Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

BETEG-É KÖZTETEK VALAKI?

Igen hasznos az igaznak

buzgóságos könyörgése

 

13. Szenved−e valaki köztetek? Imád−

kozzék. Öröme van−e valakinek? Dicsé−

retet énekeljen. Zsolt. 50,15. Ef. 5,19. Kol. 3,16.

14. Beteg−e valaki köztetek? Hívja

magához a gyülekezet véneit, és imád−

kozzanak felette, megkenvén őt olajjal

az Úrnak nevében. Ésa. 10,27. Márk 6,13.

15. És a hitből való imádság meg−

tartja a beteget, és az Úr felsegíti őt.

És ha bűnt követett is el, megbocsát−

tatik néki. Zsolt. 103,3. Ésa. 33,24. 53,4. 5.

Márk 16,18. 1Kor. 11,30. 1Ján. 1,9.

16. Valljátok meg bűneiteket egymás−

nak és imádkozzatok egymásért, hogy

meggyógyuljatok: mert igen hasznos

az igaznak buzgóságos könyörgése.

1Kir. 13,6. Zsolt. 145,18.

Ésa. 62,6. 7. Dán. 2,18. 19. Ef. 6,18.

17. Illés ember volt, hozzánk hasonló

természetű; és amikor buzgón imád−

kozott, hogy ne legyen eső, nem volt

eső a földön három esztendeig és hat

hónapig: 1Kir. 17,1. Csel. 14,15.

18. És ismét imádkozott, és az ég esőt

adott, és a föld megtermé az ő gyümölcsét. Ján. 16,23. 24.


Jakab 5:13-18.


DRÁGA  MENNYEI ATYÁNK!

A Názáreti Jézus Krisztus Szent Nevében hálát adunk Neked és dicsérünk Téged szüntelen minden cselekedetedért, minden teremtményedért!

Dicsérünk Téged a Te Hatalmas Megváltási Tervedért, Amelyet végrehajtottál a Mi Urunkban, Jézus Krisztusban, Aki adatott érettünk a bűneink eltörléséért a Te Hatalmas Szereteted által, Aki Keresztre feszíttetett, meghalt és eltemettetett és feltámasztatott a halálból a Szent Szellem által a harmadnapon, mert mindvégig Hű volt Hozzád.

Akiben Megdicsőültél, s Aki Benned Megdicsőült, s ültetted Őt a Te Jobbodra, a Te Trónodra Magasan a Mennyek Országában és Vele együtt ültettél minket is, akik hiszünk az Ő Nevének Hatalmában, s akik Vele együtt szenvedünk is ebben az elveszett gonosz világban a hitetlenek miatt és a kicsiny hitű keresztények miatt, akik bátortalanok és szégyellik bátran hirdetni a Feltámadt Krisztus Jézus Szent Evangéliumát, akik restek arra, hogy üdvösségre vezessék az elveszetteket.

Abba Atyánk! A Te Igéd Igazság és nincsen Benne semmi hazugság.

Azért küldted a Te Szent Fiadat, hogy minden ember üdvözüljön.

Te nem változol soha. Te vagy az Örökkévaló, Mindenható, Teremtő Mennyei Atya Úr Isten, Aki előtt senki sem teremtetett, s Aki után senki sem lesz.

Krisztus a törvény vége

10 Atyámfiai, szívem szerint kívá−

nom és Istentől könyörgöm az

Izrael üdvösségét. Luk. 13,34. 1Kor. 9,20−−22.

2. Mert bizonyságot teszek felőlük,

hogy Isten iránt való buzgóság van

bennük, de nem megismerés szerint.

Ján. 16,2. Csel. 21,20. Gal. 1,14. 2,16. 4,17. 18.

3. Mert az Istentől eredő megigazu−

lást nem ismervén, és az ő tulajdon igaz−

ságukat igyekezvén érvényesíteni, az

Istentől eredő megigazulásnak nem en−

gedelmeskedtek. Fil. 3,9. Zsid. 10,29.

4. Mert a törvény vége Krisztus,

minden hívőnek megigazulására.

Gal. 3,24. Ef. 2,15. Kol. 2,14−−17. Zsid. 9,11.

5. Mert Mózes a törvényből való meg−

igazulásról azt írja, hogy aki azokat cse−

lekszi, él azok által. 3Móz. 18,5. Gal. 3,12.

PÁL LEVELE A RÓMABELIEKHEZ 10. 11. 219

6. A hitből eredő megigazulásról pe−

dig így szól: Ne mondd a te szívedben:

Kicsoda megy föl a mennybe? Azaz,

hogy Krisztust aláhozza; Fil. 3,9.

7. Avagy: Kicsoda száll le a mélység−

be? Azaz, hogy Krisztust a halálból fel−

hozza. Ef. 4,8−−10. Zsid. 8,1.

8. De mit mond? Közel van hozzád

az Ige (Rhema), a szádban és a szíved−

ben van: azaz a hit beszéde, amelyet

mi hirdetünk. Csel. 10,43. 16,31. Gal. 3,2. 5.

9. Mert ha a te száddal vallást teszel

az Úr Jézusról, és szívedben hiszed,

hogy az Isten feltámasztotta Őt a ha−

lálból, üdvözülsz. Mát. 10,32.

1Kor. 15,14−−18. Fil. 2,11. 1Pét. 1,21. 1Ján. 4,2. 3.

10. Mert szívvel hiszünk a megiga−

zulásra, szájjal teszünk pedig vallást

az üdvösségre. Gal. 3,6. 7. Zsid. 3,12. 10,22.

11. Mert azt mondja az Írás: Valaki

hisz Őbenne, meg nem szégyenül.

12. Mert nincs különbség zsidó meg

görög között; mert ugyanaz az Ura

mindeneknek, aki kegyelemben

gazdag mindenekhez, akik Őt segít−

ségül hívják. Csel. 10,36. Gal. 3,28. Ef. 1,7.

13. Mert mindenki, aki segítségül

hívja az Úr nevét, megtartatik.

rész 3,22. 29. Jóel 2,32. Csel. 2,21. 9,14.

14. Mimódon hívják azért segítségül

azt, akiben nem hisznek? Mimódon

hisznek pedig abban, aki felől nem

hallottak? Mimódon hallanának pedig

prédikáló nélkül?

Márk 16,15. 2Tim. 4,17. Tit. 1,3.

15. Mimódon prédikálnak pedig, ha el

nem küldetnek? Amiképpen meg van

írva: Mily szépek a békességet hirdetők

lábai, akik jókat hirdetnek! Ésa. 52,7.

16. De nem mindenki engedelmeske−

dett az Evangéliumnak. Mert Ésaiás azt

mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszé−

dünknek? Ésa. 53,1. Ján. 12,38. Zsid. 4,2.

17. Azért a hit hallásból van, a hal−

lás pedig Isten Igéje (Rhema) által.

18. De mondom: Avagy nem hallot−

ták−é? Sőt inkább az egész földre elha−

tott az ő hangjuk, és a lakott földkerek−

ség végére az ő beszédük. Kol. 1,6. 23

Róma levél 10.fejezet

 

Mi hisszük és megvalljuk mind a három világ előtt Mennyen, földön és föld alatt valók előtt,hogy a Te Igéd Élő és Igaz és Mindenható.

12. Mert az Istennek Igéje élő és

ható, és élesebb minden kétélű fegy−

vernél, és elhat a szellemnek és a

léleknek, az ízeknek és a velőknek

megoszlásáig, és megítéli a szívnek

gondolatait és szándékait. Zsolt. 33,4. 9.

89,35. 147,15. Ésa. 49,2. 55,10. 11.

Jer. 1,12. 23,29. Ján. 1,1−−3. 15,3. 7. 17,17.

1Kor. 14,4−−5. Ef. 5,26. 6,17. Jel. 2,12. 19,15. 21.

13. És nincs oly teremtmény, amely

rejtve volna előtte, sőt mindenek mezte−

lenek és leplezetlenek annak szemei

előtt, akinek számadással tartozunk.

Zsolt. 33,13−−15. 90,8. Kol. 1,15.

Jézus Krisztus a mi főpapunk

14. Lévén annakokáért nagy főpa−

punk, aki áthatolt az egeken: Jézus,

az Istennek Fia, ragaszkodjunk hit−

vallásunkhoz. rész 2,17. 7,26. 10,23.

Márk 16,19. Ef. 1,20−−22.

15. Mert nem olyan főpapunk van, aki

ne tudna megindulni gyarlóságainkon,

hanem aki megkísértetett mindenek−

ben, hozzánk hasonlóan, mégis bűnte−

len maradt.

Ésa. 53,3. Luk. 22,28. 2Kor. 5,2. 1Ján. 3,5.

16. Járuljunk azért bizodalommal

a kegyelem királyiszékéhez, hogy ir−

galmasságot nyerjünk és kegyelmet

találjunk; a szükség idején segítséget

kapjunk. Ján. 16,23. 24. Csel. 4,31. Ef. 1,18.


Zsidó 4,12-16.


Ha a Hit szavát szóljuk kételkedés nélkül tiszta szívből,akkor tudjuk és bizonyságot teszünk Róla,hogy amit mondunk az Ige megcselekszi Ott, ahová küldtük a Te Igédet,mert mi mindig egy akaraton vagyunk egymással és Veled minden teremtményeddel kapcsolatban, amikor szóljuk vagy kiküldjük az Igét.

Bárcsak mindenki hihetné azt, hogy minden lehetséges a  hívőnek, ha akarata megegyezik Isten Szent Akaratával és ha elváró Hittel, Teljes Szeretettel imádkozik Hozzád Jézus Szent Nevében vagy más nyelveken, mert akkor Hálákat adván és Dicsőséget Neked mindenkor, elfogadná a Szent Gyógyulást, mert bízvást tudná,hogy amit mondott, meglesz néki.

Mi tudjuk és megvalljuk, hogy Krisztus Sebeiben 2010 éve meggyógyultunk.

Glori Halleluja Jézus!

A bűn, a betegség, a szegénység  és a szellemi halál átok.

Mi megátkozzuk Teljes Hittel és Hatalommal Jézus Nevében az átok szellemét, a hamisság szellemét.

Megparancsoljuk a hamisság szellemének, hogy Jézus Szent Nevében Itt és Most keljen fel és vesse magát a tengerbe minden szolgájával együtt. Megkötözlek átok- és hamisság szelleme. Távozz tőlem sátán! A hamisság szolgáival együtt.

Hittel és Hatalommal megkérem Tiszta Szívből és Szeretettel az Igazság Szellemét és a Hatalmas Erejű Szolgáló Angyalokat, hogy mindazok érdekében cselekedjenek Jézus Szent Nevében, akik segítségül hívják az Úr Nevét.

Megoldom itt a földön azt a köteléket, amely fogva tartja a keresztényeket , hogy szellemben és igazságban és teljes szabadságban éljenek Krisztus Szeretetében, .

18. Bizony mondom néktek: Amit

megköttök a földön, a mennyben is

kötve lészen; és amit megoldotok a

földön, a mennyben is oldva lészen.

Máté 18:18.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 68
Tegnapi: 177
Heti: 865
Havi: 5 267
Össz.: 861 278

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: I.Beteg-é köztetek valaki? 2010.07.01.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »