Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

IMA GYERMEKÁLDÁSÉRT

fenykep3352.jpg

Drága Testvéreink az Úrban!

Krisztus Szeretetével kérünk Benneteket, hogy szívből, szeretettel, hangosan megvallva a szátokkal, küldjétek ki az Élő Igét. Az Ige cselekszik Isten dicsőségére. Ámen.

Hálát adunk mindannyiótok életéért a Mi Istenünknek, a Drága Mennyei Atyánknak, Abba Atyánknak, Jézus Szent Nevében.

Igen és Ámen.


Áldások ígérete

1.Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz
az Úrnak, a te Istenednek
szavára, és megtartod és teljesíted minden
Õ parancsolatát, amelyeket én parancsolok
ma néked: akkor e földnek
minden népénél feljebbvalóvá tesz téged
az Úr, a te Istened;
2. És reád szállanak mindez áldások,
és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az
Úrnak, a te Istenednek szavára. Zak. 1,6.
3. Áldott leszel a városban, és áldott
leszel a mezõben. 1Móz. 39,5. Zsolt. 128,1. 4.
4. Áldott lesz a te méhednek gyümölcse
és a te földednek gyümölcse és a te
barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek
fajzása és a te juhaidnak ellése.
1Móz. 22,17. 49,25. 1Tim. 4,8.
5. Áldott lesz a te kosarad és a te sütõteknõd.
2Móz. 23,25. 3Móz. 25,21.
6. Áldott leszel bejöttödben, és áldott
leszel kimentedben. Zsolt. 121,8.
7. Az Úr megszalasztja elõtted a te ellenségeidet,
akik reád támadnak; egy
úton jönnek ki reád, és hét úton futnak
elõled.
8. Áldást parancsol melléd az Úr a te
csûreidben és mindenben, amire ráteszed
kezedet; és megáld téged azon a földön,
amelyet az Úr, a te Istened ád néked.
9. Az Úr felkészít téged magának szent
néppé, amiképpen megesküdt néked, ha
megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait,
és az Õ útjain jársz.
10. És megérti majd a földnek minden
népe, hogy az Úrnak nevérõl neveztetel,
és félnek tõled.
11. És bõvölködõvé tesz téged az Úr
minden jóban: a te méhednek gyümölcsében,

a te barmodnak gyümölcsében és
a te földednek gyümölcsében, azon a földön,
amely felõl megesküdt az Úr a te
atyáidnak, hogy néked adja azt. Péld. 10,22.
12.Megnyitja néked az Úr az Õ drága
kincsesházát, az eget, hogy esõt adjon a
te földednek alkalmas idõben, és megáldja
kezednek minden munkáját, és kölcsönt
adsz sok népnek, te pedig nem veszel
kölcsönt.
13. És fejjé tesz téged az Úr és nem
farkká, és mindinkább feljebbvaló leszel
és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak,
a te Istenednek parancsolataira, amelyeket
én parancsolok ma néked, hogy tartsd
meg és teljesítsd azokat;
14. És ha el nem térsz egyetlen Igétõl
sem, amelyeket én parancsolok néktek,
se jobbra, se balra, járván idegen istenek
után, hogy azokat tiszteljétek.

5 Mózes 28,1-14.


Az ember teremtése

26. És monda Isten: Teremtsünk embert
ami képünkre és hasonlatosságunkra; és
uralkodjék a tenger halain, az ég madarain,
a barmokon, mind az egész földön
és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.
27. Teremté tehát az Isten az embert az
Õ képére, Isten képére teremté õt: férfiúvá
és asszonnyá teremté õket.
28. És megáldá Isten õket, és monda
nékik Isten: Szaporodjatok, és sokasodjatok,
és töltsétek be a földet, és hajtsátok
birodalmatok alá; és uralkodjatok a
tenger halain, az ég madarain és a földön
csúszómászómindenféle állatokon.

29. És monda Isten: Ímé, néktek adok
minden maghozó füvet az egész föld
színén, és minden fát, amelyen maghozó
gyümölcs van: az legyen néktek eledelül.
30. A föld minden vadainak pedig és
az ég minden madarainak és a földön csúszómászó mindenféle
állatoknak, amelyekben
életnek lehelete van, a zöld füveket
adom eledelül. És úgy lett.
31. És látá Isten, hogy minden, amit
teremtett, ímé igen jó. És lett este és lett
reggel: hatodik nap. 

1 Mózes 1,26-31.


Jairus leánya
A vérfolyásos asszony

40. És lõn, hogy mikor Jézus visszatért,
a nép örömmel fogadá;mertmindnyájan
várják vala Õt.
41. És ímé, eljött egy ember, akinek
Jairus volt a neve, aki a zsinagógának
feje volt; és Jézus lábai elõtt leesvén,
kérte Õt, hogy menjen be az õ házába;
42.Mert a leánya egyetlen volt néki,
mintegy tizenkét esztendõs, és halálán
volt. Mikor pedig Õ méne, a sokaság
szorongatá Õt.
43. És egy asszony, ki vérfolyásban
volt tizenkét esztendõtõl fogva, és bár
minden vagyonát az orvosokra költötte,
senki meg nem tudta gyógyítani,
44. Hátulról hozzájárulván, illeté az
Õ ruhájának peremét; és azonnal elállt
vérének folyása.
45. És monda Jézus: Ki az, aki engem
illetett? És mikor mindnyájan tagadták,
mondta Péter és akik Õvele voltak:
Mester, a sokaság nyom és szorongat
téged, és azt kérdezed: Ki az, aki engem
illetett?
46. Jézus pedig monda: Illetett engem
valaki; mert én észrevettem,
hogy erõ származék ki tõlem.
47.Mikor pedig látta az asszony, hogy
nem maradt titokban, reszketve elõjött
és elõtte leesvén, megjelentette néki
az egész sokaság elõtt, miért illette Õt,
és hogy azonnal meggyógyult.
48. És Õ monda néki: Bízzál leányom,
a te hited megtartott téged;
eredj el békességgel!

49.Mikor még a szó a szájában volt,
eljött egy ember a zsinagóga fejének
házától, mondván néki: Meghalt a leányod;
ne fáraszd aMestert!
50. Jézus pedig amikor ezt hallotta,
felele néki, mondván: Ne félj; csak
higgy, és megtartatik.
51. Bemenvén pedig a házba, senkit
nem bocsáta be, csak Pétert, Jakabot,
Jánost és a leány atyját és anyját.
52. Sírtak pedig mindnyájan, és gyászolták
azt; Õ pedig mondta: Ne sírjatok;
nem halt meg, hanem aluszik.
53. És kinevették Õt, tudván, hogy
meghalt.
54. Õ pedig mindenkit kiküldvén,
és a leány kezét megfogván, kiálta,
mondván: Leányzó, kelj fel!
55. És visszatért annak szelleme, és
azonnal fölkelt; és Õ parancsolá, hogy
adjanak néki enni.
56. És elálmélkodának annak szülei;
Õpedigmegparancsolá, hogy senkinek
ne mondják, ami történt.

Lukács 8, 40-56.


Az Úr megújítja szövetségét Ábrámmal


1.Mikor Ábrám kilencvenkilenc
esztendõs volt, megjelenék az
Úr Ábrámnak, és monda néki: Én a
Mindenható Isten vagyok, El Shaddai,
járj énelõttem, és légy tökéletes.
2. És megkötöm az én szövetségemet
közöttem és teközötted: és felette igen
megsokasítlak téged.
3. És orcájára borula Ábrám; az Isten
pedig szóla õnéki, mondván:
4. Ami engem illet, ímhol az én szövetségem
teveled, hogy népek sokaságának
atyjává leszel.
5. És ne neveztessék ezután a te neved
Ábrámnak, hanem legyen a te neved
Ábrahám, mert népek sokaságának
atyjává tettelek téged.

6. És felette igen megsokasítalak téged;
és népekké teszlek, és királyok is származnak
tõled.
7. És megállapítom az én szövetségemet
közöttem és közötted, és teutánad
a te magod között annak nemzedékei
szerint örök szövetségül, hogy legyek
tenéked Istened, és a te magodnak
teutánad.

1 Mózes 17,1-7.

17. Amint meg van írva, hogy: sok
nép atyjává tettelek téged. Az elõtt az
Isten elõtt, akiben hitt, aki a holtakat
megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek,
elõszólítja mint meglevõket.
18. Aki a reménytelenség ellenére
elvárással hitte, hogy sok népnek atyjává
lesz, aszerint, amint megmondatott:
Így lészen a te magod.
19. És hitében erõs lévén, nem tekintett
az õ már elhalt testére, mintegy
százesztendõs lévén, sem Sárának
elhalt méhére;
20. Az Istennek ígéretében sem
kételkedett hitetlenséggel, hanem
erõs volt a hitben, dicsõséget adván
az Istennek,
21. És teljesen elhitte, hogy amit Õ
ígért, meg is cselekedheti.

Róma 4,17-21.


Kérjetek és megkapjátok

23. És azon a napon nem kérdeztek
majd engem semmirõl. Bizony, bizony
mondom néktek, hogy amit csak
kérni fogtok az Atyától az én nevemben,
megadja néktek.
24.Mostanáig semmit sem kértetek
az Atyától az én nevemben: kérjetek
és megkapjátok, hogy a ti örömetek
teljes legyen.


János 16,23-24.


Jézus tanítása a hit imájáról

22. És Jézus felelvén, monda nékik:
Legyen hitetek Istenben.
23.Mert bizony mondom néktek, ha
valaki azt mondja ennek a hegynek:
Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében
nem kételkedik, hanem hiszi,
hogy amit mond megtörténik, meglesz
néki, amit mondott.

24. Azért mondom néktek: Amit csak
kívántok, amikor imádkoztok higygyétek,
hogy megkaptátok, és meglesz
az néktek.

Márk 11, 22-24.


Semmi felõl ne aggódjatok, hanem
imádságotokban és könyörgéstekben
minden alkalommal hálaadással
tárjátok fel kívánságaitokat
az Isten elõtt.


Filippi 4,6.


Ima gyermekáldásért

Drága Mennyei Atyánk!

Azt írod a Te Igédben: „Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges annak,
aki hisz. „Márk 9,23.

Mi hisszük a Te Igédet és teljesen egy akaraton vagyunk egymással azzal kapcsolatban, amit kérünk Tőled Jézus Szent Nevében, mert tudjuk, hogy Te megcselekszed azt, s mindezért mindenkor bőségesen hálát adunk Neked.


Nagyon sok ember és asszony magtalan. Nem lehet gyermekük, mert meddők vagy olyan életet élnek, amely nem engedi meg, hogy a gyermekáldásban örvendezzenek.
Mi itt és most a képen látható orvos testvérünkkel az Úrban hálaadással tárjuk fel kívánságainkat mindazokért a testvérünkért, akik gyermekáldásra várnak.


Megvalljuk a Te Igédet és Hittel és Hatalommal kijelentjük velük együtt, hogy a Te Igéd alapján rövid időn belül gyermekük lesz, hogy az örömük teljes legyen.
Te megsokasítod a te népedet.

Hogy megáldván megáldalak téged,
és bõségesen megsokasítom a te magodat,
mint az ég csillagait, és mint a
fövényt, mely a tenger partján van, és a
te magod örökség szerint fogja bírni az
õ ellenségeinek kapuját.

1 Mózes 22, 17.

Kiküldjük a Te angyalaidat, a Te hatalmas szolgáló szellemeidet, hogy mindazok számára, akik tiszta szívből várják a gyermekáldást, cselekedjék meg a Te Igédet Jézus nevében!


Elparancsoljuk a magtalanság gonosz szellemeit az ő testeikből. Megparancsoljuk nekik Jézus nevében, hogy a magtalanság tüneteivel együtt keljenek fel és vessék magukat a tengerbe! Megkötözünk magtalanság szelleme! Átokkal elátkozunk téged mindazok testéből és elméjéből, akik Isten szent gyermekei! Feloldozzuk mindazokat a te kötésed alól, akiket fogva tartottál! Megengedjük és megparancsoljuk minden feloldozott testnek, hogy fogadja el a gyermekáldást Isten Szent Akarata szerint.


Hittel és Hatalommal kijelentjük mind a három világ előtt Mennyen, földön és föld alatt lévők előtt, hogy mindazok, akik szívből, Krisztus Szeretetével elolvasták a fenti Igét és megvallották teljes hálaadással és dicsérettel, azoknak egy éven belül gyermekük, vagy unokájuk születik.
Istennek minden lehetséges.

A mi akaratunk egyezik Isten Szent Akaratával és ezért megvan nekünk, amit mondtunk és megvallottunk tiszta szívből Krisztus Szeretetével Jézus nevében, mert Isten gyarapítja a gyülekezetet az üdvözülőkkel és megáldja az ő gyermekeit az áldások közül a gyermekáldással is.
Mert hű az Isten az Ő Igéjéhez és parancsolatához, amint meg van írva a Teremtés könyvében, az Ő parancsolata:

És megáldá Isten õket, és monda
nékik Isten: Szaporodjatok, és sokasodjatok,
és töltsétek be a földet, és hajtsátok
birodalmatok alá; és uralkodjatok a
tenger halain, az ég madarain és a földön
csúszómászó mindenféle állatokon.
1 Mózes 1,26.

Hálát adunk Neked Drága Mennyei Atyánk Jézus Szent Nevében azért, hogy meghallgattad a mi imádságunkat és gyermekáldással áldottál meg minket a mai napon 13 hónapja.
Mert Velünk az Isten! Immánuel!

Hozsanna! Halleluja! Ámen. Shalom!

S mindazokkal, akik hisznek az Ő Felmagasztalt Szent Nevében, Jézus Szent Nevében, akik Hitben járnak és nem látásban és csak Benned bíznak.
Igen és Ámen.

Jézus Szent Vére értünk ontatott ki a Te szent gyermekeidért. Az Ő Szent Vére megmosott minket.
Az Ő Szent Vére a mi vérünk, mert az Ő vére a Te Véred.

Mi szentek vagyunk, a te szent gyermekeid, mert Te megparancsoltad nekünk: Mind szentek legyetek, mert én szent vagyok.
Hálát adunk Neked Úr Jézus. Feltámadt Krisztus Jézus a Szent Szellem által és dicsérünk Téged minden cselekedetedért, mert Te csak azt cselekedted és cselekszed mindenkor, amit a Te Mennyei Atyád, a mi Mennyei Atyánk cselekszik.
Ha Téged dicsőítünk, akkor az Atyát dicsőítjük, hogy annak adta át a hatalmát, aki mindvégig, mindhalálig hű volt Hozzá. Ezért támasztott fel Téged a halálból a harmadik napon, s ültetett Téged magasan a Mennyek Országában az Ő Jobbjára, az Ő Trónjára, s Vele együtt ültetett minket is, akik hiszünk a Te Nevedben,s akik Veled együtt szenvedünk is ebben az elveszett, gonosz világban és hirdetjük a Te Szent Evangéliumodat,hogy Általad mindannyiunknak örök életünk van, mert szívből való hitvallásunk által, Te vagy a Mi Urunk, Megváltónk, Gyógyítónk, Szabadítónk és Üdvözítőnk!
Mi újonnan születtünk Benned HIT által.

Köszönjük a Szent Vért! Köszönjük a Szent Szellemet! Köszönjük, hogy Élő Víznek folyamai folynak a mi szívünkből minden ember felé.
Áldunk Uram és dicsérünk Téged szüntelen. Hálával és dicsérettel áldozunk Neked. Mindenki által szenteltessék meg a Te Neved.
Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy oh Urunk! Jézus! Igen és Ámen!

fenykep3192.jpg

fenykep3194.jpg

fenykep3190.jpg

Mi ezelőtt két évvel Izraelben, Jeruzsálemben imádkoztunk tiszta szívből a Mi Urunkhoz, Istenünkhöz Jézus Nevében gyermekáldásért.
Megvallottuk,hogy megvan nékünk, a mi szívünk kívánsága a köztünk lévő hatalmas korkülönbség ellenére.
Az imádságunk meghallgatásra talált.
Ma 13 hónapos a fiunk, Immánuel.
A tiszta Igén, a dicséreteken, Krisztus Szeretetében,HITben növekedik Isten Dicsőségére.
Megvidámítja minden napunkat, mert az életünket és az ő életét is teljesen Istenre,a Mi Urunkra, az Úr Jézusra bíztuk.
Csak Benned bízunk Urunk! Ámen.

Bálint Anita és Bálint István
egyek az Úrban

Mindhárman szeretünk Urunk, Istenünk!

Shalom!


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 36
Tegnapi: 177
Heti: 833
Havi: 5 235
Össz.: 861 246

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Ima gyermekáldásért 2010.08.30.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »