Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

PÜNKÖSD

fenykep5296.jpg

A Szent Szellem kiáradásának és

az Egyház kezdetének ünnepe


 Emlékezzünk

a Krisztus feltámadását követő 50.napra


És én kérem az Atyát, és más
Vigasztalót ád néktek, hogy veletek
maradjon mindörökké.


János14.16.


Mert nem kaptatok szolgaság
szellemét ismét a félelemre, hanem
a fiúságnak Szellemét kaptátok, aki
által kiáltjuk: Abbá, Atyám!


Róma 8.15.


Ama Vigasztaló pedig, a Szent
Szellem, akit az én nevemben küld
az Atya, Õ mindenre megtanít majd
titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat,
amiket mondottam néktek.


János 14.26.


És ímé, én elküldöm tireátok az
én Atyámnak ígéretét; ti pedig ma-
radjatok Jeruzsálem városában, mígnem
felruháztattok mennyei erõvel.


Luk. 24,49.


És az a kenet, amelyet ti kaptatok
tõle, bennetek marad, és így
nincs szükségetek arra, hogy valaki
tanítson titeket; hanem amint az a
kenet megtanít titeket mindenre, úgy
igaz is az, és nem hazugság, és amiként
megtanított titeket, úgy maradjatok
Õbenne.


1Ján. 2,27


Mikor pedig eljön majd a
Vigasztaló, akit én küldök néktek
az Atyától, az igazságnak Szelleme,
aki az Atyától származik, Õ tesz majd
énrólam bizonyságot.


János 15.26.


De én az igazat mondom néktek:
Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert
ha el nem megyek, nem jön el hozzátok
a Vigasztaló: ha pedig elmegyek,
elküldöm Õt tihozzátok.


János 16.7.


És nem tanítja többé senki az õ felebarátját,
és senki az õ atyjafiát, mondván:
Ismerjétek meg az Urat, mert õk mindnyájan
megismernek engem, kicsinytõl
fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert
megbocsátom az õ bûneiket, és vétkeikrõl
többé meg nem emlékezem.


Jeremiás 31.34.


És adok néktek új szívet, és új
szellemet adok belétek, és elveszem a
kõszívet testetekbõl, és adok néktek
hússzívet.
 És az én Szellememet adom belétek,
és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban
járjatok és az én törvényeimet
megõrizzétek és betöltsétek.


Ezékiel 36:26.27.

És lészen azután, hogy kiöntöm
Szellememet minden testre, és prófétálnak
a ti fiaitok és leányaitok; véneitek
álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat
látnak


Jóel 2.28.


A Szent Szellem kiáradása


1. És mikor a Pünkösd napja eljött,
mindnyájan egyakarattal együtt
valának.


2. És lõn nagy hirtelenséggel az égbõl
mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése,
és eltelé az egész házat, ahol ülnek
vala.


3. Ésmegjelentek elõttük kettõs tüzes
nyelvek és üle mindenikre azok közül.


4. És megtelének mindnyájan Szent
Szellemmel, és kezdének szólni más
nyelveken, amint a Szellem adta
nékik szólniuk.


5. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben
zsidók, istenfélõ férfiak, minden
nép közül, melyek az ég alatt vannak.


6.Minekutána pedig ez a zúgás lett,
egybegyûle a sokaság és megzavarodék,
mivelhogy mindegyik a maga
nyelvén hallá õket szólni.


7. Álmélkodnak pedig mindnyájan és
csodálkoznak vala, mondván egymásnak:
Nemde nem galileabeliek-é ezek
mindnyájan, akik szólnak?


8.Mimódon halljuk hát õket, ki-ki
közülünk a saját nyelvén, amelyben
születtünk?


9. Párthusok és médek és elámiták,
és kik lakozunk Mesopotámiában,
Júdeában és Kappadóciában, Pontusban
és Ázsiában,


10. Frigiában és Pamfiliában, Egyiptomban
és Libiának tartományiban,
mely Ciréne mellett van, és a római
jövevények, mind zsidók, mind
prozeliták,


11. Krétaiak és arabok, halljuk amint
szólják a mi nyelvünkön az Istennek
csodálatos dolgait.


12. Álmélkodnak vala pedig mindnyájan
és zavarban voltak, egymásnak
ezt mondván: Vajon mi akar ez lenni?


13.Mások pedig csúfolódva mondának:
Édes bortól részegedtek meg.
Péter beszéde Pünkösd napján


14. Péter azonban elõállván a tizeneggyel,
felemelé szavát, és szóla nékik:
Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok
Jeruzsálemben, legyen ez néktek
tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az
én beszédemet!


15.Mert nem úgy részegek ezek,
ahogy ti gondoljátok; hiszen a napnak
harmadik órája van;


16. Hanem ez az, ami megmondatott
Jóel prófétától:


17. És lészen az utolsó napokban,
ezt mondja az Isten, kitöltök az én
Szellemembõl minden testre: és prófétálnak
a ti fiaitok és leányaitok, és
a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti
véneitek álmokat álmodnak.

18. És éppen az én szolgáimra és az
én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban
a napokban az én Szellemembõl,
és prófétálnak.


19. És csodákat teszek az égben odafenn,
és jeleket a földön idelenn, vért,
tüzet és füstnek gõzölgését.


20. A nap sötétséggé változik, és a
hold vérré, minekelõtte eljön az Úrnak
ama nagy és fényes napja.


21. És lészen, hogy mindaz, aki az
Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik.

22. Izraelita férfiak, halljátok meg e
beszédeket: A názáreti Jézust, azt a
férfiút, aki Istentõl bizonyságot nyert
elõttetek erõk, csodatételek és jelek
által, melyeket Õáltala cselekedett
Isten tiköztetek, amint magatok is
tudjátok,


23. Õt, aki Istennek elvégezett tanácsából
és rendelésébõl adatott halálra,
megragadván, gonosz kezeitekkel
keresztfára feszítve megölétek:


24. Akit az Isten feltámasztott, a
halál fájdalmait megoldván; mivelhogy
lehetetlen volt néki attól fogvatartatnia.


25.Mert Dávid ezt mondja Õróla:
Magam elõtt láttam az Urat mindenkor,
mert Õ nékem jobb kezem felõl
van, hogy meg ne tántorodjam.

26. Annakokáért örvendezett az én
szívem, és vigadott az én nyelvem;
annakfelette az én testem is reménységben
nyugszik.


27.Mert nem hagyod az én lelkemet
a pokolban, és nem engeded,
hogy a Te szented rothadást lásson.


28.Megjelentetted nékem az életnek
útjait; betöltesz engem örömmel
a Te orcád elõtt.


29. Atyámfiai férfiak, szabad nyíltan
szólanom elõttetek Dávid pátriárkáról,
hogy õmeghalt és eltemettetett, és az õ
sírja mind e mai napig minálunk van.


30. Próféta lévén azért, és tudván,

hogy az Isten néki esküvéssel megesküdött,
hogy majd az õ ágyékának
gyümölcsébõl támasztja a Krisztust test
szerint, hogy helyeztesse az õ királyi
székébe,


31. Elõre látván ezt, szólott a Krisztus
feltámadásáról, hogy az Õ lelke nem
hagyatott a pokolban, sem az Õ teste
rothadást nem látott.


32. Ezt a Jézust feltámasztotta az
Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai
vagyunk.


33. Annakokáért az Istennek jobbja
által felmagasztaltatván, és a megígért
Szent Szellemet megnyervén az
Atyától kitöltötte, amit ti most láttok
és hallotok,


34. Mert nem Dávid ment fel a
mennybe; hiszen õ maga mondja:
Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én
jobb kezem felõl,


35.Míglen vetem a Te ellenségeidet
lábaid alá zsámolyul.


36. Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek
egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá
tette Õt az Isten, azt a Jézust,
akit ti megfeszítettetek.


37. Ezeket pedig mikor hallották,
szívükbenmegkeseredének, ésmondának
Péternek és a többi apostoloknak:
Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?


38. Péter pedig monda nékik: Térjetek
meg és keresztelkedjetek meg
mindnyájan a Jézus Krisztusnak
nevében a bûnöknek eltörlésére; és
veszitek a Szent Szellem ajándékát.


39.Mert néktek lett az ígéret és a ti
gyermekeiteknek, és mindazoknak,
kik messze vannak, valakiket csak
elhív magának az Úr, a mi Istenünk.


40. Sok egyéb beszéddel is buzgón
kéri és inti vala õket, mondván:
Szakasszátok el magatokat e gonosz
nemzetségtõl!


41. Akik azért örömest vették az õ
beszédét, megkeresztelkedének; és
hozzájuk csatlakozék azon a napon
mintegy háromezer lélek.


42. És részt vettek az apostolok tanításaiban
és a közösségben, a kenyérnek
megtörésében és az imádkozásban.


43. Támada pedig minden lélekben
félelem, és az apostolok sok csodát és
jelt tesznek vala.


44. Mindnyájan pedig, akik hittek,
együtt voltak, és mindenük közös volt;


45. És jószágukat és marháikat eladogaták,
és szétosztogaták azokat mindenkinek,
amint kinek-kinek szüksége
volt.


46. És minden nap egyakarattal kitartva
a templomban, és megtörve házanként
a kenyeret, részesednek vala
eledelben örömmel és tiszta szívvel.


47. Dícsérve az Istent, és az egész
nép elõtt kedvességet találva. Az Úr
pedig minden napon szaporítja vala a
gyülekezetet az üdvözülõkkel.


Apostolok Cselekedetei 2. fejezet

IMA

Mindenható Istenünk, aki ezen a napon
 megnyitottad az örök élet kapuját
minden emberi faj és nemzet számára
 Szent Szellemed megígért ajándéka által :
Áraszd szét ezt az ajándékot az egész világon
az Evangélium hirdetése által,
ami elérhet  a föld végső határáig;
Jézus Krisztus, a mi Urunk által, aki él és uralkodik
veled,  a Szent Szellemben egységben,
egy Istenben , mindörökkön-örökké.

Jézus nevében.

Ámen.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 137
Tegnapi: 255
Heti: 1 400
Havi: 4 136
Össz.: 860 147

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Pünkösd 2011.06.12-13.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »