Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

NE FÉLJ, MERT ÉN VELED VAGYOK

jesus-praying-at-gethsemene.jpg

jesus_walks_on_water_1.jpg

Jézus a tengeren jár

22. És mindjárt kényszeríté Jézus az
Ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba
és menjenek át előre a túlsó partra, míg
Ő elbocsátja a sokaságot.
23. És amint elbocsátá a sokaságot,
felméne a hegyre, magánosan imádkoz−
ni. Mikor pedig beesteledék, egyedül
volt ott.
24. A hajó pedig immár a tenger kö−
zepén volt, a haboktól háborgattatva;
mivelhogy a szél szembe fújt.
25. Az éjszaka negyedik részében
pedig hozzájuk méne Jézus, a tengeren
járván.
26. És mikor látták a tanítványok,
hogy Ő a tengeren jár, megrémültek,

mondván: Ez kísértet; és a félelem miatt
kiáltozának.
27. De Jézus azonnal szóla hozzájuk,
mondván: Bízzatok; én vagyok, ne
féljetek!

28. Péter pedig felelvén néki, monda:
Uram, ha Te vagy, parancsolj, hogy
hozzád mehessek a vizeken.
29. Ő pedig monda: Jövel! És Péter
kiszállván a hajóból, jár vala a vizeken,
hogy Jézushoz menjen.
30. De látva a nagy szelet, megrémü−
le; és amikor kezd vala merülni, kiálta,
mondván: Uram, ments meg engem!
31. Jézus pedig azonnal kinyújtván
kezét, megragadá őt, és monda néki:
Kicsinyhitű, miért kételkedtél?
32. És amikor beléptek a hajóba, elállt
a szél.
33. A hajóban levők pedig hozzá
menvén, leborultak előtte, mondván:
Bizony, Isten Fia vagy!

Máté Evangéliuma 14: 22-33.

2199165796_d31e5e1bff.jpg

jesus-calms-the-storm_1_.jpg

JÉZUS NEVÉBEN

Isten az Úr,
hatalma mindenek fölött való
(Dávid zsoltára.)

1. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmek−
nek fiai, adjatok az Úrnak dicső−
séget és hatalmat! 1Krón. 16,28. 29.
2. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét,
imádjátok az Urat szentségének dicsősé−
gében. Zsolt. 45,11. 90,17.
Az Úr szava
3. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a di−
csőség Istene mennydörög, az Úr ott van
a nagy vizek felett. Zsolt. 18,13. Csel. 7,2.
4. Az Úr szava erős; az Úr szava fen−
séges.
5. Az Úr szava cédrusokat tördel, össze−
töri az Úr a Libánon cédrusait is.
Bír. 9,15. Ésa. 2,13.
6. És ugrándoztatja azokat, mint a bor−
jút, a Libanont és a Szirjónt, mint a bivaly−
fiat. 5Móz. 3,9. Zsolt. 114,4.
7. Az Úr szava tűzlángokat szór.
8. Az Úr szava megrengeti a pusztát,
megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját.
4Móz. 13,26.
9. Az Úr szava megborjaztatja a nőstény
szarvasokat, lehántja az erdőket, és az
Ő templomában minden az Ő dicsőségé−
ről beszél! Jób 39,1.
10. Az Úr trónolt az özönvíz felett; így
trónol az Úr, mint király, mindörökké.
Zsolt. 93,4.
11. Az Úr ad erőt népének, az Úr meg−
áldja népét békességgel. Ésa. 40,28−−31.

29.ZSOLTÁR


dsc03598.jpg

2007.augusztusában egyedül utaztam IZRAELBE, JERUZSÁLEMBE és 3 óra sorban állás után jutottam be a Szent Sírba. Megdöbbentő félelem lett rajtam Úrrá. Jézus Krisztus több mint 2000 éve kereszthalált szenvedett értünk, hogy az emberiség megváltást nyerjen a mi Üdvözítő Istenünktől. Jézus legyőzte értünk a sátánt.

Dicsőség Istennek harmadnapon feltámasztotta Őt a halottak közül!

Mi döbbentett meg? Az, hogy 2000 év alatt még mindig a bűnt hirdetik a történelmi egyházak! Képzeld el, ha minden évben megszületne a gyermeked, felnövekedne és minden évben keresztre feszítenék előtted az apja vagy anyja előtt és végig kellene nézned az ő kereszthalálát, tusakodását a gonosz erőkkel és a halállal. Mit éreznél mint szülő?

Az egyházaknak Halleluját zengedezve kellene hirdetniük, hogy Jézust, a mi Atyánk feltámasztotta a halálból értünk.

Én az Örök Életet hirdetem a Krisztus Jézusban való hit által mindenkinek az egész világon a Krisztus Szeretete Egyház felkent pásztoraként.

Ébredjetek fel és ne fogadjátok el a hamis tanításokat!

A bűn probléma véglegesen megoldódott a bűn eltöröltetett Krisztus kereszthalála és feltámadása által.

Ha hihetnétek, minden lehetséges a hívőnek!

Van-e az e világi papokban, a vallási vezetőkben istenfélelem?

Meddig küldik még a hazugságaikkal, a tévtanításaikkal az örök pusztulásba a gyülekezetüket?

DORGÁLJA MEG ŐKET AZ ÚR!

Jézus nevében van minden erő és hatalom! Jézus az Úr! Ő az Út, az Igazság és az Élet!

Ő az Örökkévaló Főpap, Melkisédek rendje szerint.

A Szent Szellem Isten földi helytartója.

Isten dicsőségére Jézus szent nevében! 

Bálint István János

Isten szent gyermeke, felkent lelkipásztora

Ámen.

Egyetlenegy áldozata örökre
tökéletessé teszi a megszentelteket


10. Amely akarattal szenteltettünk
meg egyszer s mindenkorra, a Jézus
Krisztus testének megáldozása által.

Ján. 17,19. 1Kor. 1,30.
11. És minden pap naponként szol−
gálatban áll, és gyakorta viszi ugyanazo−
kat az áldozatokat, amelyek sohasem
képesek eltörölni a bűnöket.
12. Ő azonban, egy áldozattal áldoz−
ván a bűnökért, mindörökre leült az
Istennek jobbjára,
Kol. 3,1.
13. Várván immár, míg lábainak zsá−
molyául vettetnek az Ő ellenségei.
Zsolt. 110,1.
14. Mert egyetlenegy áldozatával
örökre tökéletesekké tette a meg−
szentelteket.
Ef. 5,27. Kol. 1,28. 1Pét. 5,10.
15. Bizonyságot tesz pedig erről ne−
künk a Szent Szellem is, mert miután
előre mondotta: 2Pét. 1,21.
16. Ez az a szövetség, melyet kötök
velük ama napok után, mondja az
Úr: Adom az én törvényemet az ő
szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be
azokat,
Jer. 31,31−−33.
17. Azután így szól: És az ő bűneik−
ről és álnokságaikról többé meg nem
emlékezem.
Ésa. 54,9. Mik. 7,18. 19. Gal. 3,15.
18. Ahol pedig bűnök eltörlése vagyon,
ott nincs többé bűnért való áldozat.

Zsidókhoz írt levél 10: 10-18.


s1030216.jpg

 AZ ÉLŐ ISTEN EGYETLEN TEMPLOMÁNAK MEGMARADT FALÁNÁL, AHOL JÉZUS IS IMÁDKOZOTT ÉS MEGJÖVENDÖLTE A TEMPLOM PUSZTULÁSÁT ÉS 3 NAP ALATT FELÉPÍTI AZT!SHALOM! IMÁDKOZTUNK ISTENHEZ AZ EMBEREKÉRT ÉS UTÁNA ÁTNYÚLVA A VASKERÍTÉS FELETT HITÜNK JELÉÜL KÉZFOGÁSSAL EGYESÜLTÜNK EGYMÁSSAL, AMI MEGDÖBBENÉST KELTETT AZ EMBEREKBEN. KETTEN LETTÜNK EGY SZELLEMMÉ AZ ÚRBAN.

Három nap alatt megépítem a templomot


19. Felele Jézus és monda nékik:
Rontsátok le a templomot, és három
nap alatt megépítem azt. Mát. 26,61. 27,40.
Márk 14,58. 15,29. 1Kor. 3,16. 6,19. 2Kor. 6,16.
20. Mondának azért a zsidók: Negy−
venhat esztendeig épült ez a templom,
és Te három nap alatt megépíted azt?
21. Ő pedig az Ő testének templo−
máról szólt. Csel. 2,24. 10,44. 19,11.
1Kor. 3,16. 6,19. 2Kor. 6,16. Kol. 2,9.
22. Mikor azért feltámadt a halálból,
megemlékezének az Ő tanítványai,
hogy ezt mondta; és hittek az Írásnak,
és a beszédnek, amelyet Jézus mon−
dott. rész 12,16. 14,26. Luk. 24,8.

János Evangéliuma 2: 19-22.

s1030536.jpg

ROMÁN TESTVÉREINKKEL EGYÜTT A GALILEAI TAVON ÁLDOTTUK AZ URAT DICSÉRETEKET ÉNEKELVE ÉS NYELVEKEN, ISTEN NYELVÉN IMÁDKOZVA, HÁLÁT ADVA KRISZTUS JÉZUSÉRT A MEGVÁLTÁSI TERVÉÉRT. JÉZUS ITT JÁRT VÍZEN, ITT MENTETTE KI A KICSINYHITŰ PÉTERT, ITT PARANCSOLT A SZELEKNEK, INNEN PRÉDIKÁLT A TÖMEGEKNEK.

s1030638.jpg

HALLELÚJÁT ZENGÜNK AZ ÚRNAK, MERT ÖRÖKRE LEGYŐZTE A GONOSZT, MI NEM AKARUNK ÉS NEM TUDUNK VÍZEN JÁRNI, MI AZ EGÉSZ VILÁG MINDEN TEREMTMÉNYÉÉRT HÁLÁT ADUNK A MI URUNKNAK, ISTENÜNKNEK, MERT HA NEM MOSTA VOLNA MEG AZ APOSTOLOK LÁBÁT, SENKI SEM MEHETNE A MI ÜDVÖZÍTŐ ISTENÜNK ORSZÁGÁBA.

s1030646.jpg

JÉZUS ÉL! HIRDETTÜK A GALILEAI TÓ PARTJÁN IS IZRAELBEN. ISTEN LÁTJA A MI CSELEKEDETEINKET, AKIK HISZÜNK AZ Ő EGYSZÜLÖTT FIÁNAK JÉZUSNAK A NEVÉBEN. MEGVALLOTTUK ŐT URUNKNAK, ÜDVÖZÜLTÜNK, ISTEN SZENT GYERMEKEI LETTÜNK A MEGVALLÁSUNK ÁLTAL.

MINDAZOK, AKIK EDDIG MÉG NEM VALLOTTÁK MEG URUKNAK, MEGVÁLTÓJUKNAK, GYÓGYÍTÓJUKNAK, SZABADÍTÓJUKNAK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUST, AKIT A MI ATYÁNK HARMADNAPON FELTÁMASZTOTT A HALÁLBÓL, AZOK MÉG E GONOSZ VILÁG GONOSZ SZELLEMÉNEK GYERMEKEI, PEDIG ŐK IS ISTEN TEREMTMÉNYEI. REÁJUK SAJNOS NEM TEKINT LE ISTEN AZ Ő BOLTOZATJÁRÓL, MERT ŐK MÉG A SÖTÉTSÉGBEN VANNAK, TESTIEK!

ÉS TE MÁR ELMONDTAD AZ ÜDVÖSSÉG IMÁJÁT SZÍVBŐL, SZERETETBŐL HANGOSAN?

MERT HA MÉG NEM, ADDIG HIÁBA VESZED A SZÁDRA ISTEN SZENT NEVÉT, MERT ADDIG ISTEN SZENT NEVÉNEK A SZÁJRAVÉTELE ÉS KIEJTÉSE ISTENKÁROMLÁS!


18. Aki hiszen Őbenne, el nem
kárhozik; aki pedig nem hisz, immár
elkárhozott, mivelhogy nem hitt az
Isten egyszülött Fiának nevében.

rész 5,24. 6,40. 47. 20,31. Róm. 1,8.

János Evangélium 3:18.


6. De majd nagyobb kegyelmet ád;
ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek
ellenáll, az alázatosoknak pedig ke−
gyelmet ád. Zsolt. 138,6. Péld. 3,34. Mát. 23,12.
7. Vessétek hát alá magatokat az
Istennek; álljatok ellen az ördögnek,
és elfut tőletek. Ef. 4,27. 1Pét. 5,9.
8. Közeledjetek az Istenhez, és kö−
zeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg
kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek
meg szíveiteket ti kételkedők.
2Krón. 15,2. Ésa. 1,16.
9. Ismerjétek el nyomorúságtokat és
gyászoljatok és sírjatok; a ti nevetéstek
gyászra forduljon, és örömötök szomo−
rúságra.
10. Alázzátok meg magatokat az Úr
előtt, és felmagasztal titeket. 1Pét. 5,6.

Jakab 4: 6-10.


Az örökkévaló Ige testté lett


1 Kezdetben vala az Ige, és az Ige
vala az Istennél, és Isten vala az
Ige.
Ésa. 9,6. Zak. 3,8. Fil. 2,6. 1Ján. 5,20. Jel. 19,13.
2. Ez kezdetben az Istennél volt.
3. Minden Őáltala lett, és nála
nélkül semmi sem lett, ami lett.

1Móz. 1,1. 3. Péld. 8,22–30. Kol. 1,16. 17. Zsid. 11,3.
4. Őbenne volt az élet, és az élet volt
az emberek világossága; 1Ján. 5,11.
5. És a világosság a sötétségben fény−
lik, a sötétség azonban nem nyelhette
azt el.
6. Volt egy Istentől küldött ember,
akinek neve János. Mal. 3,1.
7. Ő tanúbizonyságul jött, hogy bizony−
ságot tegyen a világosságról, hogy min−
denki higgyen őáltala. rész 3,25−−36.
8. Nem ő volt a világosság, hanem
jött, hogy bizonyságot tegyen a világos−
ságról. Ésa. 9,2. Csel. 13,25.
9. Az igazi világosság eljött már a
világba, amely megvilágosít minden
embert.
Ésa. 49,6. 1Ján. 2,8.
10. A világban volt és a világ általa
lett, de a világ nem ismerte meg Őt.
Zsolt. 33,6. Ésa. 56,5.
1Kor. 8,6. Ef. 3,9. Kol. 1,17. Zsid. 1,2. Jel. 4,11.
11. Az övéi közé jött, és az övéi nem
fogadták be Őt. Luk. 19,14.
12. Valakik pedig befogadták Őt,
hatalmat adott azoknak, hogy Isten
fiaivá legyenek, azoknak, akik az Ő
nevében hisznek;

Róm. 8,15. Gal. 3,26. 2Pét. 1,4. 1Ján. 3,1.

13. Akik nem vérből, sem a testnek
akaratából, sem a férfiúnak indulatá−
ból, hanem Istentől születtek.

5Móz. 30,6. Jak. 1,18. 1Pét. 1,23.
14. És az Ige testté lett és lakozék
miközöttünk és láttuk az Ő dicsősé−
gét, mint az Atya egyszülöttjének
dicsőségét, aki teljes volt kegyelem−
mel és igazsággal.

Ésa. 40,5. Mát. 1,20. 17,2. Róm. 1,3.
Kol. 2,3. 1Tim. 3,16. Zsid. 2,14. 2Pét. 1,17. 23.
15. János bizonyságot tett Őróla, és
kiáltott, mondván: Őróla mondám: Aki
utánam jön, előttem lett, mert előbb volt
nálamnál. rész 3,32. Mát. 3,11. Kol. 1,17.
16. És mindnyájan az Ő teljességé−
ből vettünk kegyelmet kegyelemre.

Ef. 1,6. Kol. 2,9.
17. Mert a törvény Mózes által ada−
tott, a kegyelem pedig és az igazság
Jézus Krisztus által lett.

rész 14,6. Róm. 5,21.
18. Az Istent soha senki nem látta;
az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelé−
ben van, Ő jelentette ki Őt.

2Móz. 33,20. 1Ján. 4,9.

ÁMEN.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 43
Tegnapi: 184
Heti: 43
Havi: 3 887
Össz.: 872 022

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 31. Ne félj, mert én veled vagyok 2009.01.10.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »