Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.


A Krisztusban való élet

szellemének törvénye szabaddá tesz

8 Nincsen azért immár semmi

kárhoztatásuk azoknak, akik

Krisztus Jézusban vannak, kik nem

test szerint járnak, hanem Szellem

szerint. Ján. 3,18. 5,24. 1Kor. 1,30. 15,22.

2Kor. 5,17. Gal. 3,28. 5,16. 17. Fil. 3,9. 2Pét. 2,10.

2. Mert a Jézus Krisztusban való

élet szellemének törvénye megszaba−

dított engem a bűn és a halál törvé−

nyétől. Ján. 6,63. 7,38. 39. 8,36. 15,4. 7.

1Kor. 15,45. 2Kor. 3,6. Gal. 2,19. 5,1.

216 PÁL LEVELE A RÓMABELIEKHEZ 8.

3. Mert ami a törvénynek lehetetlen

volt, mivelhogy erőtlen volt a test miatt,

az Isten az Ő Fiát elbocsátván bűn tes−

tének hasonlatosságában és a bűnért,

kárhoztatá a bűnt a testben. Csel. 13,39.

2Kor. 5,21. Gal. 3,13. 21. Zsid. 7,19. 10,1−−10.

4. Hogy a törvénynek igazsága be−

teljesüljön bennünk, kik nem test

szerint járunk, hanem Szellem

szerint. 2Kor. 5,7. Gal. 2,16. 5,22−−24.

5. Mert a test szerint valók a test

dolgaira gondolnak; a Szellem szerint

valók pedig a Szellem dolgaira.

6. Mert a testnek gondolata halál;

a Szellem gondolata pedig élet és

békesség. Gal. 5,22−−25. 6,8. Kol. 1,21. 2,18.

7. Mert a test gondolata ellenséges−

kedés Isten ellen; minthogy az Isten

törvényének nem engedelmeskedik,

mert nem is teheti. 1Kor. 2,14. Jak. 4,4.

8. Akik pedig test szerint élnek, nem

lehetnek kedvesek Isten előtt.

9. Ti azonban nem test, hanem Szel−

lem szerint éltek, ha ugyan az Isten

Szelleme lakik bennetek. Akiben pedig

nincs a Krisztus Szelleme, az nem az

övé. 1Kor. 3,16. 6,19. 2Kor. 6,16. Gal. 4,6. 1Ján. 4,4.

10. Hogyha pedig Krisztus benne−

tek van, jóllehet a test holt a bűn

miatt, a szellem azonban élet a meg−

igazultság miatt. 2Kor. 5,21. Kol. 1,27.

11. De ha annak a Szelleme lakik

bennetek, aki feltámasztotta Jézust a

halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta

Krisztus Jézust a halálból, megeleve−

níti a ti halandó testeiteket is az Ő

tibennetek lakozó Szelleme által.

Csel. 2,24. 1Kor. 6,14. 2Kor. 4,14. Ef. 1,19. 20. 2,5.

12. Annakokáért atyámfiai, nem va−

gyunk adósok a testnek, hogy test

szerint éljünk: 1Kor. 9,27. Gal. 6,8.

13. Mert, ha test szerint éltek, meg−

haltok; de ha a test cselekedeteit a

Szellem által megöldöklitek, éltek.

14. Mert akiket Isten Szelleme

vezérel, azok Istennek fiai.

Ján. 1,12. Gal. 3,26. Ef. 1,5. 1Ján. 3,1. Jel. 21,7.

15. Mert nem kaptatok szolgaság szel−

lemét ismét a félelemre, hanem a fiú−

ságnak Szellemét kaptátok, aki által

kiáltjuk: Abbá, Atyám!

Gal. 4,5. 6. 2Tim. 1,7. Zsid. 2,15. 1Ján. 4,18.

16. Ez a Szellem bizonyságot tesz a

mi szellemünkkel együtt, hogy Isten

gyermekei vagyunk.

2Kor. 1,22. 5,5. Ef. 1,13. 4,30. 1Ján. 5,10.

17. Ha pedig gyermekek, örökösök

is; örökösei Istennek, örököstársai pe−

dig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt

szenvedünk, hogy vele együtt is dicső−

üljünk meg. Csel. 26,18. Gal. 3,29. 4,7. Ef. 3,6.

Tit. 3,7. Zsid. 1,14. 6,17. Jak. 2,5. 1Pét. 1,4.

18. Mert azt tartom, hogy amiket

most szenvedünk, nem hasonlíthatók

ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk

megjelentetik. 2Kor. 4,17. 2Thess. 1,7−−12. 2,14.

1Pét. 1,6. 7. 4,13. 5,1. 1Ján. 3,2.

19. Mert a teremtett világ sóvárogva

várja az Isten fiainak megjelenését.

2Kor. 6,18. Gal. 3,26. Ef. 1,5. 2Pét. 3,13. 1Ján. 3,1.

20. Mert a teremtett világ hiábavaló−

ság alá vettetett; nem önként, hanem

azért, aki az alá vetette. 1Móz. 3,17−−19.

21. Azzal a reménységgel, hogy ma−

ga a teremtett világ is megszabadul

a romlandóság rabságától az Isten

fiainak dicsőséges szabadságára.

22. Mert tudjuk, hogy az egész terem−

tett világ együtt fohászkodik és vajúdik

mind idáig. 1Thess. 4,14−−17. 5,9.

23. Sőt, nemcsak ez, hanem maguk a

Szellem zsengéjének birtokosai, mi

magunk is fohászkodunk magunk−

ban, várván a fiúságot, a mi testünk−

nek megváltását. 1Kor. 15,52. Tit. 2,11−−13.

24. Mert reménység által tartattunk

meg; a reménység pedig, ha láttatik,

nem reménység; mert amit lát valaki,

miért reményli is azt? Ef. 2,8. 9. Zsid. 11,1.

25. Ha pedig, amit nem látunk, azt

reméljük, kitartással várjuk. Zsid. 6,12. 15.

26. Hasonlatosképpen pedig a Szel−

lem is segítségünkre van a mi erőtlen−

ségünkben. Mert azt, amit kérnünk

kell, amint kellene, nem tudjuk; de

maga a Szellem esedezik miérettünk

kimondhatatlan fohászkodásokkal.

2Kor. 12,5−−10. Gal. 4,19. Ef. 6,18. Zsid. 4,16. 7,25.

PÁL LEVELE A RÓMABELIEKHEZ 8. 9. 217

27. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tud−

ja, mi a Szellem gondolata, mert Isten

szerint esedezik a szentekért. 1Ján. 5,14.

28. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik

Istent szeretik, minden javukra van,

mint akik az Ő végzése szerint hi−

vatalosak. Csel. 13,48. Gal. 1,15. 2Thess. 2,13.

29. Mert akiket eleve ismert, eleve

el is rendelte, hogy azok az Ő Fia

ábrázatához hasonlatosak legyenek,

hogy Ő legyen az elsőszülött sok

atyafi között. Kol. 1,18. Jak. 1,18. 1Pét. 1,23.

30. Akiket pedig eleve elrendelt, azo−

kat el is hívta; és akiket elhívott, azo−

kat meg is igazította; akiket pedig

megigazított, azokat meg is dicsőítette.

Ján. 17,22. 1Kor. 1,2. 9. Zsid. 9,15. 1Pét. 2,9. 5,10.

31. Mit mondunk azért ezekre? Ha az

Isten velünk, kicsoda ellenünk?

32. Aki az Ő tulajdon Fiának nem

kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért

odaadta, mi módon ne ajándékozna

Vele együtt mindent minékünk?

33. Kicsoda vádolja az Isten válasz−

tottait? Isten az, aki megigazít; Ésa. 50,8.

34. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisz−

tus az, aki meghalt, sőt aki fel is tá−

madott, aki az Isten jobbján van, aki

esedezik is érettünk: Zsid. 1,3. 7,25.

35. Kicsoda szakaszt el minket a

Krisztus szerelmétől? Nyomorúság,

vagy szorongattatás, vagy üldözés,

vagy éhség, vagy meztelenség, vagy

veszedelem, vagy fegyver−é? Jer. 31,3.

36. Amint meg van írva: Teéretted

gyilkoltatunk minden napon, olybá te−

kintenek, mint vágó juhokat. Zsolt. 44,22.

37. De mindezekben több, mint

győztesek vagyunk Őáltala, aki min−

ket szeretett, Zsid. 7,25. 1Ján. 2,1. 2.

38. Mert meg vagyok győződve, hogy

sem halál, sem élet, sem angyalok, sem

fejedelemségek, sem hatalmasságok,

sem jelenvalók, sem következendők,

39. Sem magasság, sem mélység,

sem semmi más teremtmény nem

szakaszthat el minket az Istennek

szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk

Jézus Krisztusban. Ján. 10,28.

Róma 8.fejezet

 

 

 


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 55
Tegnapi: 177
Heti: 852
Havi: 5 254
Össz.: 861 265

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: II.Akinek sebeivel gyógyultatok meg.Fogadjátok el a szent gyógyulást! 2010.07.04.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »