Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

IMMÁNUEL  ELSŐ SZÜLETÉSNAPJA

2010.07.30.


fenykep4210.jpg

"Szeretettem, mindenek felett azért
imádkozom, hogy gyarapodhassál
és jó egészségben légy, mint ahogy a
lelked is gyarapodik."

3 János 1,2.

http://videa.hu/videok/emberek-vlogok/szuletesnap-1.-62qyp0ENlPWDaeVn

http://videa.hu/videok/emberek-vlogok/szuletesnap-2.-g0EWE3RyfdLvh72S

 http://www.youtube.com/watch?v=hzE0c1DAYjg


Még nem is éltem én
Te már úgy szerettél
Hogy esendő emberként eljöttél
Nem vártad meg azt
Hogy Hozzád kiáltsak
De megengedted, hogy halljam a hangodat

/: Zengjem hát a hálám Neked
Zengjem hát a hálám a keresztért
Zengjem hát a hálám Neked
Mert Te eljöttél
Hogy megkeress és megmentsél :/.Az Úr kezének alkotása vagyunk
(Az éneklõmesternek, Dávid zsoltára.)


139 Uram, megvizsgáltál engem,
és ismersz.
2. Te ismered ülésemet és felkelésemet,
messzirõl érted gondolatomat.
3. Járásomra és fekvésemre ügyelsz,
minden utamat jól tudod.
4.Mikor még nyelvemen sincs a szó,
immár egészen érted azt Uram!
5. Elõl és hátul körülzártál engem, és
fölöttem tartod kezedet.
6. Csodálatos elõttem e tudás, magasságos,
nem érthetem azt.
7. Hová menjek a Te Szellemed elõl és
a Te orcád elõl hova fussak?
8. Ha a mennybe hágok fel, ott vagy;
ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy
9. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a
tenger túlsó szélére szállanék:
10. Ott is a Te kezed vezérelne engem,
és a Te jobb kezed tartana meg engem.
11. Ha azt mondom: A sötétség bizonyosan
elborít engem és a világosság körülöttem
éjszaka lesz,
12. A sötétség sem borít el elõled,
és fénylik az éjszaka, mint a nappal;
a sötétség olyan, mint a világosság.
13. Bizony Te alkottad veséimet, Te
takargattál engem anyám méhében.
14.Magasztallak, hogy csodálatosan
megalkottál. Csodálatosak a Te cselekedeteid!
És jól tudja ezt az én lelkem.
15. Nem volt elrejtve elõtted az én testem,
mikor titokban formáltattam és idomíttattam,
mintegy a föld mélyében.
16. Látták szemeid az én alaktalan testemet,
és könyvedben ezek mind be voltak
írva; a napok is, amelyeken formáltatni
fognak; holott egy sem volt még meg
közülük.
17. És nékem milyen drágák a Te
gondolataid, oh Isten! Mily nagy azoknak
summája!
18. Számlálgatom õket: többek a fövenynél;
mikor felserkenek, akkor is veled
vagyok.
19. Vajha elvesztené Isten a gonoszt!
Vérszopó emberek, távozzatok tõlem!
20. Akik gonoszul szólnak felõled, és
nevedet hiába veszik fel, a Te ellenségeid.
21. Ne gyûlöljem-é, Uram, a téged gyûlölõket?
Az ellened lázadókat ne utáljam-é?
22. Teljes gyûlölettel gyûlölöm õket,
ellenségeimmé lettek!
23. Vizsgálj meg engem, oh Isten, és
ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem,
és ismerd meg gondolataimat!
24. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak
valamilyen útja? És vezérelj
engem az örökkévalóság útján!


139. Zsoltár


„Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak;
az anyaméh gyümölcse: jutalom.”
Zsoltár 127,3.


Jézus megáldja a kisgyermekeket

„Ekkor gyermekeket hoztak hozzá,
hogy illesse meg õket; a tanítványok
pedig feddik vala azokat, akik hozák.
Jézus pedig ezt látván, haragra
gerjedt és monda nékik: Engedjétek
hozzám jönni a gyermekeket, és ne
tiltsátok el õket; mert ilyeneké az
Istennek országa.
Bizony mondom néktek: Aki nem
úgy fogadja az Isten országát, mint
egy gyermek, semmiképpen sem
megy be abba.
Aztán ölébe vette azokat, és kezét
rájuk vetvén, megáldá õket.”


Márk 10,13-16.

fenykep4213.jpg


„Ti, gyermekek, szót fogadjatok a
ti szüleiteknek az Úrban; mert ez
az igaz:
Tiszteld a te atyádat és a te anyádat,
ez az elsõ parancsolat ígérettel.
Hogy jól legyen néked dolgod és
hosszú életû légy e földön.”

Efézus 6, 1-3.

Hogy legyetek feddhetetlenek
és tiszták, Istennek szeplõtlen gyermekei
az elfordult és elvetemedett
nemzetség közepette, kik között fényletek,
mint a csillagok e világon

Filippi 2,15.

"És népemmé lesznek nékem, én
pedig nékik Istenük leszek.
És adok nékik egy szívet és egy
utat, hogy mindenkor engem féljenek,
hogy jól legyen dolguk, nékik és az õ
fiaiknak õ utánuk.
És örökkévaló szövetséget kötök
velük, hogy nem fordulok el tõlük és
a velük való jótéteménytõl, és az én
félelmemet adom az õ szívükbe, hogy
el ne távozzanak tõlem.
És örvendezek bennük, ha jót
cselekedhetem velük és biztosan beplántálhatom
õket e földbe, teljes szívvel
és teljes lélekkel."

Jeremiás 32,38-41.


Áldások ígérete


1.Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz
az Úrnak, a te Istenednek
szavára, és megtartod és teljesíted minden
Õ parancsolatát, amelyeket én parancsolok
ma néked: akkor e földnek
minden népénél feljebbvalóvá tesz téged
az Úr, a te Istened;
2. És reád szállanak mindez áldások,
és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az
Úrnak, a te Istenednek szavára.
3. Áldott leszel a városban, és áldott
leszel a mezõben.
4. Áldott lesz a te méhednek gyümölcse
és a te földednek gyümölcse és a te
barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek
fajzása és a te juhaidnak ellése.
5. Áldott lesz a te kosarad és a te sütõteknõd.
6. Áldott leszel bejöttödben, és áldott
leszel kimentedben.
7. Az Úr megszalasztja elõtted a te ellenségeidet,
akik reád támadnak; egy
úton jönnek ki reád, és hét úton futnak
elõled.
8. Áldást parancsol melléd az Úr a te
csûreidben és mindenben, amire ráteszed
kezedet; és megáld téged azon a földön,
amelyet az Úr, a te Istened ád néked.
9. Az Úr felkészít téged magának szent
néppé, amiképpen megesküdt néked, ha
megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait,
és az Õ útjain jársz.
10. És megérti majd a földnek minden
népe, hogy az Úrnak nevérõl neveztetel,
és félnek tõled.
11. És bõvölködõvé tesz téged az Úr
minden jóban: a te méhednek gyümölcsében,
a te barmodnak gyümölcsében és
a te földednek gyümölcsében, azon a földön,
amely felõl megesküdt az Úr a te
atyáidnak, hogy néked adja azt.
12.Megnyitja néked az Úr az Õ drága
kincsesházát, az eget, hogy esõt adjon a
te földednek alkalmas idõben, és megáldja
kezednek minden munkáját, és kölcsönt
adsz sok népnek, te pedig nem veszel
kölcsönt.
13. És fejjé tesz téged az Úr és nem
farkká, és mindinkább feljebbvaló leszel
és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak,
a te Istenednek parancsolataira, amelyeket
én parancsolok ma néked, hogy tartsd
meg és teljesítsd azokat;
14. És ha el nem térsz egyetlen Igétõl
sem, amelyeket én parancsolok néktek,
se jobbra, se balra, járván idegen istenek
után, hogy azokat tiszteljétek.

5 Mózes 28,1-14.„Áron is megvegyétek az alkalmatosságot,
mert a napok gonoszak.
Annak okáért ne legyetek esztelenek,
hanem értsétek meg, mi az Úr
akarata.
És meg ne részegedjetek bortól,
miben kicsapongás van: hanem folytonosan
legyetek telve a Szent Szellemmel,
Luk. 11,13.Csel. 2,4. 4,31. 1Kor. 14,26.Kol. 3,16.

Efézus 5,16-18.


Ha azért ti gonosz létetekre
tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat
adni, mennyivel inkább ád a ti
mennyei Atyátok Szent Szellemet
azoknak, akik tõle kérik

Lukács 11,13.


És megtelének mindnyájan Szent
Szellemmel, és kezdének szólni más
nyelveken, amint a Szellem adta
nékik szólniuk.

ApCsel 2, 4.

És minekutána könyörögtek,megmozdula
a hely, ahol egybegyûltek; és
betelének mindnyájan Szent Szellemmel,
és az Isten Igéjét bátorsággal
szólják vala.

Apcsel 4,31.

Hogy van hát atyámfiai? Mikor
egybegyûltök, s kinek-kinek van zsoltára,
tanítása, kijelentése, nyelve, magyarázata:
mindenek épülésre legyenek.

1 Kor.14,26.

A Krisztus Igéje lakozzék bennetek
gazdagon, minden bölcsességben;
tanítván és intvén egymást
zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi
énekekkel, hálával zengedezvén a ti
szívetekben az Úrnak.

Kolosse 3,16.

"Most annak okáért, Uram Isten,
amit szóltál a Te szolgád felõl, és az õ
háza felõl, teljesítsd be mindörökké; és
cselekedjél úgy, amint szólottál;
Hogy felmagasztaltassék a Te neved
mindörökké, ilyen szókkal: A Seregeknek
Ura az Izraelnek Istene, és Dávidnak,
a Te szolgádnak háza legyen állandó
elõtted!"
"Legyen a Te jóakaratodnak áldása
a Te szolgádnak házán, hogy legyen
elõtted mindörökké; mert Te szólottál,
Uram Isten, azért a Te áldásoddal
áldassék meg a Te szolgádnak háza
mindörökké."

2 Sámuel 7,25-26.29.

JÉZUS SZENT NEVÉBEN.

HOZSANNA. HALLELUJA. ÁMEN. SHALOM.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 112
Tegnapi: 230
Heti: 1 605
Havi: 4 341
Össz.: 860 352

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Az 1.születésnap 2010.07.30.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »