Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

AKI A HOLTAKAT MEGELEVENÍTI

A hit általi megigazulás gyümölcsei


1.Megigazulván azért hit által,
békességünk van Istennel, a mi
Urunk Jézus Krisztus által,
2. Aki által van a menetelünk is hit−
ben ahhoz a kegyelemhez, amelyben
állunk; és dicsekedünk az Isten di−
csőségének reménységében. 

Róma5/1,2.

17. Amint meg van írva, hogy: sok nép
atyjává tettelek téged. Az előtt az Isten
előtt, akiben hitt, aki a holtakat meg−
eleveníti, és azokat, amelyek nincse−
nek, előszólítja mint meglevőket.

Róma4/17.

11.De ha annak a Szelleme lakik
bennetek, aki feltámasztotta Jézust a
halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta
Krisztus Jézust a halálból, megeleve−
níti a ti halandó testeiteket is az Ő
tibennetek lakozó Szelleme által.

Róma8/11.

4.Ami engem illet, ímhol az én szövetségem
teveled, hogy népek sokaságának
atyjává leszel.

5.És ne neveztessék ezután a te neved
Ábrámnak, hanem legyen a te neved
Ábrahám, mert népek sokaságának
atyjává tettelek téged.

1Mózes 17/4,5.

28.És a világ nemteleneit és megve−
tettjeit választotta ki magának az Isten,
és a semmiket, hogy a valamiket meg−
semmisítse:

1Korinthus 1,28.

45.Így is van megírva: Lőn az első
ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó
Ádám megelevenítő Szellemmé.

1 Korinthus 15/45.

1.Titeket is megelevenített, akik
holtak valátok a ti vétkeitek és
bűneitek miatt,

Efézus 2/1.

1.Nincsen azért immár semmi
kárhoztatásuk azoknak, akik
Krisztus Jézusban vannak, kik nem
test szerint járnak, hanem Szellem
szerint.
2. Mert a Jézus Krisztusban való
élet szellemének törvénye megszaba−
dított engem a bűn és a halál törvé−
nyétől.

Róma 8/1,2.

18.Aki hiszen Őbenne, el nem
kárhozik; aki pedig nem hisz, immár
elkárhozott, mivelhogy nem hitt az
Isten egyszülött Fiának nevében.

János 3/18.

24.Bizony, bizony mondom néktek,
hogy aki az én beszédemet hallja és
hisz annak, aki engem elbocsátott,
örök élete van; és nem megy a kár−
hozatra, hanem általment a halálból
az életre.

János 5/24.

30.Tőle vagytok pedig ti a Krisztus
Jézusban, aki bölcsességül lett né−
künk Istentől, és megigazulásul,
szentségül és váltságul:

1 Korinthus 1/30.

22.Mert amiképpen Ádámban mind−
nyájan meghalnak, azonképpen a Krisz−
tusban mindnyájan megeleveníttetnek.

1Korinthus 15/22.

17.Azért ha valaki Krisztusban van,
új teremtés az; a régiek elmúltak,
ímé, újjá lett minden.

2Korinthus 5/17.

28.Nincs zsidó, sem görög; nincs
szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő;
mert ti mindnyájan egyek vagytok a
Krisztus Jézusban.

Galata 3/28.

16.Mondom pedig, szellem szerint
járjatok, és a testnek kívánságát véghez
ne vigyétek.
17. Mert a test a szellem ellen töreke−
dik, a szellem pedig a test ellen; ezek
pedig egymással ellenkeznek, hogy ne
azokat cselekedjétek, amiket akartok.

Galata 5/16,17.

9.És úgy találtassam Őbenne, mint
akinek nincs saját igazságom a tör−
vényből, hanem van igazságom a
Krisztusban való hit által, Istentől
való megigazulás hit által:

Filippi 3/9.

10.Főképpen pedig azokat, akik a
testet követvén, tisztátalan kívánságban
járnak és a hatalmasságot megvetik.
Vakmerők, maguknak kedveskedők,
akik a méltóságokat káromolni nem ret−
tegnek;

2Péter 2/10.

63.A Szellem az, aki megelevenít,
a test nem használ semmit: a beszé−
dek, amelyeket én szólok néktek,
Szellem és élet.

János 6/63.

38.Aki hisz énbennem, amint az
Írás mondotta, élő víznek folyamai
ömlenek annak belsejéből.
39. Ezt pedig mondja vala a Szel−
lemről, akit az Őbenne hívők vesz−
nek majd: mert még nem adatott a
Szent Szellem; mivelhogy Jézus még
nem dicsőítteték meg.

János 7/38,39.

36.Azért ha a Fiú megszabadít
titeket, valósággal szabadok lesztek.

János 8/36.

4.Maradjatok énbennem és én is
tibennetek. Miképpen a szőlővessző
nem teremhet gyümölcsöt magától,
hanemha a szőlőtőkén marad; akkép−
pen ti sem, hanemha énbennem marad−
tok.

7.Ha énbennem maradtok, és az
én beszédeim bennetek maradnak,
kérjetek, amit csak akartok, és meg−
lesz az néktek.

János 15/4,7.

45.Így is van megírva: Lőn az első
ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó
Ádám megelevenítő Szellemmé.

1Korinthus 15/45.

6.Aki alkalmassá tett minket arra,
hogy új szövetség szolgái legyünk,
nem betűé, hanem Szellemé; mert
a betű megöl, a Szellem pedig meg−
elevenít.

2Korinthus 3/6.

19.Mert én a törvény által meghal−
tam a törvénynek, hogy Istennek
éljek.

Galata 2/19.

1.Annakokáért álljatok meg a szabad−
ságban, melyre minket Krisztus
megszabadított, és ne hajtsátok maga−
tokat ismét szolgaság igájába.

Galata 5/1.

A Krisztusban való élet
szellemének törvénye szabaddá tesz


1. Nincsen azért immár semmi
kárhoztatásuk azoknak, akik
Krisztus Jézusban vannak, kik nem
test szerint járnak, hanem Szellem
szerint.
2. Mert a Jézus Krisztusban való
élet szellemének törvénye megszaba−
dított engem a bűn és a halál törvé−
nyétől.
3. Mert ami a törvénynek lehetetlen
volt, mivelhogy erőtlen volt a test miatt,
az Isten az Ő Fiát elbocsátván bűn tes−
tének hasonlatosságában és a bűnért,
kárhoztatá a bűnt a testben.
4. Hogy a törvénynek igazsága be−
teljesüljön bennünk, kik nem test
szerint járunk, hanem Szellem
szerint.
5. Mert a test szerint valók a test
dolgaira gondolnak; a Szellem szerint
valók pedig a Szellem dolgaira.
6. Mert a testnek gondolata halál;
a Szellem gondolata pedig élet és
békesség.
7. Mert a test gondolata ellenséges−
kedés Isten ellen; minthogy az Isten
törvényének nem engedelmeskedik,
mert nem is teheti.
8. Akik pedig test szerint élnek, nem
lehetnek kedvesek Isten előtt.
9. Ti azonban nem test, hanem Szel−
lem szerint éltek, ha ugyan az Isten
Szelleme lakik bennetek. Akiben pedig
nincs a Krisztus Szelleme, az nem az
övé.
10. Hogyha pedig Krisztus benne−
tek van, jóllehet a test holt a bűn
miatt, a szellem azonban élet a meg−
igazultság miatt.
11. De ha annak a Szelleme lakik
bennetek, aki feltámasztotta Jézust a
halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta
Krisztus Jézust a halálból, megeleve−
níti a ti halandó testeiteket is az Ő
tibennetek lakozó Szelleme által.
12. Annakokáért atyámfiai, nem va−
gyunk adósok a testnek, hogy test
szerint éljünk:
13. Mert, ha test szerint éltek, meg−
haltok; de ha a test cselekedeteit a
Szellem által megöldöklitek, éltek.
14. Mert akiket Isten Szelleme
vezérel, azok Istennek fiai.
15. Mert nem kaptatok szolgaság szel−
lemét ismét a félelemre, hanem a fiú−
ságnak Szellemét kaptátok, aki által
kiáltjuk: Abbá, Atyám!
16. Ez a Szellem bizonyságot tesz a
mi szellemünkkel együtt, hogy Isten
gyermekei vagyunk.
17. Ha pedig gyermekek, örökösök
is; örökösei Istennek, örököstársai pe−
dig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt
szenvedünk, hogy vele együtt is dicső−
üljünk meg.
18. Mert azt tartom, hogy amiket
most szenvedünk, nem hasonlíthatók
ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk
megjelentetik.
19. Mert a teremtett világ sóvárogva
várja az Isten fiainak megjelenését.
20. Mert a teremtett világ hiábavaló−
ság alá vettetett; nem önként, hanem
azért, aki az alá vetette.
21. Azzal a reménységgel, hogy ma−
ga a teremtett világ is megszabadul
a romlandóság rabságától az Isten
fiainak dicsőséges szabadságára.
22. Mert tudjuk, hogy az egész terem−
tett világ együtt fohászkodik és vajúdik
mind idáig.
23. Sőt, nemcsak ez, hanem maguk a
Szellem zsengéjének birtokosai, mi
magunk is fohászkodunk magunk−
ban, várván a fiúságot, a mi testünk−
nek megváltását.
24. Mert reménység által tartattunk
meg; a reménység pedig, ha láttatik,
nem reménység; mert amit lát valaki,
miért reményli is azt?
25. Ha pedig, amit nem látunk, azt
reméljük, kitartással várjuk.
26. Hasonlatosképpen pedig a Szel−
lem is segítségünkre van a mi erőtlen−
ségünkben. Mert azt, amit kérnünk
kell, amint kellene, nem tudjuk; de
maga a Szellem esedezik miérettünk
kimondhatatlan fohászkodásokkal.
27. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tud−
ja, mi a Szellem gondolata, mert Isten
szerint esedezik a szentekért.
28. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik
Istent szeretik, minden javukra van,
mint akik az Ő végzése szerint hi−
vatalosak.
29. Mert akiket eleve ismert, eleve
el is rendelte, hogy azok az Ő Fia
ábrázatához hasonlatosak legyenek,
hogy Ő legyen az elsőszülött sok
atyafi között.
30. Akiket pedig eleve elrendelt, azo−
kat el is hívta; és akiket elhívott, azo−
kat meg is igazította; akiket pedig
megigazított, azokat meg is dicsőítette.
31. Mit mondunk azért ezekre? Ha az
Isten velünk, kicsoda ellenünk?
32. Aki az Ő tulajdon Fiának nem
kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért
odaadta, mi módon ne ajándékozna
Vele együtt mindent minékünk?
33. Kicsoda vádolja az Isten válasz−
tottait? Isten az, aki megigazít;
34. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisz−
tus az, aki meghalt, sőt aki fel is tá−
madott, aki az Isten jobbján van, aki
esedezik is érettünk:
35. Kicsoda szakaszt el minket a
Krisztus szerelmétől? Nyomorúság,
vagy szorongattatás, vagy üldözés,
vagy éhség, vagy meztelenség, vagy
veszedelem, vagy fegyver−é?
36. Amint meg van írva: Teéretted
gyilkoltatunk minden napon, olybá te−
kintenek, mint vágó juhokat.
37. De mindezekben több, mint
győztesek vagyunk Őáltala, aki min−
ket szeretett,
38. Mert meg vagyok győződve, hogy
sem halál, sem élet, sem angyalok, sem
fejedelemségek, sem hatalmasságok,
sem jelenvalók, sem következendők,
39. Sem magasság, sem mélység,
sem semmi más teremtmény nem
szakaszthat el minket az Istennek
szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk
Jézus Krisztusban. 

Róma 8.fejezet

DRÁGA MENNYEI ATYÁNK!

EGYETLEN  ÉLŐ IGAZ ISTENÜNK!

HÁLÁT ADUNK NEKED ÉS DICSŐÍTÜNK TÉGED AZÉRT,HOGY A TE DRÁGA SZENT SZELLEMED ÁLTAL, A FELTÁMADT KRISZTUS JÉZUS URUNK SZENT NEVÉBEN MEGELEVENÍTED PUTNOKON, ÓZDON ÉS KIRÁLDON A SZELLEMI HALOTTAKAT ÉS ELŐSZÓLÍTOD AZOKAT A GYÜLEKEZETEKET ÉS ÚJ TEREMTMÉNYEKET, AMELYEK NINCSENEK, HOGY PÁSZTOROLHASSUK ŐKET, HOGY AZ IGE HAMISÍTATLAN TEJÉN NÖVEKEDJENEK.

MERT TE VAGY AZ URUNK, AKI MUNKÁLOD BENNÜNK MIND AZ AKARÁST,MIND A CSELEKVÉST A TE JÓKEDVEDBŐL, ÉS AKI ÉPÍTED KRISZTUS TESTÉT ÉS GYARAPÍTOD A TE EGYHÁZADAT AZ ÁLTALAD ÜDVÖZÜLŐKKEL.

 A TE SZENT AKARATODAT TELJES ODAADÁSSAL ELFOGADJUK ÉS TELJES SZABAD AKARATUNKKAL ÁTENGEDJÜK MAGUNKAT A TE SZOLGÁLATODRA, A TE DICSŐSÉGEDRE.

ABBÁ ATYÁNK! MINDENHATÓ ISTENÜNK! IZRAEL SZENTJÉNEK,A FELTÁMADT NÁZÁRETI ÚR JÉZUS KRISZTUS SZENT NEVÉBEN! ÖRÖKKÉVALÓ FŐPAPUNK SZENT NEVÉBEN!

HOZSANNA! HALLELUJA! ÁMEN. SHALOM.

Bálint István János és Bálint Anita

pásztorok

Bálint Immánuel

evangélista

Szent gyermekeid az Úrban. Igen és Ámen.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 127
Tegnapi: 184
Heti: 127
Havi: 3 971
Össz.: 872 106

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Aki a holtakat megeleveníti 2010.06.01.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »