Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

MALAKIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

A hálátlan Izrael
1 Az Úr Igéjének terhe Izrael ellen,
Malakiás által.
5Móz. 4,37. Ésa. 48,8. 9. Jer. 31,3.
2. Szerettelek titeket, azt mondja az Úr,
és aztmondjátok:Miben szerettélminket?
Avagy nematyjafia volt-é Ézsaú Jákóbnak?
Azt mondja az Úr: Jákóbot pedig szerettem;
Ján. 3,16. 15,12. Róm. 9,13.
3. Ézsaút ellenben gyûlöltem, és az õ
hegyeit pusztává tettem, örökségét pedig
pusztai sakálokévá. Ezék. 35,3.
4.Ha azt mondja Edóm: Elpusztultunk;
de térjünk meg és építsük fel a romladékokat.
Ezt mondja a Seregeknek Ura: Õk
építenek, de én elrontom, és elnevezik
õket istentelenség határának és oly népnek,
amelyre örökké haragszik az Úr.
5. És látják ezt a ti szemeitek, és magatok
is mondjátok: Nagy az Úr az Izrael
határa felett. Zsolt. 35,27.Mik. 5,4.
6. A fiú tiszteli atyját, a szolga is az õ
urát. És ha én atya vagyok: hol az én tisztességem?
És ha én Úr vagyok, hol az én
félelmem? Azt mondja a Seregeknek Ura
néktek, ti papok, akik utáljátok az én nevemet,
és ezt mondjátok: Mivel utáljuk a Te
nevedet? 2Móz. 20,12. Ésa. 63,16. 64,8.
Mát. 15,4--8. Luk. 6,46. Ef. 6,2. 3.
7.Megfertõztetett kenyeret hoztok oltáromra,
és azt mondjátok: Mivel fertõztetünk
meg téged? Azzal, mikor azt gondoljátok,
hogy az Úrnak asztalamegvetni
való. Ezék. 41,22.
8.Hogyha vakot hoztok áldozatul: Nem
bûn-é az? Vagy ha sántát hoztok és bénát:
nem bûn-é az? Vidd csak azt a te fejedelmednek:
vajon kedvvel fogad-é, avagy
reád tekint-é? azt mondja a Seregeknek
Ura. 3Móz. 22,22. Jób 42,8.
9.Most azért engeszteljétek meg az
Istennek orcáját, hogy könyörüljön rajtunk.
Általatok van ez, elnézheti-é ezt
néktek? azt mondja a Seregeknek Ura.
Hós. 13,9.
10. Vajha valaki közületek bezárná az
ajtót, hiába ne tüzelnétek az én oltáromon!
Nemtelik kedvembennetek, aztmondja a
SeregeknekUra; az ételáldozatot semkedvelem
a ti kezetekbõl! 1Kor. 9,13. Fil. 3,18.
11.Hiszen napkelettõl fogva napnyugatig
nagy az én nevem a pogányok között,
és minden helyen tömjénnel áldoznak
az én nevemnek és tiszta ételáldozattal!
Bizony nagy az én nevem a pogányok
között! azt mondja a Seregeknek Ura.
Ésa. 59,19. Ján. 4,21. 1Tim. 2,8. Jel. 8,3.
12. Ti pedig meggyalázzátok azt, mikor
azt mondjátok: Az Úrnak asztala megvetni
való, és annak jövedelme, eledele utálatos.
13. És aztmondjátok: Ímé,mily fáradság!
És ráfújtok, aztmondja a Seregeknek Ura;
pedig a rablottat hozzátok,meg a sántát és
betegest; ételáldozatot is hoztok, de hát
kedves-é az a ti kezetekbõl? azt mondja az
Úr. 3Móz. 22,20.
14. Átkozott pedig az álnok! Van ugyan a
nyájában hím, és fogadást is tesz: mégis
hitvánnyal áldozik az Úrnak. Pedig nagy
király vagyok én, aztmondja a Seregeknek
Ura, és félelmetes az én nevem a pogányok
között! Csel. 5,1.
Feddõ beszéd a papok ellen
2 Most azért néktek szól ez a parancsolat,
ti papok!
2. Ha meg nem hallgatjátok és ha nem
veszitek szívetekre, hogy dicsõséget adjatok
az én nevemnek, azt mondja a Seregeknek
Ura: átkot bocsátok reátok, és
elátkozom a ti áldásotokat; bizony elátkozom
azt, ha nem veszitek szívetekre!
5Móz. 28,15.
3. Ímé, én megrontom a ti vetni való magotokat,
és szemetet szórok orcáitokba, a
ti ünnepléseteknek szemetjét, és ahhoz
hordanak ki titeket.
4. És megtudjátok, hogy azért adtam
néktek e parancsolatot, hogy szövetségem
legyen a Lévivel, aztmondja a Seregeknek
Ura.
5. Szövetségemvolt vele életre és békességre,
és félelmül adtam azt néki és félt
MALAKIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE
MALAKIÁS KÖNYVE 2. 3. 915
engem, és megalázta magát az én nevem
elõtt.
6. Igazság törvénye volt az õ szájában,
és nemtaláltatott álnokság az õ ajkaiban;
békességben és egyenességgel járt velem,
és sokakat megtérített a bûnbõl.
4Móz. 25,12. 5Móz. 33,7. Ésa. 53,9.
Jer. 23,22. Ján. 5,20. 8,46. Jak. 5,20. 1Pét. 2,22.
7.Mert a papnak ajkai õrzik a tudományt,
és az õ szájából törvényt várnak,
mivel a Seregek Urának követe õ.
4Móz. 27,21. 5Móz. 17,9. Gal. 4,14.
8. De ti elhajlottatok ez útról, sokakat
megbotránkoztattatok a törvénnyel, felbontottátok
Lévi szövetségét, azt mondja
a Seregeknek Ura. 1Sám. 2,17. Jer. 18,18.
9. Azért én is szidalmasakká tettelek titeket
és utálatosakká az egész nép elõtt, amiatt,
hogymeg nemõriztétek az én utamat,
hanem személyválogatók voltatok a törvénnyel.
4Móz. 2,6.
10.Nem egy atyánk van-é mindnyájunknak?
Nem egy Isten teremtett-é minket?
Miért csalja hát ki-ki az õ felebarátját,megrontván
a mi atyáink szövetségét?
Jób 31,15. Jer. 31,9. 1Kor. 8,6. Ef. 4,6.
11.Hûtlenné lett Júda, és utálatosság
támadt Izraelben és Jeruzsálemben, mert
megfertõztette Júda az Úrnak szentségét,
amelyet Õ szeret, és idegen istennek leányát
vette el. Neh. 13,23.
12. Elveszt az Úr mindenkit, aki ezt
cselekszi, a vigyázót és a felelõt, a Jákób
sátraiból, még ha áldozatot visz is a Seregek
Urának.
13. És ezt is cselekszitek: betöltitek azÚr
oltárát könnyhullatással, sírással és kesergéssel,
hogy ne tekintsen többé az ételáldozatra,
és ne fogadjon el szívességet a ti
kezetekbõl.
14. És azt mondjátok:Miért? Azért, mert
az Úr tett bizonyságot közted és a te ifjúságod
felesége közt, akit te megcsaltál,
holott társad és szövetséges feleséged!
Péld. 5,18.
15. Nem Isten tett benneteket eggyé? A
test és a szellemaz övé. Ésmiért tett Isten
eggyé?Mert Istentõl való utódot keresett.
Õrizzétekmeg azértmagatokat, és a ti ifjúságotok
feleségét meg ne csaljátok!
1Móz. 2,23–24.
16.Mert gyûlölöm az elbocsátást, ezt
mondja az Úr, Izraelnek Istene, és azt, aki
ruhájára kegyetlenséget borít, azt mondja
a Seregeknek Ura. Figyeljetek azért a szellemetekre
és ne csalárdkodjatok!
17. Elfárasztottátok az Urat beszédeitekkel,
és azt mondjátok: Mivel fárasztottuk
el? Azzal, hogy aztmondjátok:Minden gonosztevõ
jó az Úr szemeiben, és gyönyörködik
Õ azokban; vagy: Hol van az igaz
ítéletnek Istene?
A Messiás eljövetele
3 Ímé, elküldöm az én követemet, és
megtisztítja elõttem az utat, és mindjárt
eljön az Õ templomába az Úr, akit ti
kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti
kívántok; ímé, eljön, azt mondja a Seregeknek
Ura. 2Krón. 29,36. Ésa. 40,3. 63,9.
Agg. 2,7.Márk 1,2. Csel. 2,2. 7,38.
2. De kicsoda szenvedheti el az Õ eljövetelének
napját? És kicsoda áll meg az Õ
megjelenésekor? Hiszen olyan Õ, mint az
ötvösnek tüze, és a ruhamosóknak lúgja!
Ésa. 4,4. Jel. 6,17.
3. És ül mint ötvös vagy ezüsttisztogató
és megtisztítja Lévi fiait és fényessé teszi
õket, mint az aranyat és ezüstöt; és igazsággal
visznek ételáldozatot az Úrnak.
Ésa. 1,25. Zak. 13,9. Róm. 15,16. 1Pét. 2,5.
4. És kedves lesz az Úrnak a Júda és
Jeruzsálem ételáldozata, mint a régi napokban
és elõbbi esztendõkben. Róm. 12,1.
5.Mert ítéletre indulok hozzátok, és
gyors tanú leszek a szemfényvesztõk ellen,
a paráznák és hamisan esküvõk ellen,
és azok ellen, akik megrövidítik a munkásnak
bérét, az özvegyet és árvát, és
akik nyomorgatják az idegent, és nem
félnek engem, azt mondja a Seregeknek
Ura. 2Thess. 1,7. 8. Jak. 5,4.
6.Mert én, az Úr, meg nem változom,
ti pedig, Jákóbnak fiai, nem emésztettek
meg! 4Móz. 23,19. 1Sám. 15,29.
Zsolt. 33,11. Róm. 11,29. Jak. 1,18.
7. Atyáitok idejétõl fogva eltértetek rendeléseimtõl
és nem tartottátok meg azokat.
Térjetek hozzám, és én is hozzátok
térek, azt mondja a Seregeknek Ura. De
azt mondjátok:Miben térjünk meg?
Zak. 1,3. Csel. 7,51.
916 MALAKIÁS KÖNYVE 3. 4.
Hozzátok be a tizedet
8. Avagy az ember csalhatja-é az Istent?
Ti mégis csaltatok engem. És azt mondjátok:
Mivel csalunk téged? A tizeddel és
az áldozni valóval. Neh. 13,10. Péld. 3,9.
9. Átokkal vagytok elátkozva,mégis csaltok
engem: a nép egészben!
5Móz. 24,16. Ésa. 3,10. 11. Jer. 32,18.
Ezék. 18,19--22. 2Kor. 5,18. 19. Gal. 3,13.
10.Hozzátok be a tizedet mind az én
tárházamba, hogy legyen ennivaló az én
házamban, és ezzel próbáljatok meg engem,
azt mondja a Seregeknek Ura, ha
nem nyitom meg néktek az egek csatornáit,
és ha nem árasztok reátok áldást
bõségesen. 1Móz. 7,11. 3Móz. 27,30.
1Krón. 26,20. 2Krón. 31,10. Péld. 3,9. Zsid. 7,8.
11. És megdorgálom érettetek a kártevõt,
és nem veszti el földetek gyümölcsét,
és nem lesz a szõlõtök meddõ a
mezõn, azt mondja a Seregeknek Ura.
2Móz. 23,25. 26. Luk. 10,19. Ján. 10,10. 1Ján. 4,4.
12. És boldognak mondanak titeket
mind a nemzetek; mert kívánatos földdé
lesztek ti, azt mondja a Seregeknek Ura.
Dán. 8,9.
13. Keményen szóltatok ellenem, azt
mondja az Úr, és azt mondjátok: Mit szóltunk
ellened? rész 2,17.
14. Azt mondtátok: Hiábavaló az Isten
szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk
törvényeit, és hogy alázatosan járunk a
Seregeknek Ura elõtt? Sof. 1,12.
15. Sõt inkább magunk hirdetjük boldogoknak
a kevélyeket; hiszen gyarapodtak,
noha gonoszságot ûznek, ésmegszabadulnak,
noha kísértik az Istent! Zsolt. 73,12.
16. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak
tisztelõi, az Úr pedig figyelt és hallgatott,
és egy emlékkönyv iraték Õelõtte
azoknak, akik félik az Urat és becsülik
az Õ nevét. Zsolt. 56,8. 66,16. Zsid. 3,13.
17. És azon a napon, azt mondja a
Seregeknek Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá
lesznek és kedvezek nékik,
amint mindenki kedvez a maga fiának,
aki szolgálja õt. 2Móz. 19,5. 5Móz. 7,6.
Zsolt. 2,8. Ésa, 43,21. 62,3. Zsid. 6,10. 1Pét. 2,9.
18. És megtértek és meglátjátok, hogy
különbség van az igaz és a gonosz között,
az Isten szolgája között és aközött,
aki nem szolgálja Õt. 1Kir. 3,9.
Zsolt. 58,10. 73,17--20. Ezék. 44,23. 1Kor. 12,7--10.
Isten királyságának dicsõsége
4 Mert ímé, eljön a nap, lángoló,mint a
sütõkemence, és olyanná leszminden
kevély és minden gonosztevõ, mint a pozdorja,
és megégeti õket az eljövendõ nap,
azt mondja a Seregeknek Ura, amely nem
hagy rajtuk gyökeret, sem ágat.
Zsolt. 21,9. Ésa. 5,24.
Ámós 2,9. Abd. 18. Náh. 1,5. 2Pét. 3,7.
2. És feltámad néktek, akik félitek az
én nevemet, a megigazulás napja, és gyógyulás
lesz az Õ szárnyai alatt, és kimentek
és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok.
Jer. 23,6.Mát. 4,16. Luk. 1,78.
Csel. 4,22. 10,43. 1Kor. 12,28. Ef. 5,14. 2Pét. 1,19.
3. És széttapodjátok a gonoszokat, és
porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon
a napon, amelyet én szerzek, azt mondja
a Seregeknek Ura. Mik. 7,10.
4. Emlékezzetek meg Mózesnek, az én
szolgámnak törvényérõl, amelyet rendeltem
õáltala a Hóreben, az egész Izraelnek
rendelésekül és ítéletekül. 5Móz. 4,10.
5. Ímé, én elküldöm néktek Illést, a
prófétát, mielõtt eljön az Úrnak nagy és
félelmetes napja. Jóel 2,31. Ján. 1,21.
6. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a
fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne
jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal.
5Móz. 24,16. Zsolt. 109,17. 28. Ésa. 3,10. 11. 43,25.
Jer. 31,30. Ezék. 18,19--22. 2Kor. 5,18. 19. Gal. 3,13.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 44
Tegnapi: 184
Heti: 44
Havi: 3 888
Össz.: 872 023

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 92.Malakiás próféta könyve 1-4.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »