Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

VÁLASZ  IZRAELBE  SEILER  GYORANAK!


Seiler Gyora: Ha már megjött a mennyeknek országa (én ugy irnám hogy Mennyeknek Országa) akkor minek megtérni?


VÁLASZ.


Izrael kiválasztása megmásíthatatlan

 

1. Mondom tehát: Avagy elvetette-é

Isten az Ő népét? Távol legyen;

mert én is izraelita vagyok, az Ábrahám

magvából, Benjámin nemzetségéből

való. 1Sám. 12,22. Jer. 31,37. 2Kor. 11,22. Fil. 3,5.

2. Nem vetette el Isten az Ő népét,

melyet eleve ismert. Avagy nem tudjátok-

é, mit mond az Írás Illésről, amint

panaszkodott Izraelre Istennél,mondván:

3. Uram, a Te prófétáidat megölték,

és a Te oltáraidat lerombolták; és csak

én maradtam meg egyedül, és engem

is halálra keresnek. 1Kir. 19,10. 14. 18.

4. De mit mond néki az isteni felelet?

Meghagytam magamnak hétezer embert,

akik nem hajtottak térdet a Baálnak.

5. Ekképpen azért most is van maradék

a kegyelemből való választás szerint.

6. Hogyha pedig kegyelemből, akkor

nem cselekedetekből; különben

a kegyelem nem volna többé kegyelem.

Ha pedig cselekedetekből, akkor

nem kegyelemből; különben a cselekedet

nem volna többé cselekedet.

7.Micsoda tehát? Amit Izrael keres,

azt nem nyerte meg; a választottak

ellenben megnyerték, a többiek pedig

megkeményíttettek. Ján. 10,28. Ef. 1,4.

2Thess. 2,13. 14. 2Tim. 2,19. 1Pét. 1,2.

8. Amint meg van írva: Az Isten a

kábultság szellemét adta nékik; szemeket,

hogy ne lássanak, füleket, hogy

ne halljanak, mind e mai napig.

Ésa. 6,9. 29,10.Mát. 13,14. Ján. 12,40. Csel. 28,26.

9. Dávid is ezt mondja: Legyen az ő

asztaluk tőrré, hálóvá, botránkozássá

és megtorlássá. Zsolt. 69,22. 23.

10. Sötétüljenek meg az ő szemeik,

hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkorra

görbítsd meg.

11. Annakokáért mondom: Avagy

azért botlottak-é meg, hogy elessenek?

Távol legyen; hanem az ő esetük folytán

lett az üdvösség a pogányoké, hogy

ők felingereltessenek. Csel. 13,46. 18,6.

12. Ha pedig az ő esetük világnak gazdagsága,

és az ő veszteségük pogányok

gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességük?

Csel. 22,21. 28,24-28. Kol. 1,27.

13.Mert néktek mondom, a pogányoknak,

amennyiben én a pogányok

apostola vagyok, a szolgálatomat dicsőítem;

Csel. 9,15. Gal. 1,16. 2,2. 7. 9. Ef. 3,8.

14. Bár felingerelhetném az én atyámfiait,

és üdvösségre vezethetnék közülük

némelyeket. 1Kor. 7,16. Jak. 5,20.

15.Mert ha az ő elvettetésük a világnak

megbékélése, micsoda lesz a felvételük,

ha nem élet a halálból?

16. Ha pedig a zsenge szent, akkor a

tészta is; és ha a gyökér szent, az ágak

is azok. 1Kor. 3,17. Kol. 1,22. Jak. 1,18.

17. Ha pedig némely ágak kitörettek,

te pedig vadolajfa létedre beoltattál

azok közé, és részese lettél az olajfa

gyökerének és zsírjának; Ján. 15,6. Ef. 2,12.

18. Ne kevélykedj az ágak ellenében:

ha pedig kevélykedsz, nem te hordozod

a gyökeret, hanem a gyökér téged.

19. Azt mondod azért: Kitörettek az

ágak, hogy én beoltassam.

20. Úgy van; hitetlenség miatt törettek

ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál,

hanem félj; Gal. 3,7. 26. Zsid. 11,6.

21.Mert ha az Isten a természet szerint

való ágaknak nem kedvezett, majd

néked sem kedvez. 1Kor. 16,13. 2Kor. 1,24.

22. Tekintsd meg azért az Istennek jóságát

és szigorát: azok iránt akik elestek,

szigorát; irántad pedig a jóságát, ha

megmaradsz az Ő jóságában; különben

te is kivágatsz. Ján. 15,2. 1Kor. 15,2. Zsid. 3,6.

23. Sőt azok is, ha nem maradnak

meg a hitetlenségben, beoltatnak; mert

az Istennek hatalmában áll újra beoltani

őket. 2Kor. 3,16. Gal. 6,9. 1Ján. 2,19.

24.Mert ha te a természet szerint való

vadolajfából kivágattál, és természet

ellenére beoltattál a szelíd olajfába:

mennyivel inkább beoltatnak ezek a

természet szerint valók az ő saját olajfájukba.

25.Mert nem akarom, hogy ne tudjátok

atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat

el ne hitessétek: hogy a megkeményedés

Izraelre nézve csak részben történt,

ameddig a pogányok teljessége

bemegyen. Luk. 21,24. 1Kor. 12,1.

2Kor. 3,14-16. Ef. 3,3. 4. Jel. 7,9. 10,7.

26. És így az egész Izrael üdvözül,

amint meg van írva: Eljön Sionból

a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a

gonoszságukat: Zsolt. 14,7. Ésa. 59,20. 60,15.

Jer. 30,17-22. Hós. 3,5. Csel. 3,26. Tit. 2,14.

27. És ez nékik az én szövetségem,

midőn eltörlöm az ő bűneiket.

Ésa. 43,25. Jer. 31,31. Ján. 1,29. Zsid. 8,8. 10,16.

28. Az Evangéliumra nézve ugyan ellenségek

tiérettetek; de a választásra

nézve szerelmetesek az atyákért.

29.Mert megbánhatatlanok az Istennek

ajándékai, és az Ő elhívása.

4Móz. 23,19. Zsolt. 89,26-34. 2Tim. 2,13.

30.Mert miképpen ti egykor engedetlenkedtetek

az Istennek, most pedig

irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük

miatt: Tit. 3,3-7. 1Pét. 2,10.

31. Azonképpen ők is most engedetlenkedtek,

hogy a ti irgalmasságba

jutásotok folytán ők is irgalmasságot

nyerjenek;

32.Mert az Isten mindeneket engedetlenség

alá rekesztett, hogy mindeneken

könyörüljön.


Isten bölcsességének dicsérete

 

33. Oh, Isten gazdagságának, bölcsességének

és tudományának mélysége!

Mely igen kikutathatatlanok az Ő

ítéletei s kinyomozhatatlanok az Ő útjai!

34.Mert kicsoda ismerte meg az Úr

értelmét? Vagy kicsoda volt néki tanácsosa?

Ésa. 40,13. 1Kor. 2,16.

35. Avagy kicsoda adott előbb néki,

hogy annak visszafizesse azt? 1Kor. 4,7.

36.Mert Őtőle, Őáltala és Őreá nézve

vannak mindenek. Övé a dicsőség

mindörökké. Ámen. 1Kor. 8,6. Fil. 4,20.

Kol. 1,16. 1Tim. 1,17. 1Pét. 5,11.


Pál apostolnak Rómabeliekhez írott 11. fejezet


A Bibliában kis betűvel van írva a mennyeknek országa. Mi, sem hozzá nem tehetünk egy jótányit vagy egy pontocskát, sem el nem vehetünk belőle, mert nem akarunk átokká lenni.  Még nem jött meg a mennyeknek országa, hanem elközelgetett.  


Jézus mindenkiért eljött és mindenkiért feláldozta Önmagát a kereszten ártatlanul, hogy mi a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk.


Aki nem tér meg a bűneiből, az sajnos mind pokolra kerül. A pokol és a kénkővel izzó tüzes tó a sátánnak, az antikrisztusnak és a halálnak lett teremtve! Sajnos az emberek milliárdjai mégis odakerülnek, mert szabad akaratukból és felfuvalkodottságukból vagy netán tudatlanságukból nem vallják meg Uruknak, Megváltójuknak és Gyógyítójuknak Jézust.


Jézus az ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET. Ezek az Ő Szavai. Senki sem mehet az Atyához, csak Őáltala. Ő az Út az Atyához.


A Szent Szellem Isten, Krisztus Jézus feltámadása után ötven nappal Pünkösdkor kitöltetett minden testre. Miért? Azért, mert Jézus legyőzte e világ fejedelmét, aki által a fizikai és a szellemi halál, valamint az antikrisztus szelleme uralkodott az egész emberiségen. Az Atya Isten addig nem küldhette el az Ő Szent Szellemét erre a világra, amíg minden prófécia be nem teljesedett Jézus által.


Azokon az embereken, akik megtértek és megvallották Uruknak, Megváltójuknak és Gyógyítójuknak Jézust, többé már nem is uralkodik és nem is uralkodhat a sátán (=hamis vádló, a hazugság atyja). Azok, akik elfogadták Jézust és megtértek szabad akaratukból, azoknak nyújt védelmet és segítséget a Szent Szellem, megjelölve őket Jézus és az Atya nevével. Ez a Szent Szellem pecsétje az embereken. Amikor a halottak feltámadása után mindenki megjelenik, az Atya trónja előtt, akkor ez a pecsét teszi jogosulttá az embereket a Mennyországba való bejutásra és az örök életre.


Ha ismered a Bibliát, a Szentírást, Isten Szavát, Isten Igéjét, akkor biztos tudod azt, hogy a sátán is megbélyegzi az övéit a homlokukon és a kezükön a hitetlenség és a hamisság bélyegével. Ez a sötétség bélyege. Ők kerülnek a sátánnal, az antikrisztussal és a halállal együtt a pokolra és a kénkővel izzó tüzes tóba. Ez a második halál. Ez örök halál, örök fájdalom, örök kínlódás, amely soha véget nem ér. Isten ugyanis ezeknek az embereknek az élőségét, s ezzel együtt az érzékeléseiket nem pusztítja el, mert nem Ő a pusztító, kivettetnek a külső sötétségre, nem találnak társat, csak az őrjítő fájdalom lesz az örök társuk. Ezekre mondja Isten: menthetetlen vagy ó ember. Nem árt tudnod, hogy a sátán a pusztító.


AZ ATYA ISTEN A TEREMTŐ, ÖRÖKKÉVALÓ,

MINDENHATÓ ISTEN!

 Ő A SZERETET.


Arról se felejtkezz el, hogy mi történt Noé idejében. Az akkor élő emberiség közül, csak egy ember hitt Istennek, vagyis Noé, és csak az ő családja élte túl az özönvíz pusztítását. A többi ember hitetlensége miatt Isten minden teremtményének pusztulnia kellett a földön, csak kettő-kettő jutott be a bárkába. Noénak az ősatyja és az ősanyja Ádám és Éva volt. Ők Istent, az Atyát tagadták meg.


Ha te most elveted a Fiút és nem térsz meg, akkor Istent, a Fiút tagadod meg. Aki tagadja a Fiút, az tagadja az Atyát. Így nem vigyázhat rád a Szent Szellem Isten.  Mint ahogy a barom vágóhídra kerül más akaratából, ugyanúgy te is saját szabad akaratodból, emberi okoskodásod, oktalanságod, balgaságod, butaságod, hitetlenséged, siketséged és vakságod, az Isten, az Örökkévaló Atya Szeretetének hiánya miatt dalolva kerülsz pokolra.


Egyet jegyezz meg, minden út a pokolba vezet! Egyetlen ÚT vezet a Mennyországba ennek a dicső Útnak, szoros kapunak és keskeny útnak neve Jézus. Nincs más út.


 Ezt a kaput Izraelben a város és a városfalak újjáépítése után befalazták, mert a képmutató és hamis papság, aki elvetette és keresztre feszíttette Jesua ha Massiah-t, hamisan elhitette a zsidó néppel, hogy nem Ő volt az eljövendő . A hamis farizeusok, írástudók és a hamis papság sodorták mindig bajba a zsidó népet. Ezért törölte el Isten az ószövetségi papságot, s ezért zárta le a nemzetségi táblázatot Józseffel, Dávid király legutolsónak említett királyi sarjából.


Egyiptomban a bárányok vére által szabadultak meg a zsidók elsőszülöttjei a pusztítótól. Kétezer éve pedig folyamatosan a Szeplőtelen Bárány, Jesua ha Massiah, Izrael Szentje vére által, Isten Szent Vére által szabadulhat meg bárki a pusztítótól, a zsidóság is.


Mi hittünk és azért szóltunk. Mi hiszünk, és azért szólunk, hogy el ne vessz se te, se a többiek. Bízunk abban és imádkozunk azért, sőt könyörgünk az Atyához, hogy adjon neked szemeket a látásra, füleket a hallásra és szívet a megértésre, hogy megtérj és lépj az egyetlen igaz Útra. Jézus nevében. Az Atya dicsőségére. A Szent Szellem által. Ámen.


A Mi Urunk Jézus Krisztus Vére érted is kiontatott, ugyanakkor értünk és mindenkiért. Csak az Ő Vére tud megmosni és tisztára mosni, megváltani mindenkit. Az Ő Vére volt a váltságdíj érted. Ha Isten, az Atya, a saját Fiának sem kegyelmezett, hogy a bűnt végleg eltörölje az emberiség életéből és minden teremtménye életéből, feláldozta értünk az Ő egyszülött Fiát, aki bűntelen volt, akkor, hogy képzeli bárki azt, hogy megtérés és megvallás nélkül, visszafogadja Isten saját gyermekének? Isten a saját vérét adta érted. Miattad halt meg és miattad támadt fel, hogy te kikerülj a sátán fogságából az Örök, Szeretetteljes életre, vissza az Atyához.


Mert úgy szerette Isten e világot,

hogy az Ő egyszülött Fiát adta,

hogy valaki hiszen Őbenne, el ne

vesszen, hanem örök élete legyen.                                                                                                   Róm. 5,8. 8,32. 1Pét. 1,19. 1Ján. 4,9.

Mert nem azért küldte az Isten

az Ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

a világot, hanem hogy üdvözüljön a

világ általa." Luk. 9,56. 1Ján. 4,14.


János evangéliuma 3:16-17.


Az egyiptomi szabadulás pillanatától negyven év alatt a pusztában három millió zsidó ember pusztult el a pusztában, mert nem hallgattak Isten Szavára. Közülük összesen két hírvivő: Józsué és Káleb léphetett a Szent Földre, a pusztában született gyermekekkel és felnőttekkel együtt, akik nem viselték magukon az ábrahámi bélyeget, a körülmetélkedés jelét, a szövetség jelét. Ezeknek a Szentföldön kellett mindannyijuknak körölmetélkedniük. Megdöbbentő lesz, amit írok, de így igaz, ahogy írom. Mózes, a próféta és a nép vezetője és Áron, a főpap nem léphetett a Szentföldre, hanem a pusztában haltak meg, mert ezt az Örökkévaló örökkévaló parancsát  és szövetségét megszegték Istennek, ami most következik.


Az Úr megújítja szövetségét Ábrámmal

 

1.Mikor Ábrám kilencvenkilenc

esztendős volt, megjelenék az

Úr Ábrámnak, és monda néki: Én a

Mindenható Isten vagyok, El Shaddai,

járj énelőttem, és légy tökéletes.

2. És megkötöm az én szövetségemet

közöttem és teközötted: és felette igen

megsokasítlak téged. Gal. 3,17. 18.

3. És orcájára borula Ábrám; az Isten

pedig szóla őnéki, mondván:

4. Ami engem illet, ímhol az én szövetségem

teveled, hogy népek sokaságának

atyjává leszel. Róm. 4,17.

5. És ne neveztessék ezután a te neved

Ábrámnak, hanem legyen a te neved

Ábrahám, mert népek sokaságának

atyjává tettelek téged. 2Kor. 4,18.

6. És felette igen megsokasítalak téged;

és népekké teszlek, és királyok is származnak

tőled. Ján. 15,4.

7. És megállapítom az én szövetségemet

közöttem és közötted, és teutánad

a te magod között annak nemzedékei

szerint örök szövetségül, hogy legyek

tenéked Istened, és a te magodnak

teutánad. Róm. 9,7-9. Zsid. 11,16.

8. És adom tenéked és a te magodnak

teutánad a te bujdosásod földjét, Kánaánnak

egész földjét, örök birtokul; és Istenük

lészek nékik. 2Móz. 6,7. 3Móz. 26,12.

5Móz. 4,37. 14,2. 26,18. Zsolt. 48,14. Jel. 21,7.


A körülmetélkedés

az Istennel kötött szövetség jele

 

9. Annak felette monda Isten Ábrahámnak:

Te pedig az én szövetségemet megőrizzed,

te és a te magod teutánad az

ő nemzedékei szerint. Zsolt. 25,10.

10. Ez pedig az én szövetségem, melyet

meg kell tartanotok énközöttem és tiközöttetek,

és a te utánad való magod között:

minden férfi körülmetéltessék nálatok.

11. És metéljétek körül a ti férfitestetek

bőrének elejét, és az lesz a közöttem és

közöttetek való szövetségnek jele.

Csel. 7,8. Róm. 4,11. Gal. 6,15.

12. Nyolcnapos korában körülmetéltessék

nálatok minden férfigyermek nemzedékeiteknél;

akár háznál született, akár

pénzen vásároltatott valamely idegentől,

aki nem a te magodból való.

3Móz. 12,3. Luk. 2,21.

13. Körülmetéltetvén körülmetéltessék

a házadban született és a pénzeden vett;

és örökkévaló szövetségül lesz az én

szövetségem a ti testeteken.

14. A körülmetéletlen férfi pedig, aki

körül nem metélteti az ő férfitestének

bőrét, az ilyen ember kivágattatik az ő

népe közül, mert felbontotta az én szövetségemet.

2Móz. 4,24. 25. Józs. 5,2-7.


Az Úr Izsákot ígéri Ábrahámnak

 

15. És monda Isten Ábrahámnak: Szárainak,

a te feleségednek nevét ne nevezd

Szárainak, mert Sára az ő neve.

16. És megáldom őt, és fiat is adok őtőle

néked, és megáldom, hogy legyen népekké;

nemzetek királyai származzanak őtőle.

17. Ekkor orcájára borula Ábrahám, és

nevete és gondolá az ő szívében: vajon

százesztendős embernek lesz-é gyermeke?

Avagy Sára kilencvenesztendős lévén,

szülhet-e?

18. És monda Ábrahám az Istennek:

Vajha Izmáel élne előtted.

19. Az Isten pedig monda: Kétség nélkül

a te feleséged Sára szül néked fiat,

és nevezed annak nevét Izsáknak, és

megerősítem az én szövetségemet ővele

örökkévaló szövetségül az ő magvának

őutána. Gal. 4,28-31.

20. Izmáel felől is meghallgattalak: Ímé,

megáldom őt, és megszaporítom őt és

megsokasítom őt felette nagyon; tizenkét

fejedelmet nemz, és nagy néppé teszem

őt. rész 21,18. 25,12-16.

21. Az én szövetségemet pedig megerősítem

Izsákkal, kit Sára szül néked ez idő

tájt, a következő esztendőben.

22. És elvégezé vele való beszédét, és

felméne az Isten Ábrahámtól.

23. Vevé azért Ábrahám Izmáelt, az ő

fiát, és háza minden szülöttét, és mind a

pénzén vetteket, minden férfiat Ábrahám

házanépe közül, és körülmetélé férfitestüknek

bőrét ugyanazon napon, amikor

szólott vele az Isten.

24. Ábrahám pedig kilencvenkilenc

esztendős volt, mikor körülmetélé az ő

férfitestének bőrét.

25. Izmáel pedig, az ő fia tizenhárom

esztendős volt, mikor körülmetélék az ő

férfitestének bőrét.

26. Ugyanazon napon metéltetett körül

Ábrahám és Izmáel, az ő fia. Zsolt. 119,60.


Mózes I. könyve, A teremtésről  17.fejezetAz igazi körülmetélkedés

 

25.Mert használ ugyan a körülmetélkedés,

ha a törvényt megtartod; de ha a

törvényt áthágod, a te körülmetélkedésed

körülmetéletlenséggé lett. Gal. 5,3.

26. Ha tehát a körülmetéletlen pogány

megtartja a törvénynek parancsolatait,

az ő körülmetéletlensége nem körülmetélkedésül

tulajdoníttatik-é néki?

27. És a természettől fogva körülmetéletlen

ember, ha a törvényt megtartja,

megítél téged, aki a betű és körülmetélkedés

mellett is a törvényeknek megrontója

vagy. Mát. 12,41. Csel. 10,34.

28.Mert nem az a zsidó, aki külsőképpen

az; sem nem az a körülmetélés,

ami a testen külsőképpen van: Jel. 2,9.

29. Hanem az a zsidó, aki bensőképpen

az; a szívnek szellemben,

nem betű szerint való körülmetélése

az igazi körülmetélkedés, amelynek

dicsérete nem emberektől, hanem

Istentől van. 2Kor. 3,6. 5,17. Gal. 3,28. 6,15.

Kol. 1,15.


Pál apostol Rómabeliekhez írott levele 2:25-29.


Szela. Szela. Szela.  Állj meg és gondolkozz!  Ez ószövetségi és örökkévaló parancs volt. Nem kérés. Parancs! A szövetséget nem lehet felrúgni.

Az újszövetség parancsa a megtérés, Jézus elfogadása által.

Először az áldozat, utána a bűnök bocsánata. Isten feláldozta a Fiát, hogy megbocsáthasson neked. Ha te annyi áldozatra sem vagy képes, hogy megvalld Jézust Uradnak, Megváltódnak, Gyógyítódnak, hogy szeretetben járj mindenkivel, hogy ne vétkezz többé, akkor mit vársz el az Örökkévaló Mennyei Atyától? Szereted Istent?

Mi nem hamis és képmutató tanítók vagyunk.

Ébredjetek fel és térjetek meg!


Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme,

az Istennek szeretete és a Szent

Szellem közössége mindnyájatokkal.

Ámen. Ján. 14,16. Róm. 16,20. 1Kor. 14,16. Ef. 2,13.


Pál apostolnak a

 Korinthusbelieknek írott második levele 13:13.


Massiah     =  Krisztus


MEGVALLÁS.

Én hiszem és megvallom az Örökkévaló Istent.

Hiszem és megvallom Isten minden Szavát, a Szent Tórát, az Írásokat, Isten Igéjét.

Hiszem a prófétákat, a zsoltárokat, Isten Igéjének minden betűjét.

Hiszem, hogy az egyetlen Élő Igaz Isten Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákób Istene az Örökkévaló. Ámen.


Emberként szólok. Ábrahám kinevette Istent, amikor vele beszélgetett, de miután hazatért érdekes módon megtért és hallgatott az Ő Urának és Istenének Szavára és még azon a napon körülmetéltette az egész háza népét, az Istennel való örök szövetség jeléül, sőt önmaga is ugyanazon a napon Izmael nevű 13 éves fiával körülmetélkedett. Szela.


A próféták és a zsoltárok azt említik, hogy a Messiásnak, Aki az eljövendő, a kezei és a lábai, által lesznek szegezve. Ímhol kétezer éve ez megtörtént. A rómaiak általi keresztre feszítés volt a legszörnyűbb kínzási forma az egész világon. Ezt a legembertelenebb halálos ítéletet a harmadik században végleg eltörölték.


A huszadik század második felében a világ nagy részén eltörölték a halálbüntetést. Úgy tudom Izraelben is. Ha ti hiszitek az Írásokat, akkor honnan, milyen hamis tanítóktól vettétek azt, kik voltak azok a képmutatók, akik elhitették veletek, hogy a Messiás még nem jött el és majd ha eljön valamikor, amikor a halálbüntetést már mindenütt eltörlik, akkor pontosan Izraelben, Jeruzsálemben bevezetik majd a keresztre feszítéses halálbüntetést, hogy a Messiást az Írások szerint általszögezzék? ? ? ? ? Lehet, hogy megbotránkoztatnak ezek a szavak sokakat, de az Írások szerint által kell az Ő kezeit szegezni. Én Istennek hiszek. Ő az igazi Szent. A keresztre feszítés már megtörtént. Lehet, hogy ti is nevettek most, mint Ábrahám nevetett Isten jelenlétében, de nektek is meg kell térnetek, szívben körül kell metélkednetek. Miért?  Mert ide s tova kétezer éve Isten szétszórta az Ő népét, hontalanná vált és a huszadik század közepén kezdte összegyűjteni, hazavezetni őket messze földről azért, hogy bűnbocsánatot nyerjetek és megtérjetek testben, szellemben és igazságban az Örökkévalóhoz, a Messiás, a keresztre feszített Jézus Krisztus megvallása által.


 Vajmi kevés idő és eljön az Úr Jézus azokért, akik az Övéi.

Ébredjetek fel! Ne késlekedjetek! Térjetek meg!


Isten áldja Izraelt és Jeruzsálemet és az egész zsidó népet! Oltalmazzon meg Titeket az engedetlenségtől! Adjon nektek szemeket a látásra, füleket a hallásra és szívet a megértésre. Jesua ha Massiah nevében. Az Ő Szent Szelleme által. Shalom.


Az Úr Szeretetével szeretünk Benneteket!

Ámen.


Utóirat.


 Ábrahámnak azt ígérte Isten először, hogy sok nemzetek atyjává teszi őt. Ezek a sok nemzetek a pogányok, akik hit által Jesua ha Massiah megvallása által nyernek bűnbocsánatot, akiknek az lesz a kötelességük, hogy hirdessék nektek a Szent Evangéliumot, a Krisztus halálát és feltámadását. Izmael. Szela.


Isten ugyanakkor azt is megígérte Ábrahámnak, hogy nagy néppé teszi Izsákon keresztül. Szela.


Mindannyian testvérek vagyunk az Úrban, Isten Szent Akaratából. Írhatnék mást is, de azzal csak a szót szaporítanám.


Nem akarom lerontani Isten Igéjét emberi okoskodással. Nem vagyok hitető és nem is leszek. Szükségem van Isten mindennapi kegyelmére!


Bálint István János

a legkisebb tanító


www.szeretet.hupont.hu    www.immanuel.hupont.hu


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 121
Tegnapi: 184
Heti: 121
Havi: 3 965
Össz.: 872 100

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Válasz Izraelbe Seiler Gyoranak!
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »