Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

Józanok legyetek, vigyázzatok;

mert a ti ellenségetek, az ördög, mint

ordító oroszlán szerte jár, keresve, kit

nyeljen el: Hab. 3,13. Ján. 10,10.

9. Akinek álljatok ellen, erősek lé−

vén a hitben, tudva, hogy a világban

lévő atyafiságotokon ugyanazok a szen−

vedések telnek be.

1Péter 5,8-9.

Ímé, adok néktek hatalmat,

hogy kígyókon és skorpiókon tapod−

jatok, és az ellenségnek minden ere−

jén; és semmi nem árthat néktek.

Lukács 10,19.

És megismeritek az igazságot,

és az igazság szabadokká tesz titeket.

János 8,32.

Pedig betegségeinket Õ viselte, és

fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük,

hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik

Istentõl! Mát. 8,17. 26,66. Zsid. 9,28. 1Pét. 2,24.

5. És Õ megsebesíttetett bûneinkért,

megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek

büntetése rajta van, és az Õ

sebeivel gyógyulánk meg.

Ésaiás 53, 4-5.


IMA GARAY FERENC TESTVÉRÜNK TELJES GYÓGYULÁSÁÉRT

 ÉS MINDENKI GYÓGYULÁSÁÉRT, AKI A LEUKÉMIA HAMIS TÜNETÉBEN SZENVED, MERT MÉG CSECSEMŐKERESZTÉNY ÉS EZÉRT NEM TUD ÉLNI A JÉZUS ÁLTAL RÁRUHÁZOTT ERŐVEL ÉS HATALOMMAL

Azokat pedig, akik hisznek,

ilyen jelek követik: az én nevemben

ördögöket űznek; új nyelveken szól−

nak. Csel. 2,4. 10,46. 19,6. 1Kor. 12,10.

18. Kígyókat vesznek föl; és ha vala−

mi halálost isznak, meg nem árt né−

kik: betegekre vetik kezeiket, és azok

meggyógyulnak.

Máté 16,17,18.

 

DRÁGA MENNYEI ATYÁNK! MINDENHATÓ, TEREMTŐ ISTENÜNK!

A Názáreti Jézus Krisztus Szent Nevében Hittel és Hatalommal jövünk Eléd Egy akaraton mindannyian, akik szóljuk a Te Szent Igédet, hogy a mai napon levágunk és elparancsolunk és elpusztítunk és elátkozunk minden olyan hamis tünetet Garay Ferenc testvérünk és minden beteg testvérünk testéből, amely nem Tőled van, amelyeket nem Te teremtettél.

Nem adunk helyet az ördögnek!

Jézus Szent Nevében elparancsoljuk,elpusztítjuk, gyökerestül kiírtjuk ezeket a hamis tüneteket minden szent gyermeked testéből.

Hittel és Hatalommal megvalljuk, hogy Minden szent gyermeked testében a Te Szent Fiad Vére mindenkiért kiontatott a bűnök eltörlésére.

Mindannyiunk testében, akik hiszünk a Te Szent Igédben Krisztus Vére áramlik. Halleluja Jézus!

Ez a Szent Vér megmosott mindannyiunkat.

Ez a Szent Vér oltalmaz mindannyiunkat.

A Szent Vér vonalán belül, amelyet meghúzunk Garay Ferenc és családja és minden szent testvérünk és családja körül, nincs helye betegségnek, hamis tüneteknek és fölöslegesen szaporodó fehér vérsejteknek!

Hittel és hatalommal megvalljuk a Te Szent Fiad, a Feltámadt Szent Úr Jézus Krisztus Szent Nevében,hogy Garay Ferenc és minden testvérünk Itt és Most a mi hitvallásunk és bizonyságtételünk által Tökéletesen  Egészséges a Te Dicsőségedre!

Glori Halleluja!

Abba Atyánk!

Ámen. Shalom.

Jézus Vére jobbat beszél mint Ábel vére.

Minden betegség felkel a testből és a tengerbe veti magát!

 

NOSZA, PERELJÜNK EGYÜTT MENNYEI ATYÁNK!

Mikor pedig evének, vette Jézus

a kenyeret és hálákat adván, meg−

töré és adta a tanítványoknak, és

monda: Vegyétek, egyétek; ez az én

testem. 1Kor. 10,4. 16. 11,23−−25.

27. És vevén a poharat és hálákat

adván, adta azoknak, ezt mondván:

Igyatok ebből mindnyájan;

28. Mert ez az én vérem, az új

szövetségnek vére, amely sokakért

kiontatik bűnöknek eltörlésére.

Máté 26, 26,27,28.

 

Mennyivel inkább Krisztusnak

a vére, aki örökkévaló Szellem által

Önmagát áldozta fel ártatlanul az

Istennek: megtisztítja a ti lelkiisme−

reteteket a holt cselekedetektől, hogy

szolgáljatok az élő Istennek

Zsidó9, 14.

Mert nem kézzel csinált szen−

télybe ment be Krisztus, amely a

valódinak csak képmása, hanem

magába a mennybe, hogy most Isten

színe előtt megjelenjék érettünk.

Zsidó 9,24.

 

Krisztus pedig megjelenvén,

mint a jövendő javak főpapja, a na−

gyobb és tökéletesebb, nem kézzel

csinált, azaz nem e világból való sáto−

ron keresztül, rész 8,2. 10,1.

302 A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL 9. 10.

12. És nem bakok és tulkok vére

által, hanem az Ő tulajdon vére által

ment be egyszer s mindenkorra a

szentélybe, örök váltságot szerezve.

Zsidó 9,11,12.

Mivelhogy azért atyámfiai bizo−

dalmunk van a szentélybe való be−

menetelre a Jézus vére által, Ján. 14,6.

20. Azon az úton, amelyet Ő szentelt

nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit,

azaz az Ő teste által, rész 9,8. Ján. 10,9.

21. És mivel nagy főpapunk van az

Isten háza felett, 1Tim. 3,15.

22. Járuljunk hozzá igaz szívvel,

hitnek teljességével, mint akiknek

szívük megtisztult a rossz lelkiisme−

rettől a vérrel való meghintés által,

és testük meg van mosva tiszta víz−

zel; Ef. 3,12. Jak. 1,6. 1Ján. 3,21.

23. Ragaszkodjunk a reménység hit−

vallásához tántoríthatatlanul, mert hű

az, aki az ígéretet tette.

Zsidó 10, 19-23.

 

Jézus Szent Vére sokakért kiontatott és bemutattatott a Mennyek Országában, a Te Trónod előtt, mint az Új Szövetség Vére az ember és Isten között kötött Szent Pecsét.

MENNYEI ATYÁNK!

Mi most Teljesen Egy Akaraton vagyunk egymással és a Te Szent Akaratoddal. A Szent Vér bemutatásakor a sátán kitaszíttatott végleg a Mennyek Országából, kitaszíttatott a mi testeinkből is,mert a mi testeink hitvallásunk által a Te Szent Templomod.

Ha a Mennyek Országában nincs helye a sátánnak, a hamisság atyjának és Krisztus Testében sincs helye a sátánnak, akkor a Feltámadt Názáreti Úr Jézus Krisztus Szent Nevében a Te Szent Szellemed által, Amely kitöltetett minden testre, a Te szent gyermekeid testében sincs helye a hamisság tüneteinek.

Elparancsoljuk, levágjuk, megkötözzük és a tengerbe vetjük Most és Mindörökké!

A hamisság elparancsoltatott,levágatott,megkötöztetett és a tengerbe vetette magát.

Hittel és Hatalommal megvalljuk a Te Dicsőségedre,hogy Krisztus Sebeiben meggyógyultunk és mindenki Szent Gyógyulását, az Úr Jézus Krisztus Mindenható Szent Nevében elfogadjuk.

Áldunk és dicsőítünk Téged szüntelen mind, örökkön örökké. Ámen.

JÉZUS NEVÉBEN.

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 127
Tegnapi: 184
Heti: 127
Havi: 3 971
Össz.: 872 106

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: II.Beteg-é köztetek valaki? 2010.07.01.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »