. Luk. 15,20.
4. Ne legyetek olyanok, mint atyáitok,
akikhez az elébbi próféták kiáltottak,
mondván: Ezt mondja a Seregeknek Ura:
Térjetek meg kérlek a ti gonosz útjaitakról,
és a ti gonosz cselekedeteitekbõl, de
nemhallgattakmeg, és nemfigyelmeztek
reám, szól az Úr. Ésa. 31,6. Jer. 3,12. Hós. 14,1.
5. Atyáitok? Hol vannak õk? És a próféták
örökké élnek-é?
6. De az én beszédeim és végzéseim,
melyeket szolgáim, a próféták által hirdettem:
nem beteljesedtek-é a ti atyáitokon?
ZAKARIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE
905
És megtértek és azt mondták: amint elhatározta
a Seregeknek Ura, hogy a mi
útjaink és cselekedeteink szerint bánik
velünk: úgy bánt velünk.
Ésa. 55,1. JerSir. 1,18. 2,17. Csel. 5,31.
7. A tizenegyedik hónapnak, azaz a
Sebat hónapnak huszonnegyedik napján,
Dáriusznak második esztendejében, szóla
az Úr Zakariáshoz, a Berekiás fiához,
aki Iddó próféta fia, mondván:
8. Látám éjszaka, hogy ímé, egy férfiú
veres lovon ül vala, és áll vala a mirtusfák
között, amelyek egy árnyas völgyben voltak;
háta mögött pedig veres, tarka és
fehér lovak. Józs. 5,13. Ésa. 55,13. Jel. 6,2. 4.
9. És mondám: Mik ezek Uram? És
mondá nékem az angyal, aki beszél vala
nékem: Én megmutatom néked: mik
ezek.
10. Akkor felele az a férfiú, aki amirtusfák
között áll vala, és mondá: Azok ezek,
akiket az Úr küldött, hogy járják be e
földet; Zsolt. 91,11. Zsid. 1,14.
11. És felelének az Úr angyalának, aki a
mirtusfák között áll vala, és azt mondták:
Bejártuk a földet, és ímé, az egész föld
vesztegel és nyugodt. Zsolt. 102,20.
12. Az Úr angyala pedig felele, és mondá:
Seregeknek Ura!Meddig nemkönyörülszmég
Jeruzsálemen és Júdának városain,
amelyekre haragszol immár hetven
esztendõ óta? Zsolt. 74,10. 103,13.
Jer. 12,4. 25,11. Dán. 9,2. Hab. 1,2. Jel. 6,10.
13. És nyájas szavakkal, vigasztaló szókkal
felele az Úr az angyalnak, aki beszél
vala velem. Jer. 29,10.
14. És mondá nékem az angyal, aki
beszél vala velem: Kiálts, ezt mondván:
Ezt mondja a Seregeknek Ura: Szeretem
Jeruzsálemet és a Siont nagy szeretettel!
Jóel 2,18.
15. De nagy haraggal haragszom én a
hivalkodó népekre, akikre kevéssé haragudtam
ugyan, de õk gonoszra törtek.
Ésa. 47,6.
16. Azt mondja azért az Úr: könyörületességgel
fordulok Jeruzsálemhez;
benne építtetik meg az én házam, szól
a Seregeknek Ura, ésmérõzsinór nyújtatik
ki Jeruzsálem felett. Ésa. 12,1. 54,8.
17.Mégis kiálts, mondván: Ezt mondja
a Seregeknek Ura: Bõvölködni fognak
még városaim a jóban, mert megvigasztalja
még az Úr a Siont, és magáévá fogadja
még Jeruzsálemet! Ésa. 14,1. 40,1. 2.
Látomás négy szarvról
18.Majd felemelém szemeimet, és ímé,
négy szarvat láték.
19. És mondám az angyalnak, aki beszél
vala velem: Mik ezek? És monda nékem:
Ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták
Júdát, Izraelt és Jeruzsálemet.
20. Azután mutata nékem az Úr négy
mesterembert.
21. És mondám: Mit jöttek ezek cselekedni?
Õ pedig szóla, mondván: Ezek
azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát
annyira, hogy senki sem emelheti vala
fel fejét: de eljöttek ezek, hogy elrettentsék
õket, hogy letörjék a pogányok
szarvait, akik szarvakkal támadtak Júda
földje ellen, hogy szétszórják azt.Zsolt. 75,4.
A mérõzsinóros férfi
2 Felemelémismét szemeimet, és ímé,
láték egy férfiút és a kezében mérõkötelet.
Jer. 31,9. Ezék. 40,3. 47,3. Jel. 11,1. 21,15.
2. Ésmondám:Hovámégy te? Ésmondá
nékem:Megmérni Jeruzsálemet, hogy lássam:
mennyi a széle és mennyi a hossza?
3. És ímé, az angyal, aki beszél vala velem,
kijöve, és más angyal is kijöve eléje.
4. És monda annak: Fuss, és szólj e
gyermekhez, mondván: Kerítetlenül fogják
lakni Jeruzsálemet a benne levõ
emberek és barmok sokasága miatt.
Jer. 31,27. Ezék. 36,10.
5. Én pedig, szól az Úr, tûzfal leszek
körülötte és megdicsõítem magamat
õbenne! Ésa. 26,1. 60,19. Jel. 21,23.
A Babilonból való visszatérés
6. Jaj, jaj! Fussatok ki az északi földrõl,
így szól az Úr, mert az ég négy szele felé
szórtalak szét titeket, szól az Úr.
5Móz. 28,46. Ésa. 48,20.
7. Jaj Sion! Szabadítsd ki magadat, ki
Babilon leányánál lakozol.
8.Mert így szól a Seregeknek Ura:
Dicsõség után küldött engem a pogá-
ZAKARIÁS KÖNYVE 1. 2.
906 ZAKARIÁS KÖNYVE 2. 3. 4.
nyokhoz, akik fosztogatnak titeket,
mert aki titeket bánt, az Õ szemefényét
bántja. Zsolt. 17,8. 2Thess. 1,6.
9.Mert ímé én felemelemkezemet ellenük,
és saját szolgáik prédájává lesznek,
és megtudjátok, hogy a Seregeknek Ura
küldött el engem. Ésa. 19,16.
10. Örülj és örvendezz, Sionnak leánya,
mert ímé elmegyek és közötted
lakozom! így szól az Úr.
3Móz. 26,12. Ezék. 37,27. Ján. 1,14. 1Kor. 6,19.
11. És sok pogány csatlakozik azon a
napon az Úrhoz, és népemmé lesznek, és
közötted lakozom, és megtudod, hogy a
Seregeknek Ura küldött hozzád engem.
2Móz. 12,49. Ezék. 33,33.
12. És birtokba veszi az Úr Júdát, mint
az Õ osztályrészét a szent földön, és újra
magáévá fogadja Jeruzsálemet.
13. Hallgasson minden test az Úr
elõtt: mert felkelt az Õ szentséges helyérõl.
Zsolt. 46,10. Hab. 2,20. Sof. 1,7.
Józsua fõpap az Úr angyala elõtt
3 Azután megmutatá nékem Józsuát,
a fõpapot, aki az Úr angyala elõtt álla,
és a sátánt, aki jobb keze felõl álla, hogy
vádolja õt. Jób 1,6. Zsolt. 109,6. Agg. 1,1.
Ján. 10,10. Ef. 4,27. Jak. 4,7. Jel. 12,10.
2. És mondá az Úr a sátánnak: Dorgáljon
meg téged az Úr, te sátán; dorgáljon
meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet.
Avagy nem tûzbõl kikapott üszögé
ez? Zsolt. 109,31.Márk 16,17. Luk. 13,12. 16.
Csel. 26,18. Róm. 8,33. 11,5. Kol. 2,15. Júd. 9. 23.
3. Józsua pedig szennyes ruhába volt
öltöztetve, és áll vala az angyal elõtt.
4. És szóla és monda az elõtte állóknak,
mondván: Vegyétek le róla a szennyes
ruhákat! És monda néki: Lásd! Levettem
rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba
öltöztetlek téged! Jel. 19,8.
5. Azután mondám: Tegyenek fejére
tiszta süveget! Feltevék azért fejére a
tiszta süveget, és ruhákba öltözteték õt,
az Úrnak angyala pedig ott áll vala.
6. És bizonyságot tett az Úrnak angyala
Józsuának, mondván: 2Móz. 29,6.
7. Ezt mondja a Seregeknek Ura: Ha az
én útjaimban jársz, és ha parancsolataimat
megtartod: te is ítélõje leszel az én
házamnak, sõt õrizni fogod az én pitvaraimat,
és ki- s bejárást engedek néked
ez itt állók között. 5Móz. 17,9. Ésa. 42,1.
8. Halld meg Józsua, te fõpap; te és
barátaid, akik elõtted ülnek, mert jelképes
férfiak ezek: Ímé, bizony elõhozom
az én szolgámat, Csemetét!
Zsolt. 71,7. Ésa. 4,2. 42,1. 53,2. Jer. 23,5. 33,15.
9.Mert ímé e kõ az, amelyet Józsua
elé helyezek; egy kövön hét szem; ímé,
én faragom annak faragványait, így szól a
Seregeknek Ura, és eltörlöm e földnek
álnokságait egy napon. Zsolt. 118,22.
Ésa. 28,16. 53,4. Jer. 31,34. Róm. 16,20. Jel. 5,6.
10. Azon a napon, így szól a Seregeknek
Ura, mindenki hívja majd a maga felebarátját
a szõlõtõ alá és a fügefa alá. Mik. 4,4.
Az arany gyertyatartó és a két olajfa
4 Majd visszatért az angyal, aki beszélt
velem, és felköltött engem, mint mikor
valaki álmából költetik fel. Dán. 8,18.
2. És mondá nékem: Mit látsz te? És
mondám: Látok ímé egy színarany gyertyatartót,
tetején az olajtartója, rajta pedig
annak hét szövétneke, és hét csõ a szövétnekekhez,
amelyek a tetején vannak;
3. És mellette két olajfa: egyik az olajtartó
jobb oldalán, a másik pedig annak
bal oldalán. 2Móz. 25,31. Jel. 1,12. 4,5. 11,3. 4.
4. És felelék, és mondám az angyalnak,
aki beszél vala velem, mondván: Mik
ezek, Uram?
5. És felele az angyal, aki beszél vala
velem, és mondá nékem: Hát nem tudodé,
mik ezek? És mondám: Nem, Uram!
6. És felele, és szóla nékem, mondván:
Az Úr beszéde ez Zorobábelhez, mondván:
Nem erõvel, sem hatalommal, hanem
az én Szellememmel! azt mondja
a Seregeknek Ura. Zsolt. 84,11. Ésa. 40,4.
Hós. 1,7. Agg. 1,1. 2,5. Csel. 1,8. 1Ján. 2,20. 27.
7. Ki vagy te, te nagy hegy? Lapállyá
leszel Zorobábel elõtt, és felviszi a csúcskövet,
és ilyen kiáltás támad: Áldás, áldás
reá! Zsolt. 114,4. Ésa. 43,6.Mát. 21,21.
8. És szóla hozzám az Úr, mondván:
9. A Zorobábel kezei veték meg e ház
alapját, és az õ kezei végzik el azt, ésmegtudod,
hogy a Seregeknek Ura küldött el
engem hozzátok. 1Kor. 2,4. 1Thess. 1,5.
907
10. Mert akik csúfolták a kicsiny
kezdetet, örülni fognak, ha meglátják
Zorobábel kezében az ónkövet. Hét van
ilyen, az Úrnak szemei ezek, amelyek
átpillantják az egész földet.
2Krón. 16,9. Péld. 15,3. Agg. 2,3.
11. És felelék, és mondám néki: Mi ez
a két olajfa a gyertyatartó jobb és bal oldalán?
Jel. 11,4.
12. Ésmásodszor is felelék, ésmondám
néki: Micsoda az olajfának az a két ága,
amelyek a két aranycsõ mellett vannak,
és öntik magukból az aranyat?
13. És szóla nékem, mondván: Hát nem
tudod-é, mik ezek? És mondám: Nem,
Uram!
14. És mondá nékem: Ezek ketten az
olajjal felkenettek, akik az egész föld Ura
mellett állnak. Jel. 11,4.
A repülõ könyv
5 Azután ismét felemelém szemeimet,
és látám, hogy ímé, egy könyv repül
vala.
2. És monda nékem:Mit látsz te? És én
mondám: Látok egy repülõ könyvet, húsz
sing a hossza és tíz sing a széle.
3. És monda nékem: Ez az átok, amely
kihat az egész föld színére; mert mindaz,
aki lop, ehhez képest fog innen kiirtatni,
és mindaz, aki hamisan esküszik, ehhez
képest fog innen kiirtatni. 5Móz. 24,16.
Neh. 13,2. Ésa. 3,10. 11. 43,25. Jer. 31,30.
Ezék. 18,19--22. 2Kor. 5,18. 19. Gal. 3,13. 1Ján. 1,9.
4. Kibocsátom ezt, szól a Seregeknek
Ura, és bemegy a lopónak házába, és
annak házába, aki hamisan esküszik az
én nevemre, és ottmarad annak házában,
és megemészti azt, s annak fáit és köveit.
5.Majd kijöve az angyal, aki beszél vala
velem, és monda nékem: Emeld csak fel
szemeidet, és lásd meg: micsoda az, ami
kijön?
6. És mondám: Micsoda ez? Õ pedig
mondá: Az, ami kijön, mérõedény. És
mondá: Ilyen a formájuk az egész földön.
7. És ímé, egy kerek óndarab repül vala,
és ül vala egy asszony amérõedény közepében.
8. És mondá: Ez az istentelenség. És
veté ezt a mérõedény közepébe, a darab
ónt pedig veté annak szájára.
9. És felemelém szemeimet, és látám,
hogy ímé, két asszony jöve elõ, és szél
vala szárnyaikban, és szárnyaik olyanok,
mint az eszterágnak szárnyai, és felemelék
a mérõedényt a föld és az ég közé.
3Móz. 11,13. 19. Zsolt. 104,17. Jer. 8,7.
10. És mondám az angyalnak, aki beszél
vala velem: Hová viszik ezek a mérõedényt?
11. És mondá nékem: Hogy házat építsenek
annak a Sineár földjén, és odaerõsítsék,
és ott hagyják azt a maga helyén.
1Móz. 10,10. Ésa. 11,11. Jer. 29,5. 28. Dán. 1,2.
A négy szekér
6 Majd megfordulék és felemelém
szemeimet, és látám, hogy ímé négy
szekér jön vala ki két hegy közül, és azok
a hegyek érchegyek.
2. Az elsõ szekérben veres lovak, a
második szekérben fekete lovak; Jel. 6,4.
3. És a harmadik szekérben fehér lovak;
a negyedik szekérben pedig tarka lovak,
erõsek.
4. És megszólalék, és mondám az angyalnak,
aki beszél vala velem:Mik ezek,
Uram?
5. Az angyal felele, és mondá nékem:
Ezek az égnek négy szele, jönnek az
egész föld Ura mellett való szolgálatukból.
Dán. 7,10. Luk. 1,19. Zsid. 1,7. 14.
6. Amelyben a fekete lovak vannak,
észak földjéremennek, és a fehérekmennek
utánuk, a tarkák pedig a dél földjére
mennek; Jer. 1,14.
7. Az erõsek is mennek és kívánják eljárni
a földet. És mondá: Menjetek, járjátok
el a földet; és eljárák a földet.
8.Majd híva engem, és beszéle velem,
mondván: Lásd! Az észak földjére menõk
lecsendesíték Szellememet északnak
földjén. Préd. 10,4.
9. És szóla az Úr hozzám, mondván:
10. Végy a számkivetésbõl valóktól:
Heldaitól, Tóbiástól és Jedajától; és menj
be azon a napon, menj be Jósiának, a
Sefániás fiának házába, akik Babilonból
jöttenek,
ZAKARIÁS KÖNYVE 4. 5. 6.
908 ZAKARIÁS KÖNYVE 6. 7. 8.
11. Végy ugyanis ezüstöt és aranyat,
és csinálj koronákat, és tedd Józsuának,
a Jehosadák fiának, a fõpapnak fejére!
12. És szólj néki, mondván: Ezt mondja
a Seregeknek Ura, mondván: Ímé, egy
férfiú, a neve Csemete, mert csemete
támad belõle, és megépíti az Úrnak
templomát! Ésa. 9,6.Mal. 3,1.Mát. 16,18.
Luk. 1,78. Ján. 1,45. Ef. 2,20. Fil. 2,9. Zsid. 2,9. 3,3.
13.Mert Õ fogja megépíteni az Úrnak
templomát, és nagy lesz az Õ dicsõsége,
és ülni és uralkodni fog az Õ székében,
és pap is lesz az Õ székében, és
békesség tanácsa lesz e kettõ között.
Zsolt. 110,4. Ésa. 22,23. Zsid. 3,1.
14. A koronák legyenek Hélemnek, Tóbiásnak,
Jedajának és Hénnek, a Sefániás
fiának emlékjelei az Úr templomában.
15. És a messzelakók eljönnek és építenek
az Úr templomában, és megtudjátok,
hogy a Seregeknek Ura küldött el engem
hozzátok. Így lesz, ha hallgattok az Úrnak,
a ti Isteneteknek szavára! Ef. 2,13.
Az Úrnak kedves böjt
7 És lõn a Dáriusz király negyedik
esztendejében, hogy szóla az Úr
Zakariáshoz a kilencedik hónapnak, a
Kiszlévnek negyedikén,
2.Mikor elküldék az Isten házába Sarécert
és Régem-Méleket és társait, hogy
esedezzenek az Úr színe elõtt,
3. És hogy megkérdezzék a papokat,
akik a Seregek Urának házában vannak,
és megkérdezzék a prófétákat is: Sírjak-é
az ötödik hónapban és böjtöljek-é, amint
cselekedtem azt néhány esztendõ óta?
4. Szóla ekkor a Seregeknek Ura nékem,
mondván: 5Móz. 17,9.Mal. 2,7.
5. Szólj az ország minden népének és
a papoknak, mondván: Mikor böjtöltetek
és gyászoltatok az ötödik és hetedik
hónapban, és pedig hetven esztendeig:
avagy böjtölvén, nékem böjtöltetek-é?
Ésa. 58,4.Mát. 6,16. Róm. 14,6.
6. És mikor ettetek, és mikor ittatok:
avagy nem magatoknak ettetek és magatoknak
ittatok-é?
7. Avagy nem ezek a beszédek-é azok,
amelyeket szólott azÚr az elõbbi próféták
által, amikor még Jeruzsálem népes és
gazdag volt a körülötte levõ városokkal
együtt, és mind a déli táj, mind a lapályföld
népes volt? Ésa. 1,16. 20. Jer. 7,5. 23. 17,26.
8. És szóla az Úr Zakariásnak, mondván:
9. Így szólt a Seregeknek Ura, mondván:
Igaz ítélettel ítéljetek, és irgalmasságot
és könyörületességet gyakoroljon
mindenki az õ felebarátjával! Ésa. 58,6.
10. Özvegyet és árvát, jövevényt és
szegényt meg ne sarcoljatok, és egymás
ellen még szívetekben se gondoljatok
gonoszt. Zsolt. 36,1. 1Kor. 13,4--7. 2Thess. 1,6.
11. De nem akarták meghallani, sõt
vállaikat vonogatták, és bedugták füleiket,
hogy ne halljanak. Csel. 7,57.
12. Szívüket is megkeményíték, hogy
ne hallják a törvényt és az Igéket, amelyeket
a Seregeknek Ura küldött az Õ
Szelleme által, az elébbi próféták által.
És igen felgerjedt a Seregeknek Ura.
2Krón. 36,16. Neh. 9,29. 30. Ezék. 11,19.
13. És lõn, hogy amint én kiáltottam
és nem hallották meg: úgy kiáltottak, de
nem hallottam meg, azt mondja a Seregeknek
Ura; Péld. 1,24--28.
14. Hanem szétszórtam õket mindenféle
nemzetek közé, akik nem ismerték
õket, és puszta lett utánuk a föld, hogy
senki azon át nem megy, sem meg nem
tér. Így tevék pusztává a kívánatos földet.
Boldog jövendõ
8 Majd szóla a Seregeknek Ura,mondván:
2. Ezt mondja a Seregeknek Ura: Nagy
gerjedezéssel gerjedeztem a Sionért, és
nagy haragra gerjedtem ellene.
Jóel 2,18. Náh. 1,2.
3. Eztmondja az Úr:Megtértem a Sionhoz,
és Jeruzsálem közepette lakozom,
és Jeruzsálem igazság városának neveztetik,
a Seregek Urának hegye pedig
szent hegynek. Ésa. 1,21. 2,2. Jer. 31,23.
4. Ezt mondja a Seregeknek Ura: Agg
férfiak és agg nõk ülnekmajd Jeruzsálem
utcáin, és kinek-kinek pálca lesz kezében
a napok sokasága miatt. Ésa. 65,20.
5. És megtelnek a város utcái fiúkkal
és leányokkal, akik játszadoznak annak
utcáin.
909
6. Ezt mondja a Seregeknek Ura: Ha ez
csoda lészen e nép maradékának szemei
elõtt azokban a napokban, vajon az én
szemeim elõtt is csoda lészen-é? Így szól
a Seregeknek Ura. Luk. 1,37. Róm. 4,21.
7. Ezt mondja a Seregeknek Ura: Ímé,
énmegszabadítomaz én népemet a napkeltének
földjérõl és a napnyugtának
földjérõl. Zsolt. 107,3. Ésa. 11,11. Ezék. 37,21.
8. És elhozom õket és Jeruzsálemben
lakoznak, és népemmé lesznek, én pedig
Istenükké leszek hûséggel és igazsággal.
Jer. 4,2. 31,1. 33. Ján. 4,23. 24. 2Kor. 6,16.
9. Ezt mondja a Seregeknek Ura: Erõsödjenekmeg
kezeitek, akik hallottátok e
napokban e beszédeket a próféták szájából,
akik szóltak, mikor megvetteték a
Seregek Ura házának alapja, hogy megépíttessék
a templom.
Ezsdr. 5,1. 2. Ésa. 35,10. Agg. 2,4. 18.
10.Mert e napok elõtt nem volt az embernek
bére, és a baromnak sem volt bére,
sem a kimenõnek, sem a bejövõnek
nem volt békessége a háborúság miatt,
mert minden embert felindítottam: kit-kit
az õ felebarátja ellen.
11. De most nem olyan leszek e nép
maradékához, mint az elébbi napokban
voltam, így szól a Seregeknek Ura.
12.Mert a vetés békességes lészen,
a szõlõtõ megadja gyümölcsét, a föld is
megadja termését, az egek is megadják
harmatjukat, és örökössé teszem mindezeken
e nép maradékát. 1Tim. 4,8.
13. És lészen, hogy amiképpen átok voltatok
a pogányok között, oh Júda háza és
Izrael háza: azonképpen megszabadítlak
titeket, és áldássá lesztek. Ne féljetek!
Erõsödjenek meg kezeitek! 1Móz. 12,2.
14.Mert ezt mondja a Seregeknek Ura:
Amiképpen elgondoltam, hogy veszedelmet
hozok reátok,mikor atyáitokmegharagítottak
engem, így szól a Seregeknek
Ura, és nem könyörültem:
5Móz. 24,16. 2Krón. 36,16. Jer. 31,28.
15. Azonképpen megtértem és elgondoltam
e napokban, hogy jót teszek
Jeruzsálemmel és Júda házával; ne féljetek!
Ésa. 3,10. 11. Jer. 32,18. Ezék. 18,19--22.
16. Ezek azok a dolgok, amelyeket cselekedjetek:
Igazságot szóljon mindenki
az õ felebarátjával: igazságos és békességes
ítélettel ítéljetek a ti kapuitokban.
Péld. 8,7. 12,19. Ef. 4,15.
17. És senki ne gondoljon az õ szívében
gonoszt az õ felebarátja ellen; s a
hamis esküvést se szeressétek, mert
ezek azok, amiket én mind gyûlölök,
így szól az Úr. Zsolt. 11,5. Péld. 24,28.
18.Majd szóla hozzám a Seregeknek
Ura, mondván:
19. Ezt mondja a Seregeknek Ura: A
negyedik hónapnak böjtje, az ötödiknek
böjtje, a hetediknek böjtje és a tizediknek
böjtje vigalommá, örvendezéssé és kedves
ünnepekké lesznek Júda házában.
Csak a hûséget és a békességet szeressétek.
Eszt. 8,17. Ésa. 35,10. Jer. 41,1. 52,6.
20. Ezt mondja a Seregeknek Ura:Még
lesz idõ, amikor népek jönnek el, és sok
városoknak lakói.
21. És egyiknek lakói a másikhoz mennek,
mondván:Menten menjünk el az Úr
orcájának engesztelésére, és a Seregek
Urának keresésére; én is elmegyek!
22. És eljönnek sok népek és erõs nemzetek
Jeruzsálembe a Seregek Urának
keresésére, és az Úr orcájának engesztelésére.
Ésa. 60,3. 66,23.
23. Ezt mondja a Seregeknek Ura: E
napokban lesz az, hogy a minden nyelvû
pogányok közül tíz ember ragad egy zsidó
férfiúba s ragad annak ruhája szélébe,
mondván: Hadd menjünk veletek, mert
hallottuk, hogy veletek van az Isten!
Ésa. 3,6. 45,14. 1Kor. 14,25.
A pogányok megaláztatása
9 Az Úr Igéjének terhe a Kadrák földje
ellen; Damaszkusz lesz pedig annak
nyugvóhelye, mert az Úr szemmel tartja
az embereket és Izrael minden törzsét;
2. És Hámát is, amely szomszédos vele;
Tírusz és Szidón, noha igen okosak!
3. Várat épített magának Tírusz, és
annyi az ezüstje rakáson, mint a por, és
az aranya, mint az utcák sara.
4. Ímé szegénnyé teszi õt az Úr, ésmegrontja
hatalmát a tengeren, magát pedig
tûz emészti meg. Ezék. 26,17.
5.Meglátja ezt Askalon és megretten;
Gáza is és igen bánkódik; Ekron is, mert
ZAKARIÁS KÖNYVE 8. 9.
910 ZAKARIÁS KÖNYVE 9. 10.
megszégyenült reménységében. Mert
kivész a király Gázából, és Askalon lakatlan
marad. Sof. 2,4. Csel. 8,26.
6. Asdódban pedig idegenek laknak, és
a filiszteusok kevélységét megtöröm.
7. Kivonszom a vért szájukból és utálatosságaikat
fogaik közül, és õ is a mi
Istenünké marad; és olyan lesz, mint egy
fejedelem Júdában, Ekron pedig, mint a
Jebuzeus.
8. És tábort járok házam körül, mint a
sereg ellen, az ide-oda kóborlók ellen, és
nemmegy át többé rajtuk a sarcoló,mert
most szemmel tartom õt.
2Móz. 3,7. 5Móz. 33,27. Zsolt. 34,7.
9. Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz,
Jeruzsálem leánya! Ímé, jön
néked a te Királyod; Õ igaz és üdvözítõ;
szegény és szamárháton ül, azaz nõstényszamárnak
vemhén. Ésa. 62,11.
Mát. 21,5.Márk 11,7--10. Luk. 19,38.
Ján. 1,49. 12,15. Csel. 22,14. 1Pét. 3,18.
10. És kivesztem a szekeret Efraimból
és a lovat Jeruzsálembõl, kivesztema harci
kézívet is, és békességet hirdet a pogányoknak;
és uralkodik tengertõl tengerig,
és a folyamtól a föld határáig.
Zsolt. 72,8. Ésa. 2,4.Mik. 5,10. Ef. 2,14.
11. Sõt a veled való szövetségnek
véréért a te foglyaidat is kibocsátom
a kútból, amelyben nincs víz.
2Móz. 24,8. Ésa. 61,1. Zsid. 10,29. 13,20.
12. Térjetek vissza az erõsséghez, reménységnek
foglyai! Ma is azt hirdetem
néktek: kétszeresen megfizetek néked!
2Kir. 2,9. Ésa. 61,7. Zsid. 6,18--20.
13.Mert kifeszítem Júdát magamnak
mintegy kézívet és megtöltöm Efraimot;
és felindítom fiaidat, oh Sion, a te fiaid
ellen, oh Jáván, és olyanná teszlek, mint
a hõs fegyvere.
14. És megjelen felettük az Úr, és nyila
repül mint a villámlás; az Úr Isten kürtöt
fuvall, és déli szelekben nyomul elõ.
15. A Seregeknek Ura megoltalmazza
õket;megemésztik és letapossák a paritytyaköveket,
és isznak és zajongnak, mint
a bortól, és megtelnek, mint a csészék
és mint az oltár szegletei. 3Móz. 4,25.
16. És megsegíti õket az Úr, az õ Istenük
ama napon, mint az Õ népének
nyáját, és mint koronakövek ragyognak
az Õ földjén. Ésa. 11,12. Ezék. 37,23.Mal. 3,17.
17. Oh, mily nagy az Õ jósága és mily
nagy az Õ kedvessége! Ifjakat tesz virágzóvá
a gabona, és leányokat a must.
A szétszóródott Izrael hazatér
10 Kérjetek esõt az Úrtól a késõi
esõ idején! Az Úr villámlást szerez,
és záporesõt ad nékik, és kinek-kinek
füvet a mezõn. Zsolt. 65,9. 68,9. 147,8.
2.Mert a bálványok hazugságot szólnak,
a varázslók pedig hamisságot látnak
és üres álmokat beszélnek, hiábavalósággal
vigasztalnak; azért elszélednek, mint
a juhnyáj, amely sanyarog, mert nincs
pásztora.
3. Haragra gerjedtem a pásztorok ellen,
és megfenyítem a bakokat. Bizony megfenyíti
a Seregek Ura az Õ nyáját, a Júda
házát, és olyanokká teszi õket, amilyen a
harcra felékesített ló. Ezék. 34,17. Luk. 1,68.
4. Közülük támad a szegletkõ, közülük
a szeg, közülük a harci ív, közülük
egyszersmind minden sarcoló. Ésa. 22,23.
5. És olyanok lesznek, mint a hõsök,
akik az utcák sarát tapodják a harcban,
és harcolnak, mert velük van az Úr, és
megszégyenítik a lovon ülõket.
6. És megerõsítem a Júda házát, és
a József házát megsegítem, és visszahozom
õket, mert szánom õket, és olyanokká
lesznek, mintha el sem vetettem
volna õket; mert én vagyok az Úr, az õ
Istenük, és meghallgatom õket.
Jer. 3,18. Hós. 1,7.
7. Efraim is olyan lesz, mint egy hõs,
és örvendeznek majd mintegy bortól ittasodva,
és látják fiaik és örvendeznek;
örvend az õ szívük az Úrban. Zsolt. 104,15.
8. Süvöltök nékik és egybegyûjtöm
õket, mert megváltom õket, és megsokasulnak,
amint megsokasultak vala.Ésa. 5,26.
9. És széthintem õket a népek között,
hogy a messze földeken is emlegessenek
engem, és fiakat neveljenek és visszatérjenek.
5Móz. 30,1.
10.Mert visszatérítem õket, Egyiptom
földjérõl, Asszíriából is összegyûjtöm
õket, és behozom õket Gileád és Libanon
földjére, és elég sem lesz nékik. Jóel 2,28.
911
11. És átvonulnak a nyomor tengerén,
és megveri a tenger hullámait, és kiszáradnak
a folyamörvényei, letöretik Asszíriának
kevélysége, és Egyiptom királyi
pálcája elvész. Ezék. 30,12.
12. És megerõsítem õket az Úrban,
és az Õ nevében járnak, így szól az Úr.
5Móz. 33,25. Neh. 8,10. Ésa. 27,5. Fil. 4,13.
Prófécia a hûtlen pásztorokról,
a harminc ezüstpénzrõl
11 Nyisd meg kapuidat, oh Libanon,
hogy tûz emésszen cédrusaid
közt!
2. Jajgass te ciprus, mert esik a cédrus,
leomlott, ami legjava! Jajgassatok ti Básán
tölgyei, mert pusztul a rengeteg erdõ.
Ésa. 32,19. Ezék. 31,3.
3. Hangzik a pásztorok jaja, mert elpusztult
az õ büszkeségük! Hangzik az
oroszlán ordítása, mert elpusztult a Jordán
kevélysége!
4. Ezt mondja az Úr, az én Istenem:
Legeltesd a leölésre szánt juhokat,
5. Amelyeket leölnek az õ tulajdonosaik,
anélkül, hogy bûnnek tartanák, eladóik
pedig ezt mondják: Áldott az Úr, mert
meggazdagodtam! És pásztoraik sem kímélik
õket. 5Móz. 29,19.
Jer. 2,3. 50,7. Hós. 12,8. Ján. 16,2. 2Pét. 2,3.
6. Bizony nem kímélem többé e föld
lakosait, ezt mondja az Úr; sõt ímé odaadokminden
embert a felebarátja kezébe
és az õ királya kezébe, és megrontják e
földet, és nem szabadítom ki kezükbõl!
7. Legeltetém hát a leölésre szánt juhokat,
azaz a megnyomorgatott juhokat, és
választék magamnak két pálcát, az egyiket
nevezémszépségnek, amásikat nevezém
egyességnek; így legeltetém a juhokat.
Sof. 3,12.Mát. 11,5.
8. És három pásztort vertem el egy
hónap alatt, mert elkeseredék miattuk,
és õk is megutáltak engem. Hós. 5,7.
9. És mondám: Nem õrizlek én titeket,
haljon meg a halálra való és vágattassék
ki a kivágni való, a megmaradottak pedig
egyék meg egymásnak húsát. Jer. 15,2.
10. És vevém egyik pálcámat, a szépséget,
és eltörém azt, hogy felbontsam
az én szövetségemet, amelyet az összes
népekkel kötöttem.
11. És felbomla az azon a napon, és így
tudták meg az elsanyargatott juhok, akik
ragaszkodnak vala hozzám, hogy az Úr
dolga ez.
12. Ésmondámnékik:Ha jónak tetszik
néktek, adjátok meg az én béremet;
ha pedig nem: hagyjátok abba! És harminc
ezüstpénzt fizettek béremül.
1Móz. 37,28. 2Móz. 21,32.Mát. 26,15.
13. Ésmonda az Úr nékem: Vesd a fazekas
elé! Nagy jutalom, amelyre becsültek
engem. Vevém azért a harminc ezüstpénzt,
és vetém azt az Úrnak házába,
a fazekas elé. Mát. 27,9. Csel. 1,18. 19.
14.Majd eltörém a másik pálcámat is,
az egyességet, hogy felbontsam a testvérséget
Júda között és Izrael között.
15. És mondá az Úr nékem: Most már
szerezz magadnak bolond pásztornak
való szerszámot. Ezék. 34,2.
16.Mert ímé, én pásztort állítok e földre,
aki az elveszetteket meg nem keresi,
a gyöngével nem törõdik, a megtépettet
meg nemgyógyítja, a jó karban levõt nem
táplálja, a kövérinek húsát megeszi, és
körmeiket széttördeli.
17. Jaj, a mihaszna pásztornak, aki elhagyja
a juhokat! Fegyver a karjára és
jobb szemére. Karja szárazra száradjon és
jobb szeme sötétre sötétedjék. Ján. 10,12. 13.
Isten hatalmas
oltalma Jeruzsálem felett
12 Az Úr Igéjének terhe Izrael ellen.
Így szól az Úr, aki az egeket kiterjesztette,
a földet fundálta, és az ember
kebelébe szellemet alkotott: Zsid. 12,9.
2. Ímé, én részegítõ pohárrá teszem
Jeruzsálemet minden körülötte való népnek;
Júdának is az lesz, mikor ostromolják
Jeruzsálemet. Ésa. 57,17.
3. És azon a napon lesz, hogy nyomtatókõvé
teszem Jeruzsálemet minden népnek;
aki emelni akarja azt,mind szakadva
szakad meg, noha összegyûl ellene a föld
minden pogánya. Mát. 21,44.
4. Azon a napon, így szól az Úr, megverek
minden lovat rettegéssel, a lovagját
ZAKARIÁS KÖNYVE 10. 11. 12.
912 ZAKARIÁS KÖNYVE 12. 13. 14.
pedig õrültséggel; de a Júda házát nyitott
szemmel nézem, a népeknek pedig minden
lovát vaksággal verem meg.Zsolt. 76,6.
5. És azt mondják szívükben Júda fejedelmei:
Az én erõsségem Jeruzsálemnek
lakói, az õ Istenükkel, a Seregek
Urával.
6. Azon a napon olyanokká teszemJúda
fejedelmeit, mint amilyen a tüzes serpenyõ
a fák között, és amilyen a tüzes fáklya
a kévék között: megemésztenek jobb és
bal felõl minden körülvaló népet; de
Jeruzsálem tovább is a helyén marad
Jeruzsálemben!
7. És megoltalmazza az Úr Júdának
sátrait, mint azelõtt, hogy ne legyen
nagyobb Dávid házának dicsõsége és
Jeruzsálem lakosának dicsõsége, mint
a Júdáé. 1Kor. 1,27. 29. 31.
8. Azon a napon oltalma lészen az Úr
Jeruzsálem lakosának, és azon a napon
olyan lesz köztük a legalábbvaló, mint
Dávid, a Dávid háza pedig , mint az
Isten, mint az Úrnak angyala õelõttük.
Jóel 3,16.
9. És azon a napon lesz, hogy kész
leszek elveszteni minden pogányt, akik
Jeruzsálemre támadnak;
10. A Dávid házára és Jeruzsálem
lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek
és könyörületességnek Szellemét,
és reám tekintenek, akit átszegeztek, és
siratják Õt, amint siratják az egyetlen
fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek
az elsõszülött után. Jer. 6,26. 50,4.
Ezék. 39,29. Jóel 2,28. 29. Ján. 19,34. 20,27.
11. Azon a napon nagy siralom lesz
Jeruzsálemben, amilyen volt a hadadrimmoni
siralom aMegiddo völgyében.
2Kir. 23,29. 2Krón. 35,24.Mát. 24,30. Csel. 2,37.
12. És sír a föld: nemzetségek és nemzetségek
külön; külön a Dávid házának
nemzetsége, feleségeik is külön; külön a
Nátán házának nemzetsége, és feleségeik
is külön; Jel. 1,7.
13. Külön a Lévi házának nemzetsége,
és feleségeik is külön; külön a Sémei
nemzetsége, feleségeik is külön.
14. A többi nemzetségek mind; nemzetségek
és nemzetségek külön, feleségeik
is külön.
Kegyelem bõsége az új szövetségben
13 Azon a napon kútfõ fakad a Dávid
házának és Jeruzsálem lakosainak
a bûn és tisztátalanság ellen.Csel. 5,31.
10,43. Zsid. 9,14. 1Pét. 1,19. 1Ján. 1,7. Jel. 1,5. 21,6.
2. És lészen azon a napon, így szól a
Seregeknek Ura: Kivesztem a bálványok
neveit e földrõl, és emlegetni sem fogják
többé; sõt a prófétákat és a tisztátalan
szellemet is kiszaggatom e földrõl.
2Móz. 23,13. 2Pét. 2,1.
3. És úgy lesz, ha prófétálni fog még
valaki, azt mondják annak az õ apja és
anyja, az õ szülõi:Ne élj,mert hazugságot
szóltál az Úr nevében! És általverik õt az
õ apja és anyja, az õ szülõi, az õ prófétálása
közben. Mát. 10,37.
4. És azon a napon megszégyenülnek
a próféták, mindegyik az õ látása miatt az
õ prófétálásaik közben, és nem öltözködnek
szõrös ruhába, hogy hazudjanak.
5. Hanem ezt mondja mindenki: Nem
vagyok én próféta, szántóvetõ ember vagyok
én, sõt más szolgájává lettem én
gyermekségem óta.
6. És ha mondja néki valaki: Micsoda
ütések ezek a kezeiden? Aztmondja: amiket
az enyéim házában ütöttek rajtam.
7. Fegyver, serkenj fel az én pásztorom
ellen és a férfiú ellen, aki nékem társam!
Így szól a Seregeknek Ura. Verd meg a
pásztort és elszélednek a juhok, én pedig
a kicsinyek ellen fordítom kezemet.
Ésa. 40,11.Márk 14,27. Luk. 12,32. Ján. 10,30.
8. És lészen az egész földön, így szól az
Úr: a két rész kivágattatik azon és meghal,
de a harmadik megmarad rajta.
Róm. 11,5. Zsid. 13,20. 1Pét. 5,4.
9. És beviszem a harmadrészt a tûzbe,
és megtisztítom õket, amint tisztítják az
ezüstöt és megpróbálom õket, amint próbálják
az aranyat; õ segítségül hívja az én
nevemet és én felelni fogok néki; ezt
mondom: Népem õ! Õ pedig ezt mondja:
Az Úr az én Istenem!
Ésa. 48,10. Jer. 30,22. Hós. 2,23. 1Pét. 1,6. 7.
Az Úr második eljövetele
14 Ímé, eljön az Úrnak napja, és a te
prédádat felosztják benned.
913
2.Mert minden népet ütközetre gyûjtök
Jeruzsálemhez, és megszállják a
várost, és kirabolják a házakat, megszeplõsítik
az asszonyokat; és a város fele
számkivetésbe megy, de a nép maradéka
nem gyomláltatik ki a városból. Jóel 3,2.
3.Mert eljön az Úr, és harcol azok ellen
a népek ellen, amint harcolt ama napon,
a harcnak napján.
4. És azon a napon az Olajfák hegyére
veti lábait, amely szemben van Jeruzsálemmel
napkelet felõl, és az Olajfák hegye
közepén ketté válik, kelet felé és nyugat
felé, igen nagy völggyé, és a hegynek
fele észak felé, fele pedig dél felé szakad.
Ezék. 11,23. Jóel 3,12. Csel. 1,9--12.
5. És az én hegyem völgyébe futtok,
mert a hegyközi völgy Azálig nyúlik, és
úgy futtok, amint futottatok a földindulás
elõl Uzziásnak, Júda királyának napjaiban.
Bizony eljön az Úr, az én Istenem,
és minden szent vele.Zsolt. 96,13. Ésa. 66,15.
Jóel 3,11. Ámós 1,1.Mát. 24,30. Júd. 14.
6. És úgy lesz azon a napon: Nem lesz
világosság, a ragyogó testek összezsugorodnak.
7. De lesz egy nap, amelyet az Úr tud,
se nappal, se éjszaka, és világosság lesz
az estvének idején. Ésa. 30,26. Jel. 22,5.
8. És e napon lesz, hogy élõ vizek jönnek
ki Jeruzsálembõl, felerészük a napkeleti
tenger felé, felerészük pedig a
nyugati tenger felé, és nyárban és télben
is úgy lesz. Ezék. 47,1. Ján. 7,38. Jel. 22,1. 2.
9. És az Úr lesz az egész földnek Királya,
e napon egy Úr lészen, és a neve is
egy. 5Móz. 6,4. Zsolt. 2,6. Ef. 4,5. 6. Jel. 11,15.
10. Az egész föld síksággá változik
Gebától kezdve Rimmonig, déli irányban
Jeruzsálem felé, és felmagasztaltatik és a
maga helyénmarad a Benjámin kapujától
az elsõ kapu helyéig, a szegletkapuig, és
a Hananéel tornyától a király sajtójáig.
Neh. 3,1. Jer. 30,18. 31,38.
11. És lakni fognak benne, és nem éri
többé pusztulás, és bátorságban lakoznak
Jeruzsálemben.
12. És ez lesz a csapás, amellyel megcsapkod
az Úr minden népet, amelyek
Jeruzsálem ellen gyülekeznek:Megsenyved
a húsuk és pedig amíg lábaikon állnak,
szemeik ismegsenyvednek gödreikben,
nyelvük is megsenyved szájukban.
13. És azon a napon lesz, hogy az Úr
nagy háborúságot támaszt közöttük, úgy,
hogy mindenki a maga társának kezét ragadja
meg, és a maga társának keze ellen
emeli fel kezét. Bír. 7,22.
1Sám. 14,15. 20. 2Krón. 20,23. Ezék. 38,21.
14. Sõt még Júda is harcolni fog Jeruzsálem
ellen, és összegyûjtetik a köröskörül
lakó népek minden gazdagsága:
arany, ezüst és igen sok ruha. Ezék. 39,10.
15. És éppen olyan csapás lesz a lovakon,
öszvéreken, tevéken, szamarakon és
mindenféle barmokon, amelyek e táborban
lesznek, amilyen ez a csapás.
16. És lészen, hogy akik megmaradnak
mindama népek közül, amelyek Jeruzsálem
ellen jönnek: esztendõrõl esztendõre
mind felmennek, hogy hódoljanak a királynak,
a Seregek Urának, és megünnepeljék
a sátorok ünnepét. 3Móz. 23,34.
Neh. 8,14. Ésa. 66,23. Hós. 12,9. Ján. 7,2. 1Tim. 6,15.
17. És lészen, hogy aki nem megy fel
e föld nemzetségei közül Jeruzsálembe,
hogy hódoljon a Királynak, a Seregek
Urának: nem lészen azokra esõ. Ésa. 60,12.
18. És ha nem megy fel, vagy nem jön
fel az Egyiptomi nemzetség, õrájuk sem
lészen; de lészen az a csapás, amellyel
megcsapkodja az Úr a népeket, akik nem
mennek fel a sátorok ünnepét megünnepelni.
Ésa. 19,21.
19. Ez leszEgyiptombüntetése, ésmindama
népek büntetése, akik nem mennek
fel a sátorok ünnepét megünnepelni.
Minden az Úrnak szentelt lesz
20. Azon a napon a lovak csengettyûin
is ez lesz: Az Úrnak szenteltetett. És a fazekak
az Úrnak házában olyanokká lesznek,
mint az oltár elõtt való medencék.
2Móz. 28,34. Ésa. 23,18. Jer. 2,3. Ezék. 46,20.
21. És Jeruzsálemben és Júdában minden
fazék a Seregek Urának szenteltetik,
és eljönnek mind, akik áldozni akarnak,
és választanak közülük és fõznek azokban;
és nem lészen többé kananeus a
Seregek Urának házában e napon.
5Móz. 23,14. Ésa. 35,8. Ezék. 44,23.
2Kor. 6,17. Ef. 2,19--22. Kol. 3,17. Jel. 21,27. 22,15.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 66
Tegnapi: 184
Heti: 66
Havi: 3 910
Össz.: 872 045

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 91.Zakariás próféta könyve 1-14.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »