Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.


P Ü N K Ö S D

A Szent Szellem ígérete

peace-dove.jpg

16. És én kérem az Atyát, és más
Vigasztalót ád néktek, hogy veletek
maradjon mindörökké.
Róm. 8,15.
17. Az igazságnak ama Szellemét:
akit a világ be nem fogadhat, mert
nem látja Őt és nem ismeri Őt; de
ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik,
és bennetek marad.
1Ján. 2,20. 4,4.


26. Ama Vigasztaló pedig, a Szent
Szellem, akit az én nevemben küld
az Atya, Ő mindenre megtanít majd
titeket, és eszetekbe juttatja mind−
azokat, amiket mondottam néktek.

János evangéliuma 14/16,17, 26.

Jézus megígéri a Vigasztalót

16 Ezeket beszéltem néktek, hogy
meg ne botránkozzatok.
2. A gyülekezetekből kirekesztenek ti−
teket; sőt jön idő, hogy aki öldököl tite−
ket, mind azt hiszi, hogy Istennek szol−
gál vele. Csel. 8,1. 9,1. 26,9.
3. És ezeket azért cselekszik veletek,
mert nem ismerték meg az Atyát, sem
engem. Róm. 10,2. 1Kor. 2,8. 1Tim. 1,13.
4. Ezeket pedig azért beszéltem nék−
tek, hogy amikor eljön az az idő, meg−
emlékezzetek róluk, hogy én mondtam
néktek. De ezeket kezdettől fogva nem
mondottam néktek, mivelhogy veletek
voltam.
5. Most pedig elmegyek ahhoz, aki
küldött engem; és senki sem kérdezi
tőlem közületek: Hová mégy?
6. Hanem, mivelhogy ezeket beszél−
tem néktek, a szomorúság töltötte el a
szíveteket.
7. De én az igazat mondom néktek:
Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert
ha el nem megyek, nem jön el hozzá−
tok a Vigasztaló: ha pedig elmegyek,
elküldöm Őt tihozzátok.

8. És Ő, amikor eljön, felfedi a vilá−
gnak a bűnt, az igazságot és az ítéletet.
Csel. 2,22.
9. A bűnt, hogy nem hisznek énben−
nem, Róm. 1,18−−22. 3,9. 14,23.
10. Az igazságot, hogy én az én
Atyámhoz megyek, és többé nem láttok
engem, Ésa. 42,6. 21. 45,19.
Dán. 9,24. Csel. 2,32. Gal. 3,22.
11. És az ítéletet, hogy e világnak feje−
delme megítéltetett. Luk. 10,18. Csel. 26,18.
2Kor. 4,4. Ef. 2,2. Kol. 2,15. Zsid. 2,14.
12. Még sok mondanivalóm van hoz−
zátok, de most el nem hordozhatjátok.
13. De mikor eljön Ő, az igazságnak
Szelleme, elvezet majd titeket minden
igazságra. Mert nem magától szól,
hanem azokat szólja, amiket hall,
és a bekövetkezendőket megjelenti
néktek.
1Ján. 2,20. 27.
14. Ő engem dicsőít majd, mert az
enyémből vesz, és megjelenti néktek.

rész 14,26. 15,26. Kol. 1,26.
15. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém:
azért mondám, hogy az enyémből vesz,
és megjelenti néktek. rész 17,10. Gal. 1,19.
16. Egy kevés idő, és nem láttok en−
gem; és ismét egy kevés idő, és meglát−
tok majd engem: mert én az Atyához
megyek. Mát. 11,27.
17. Mondának azért az Ő tanítványai
közül egymásnak: Mi az, amit nékünk
mond: Egy kevés idő, és nem láttok
engem; és ismét egy kevés idő, és meg−
láttok majd engem; és: mert én az
Atyához megyek?
18. Mondának azért: Mi az a kevés
idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit mond.
19. Megérté azért Jézus, hogy Őt
akarnák megkérdezni, és monda nékik:
Arról tudakozzátok−é egymást, hogy azt
mondám: Egy kevés idő, és nem láttok
engem; és ismét egy kevés idő, és meg−
láttok majd engem?
20. Bizony, bizony mondom néktek,
hogy sírtok és jajgattok ti, a világ
pedig örül: ti szomorkodtok, hanem a
ti szomorúságtok örömre fordul.
21. Az asszony mikor szül, gyötrő−
désben van, mert eljött az ő órája: de
mikor megszüli az ő gyermekét, nem
emlékezik többé a kínra az öröm miatt,
hogy ember született e világra.
22. Ti is azért most ugyan szomorú−
ságban vagytok, de ismét meglátlak
majd titeket, és örülni fog a ti szíve−
tek, és senki el nem veszi tőletek a ti
örömeteket.
Luk. 24,41. Csel. 13,52. 1Pét. 1,8.


János evangéliuma 16,1-22.

Krisztus mennybemenetele


8. Hanem vesztek erőt, minekutána
a Szent Szellem eljön reátok; és
lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsá−
lemben, mint az egész Júdeában és
Samariában, és a földnek mind végső
határáig. Luk. 24,48. Ján. 14,16. 17. 26. 16,7. 13.
9. És mikor ezeket mondotta, az ő
láttukra felemelteték, és felhő fogá el
Őt szemeik elől. Márk 16,19. Ján. 6,62.
10. És amint szemeiket az égre
függesztették, mikor Ő elméne, ímé
két férfiú állott meg mellettük fehér
ruhában, Józs. 5,13. Márk 16,5.
11. Kik szóltak is: Galileabeli férfiak,
mit állotok nézve a mennybe? Ez a
Jézus, aki felviteték tőletek a menny−
be, akképpen jön el, amiképpen lát−
tátok Őt felmenni a mennybe.
Dán. 7,13. Ján. 14,3. 1Thess. 1,10. 4,16. 5,9.
2Thess. 1,7. 10. Zsid. 9,28. 1Ján. 3,2. Jel. 1,7. 18. 3,10.

Apostolok Cselekedetei 1:8-11.


A Szent Szellem kiáradása


2 És mikor a pünkösd napja eljött,
mindnyájan egyakarattal együtt
valának. 3Móz. 23,15. 1Kor. 1,10. Fil. 2,2.
2. És lőn nagy hirtelenséggel az égből
mintegy sebesen zúgó szélnek zendü−
lése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek
vala. rész 4,31. Mát. 3,11. Jel. 11,12.
3. És megjelentek előttük kettős tüzes
nyelvek és üle mindenikre azok közül.
4. És megtelének mindnyájan Szent
Szellemmel, és kezdének szólni más
nyelveken, amint a Szellem adta
nékik szólniuk. Márk 16,17. Luk. 11,9−−13.
1Kor. 3,16. 6,19. 12,10. 14,2. 2Kor. 6,16.

Péter beszéde Pünkösd napján

14. Péter azonban előállván a tizen−
eggyel, felemelé szavát, és szóla nékik:
Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoz−
tok Jeruzsálemben, legyen ez néktek
tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az
én beszédemet!
15. Mert nem úgy részegek ezek,
ahogy ti gondoljátok; hiszen a napnak
harmadik órája van;
16. Hanem ez az, ami megmondatott
Jóel prófétától: Jóel 2,28−−32.
17. És lészen az utolsó napokban,
ezt mondja az Isten, kitöltök az én
Szellememből minden testre: és pró−
fétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és
a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti
véneitek álmokat álmodnak. rész 10,45.
Ésa. 44,3. Ezék. 11,19. 36,27. Zak. 12,10. Ján. 7,38.
18. És éppen az én szolgáimra és az
én szolgálóleányaimra is kitöltök azok−
ban a napokban az én Szellememből,
és prófétálnak. 1Kor. 12,10. Zsid. 12,28. Jel. 22,3.
19. És csodákat teszek az égben oda−
fenn, és jeleket a földön idelenn, vért,
tüzet és füstnek gőzölgését. Jóel 2,30.
20. A nap sötétséggé változik, és a
hold vérré, minekelőtte eljön az Úrnak
ama nagy és fényes napja.
Mát. 24,29−−31. Márk 13,24−−27.
21. És lészen, hogy mindaz, aki az
Úrnak nevét segítségül hívja, meg−
tartatik. Róm. 10,13. 1Tim. 1,15. 2Tim. 1,10.
22. Izraelita férfiak, halljátok meg e
beszédeket: A názáreti Jézust, azt a
férfiút, aki Istentől bizonyságot nyert
előttetek erők, csodatételek és jelek
által, melyeket Őáltala cselekedett
Isten tiköztetek, amint magatok is
tudjátok, Luk. 24,19. Ján. 3,2. Zsid. 2,4.
23. Őt, aki Istennek elvégezett taná−
csából és rendeléséből adatott halál−
ra, megragadván, gonosz kezeitekkel
keresztfára feszítve megölétek:
24. Akit az Isten feltámasztott, a
halál fájdalmait megoldván; mivel−
hogy lehetetlen volt néki attól fog−
vatartatnia. rész 3,15. 13,30. Róm. 8,11. 10,7.
Kol. 2,12. 1Thess. 1,10. Zsid. 13,20. 1Pét. 1,21.
25. Mert Dávid ezt mondja Őróla:
Magam előtt láttam az Urat minden−
kor, mert Ő nékem jobb kezem felől
van, hogy meg ne tántorodjam.
Zsolt. 16,8−−11. Fil. 2,9−−11.
26. Annakokáért örvendezett az én
szívem, és vigadott az én nyelvem;
annakfelette az én testem is remény−
ségben nyugszik.
27. Mert nem hagyod az én lelke−
met a pokolban, és nem engeded,
hogy a Te szented rothadást lásson.
28. Megjelentetted nékem az élet−

nek útjait; betöltesz engem örömmel a Te orcád előtt. Apostolok Cselekedetei 2:1-4. 14-28.

MEGVALLÁS. HÁLAADÁS. DICSÉRET.

DRÁGA  MENNYEI  ATYÁNK!

A  FELTÁMADT  KRISZTUS  JÉZUS  SZENT  NEVÉBEN  A  SZENT  SZELLEM  ÁLTAL  DICSŐÍTÜNK  TÉGED  SZÜNTELEN ,  HOGY  2010  ÉVE  A  SZENT  VÉRREL  MEGMOSTÁL  MINKET  A  MI BŰNEINKTŐL. 

DRÁGA  ÚR  JÉZUS!  KÖSZÖNJÜK  A  SZENT  VÉRT.

KÖSZÖNJÜK,  HOGY  EGYETLEN  ÁLDOZATODDAL MEGVÁLTOTTÁL MINKET A TÖRVÉNY  ÁTKÁTÓL,  MINKET,  AKIK HISZÜNK  A  TE MINDENHATÓ  NEVEDBEN    JÉZUS  ISTEN.

KÖSZÖNJÜK  A   SZENT   SZELLEMET!  ÖRÖKKÉVALÓ  FŐPAPUNK   JÉZUS!

HOZSANNA!  HALLELUJA! ÁMEN.  SHALOM!


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 37
Tegnapi: 184
Heti: 37
Havi: 3 881
Össz.: 872 016

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: PÜNKÖSD 2010.05.23.-24.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »