Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

EGYÉRTELMŰ VÁLASZOK KÉRDÉSEKRE ÉS

MEGJEGYZÉSEKRE

a gyakorikérdések.hu weboldalon

1.Mit szóltok hozzá, hogy a pápa lemond február 28. -án?

Bálint István János válasza:

Úgy látszik, hogy a sátán nincs megelégedve saját beosztottjának a tevékenységével.

A pápa rádöbbent arra a három új szent avatásakor, hogy embernek nincs joga üdvözíteni senkit, csak a Feltámadt Jézus Krisztus üdvözítheti, fogadhatja a szentek közé szívből való, szájjal megvallott hit által az embereket.
Isten saját vérét adta azokért, akik hisznek Őbenne.

A Biblia által, Isten Igéje által új ég és új föld lesz, melyet Isten dicsősége fog bevilágítani, amelyet Jézus Krisztuson keresztül mutat be az emberiségnek.
Az új világ teremtve lesz Isten által.

Ez a pápa, aki nem Isten földi helytartója üdvözölte annak az Új Világnak az emberek által való építését, ahol az a végső cél, hogy a föld emberiségének létszámát 500 millióra csökkentsék.

Annak az embernek, aki hisz Istenben, ha a teste megromol is ,a szelleme napról-napra megújul Isten Igéje által.
Az egész pápai hatalom farizeusi hatalom. A szentek soha sem futamodnak meg Isten elől, hanem életük utolsó pillanatáig Istent szolgálják, ha kell még életük árán is.

Lásd Jézus apostolait!

Sehol sem olvasod a Bibliában, hogy Jézus Krisztuson kívül bárkit felkent volna Isten a Sionon ,a Mennyek országában, hogy főpapja illetve örökkévaló Melkishedek rendje szerinti főpapja legyen az Ő egyházának.
Gondolkozz el ezen! Jézus nevében. Ámen.

Az e világi pápaság ideje alatt, mivel minden pápa felé helyezte a saját trónját Isten trónja felé több milliárd ember szellemi és fizikai halálát okozták, sőt az igazi szentek kiirtásával, lásd inkvizíció stb. Isten haragját vonták magukra és az emberiségre.

Isten az Atya, a Szeretet Istene hosszan tűr, de nem örökkévaló az Ő türelme, ezért kell ennek a világnak tűz által elpusztulnia.

Az örökkévaló kegyelem hit által csak azokat illeti meg, akik ténylegesen Őt szolgálják. Igen és Ámen. Jézus nevében. Ámen.

A pápaság nem hiten, hanem vallásos alapokon működő diktatúra. Szellemi fasizmus.

Emberi okoskodásokkal és rendelkezésekkel teljesen lerontották Isten Igéjét. Megvetették, megtiporták lábbal a Szent Vért.

Az e világi pápai hatalom és az e világi cionizmus a hamisság atyjának a gyermekei. A sátán és az antikrisztus követői, akik csak halált és pusztulást hoznak és hoztak a világra.

Megmerem kockáztatni azt a kijelentést, hogy rosszabbak a pogányoknál, hitetleneknél.

Sajnos nem mérik fel és nem is tudják, hogy ők nem Isten szolgái, mert megvakította őket a sátán.

Igen és Ámen. Jézus nevében.

A kérdező kommentje:

Nem az volt a kérdés, hogy szapuljátok a katolikus egyházat.
Ezt itt fejezzük is be.
Aki érdemlegesen tudd hozzá szólni, annak a válaszát várom! :)

iilldi:
    Jézus nevében szapulni a másikast az biztosan illik.
Biztosan illik az is, hogy a kisegyházak mind állítják, hogy csak ők üdvözülnek. Mi ez, ha nem Isten felé helyezik magukat? Mind egy. biztosan jobban tudják, mint isten.
Az, hogy nem tetszik egy egyház, az nem baj. Hiszen nem az egyház üdvőzít, egyik sem, hanem Isten!!!
Tudod, ezért lesz szerintem is ez az utolsó pápaválasztás, mert mindeni szapulja a katolikusokat. Már nem bírnak megtörtnek.
Mit lát ebből egy nem hívő?
Hogy a vallásos ember nincs szeretettel a másik iránt. Hiszen Jézus se szidta a farizeusokat, hanem szeretetek, és türelemmel volt irántuk.
A mai ember azt látja, hogy a vallásos ember úgy nekimegy a másiknak, hogy még nála is kiveri a biztosítékot. Az életbe el fogja kerülni mindegyiket.
Tudod, ha én a körtét szeretem, az almára nem mondok semmi rosszat, hiszen van aki azt szereti, és kedvét leli benne.
Lelket ne oltsátok ki. Az ilyen megjegyzések szerintem azt teszik.
Vallásos, a vallásosnak a farkasa?
Sajnos igen, így lehet csodálkozni, hogy a mai emberek még a templom környékét is elkerülik.
Nem kell egyetértened a katolikusokkal, hiszen mindeni maga dönt. Mostanában divat lett hogy alázzuk meg a katolikusokat, mondjuk meg a tutit.
Hát ez minden, csak nem hívő ember hozzáálása.
Mi lenne ha hitgyüli, vagy a Jehova tanui ellen lenne ilyenfajta lejáratási kampány?
Hiszen mindenkiről lehet rosszat mondani, ha sokan mondják , az emberek el is hiszik, még akkor is ha nem igaz. Vagy csak fél igazság legyen benne.
Nincs tökéletes egyház. Ezért a tökéletlen részére hangsúlyt fektetni......

2.Milyen pápának tartottátok XVI. Benedeket? Miért kell távoznia, lehet valamilyen vatikáni politikai indok emögött?

Bálint István János válasza:

Elveszett emberek!

Mikor jöttök már rá arra, hogy a Vatikán a sátán zsinagógája…
Erre döbbent rá Benedek pápa is.
Azért mondott le, mert fél Isten büntetésétől. Ámen.

Nincs és nem is lesz szükség a pápaságra sem a Vatikánra, amely tele van bálványokkal és sátáni jelképekkel. Ahol a pápaság első pillanatától kezdve lábbal tiporják Isten szent vérét és meghamisítják Isten törvényét a Tízparancsolatot. Jézus nevében. Ámen.

Válasz:

Bálint István János te visoznt egy kereszténygyűlölő kommunista vagy ugye? Valld csak be!!! El akarod pusztítani az egyházat, ami Isten egyháza. A sátána te fejedben van te neoliberális neokommunista!

Válasz:

Bálint János nem katolikus.A pápaságnak a muzulmánoknál sokkal nagyobb ellenségei a kisegyháznak beállított szekták.Bálint jános ,úgy tűnik,hitgyülis.Egyébként Benedek nem tudott kilépni II.János Pál árnyékából.

Bálint István János válasza:

Drága niemand (senki) embertársam, akinek se neme, se neve!
Aki nem vállalja fel önmagát, hanem elrejtőzködik a sötétségben!

Isten Szavait idézem:

" 1Miközben sok ezerből álló sokaság gyűlt össze úgy, hogy majd letaposták egymást, elkezdett beszélni tanítványaihoz: „Mindenekelőtt óvakodjatok a farizeusok kovászától, ami a képmutatás. 2Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne jönne, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. 3Amit sötétségbe mondtatok, azt a világosságban fogják meghallani. Amit fülbe súgva mondtatok rejtett helyen, azt a házak tetejéről fogják hirdetni. 4Mondom nektek, az én barátaimnak: Ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, és aztán többet nem árthatnak.”
Lukács evangélium 12:1-4.

Szíves tudomásodra hozom neked és minden olyan embernek, aki netán nem ért egyet velem, mert én csak Isten Igéjét fogadom el, hogy én nem képmutató keresztény, hanem feleségemmel együtt több éve felkent teljes evangéliumi lelkipásztor evangélista és tanító vagyok.
Gyermekkoromban római katolikusként kereszteltek meg. Áldoztam ministráltam stb.
E világi hivatásom szerint többszörös pedagógiai diplomával rendelkező személy vagyok, aki nyíltan felvállalja minden kimondott szaváért és gondolatáért a saját e világi nevében a felelősséget.
Öt fiúgyermekem van és öt unokám. Gondolhatjátok, hogy egyiket se akarom pokolra juttatni.
Én ténylegesen végigjártam Jézus útját, mint Egyiptomban, mint Izraelben.
Én a pápáról és a Vatikánról írtam.
Jézust nagyon sokan elhagyták, amikor a kemény igazságról kezdett beszélni.

Jézus az élet kenyere

35. Jézus pedig monda nékik: Én
vagyok az életnek ama kenyere; aki
hozzám jön, semmiképpen meg nem
éhezik, és aki hisz bennem, meg
nem szomjúhozik soha. rész 4,14. 7,37.
36. De mondám néktek, hogy noha
láttatok is engem, mégsem hisztek.
37. Minden, amit nékem ád az Atya,
énhozzám jön; és azt, aki hozzám jön,
semmiképpen ki nem vetem.
Mát. 24,24. 2Tim. 2,19. 1Ján. 2,19.
38. Mert azért szállottam le a menny−
ből, hogy ne a magam akaratát csele−
kedjem, hanem annak akaratát, aki
elküldött engem.
rész 4,34. 5,30. Mát. 26,39. Luk. 22,42.
39. Az pedig az Atyának akarata, aki
elküldött engem, hogy amit nékem
adott, abból semmit el ne veszítsek,
hanem feltámasszam azt az utolsó
napon. rész 5,24. 10,28. 17,12. 18,9. 20,31.
40. Az pedig annak az akarata, aki
elküldött engem, hogy mindaz, aki
látja a Fiút és hisz Őbenne, örök
élete legyen; és én feltámasszam azt
az utolsó napon. rész 4,14.
41. Zúgolódtak azért a zsidók ellene,
hogy azt mondta: Én vagyok az a
kenyér, amely a mennyből szállott alá.
42. És mondának: Nem ez−é Jézus,
a József fia, akinek mi ismerjük atyját
és anyját? Mimódon mondja hát ez,
hogy: A mennyből szállottam alá?
43. Felele azért Jézus és monda nékik:
Ne zúgolódjatok egymás között!
44. Senki sem jöhet énhozzám, ha−
nemha az Atya vonzza azt, aki elkül−
dött engem; én pedig feltámasztom
azt az utolsó napon.
45. Meg van írva a prófétáknál: És
mindnyájan Istentől tanítottak lesz−
nek. Valaki azért az Atyától hallott és
tanult, énhozzám jön. Ésa. 54,13.
Jer. 31,34. Mik. 4,2. Zsid. 8,10. 10,16.
46. Nemhogy az Atyát valaki látta,
csak az, aki Istentől van, az látta az
Atyát. rész 1,18. 5,37. 7,29. 8,19.
Mát. 11,27. Luk. 10,22. 2Kor. 4,6.
47. Bizony, bizony mondom néktek:
Aki énbennem hisz, örök élete van
annak. rész 3,16.
48. Én vagyok az életnek kenyere.
49. A ti atyáitok a mannát ették a
pusztában, és meghaltak.
50. Ez az a kenyér, amely a menny−
ből szállott alá, hogy ki−ki egyék belő−
le és meg ne haljon.
51. Én vagyok amaz élő kenyér,
amely a mennyből szállott alá; ha
valaki eszik e kenyérből, él örökké.
És az a kenyér pedig, amelyet én
adok, az én testem, amelyet én adok
a világ életéért. Zsid. 10,5. 10.
52. Tusakodának azért a zsidók egy−
más között, mondván: Mimódon adhat−
ja ez nékünk a testét, hogy azt együk?
53. Monda azért nékik Jézus: Bizony,
bizony mondom néktek: Ha nem eszi−
tek az ember Fiának testét és nem
isszátok az Ő vérét, nincs élet bennetek.
54. Aki eszi az én testemet és issza
az én véremet, örök élete van annak,
és én feltámasztom azt az utolsó napon.
55. Mert az én testem bizony étel,
és az én vérem bizony ital.
56. Aki eszi az én testemet és issza
az én véremet, az énbennem lakozik,
és én is abban. rész 14,23. 17,21. Ésa. 57,15.
Róm. 8,9. 1Kor. 3,16. 6,17. 12,27.
2Kor. 6,16. Ef. 3,17. 5,30. 1Ján. 3,24. 4,15. Jel. 3,20.
57. Amiként elküldött engem amaz
élő Atya, és én az Atya által élek: akként
az is, aki engem eszik, él énáltalam.
58. Ez az a kenyér, amely a mennyből
szállott alá; nem úgy, amint a ti atyáitok
ették a mannát és meghaltak: aki ezt a
kenyeret eszi, él örökké.
59. Ezeket mondá a zsinagógában,
amikor tanít vala Kapernaumban.
60. Sokan azért, akik hallák ezeket
az Ő tanítványai közül, mondának:
Kemény beszéd ez; ki hallgathatja ezt?
Mát. 11,6. Luk. 5,15.
61. Tudván pedig Jézus magában,
hogy emiatt zúgolódnak az Ő tanít−
ványai, monda nékik: Titeket ez meg−
botránkoztat?
62. Hát ha meglátjátok az embernek
Fiát felszállani oda, ahol előbb volt?!
rész 3,13. Márk 16,19. Csel. 1,9.
63. A Szellem az, aki megelevenít,
a test nem használ semmit: a beszé−
dek, amelyeket én szólok néktek,
Szellem és élet. Zsolt. 33,4. 9. 119,50.
Ésa. 55,10. 11. Róm. 8,2. 1Kor. 15,45.
2Kor. 3,6. Ef. 1,17. 4,8. 1Thess. 2,13. Zsid. 4,12.
64. De vannak némelyek közöttetek,
akik nem hisznek. Mert eleitől fogva
tudta Jézus, kik azok, akik nem hisz−
nek, és ki az, aki elárulja Őt.
Mát. 9,4. Csel. 15,18. Jel. 2,23.
65. És monda: Azért mondtam nék−
tek, hogy senki sem jöhet énhozzám,
hanemha az én Atyámtól van megadva
néki.
66. Ettől fogva sokan visszavonulának
az Ő tanítványai közül és nem járnak
vala többé vele. Zsid. 6,4−−6. 10,38. 1Ján. 2,19.

Péter vallástétele

67. Monda azért Jézus a tizenkettő−
nek: Vajon ti is el akartok−é menni?
68. Felele néki Simon Péter: Uram,
kihez mehetnénk? Örök életnek be−
széde van tenálad.
69. És mi elhittük és megismertük,
hogy Te vagy a Krisztus, az élő Isten−
nek Fia. Luk. 9,20.
70. Felele nékik Jézus: Nem én vá−
lasztottalak−é ki titeket, a tizenkettőt?
és egy közületek ördög.
71. Értette pedig Júdást, az Iskáriótit,
Simon fiát, mert ez akarta Őt elárulni,
noha egy volt a tizenkettő közül.

János 6:35-71.


„És az a kenet, amelyet ti kap−
tatok tőle, bennetek marad, és így
nincs szükségetek arra, hogy valaki
tanítson titeket; hanem amint az a
kenet megtanít titeket mindenre, úgy
igaz is az, és nem hazugság, és ami−
ként megtanított titeket, úgy marad−
jatok Őbenne.”

1 János 2: 27.

„Azért a hit hallásból van, a hal−
lás pedig Isten Igéje (Rhema) által.”

Róma 10:17.

„A hit pedig a reménylett dol−
goknak valósága, és a nem lá−
tott dolgokról való meggyőződés.”

Zsidó 11:1.

Hasznotokra válna, ha hangosan olvasnátok a Szent Bibliát, így meghallhatnátok Isten Szavát és meg is értenétek Őt, nem e világi hamis tanításokat vennétek.
Újból Istent idézem.

„21. Nem mindenki, aki ezt mondja
nékem: Uram! Uram! megyen be a
mennyek országába; hanem aki cse−
lekszi az én mennyei Atyám akaratát.
Hós. 8,2. Csel. 19,13. Róm. 2,13. Jak. 1,22.
22. Sokan mondják majd nékem ama
napon: Uram! Uram! Nem a Te neved−
ben prófétáltunk−é, és nem a Te neved−
ben űztünk−é ördögöket, és nem csele−
kedtünk−é sok hatalmas dolgot a Te
nevedben? 4Móz. 24,4. 1Kor. 13,1. 2.
23. És akkor vallást teszek majd nékik:
Sohasem ismertelek titeket; távozzatok
tőlem, ti gonosztevők. Zsolt. 5,5. 6,8.”

Máté 7:21-23.

A honlapomra a mai napig, amelyen keresztül ingyen és bér mentve az egész világra kiküldöm a Szent Evangéliumot, Isten hamisítatlan Igéjét 2008.12.25.-étől 412084 rákattintás volt a föld egész kerekségéről a Google fordítóprogramjával 35 nyelven. Örök dicsőség Istennek! Jézus nevében!

Ha a www.gyakorikerdesek.hu nem tiltaná a saját weblap reklámozását, akkor te és a hozzád hasonlók is egy kattintással elérhetnétek.
Szomorú az a tény, hogy ma az egész világon közel 34000 féle keresztény egyház, gyülekezet ,felekezet típus van nyilvántartva.
Istennek egyetlen egy egyháza van: Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste.
Még egy gyermeknek is egyszerű kikövetkeztetnie ebből, hogy Krisztus Testéhez azok tartoznak, akik nem csak hallgatják és szólják az Igét, hanem meg is cselekszik azokat.

„Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek.”

János 14: 12.

Mint ahogy egyetlen tökéletes ember sincs, e világon úgy egyetlen tökéletes e világi egyház sincs.
A Mi Atyánk egyházába csak azok jutnak be a közel 34000 keresztény típusú egyházakból stb.
személyes hitvallás és cselekedetek alapján, akik ténylegesen hisznek és cselekszenek.
Gondolkodjatok el ezen!

Isten nem személyválogató. Jézus mindenkiért eljött, hogy egyenként üdvözítse azokat, akik hisznek az Ö nevében. Az Atya trónja előtt minden egyes embernek meg kell állnia, külön-külön aki eddig megszületett nem csak a keresztényeknek.
Gondolkozz el ezen is!

„Monda pedig az Úr: Simon! Si−
mon! Ímé, a sátán kikért titeket,
hogy megrostáljon, mint a búzát;
Jak. 4,7. 1Pét. 5,8.
32. De én imádkoztam érted,
hogy el ne fogyatkozzék a te hited:
te azért idővel megtérvén, a te atyád−
fiait erősítsed.”
Lukács 22: 31-32.

Ugye ez a Simon, akiről szó van :Szent Péter apostol, akitől a Római Egyház, a pápaság és a Vatikán származtatja magát, amiből 34000 egyháztípus jött létre ?Tessék?

Nem hiába mondja Jézus : „Ne félj, te kicsiny nyáj; mert
tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek
adja az országot.” Lukács 12:32.

„10.A tolvaj nem egyébért jön, hanem
hogy lopjon és öljön és pusztítson; én
azért jöttem, hogy életük legyen, és
bővölködjenek. Csel. 10,38. 20,29. 2Kor. 4,4.
Ef. 6,12. 2Pét. 2,1. 1Ján. 3,8. 4,4.
11. Én vagyok a Jó Pásztor: a jó
pásztor életét adja a juhokért.

14.Én vagyok a Jó Pásztor; és isme−
rem az enyéimet, és engem is ismernek
az enyéim,

27. Az én juhaim hallják az én
szómat, és én ismerem őket, és
követnek engem:
28. És én örök életet adok nékik;
és soha örökké el nem vesznek, és
senki ki nem ragadja őket az én
kezemből. Róm. 8,34−−39.
29. Az én Atyám, aki azokat adta
nékem, nagyobb mindeneknél; és
senki sem ragadhatja ki azokat az
én Atyámnak kezéből. rész 14,28. 17,2.
30. Én és az Atya egy vagyunk.

János 10:10-11 14 27-30.

Imádkozom érted Isten minden teremtményéért, minden szentekért és az elveszettekért is minden hivatalban lévőkért, még a pápáért és a Vatikánért is, hogy megismerje Isten országát.
Hálát adok Istennek MINDEN TEREMTMÉNYE ÉLETÉÉRT! Jézus nevében. Ámen.
Legyen meg a Mennyei Atya Szent Akarata most és mindörökké. Ámen.
Jézus él és visszatér! Hallelu Jah! Ámen.


    3. Lemond mert nem tudja elvégezni a pápai teendőit. Miért mit csinál egy pápa? Azon kívül, hogy ünnepekkor osztja az észt.

Bálint István János válasza:

A Szent Bibliában nem olvasol pápáról, bárhol is keresed. Ha a Jelenések könyvét elolvasod, akkor bizonyságot szerezhetsz arról, hogy ez az igazság. Ámen.

A pápa nem Isten szolgája és földi helytartója, hanem a sátán hűbérese ezen a földön.

Egyetlen Szent Atya van az Örökkévaló Mindenható Isten! Aki teremtette az eget és a földet és minden benne lévőket!Isten határozottan tiltja a Szent Bibliában, hogy bárki atyának neveztesse magát.

A pápai hatalom csalásokon , hamisításokon alapuló e világi, gazdasági, politikai, hamis egyházi , vallási diktatúra, amely szembeszáll Isten törvényével, a Tízparancsolattal.
A Tízparancsolat minden ember törvénye az ember teremtése óta e világ végezetéig.
A Tízparancsolat a törvény.

A Vatikánon belül hemzsegnek a sátán jelképei.
A Vatikán az antikrisztus jelenléte, hatalma e világ felett.

A Római Birodalom végső elítéléséről szól a Jelenések könyvének egy része is. Nézz utána, hogy Jézus mit mondott azokról, akik maguknak szereznek dicsőséget!

A hit és a vallás között hatalmas szakadék van. A hitből valók öröklik a földet, a vallásosak pedig a második feltámadáskor szenvedik el a második halált, amikor Isten végképp elfordítja tőlük az Ő orcáját, elhagyja őket. Nem hiába mondta Jézus Krisztus a keresztfán: „Én Istenem, Én Istenem miért hagytál el engem. „Jézus nevében. Ámen.
Ő nem csak a testi halált, hanem a szellemi halált is elszenvedte azért, hogy a hitből valók újból visszakerülhessenek a Mennyei Atya családjába.

Dicsőség Istennek! Jézus nevében. Ámen.

4. Ki tanítja hitelesebben a Bibliát, Németh Sándor (Hit Gyülekezet) vagy Reisinger János (Keresztény Anvent Közösség)?
http://www.eletadotv.hu/index.php?l=ar&k=12

Bálint István János válasza:

Drága Embertársaim!

Nyilvánvaló megfigyelésem alapján azt vettem észre, hogy a hozzászólók nem a feltett kérdésre válaszoltak.

Egyedül Istennek van jogában és hatalmában megítélni, hogy ki hogyan cselekszik.

A cionizmust még véletlenül sem szabad összetéveszteni Izraellel és a zsidó néppel.

Az Új Izrael azokból a szeretet által munkálkodó hittel rendelkező emberekből, szellemi lényekből áll, akik Jézus követői.

A legnagyobb probléma az, hogy a Szent Szellemet degradálja, lekicsinyíti az egész magyar vallás - és hitrendszer Szentlélekké. Magyarországon mindig az okoskodók, tudálékosak, a hirtelen ítélők akartak érvényesülni.

A feltett kérdésre egyetlen hitbéli válaszom van:
Nem kell nékem más tanító, hanem csak az Úr Jézus Krisztus!

Mindent az Ige tükrében vizsgálok meg. Az acsarkodóknak a következő Igét ajánlom:

„És így az egész Izráel megtartatik, amint meg van írva: Eljön Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságukat. „ Róma 11:26.

„ Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző.” Zsoltárok 127:1.

„Így szól az Úr Isten, aki összegyűjti Izráel elszéledt fiait: Még gyűjtök ő hozzá, az ő egybegyűjtötteihez!” Ésaiás 56:8.

Itt arról van szó, hogy amit a hitből való Ábrahámról szólt Isten az új izraeli nép a kereszténység, akik csatlakoznak hit és szeretet által Isten szent akaratából a kiválasztott zsidó néphez, akiket Jézus gyűjtött össze. Szela.

Isten Igéje és szent akarata megmásíthatatlan.
Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!
Ne az embereket dicsőítsétek, hanem a Mindenható Egy Igaz Élő Istent!
Imádkozzatok azokért és áldjátok azokat, akiket most átkoztok!

Én áldom Ábrahámot, áldom Izraelt, áldom a zsidó népet, imádkozom azokért, akik most tudatlanságuk által a sátán hatalma alatt szipolyozzák az emberiséget és gátolják a Szent Evangélium terjedését.

Hálát adok Istennek minden teremtményéért, szentjeiért és elveszettekért és imádkozom minden hatalomban lévőért Ádámtól kezdve e világ végezetéig, hogy megismerjék az igazságot, mert csak az igazság teszi szabaddá őket.

A zsidó népet és a hitből való Izraelt Isten szent akarata által Jézus második eljövetelekor egyesíti Isten egy Testté és adja meg a végső üdvösséget.

Hozsanna! Hallelu Jah! Ámen. Shalom. Jézus nevében. A Szent Szellem által. Az Örökkévaló, Teremtő Isten, a Mi Mennyei Atyánk dicsőségére! Ámen.

Béke legyen Jeruzsálemen!
Shalom!

5. Mit vegyek a barátnőmnek 20. születésnapjára? Teljes tanácstalanság!

Bálint István János válasza:

Vegyél neki egy Szent Bibliát, mert abból mindketten megtudhatjátok, hogy mi az örök hűség és az örök szeretet. Agapé.

6. A saját nővérem, egyetlen testvérem kikészít. Már évek óta tart, csak én nem vettem észre. Megöl a fájdalom. Mit tegyek?

Bálint István János válasza:

Ha hiszel Istenben imádkozz érte! Jézus nevében. Ámen.


 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 65
Tegnapi: 184
Heti: 65
Havi: 3 909
Össz.: 872 044

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Egyértelmű válaszok kérdésekre és megjegyzésekre 2013.02.15.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »