Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

AKINEK SEBEIVEL GYÓGYULTATOK MEG.

FOGADJÁTOK EL A SZENT GYÓGYULÁST!

Mert először is, mikor egybe−

gyűltök a gyülekezetben, hallom, hogy

szakadások vannak köztetek; és valami

részben hiszem is.

19. Mert szükséges, hogy szakadások

is legyenek köztetek, hogy a kipróbál−

tak nyilvánvalókká legyenek köztetek.

Mát. 18,7. Csel. 5,17. 15,5. Gal. 5,20. Tit. 3,10.

1 Korinthus 11,18-19.

6. Aki pedig megbotránkoztat egyet e

kicsinyek közül, akik énbennem hisz−

nek, jobb annak, hogy malomkövet

kössenek a nyakára, és a tenger mély−

ségébe vessék.

7. Jaj a világnak a botránkozások

miatt! Mert szükség, hogy botránkozá−

sok essenek; de jaj annak az embernek,

aki által a botránkozás esik.

Luk. 17,1. 1Kor. 11,19. 1Tim. 4,1.

8. Ha pedig a te kezed vagy a te lábad

megbotránkoztat téged, vágd le azokat

és vesd el magadtól; jobb néked az élet−

re sántán vagy csonkán bemenned,

hogynem két kézzel vagy két lábbal

vettetned az örök tűzre.

Máté 18,6-8.

15. Úgyannyira, hogy az utcákra ki−

hozták a betegeket, és letevék ágyakon

és nyoszolyákon, hogy az arra menő

Péternek csak árnyéka is érje vala−

melyiket közülük, Mát. 9,21. 14,36. Luk. 8,1. 4.

16. És a szomszéd városok sokasága

is Jeruzsálembe gyűlt, hozva betegeket

és tisztátalan szellemektől gyötretteket:

kik mind meggyógyulának. Márk 16,17.

17. De felkelvén a főpap és mind akik

vele voltak, azaz a sadduceusok feleke−

zete, betelének irigységgel, Péld. 13,10.

18. És ráveték kezüket az apostolokra,

és a közönséges tömlöcbe veték őket.

Apostolok Cselekedetei 5,15-18.Előállának azonban némely hívők

a farizeusok felekezetéből valók közül,

mondván, hogy körül kell metélni őket,

és megparancsolni, hogy a Mózes tör−

vényét megtartsák.

Apcsel.15,5.

A szeretet által munkálkodó hit

5 Annakokáért álljatok meg a szabad−

ságban, melyre minket Krisztus

megszabadított, és ne hajtsátok maga−

tokat ismét szolgaság igájába.

Ján. 8,32. Csel. 15,10. Róm. 8,2. 2Kor. 3,17.

2. Ímé, én Pál mondom néktek, hogy

ha körülmetélkedtek, Krisztus néktek

semmit sem használ. Csel. 15,1. Róm. 2,25.

3. Bizonyságot teszek pedig ismét

minden embernek aki körülmetélke−

dik, hogy köteles az egész törvényt

megtartani. rész 3,10. 5Móz. 27,26. Jak. 2,10.

4. Ti, akik a törvény által akartok

megigazulni, elszakadtatok Krisztus−

tól, a kegyelemből pedig kiestetek.

5. Mert mi a Szellem által, hitből

várjuk a megigazulás reménységét.

6. Mert Krisztus Jézusban sem a

körülmetélkedés nem ér semmit, sem

a körülmetéletlenség, hanem a szere−

tet által munkálkodó hit. Ján. 15,9.

Róm. 5,5. 8,39. 13,8−−10. 2Kor. 5,7. 21. Jak. 2,18.

7. Jól futottatok; kicsoda gátolt meg

titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az

igazságnak? 1Kor. 9,24. Kol. 3,11. 1Thess. 1,3.

8. Ez a hitetés nem attól van, aki tite−

ket hív. rész 1,10. 2Kor. 5,11. 2Thess. 2,14.

9. Kis kovász az egész tésztát megke−

leszti. Mát. 13,33. 16,6−−12. 1Kor. 5,6. 15,33.

10. Bízom bennetek az Úrban, hogy ti

sem lesztek más értelemben; aki azon−

ban titeket megzavar, hordozni fogja az

ítéletet, bárki legyen is az. 2Kor. 8,22. 10,6.

11. Én pedig atyámfiai, ha még min−

dig a körülmetélést hirdetem, miért

üldöznek mégis? Akkor megszűnt a

kereszt botránya. Róm. 9,32. 33. 1Kor. 1,23.

12. Bárcsak ki is metszetnék magukat

azok, akik titeket megzavarnak.

13. Mert ti szabadságra hivattatok

atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy

ne legyen a testnek, hanem szeretettel

szolgáljatok egymásnak. 1Pét. 2,16.

14. Mert az egész törvény ez egy

Igében teljesedik be: Szeresd feleba−

rátodat, mint tenmagadat. 3Móz. 19,18.

Mát. 22,36−−40. Róm. 13,8−−10. Jak. 2,8.

15. Ha pedig egymást marjátok és

faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel

ne emésszétek. Jak. 3,14−−16. 4,1−−3. 1Ján. 4,8.

16. Mondom pedig, szellem szerint

járjatok, és a testnek kívánságát véghez

ne vigyétek. Róm. 6,12. 7,15. 23. 8,1. 14.

17. Mert a test a szellem ellen töreke−

dik, a szellem pedig a test ellen; ezek

pedig egymással ellenkeznek, hogy ne

azokat cselekedjétek, amiket akartok.

Róm. 7,15. 23.

18. Ha azonban a Szellem vezet tite−

ket, nem vagytok a törvény alatt.

rész 4,5. Róm. 6,14. 15.

19. A testnek cselekedetei pedig nyil−

vánvalók, melyek ezek: házasságtörés,

paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.

20. Bálványimádás, varázslás, ellensé−

geskedések, versengések, gyűlölködé−

sek, harag, patvarkodások, visszavoná−

sok, pártütések, Róm. 7,5. 8,3.

21. Irigységek, gyilkosságok, részeg−

ségek, dobzódások és ezekhez hason−

lók: melyekről előre mondom néktek,

amiképpen már ezelőtt is mondottam,

hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten

országának örökösei nem lesznek.

Ján. 3,3. 1Kor. 3,3. Jak. 3,14. Jel. 22,15.

22. De a Szellem gyümölcse: sze−

retet, öröm, békesség, béketűrés,

szívesség, jóság, hűség, szelídség,

mértékletesség. Ján. 15,2. Jak. 3,17.

23. Az ilyenek ellen nincs törvény.

24. Akik pedig Krisztuséi, a testet

megfeszítették indulataival és kívánsá−

gaival együtt. 1Kor. 13,7. Kol. 3,9.

25. Ha Szellem szerint élünk, Szellem

szerint is járjunk. Ján. 4,24. Róm. 1,9. 8,14.

26. Ne legyünk hiú dicsőségkívánók,

egymást ingerlők, egymásra irigykedők.

Galata 5.fejezet


A felsőbbség iránti engedelmesség

3 Emlékeztesd őket, hogy a fejede−

lemségeknek és hatalmasságok−

nak vessék alá magukat, engedelmes−

kedjenek az elöljáróknak, minden jó

cselekedetre készek legyenek,

Kol. 1,10. Zsid. 13,21. 1Pét. 2,13.

2. Senkit ne szidalmazzanak, ne ve−

szekedjenek, gyöngédek legyenek,

teljes szelídséget tanúsítván minden

ember iránt. Ef. 4,31. Jak. 3,6.

3. Mert egykor mi is esztelenek, enge−

detlenek, tévelygők, különböző kíván−

ságoknak és gyönyöröknek szol−gái,

gonoszságban és irigységben élők,

utálatosak, egymást gyűlölők voltunk.

2Móz. 20,16. 1Kor. 6,11. 1Tim. 3,16.

Az újjászületés fürdője

4. De amikor a mi üdvözítő Iste−

nünknek jósága és az emberekhez

való szeretete megjelent,

Ján. 3,16. 1Tim. 2,3. Jak. 1,18. 1Pét. 1,23.

5. Nem az igazságnak cselekedetei−

ből, amelyeket mi cselekedtünk, ha−

nem az Ő irgalmasságából tartott

meg minket az újjászületésnek für−

dője és a Szent Szellem megújítása

által, Ján. 3,3. Róm. 11,6. 2Kor. 5,17. Ef. 2,8. 9.

6. Amit kitöltött reánk bőséggel a

mi Üdvözítőnk, Jézus Krisztus által;

Róm. 3,2. 5,10.

7. Hogy az Ő kegyelméből megiga−

zulván, örökösök legyünk az örök

élet reménysége szerint.

Róm. 3,26. 5,17. 8,17. 23. 24.

Erősítsd meg ez igaz beszédeket

8. Igaz ez a beszéd, és akarom, hogy

ezeket megerősítsd, hogy igyekezze−

nek jó cselekedetekkel elöljárni azok,

akik Istenben hívőkké lettek. Ezek jók

és hasznosak az embereknek.

Róm. 10,9. 10. 1Tim. 1,15. Zsid. 11,6.

Kerüld a viszálykodást

9. A balgatag vitatkozásokat, a nem−

zetségtáblázatokkal kapcsolatos kérdé−

seket, a viszálykodást és a törvény felől

való harcokat azonban kerüld, mert

haszontalanok és hiábavalók. 1Tim. 1,4.

10. A szakadást szító embert egy vagy

két intés után kerüld;

Mát. 18,17. 2Kor. 13,2. 2Tim. 3,5.

11. Tudván, hogy az ilyen romlott,

és vétkezik, önmaga is kárhoztatván

magát. Csel. 13,46.

12. Mikor Ártemást vagy Tikhikust

hozzád küldöm, siess hozzám jönni

Nikápolyba; mert elhatároztam, hogy

ott töltöm

13. A törvénytudó Zénást és Apollóst

gondosan indítsd útnak, hogy semmi−

ben se legyen hiányuk. Csel. 18,24.

Fil. 1,11. Kol. 1,10. 2Pét. 1,8.

14. Tanulják meg pedig a mieink is,

hogy jó cselekedetekkel járjanak elől

a kényszer szülte szükségben, ne−

hogy gyümölcstelenek legyenek.

15. Köszöntenek téged mind a velem

lévők. Köszöntsd azokat, akik a hitben

szeretnek minket. Kegyelem mindnyá−

jatokkal! Ámen.

Titus  3.fejezet


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 160
Tegnapi: 255
Heti: 1 423
Havi: 4 159
Össz.: 860 170

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: I.Akinek sebeivel gyógyultatok meg .Fogadjátok el a Szent Gyógyulást 2010.07.04.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »