Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

AZ  ISTENBEN  BÍZOM.

KIJELENTÉSEK  PUTNOKON.

kep048.jpg

Dicsérjük Istent az Ő Igéjével
(Az éneklőmesternek: a Jónatelem rehókimra;
Dávidnak miktámja; mikor megragadták őt a
filiszteusok Gátban.)


56 Könyörülj rajtam Istenem, mert
halandó tátog ellenem és minden−
nap hadakozván, nyomorgat engem!
2. Ellenségeim minden napon tátognak
reám: bizony sokan hadakoznak ellenem,
oh magasságos Isten! Zsolt. 57,3.
3. Mikor félnem kellene is, én bízom
Tebenned. 1Sám. 15,22. 2Krón. 20,3.
Zsolt. 118,8. Péld. 15,16. 17. 16,9. 16. Préd. 6,9.
4. Isten által dicsekedem az Ő Igé−
jével; az Istenben bízom, nem félek;
ember mit árthatna nékem?

Zsolt. 119,162. Jer. 15,16. Zsid. 13,5. 6.
5. Minden nap elforgatják beszédeimet;
minden gondolatuk ellenem van, ártalomra.
6. Egybegyűlnek, elrejtőznek, lépései−
met lesik, mert kívánják az én életemet.
7. Gonoszsággal menekedhetnének? Ha−
raggal rontsd meg, oh Isten, a népeket!
8. Bujdosásomnak számát jól tudod:
szedd tömlődbe könnyeimet! Avagy nin−
csenek−é számontartva könyvedben?
Zsolt. 64,2.
9. Meghátrálnak majd ellenségeim, mi−
kor kiáltok; így tudom meg, hogy velem
van az Isten. Zsolt. 108,5. Róm. 8,31.
10. Istenben dicsekedem az Ő Igéjé−
vel, az Úrban dicsekedem az Ő Igéjével.
11. Istenben bízom, nem félek; ember
mit árthatna nékem?
12. Tartozom, oh Isten, az én néked tett
fogadásaimmal; megadom néked a hála−
áldozatokat; Zsolt. 66,13−−14.
13. Mert megszabadítottad lelkemet
a haláltól, bizony az én lábaimat az
eleséstől; hogy járjak Isten előtt az
életnek világosságában. Zsolt. 108,4.

56.ZSOLTÁR


Az Úr tanácsával igazgatja az övéit
(Aszáf zsoltára.)


73 Bizony jó Izraelhez az Isten, azok−
hoz, akik tiszta szívűek.
2. De én?! Már−már meghanyatlottak
lábaim; és kis híja, hogy lépteim el nem
iszamodtak.
3. Mert irigykedtem a kevélyekre, lát−
ván a gonoszok gyarapodását. Péld. 23,17.
4. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és
az ő erejük állandó.
5. A halandók nyomorúságában nincs
részük, és emberekkel nem ostoroztat−
nak.
6. Ezért fogta el őket kevélység, ruha
gyanánt erőszak borítja őket. Préd. 8,11.
7. A kövérségtől kidüllednek szemeik,
szívük gondolatai csaponganak.
8. Gúnyolódnak és gonoszságot szól−
nak; elnyomásról beszélnek fennhéjázás−
sal. 2Pét. 2,18. Júd. 16.
9. Az ég ellen tátogatják szájukat, és
nyelvük eljárja a földet. Jel. 13,6.
10. Azért fordul az Ő népe ide, hogy
kiigyák a megtévesztés teli poharát;
11. És mondják: Mint tudhatná ezt az
Isten, s van−é a Magasságosban értelem?
12. Ímé, ezek istentelenek, és gyarapod−
nak a világban; növekednek a gazdagság−
ban!
13. Bizony hiába tisztítottam meg szíve−
met, és mostam ártatlanságban kezeimet;
Zsolt. 26,6. Mal. 3,14.
14. Mert nyomorgattatom minden na−
pon, és ostoroztatom minden reggel!
15. Ha azt mondom: Íly módon szólok:
Ímé, a Te fiaid nemzedékét árulnám el.
16. Gondolkodom, hogy ezt megérthes−
sem; de nehéz dolog ez szemeimben.
17. Mígnem bementem az Isten szen−
télyébe: megértettem az ő végüket.
18. Bizony síkos földön helyezted el
őket; pusztulásra vetetted ki őket.
19. Mind elpusztulnak egy szempillan−
tásban! Elvesznek, teljesen elenyésznek
rettegésükben.
20. Mint álmot, ha felserkenünk: Te
Uram, ha felserkensz, úgy veted meg
képüket.
21. Hogyha keseregne szívem, és hábo−
rogna belsőm:
22. Akkor balgatag és tudatlan volnék
én, oktalan állat volnék előtted.
23. De én mindenkor veled vagyok,
Te fogod az én jobb kezemet.
24. Tanácsoddal igazgatsz engem, és
azután dicsőségbe fogadsz be engem.

2Móz. 4,12. Zsolt. 32,8. 34,11. Ésa. 2,3. 58,8.
25. Kicsodám van az egekben? Nálad−
nál egyébben nem gyönyörködöm e
földön!
26. Ha elfogyatkozik is testem és szí−
vem: szívemnek Kősziklája és az én
örökségem Te vagy, oh Isten, mind−
örökké! Zsolt. 34,19. 84,2.
27. Mert ímé, akik eltávoznak tőled,
elvesznek; mind kiirtod azokat, akik el−
hajolnak tőled. Zsolt. 119,155.
28. De én? Isten közelsége oly igen jó
nékem. Az Úr Istenben vetem reménysé−
gemet, hogy hirdessem minden Te csele−
kedetedet. 2Kor. 4,13. Zsid. 10,22. Jak. 4,8.

73.ZSOLTÁR


Az Úr meghallgat
(Dávid zsoltára.)


28 Hozzád kiáltok, Uram, én Kőszik−
lám; ne fordulj el szótlanul tőlem,
hogy ne legyek, ha néma maradnál, a
sírba szállókhoz hasonló. Péld. 1,12.
2. Halld meg esedezéseimnek szavát,
mikor kiáltok hozzád, és mikor felemelem
kezeimet a Te szentséged lakhelye felé.
Zsolt. 63,4. 134,2. 141,2. 143,6.
3. Ne ragadj el engem a gonoszokkal
és gonosztevőkkel, akik békességgel
szólnak felebarátaikhoz, szívükben pedig
gonoszság van. Zsolt. 12,2. 55,3. Jer. 9,8.
4. Fizess meg nékik az Ő cselekedeteik
és igyekezetük rosszasága szerint; kezük
munkája szerint fizess meg nékik; add
meg nékik jutalmukat! Jel. 18,6. 22,2.
5. Minthogy nem figyelnek az Úr csele−
kedeteire és kezének munkáira, lerontja
őket és föl nem építi őket. Ésa. 5,12.

Az Úr az Ő népének ereje


6. Áldott legyen az Úr, mert meghallgatta
esedezéseimnek szavát. Ésa. 65,24. 1Pét. 3,12.
7. Az Úr az én erőm és pajzsom,
Őbenne bízott szívem és Ő megsegített;
örvendve örvend felette szívem és éne−
kemmel dicsérem Őt.
Zsolt. 18,2.
8. Az Úr az Ő népének ereje, és az
Ő felkentjének megtartó erőssége.
Zsolt. 18,50. 20,6. 105,14. 15. Hab. 3,13.
9. Tartsd meg a Te népedet és áldd
meg a Te örökségedet, legeltesd és
magasztald fel őket mindörökké!
5Móz. 1,31. 9,29. 32,9.
1Kir. 8,51. Zsolt. 33,12. 106,40. Ésa. 63,9.

28.ZSOLTÁR


Az álszenteskedés büntetése


58 Kiálts teljes torokkal, ne kíméld;
mint trombita emeld fel hangodat,
és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákób
házának vétkeit.
2. Engem ugyan mindennap keresnek,
és tudni kívánják útjaimat, mint oly nép,
amely igazságot cselekedett és Istene tör−
vényét el nem hagyta; kérdezik tőlem az
igazságnak ítéleteit, és Istenhez kívánnak
közelgetni. Mát. 13,20.
3. Mért böjtölünk és Te nem nézed,
gyötörjük magunkat és Te nem figyelsz
rá? Ímé, böjtöléstek napján kedvtelésteket
űzitek, és minden robotosaitokat szoron−
gatjátok. 3Móz. 16,29. Mal. 3,14.
4. Ímé, perrel és versengéssel böjtöltök,
és sújtotok a gazságnak öklével; nem úgy
böjtöltök mostan, hogy meghallassék
szavatok a magasságban. Mát. 6,7.
5. Hát ilyen a böjt, amelyet én kedvelek,
és olyan a nap, amelyen az ember magát
gyötri? Avagy ha mint káka lehajtja fejét,
és zsákot és hamvat terít maga alá: ezt
nevezed−é böjtnek és az Úr előtt kedves
napnak? Zak. 7,5.
Isten előtt kedves böjt
6. Hát nem az−é a böjt, amit én ked−
velek, hogy megnyisd a gonoszságnak
bilincseit, az igának köteleit megoldjad,
és szabadon bocsásd az elnyomottakat,
és hogy minden igát széttépjetek?
Neh. 5,10−−12. Jer. 34,9. Luk. 4,18. 19.
7. Nem az−é, hogy az éhezőnek meg−
szegd kenyeredet, és a szegény bujdosó−
kat házadba bevigyed, ha meztelent látsz,
felruházd, és testvéred elől el ne zárkózz?
1Móz. 29,14. Neh. 5,5. Ezék. 18,7.
Mát. 15,5. 25,35. Luk. 3,11. Jak. 2,15.
8. Akkor felhasad, mint hajnal a te vi−
lágosságod, és meggyógyulásod gyorsan
kivirágzik; megigazulásod előtted jár, és
az Úr dicsősége követ.
2Móz. 14,19.
Zsolt. 37,6. Péld. 4,20−−24. 16,24. Jer. 8,22.
9. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat;
jajgatsz, és Ő azt mondja: Ímé, itt vagyok.
Ha elveted közüled az igát, és megszűnsz
ujjal mutogatni és hamisságot beszélni;
Zsolt. 12,2. Péld. 6,13.
10. Ha odaadod utolsó falatodat az éhe−
zőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted:
feltámad a sötétségben világosságod, és
homályosságod olyan lesz, mint a dél.
11. És vezérel téged az Úr szüntelen,
megelégít téged nagy szárazságban is, és
csontjaidat megerősíti, és olyan leszel,
mint a megöntözött kert, és mint vízfor−
rás, amelynek vize el nem fogy. Zsolt. 1,3.
73,24. Péld. 3,1−−8. 16,24. Luk. 1,79. Ján. 16,13.
12. És megépítik fiaid a régi romokat,
az emberöltők alapzatait felrakod, és
neveztetel romlás építőjének, ösvények
megújítójának, hogy ott lakhassanak.
13. Ha megtartóztatod szombaton lába−
dat, és nem űzöd kedvtelésedet szent na−
pomon, és a szombatot gyönyörűségnek
hívod, az Úr szent és dicsőséges napjá−
nak, és megszenteled azt, dolgaidat nem
tevén, foglalkozást sem találván, hamis
beszédet sem szólván: rész 56,2.
2Móz. 20,8. 3Móz. 19,30. Mát. 12,36.
14. Akkor gyönyörűséged lesz az Úr−
ban; és én hordozlak a föld magasla−
tain, és azt művelem, hogy Jákóbnak,
atyádnak örökségével élj; mert az Úr
szája szólt! rész 1,20. 40,5.
5Móz. 32,13. Jób 22,26. Mik. 4,4.

ÉSAIÁS 58.


Dícsérve az Istent, és az egész
nép előtt kedvességet találva. Az Úr
pedig minden napon szaporítja vala a
gyülekezetet az üdvözülőkkel.

APOSTOLOK CSELEKEDETEI 2:47.


DRÁGA MENNYEI  ATYÁNK!

JÉZUS  SZENT NEVÉBEN HÁLÁT  ADUNK NEKED  ÉS DICSŐÍTÜNK  TÉGED  SZÜNTELEN  MINDEN   CSELEKEDETEDÉRT   ÉS  MINDEN  TEREMTMÉNYEDÉRT,  A TE  IGÉDÉRT ÉS  A   TE  HATALMAS  MEGVÁLTÁSI   TERVEDÉRT, AMELYET  VÉGREHAJTOTTÁL  A MI  URUNKBAN,  KRISZTUS  JÉZUSBAN,  AKIT FELTÁMASZTOTTÁL  HARMADNAPON  A   HALÁLBÓL  ÉRTÜNK BŰNÖS EMBEREKÉRT  ÉS ÜLTETTED  A   MENNYEKBEN,  A   MENNYEK  ORSZÁGÁBAN  A  TE  JOBBODRA,  A   TE  TRÓNODRA   ÉS VELE  EGYÜTT  ÜLTETTÉL   MINKET   IS,  AKIK  HISZÜNK  AZ  Ő NEVÉNEK  HATALMÁBAN.


HOZSANNA!   HALLELUJA!  ÁMEN.  SHALOM.

JÉZUS  ISTEN!  KÖSZÖNJÜK   A   SZENT  VÉRT FELTÁMADT KRISZTUS  JÉZUS   URUNK    A    SZENT   SZELLEM    ÁLTAL.  KÖSZÖNJÜK,  HOGY   EGYETLEN   ÖRÖKKÉVALÓ ÁLDOZATODDAL    KIFIZETTED   ÉRTÜNK  AZ  ÁRAT   ÉS   ELTÖRÖLTED   A   BŰNT  ÉS  LEGYŐZTED   A   HALÁLT  ÜDVÖZÍTŐ  ISTENÜNK!

SZENT  VAGY! SZENT  VAGY!  SZENT VAGY!  OH URUNK!

IGEN  ÉS  ÁMEN.

JÖVEL  JÉZUS!   JÖVEL!

HÍVUNK   TÉGED,   VÁRUNK  TÉGED!

ÜDVÖZÍTŐ   ISTENÜNK!  ÁMEN.

ÁLDJUK  IZRAELT! ÖRÖKKÉVALÓ   FŐPAPUNK!

IMMÁNUEL!Weblap látogatottság számláló:

Mai: 125
Tegnapi: 184
Heti: 125
Havi: 3 969
Össz.: 872 104

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Az Istenben bízom.Kijelentések Putnokon 2010.05.29.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »