Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

A HAMISSÁG BEFOGJA AZ Ő SZÁJÁT

moses_water_rock_strike.jpg

Víz fakad a kősziklából

2. De nem volt vize a gyülekezetnek,
összegyűlének azért Mózes és Áron ellen.
3. És feddőzék a nép Mózessel, és szó−
lának mondván: Vajha holtunk volna meg,
mikor megholtak a mi atyánkfiai az Úr
előtt! 2Móz. 17,1. JerSir. 4,9.
4. És miért hoztátok az Úrnak gyüleke−
zetét e pusztába, hogy meghaljunk itt mi,
és a mi barmaink?
5. És miért hoztatok fel minket Egyip−
tomból, hogy e rossz helyre hozzatok min−
ket, hol nincs vetés, sem füge, sem szőlő,
sem gránátalma, és inni való víz sincsen!
6. Elmenének azért Mózes és Áron a
gyülekezetnek színe elől, a gyülekezet sá−

torának nyílása elé, és arcukra borulának;
és megjelenék nékik az Úrnak dicsősége.
7. És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
8. Vedd ezt a vesszőt, és gyűjtsd össze a
gyülekezetet te, és Áron, a te atyádfia, és
szóljatok ím e kősziklának az ő szemeik
előtt, hogy adjon vizet; és fakassz vizet
nékik e kősziklából, és adj inni a gyüle−
kezetnek és az ő barmaiknak.
Neh. 9,15. Zsolt. 78,15. 16. Ésa. 43,20.
9. Vevé azért Mózes azt a vesszőt az Úr−
nak színe elől, amint parancsolta néki.
10. És összegyűjték Mózes és Áron a
gyülekezetet a kőszikla elé, és monda né−
kik: Halljátok meg most, ti lázadók! Avagy
e kősziklából fakasszunk−é néktek vizet?
11. És felemelé Mózes az ő kezét, és
megüté a kősziklát az ő vesszejével két
ízben; és sok víz ömle ki, és ivott a gyüleke−
zet és az ő barmai. 5Móz. 8,19. Jak. 1,2.

the-death-of-moses.jpg

Mózes és Áron hitetlensége

12. És monda az Úr Mózesnek és Áron−
nak: Mivelhogy nem hittetek nékem, hogy
megdicsőítettetek volna engem Izrael fiai−
nak szemei előtt: azért nem viszitek be e
községet a földre, amelyet adtam nékik.
5Móz. 3,26. Ezék. 20,41. 36,23. 1Pét. 3,15.
13. Ezek a versengésnek vizei, amelye−
kért feddőztek Izrael fiai az Úrral; és meg−
dicsőítette magát őbennük. Zsolt. 95,8.

Mózes 4. könyve 20: 2-13.

MÓZES ÉS ÁRON ÉS AZ EGÉSZ ÁRONI PAPSÁG UGYANÚGY MINT A MAI TÖRTÉNELMI PAPSÁG, ÖNMAGÁNAK ADOTT DICSŐSÉGET, NEM ISTENT DICSŐÍTETTÉK. EZ AZ EGÉSZ TÖRTÉNELEM FOLYAMÁN A VALLÁSOK KIALAKULÁSÁTÓL KEZDVE A MAI NAPIG ÍGY TÖRTÉNIK. MAGUKNAK ÉPÍTETTEK MULANDÓ, DICSŐSÉGES PALOTÁKAT, KŐTEMPLOMOKAT, SZÉKESEGYHÁZAKAT. JÁRNAK ARANY PÁSZTORBOTOKKAL, ÖNMAGUKAT DICSŐÍTŐ KORONÁKKAL, RAGYOGÓ DRÁGA RUHÁKBAN, FELFUVALKODOTTAN. ISTEN NEM SZERETI, HA BÁRKI E VILÁGON EL AKARJA VENNI TŐLE AZ Ő DICSŐSÉGÉT! EZEK A TANULT, ÉRTELMISÉGI PAPOK MEGSZENTELTÉK MINDENKOR ISTEN NEVÉBEN AKÁR A KERESZTESHÁBORÚK IDEJE ALATT, AKÁR AZ I. ÉS II. VILÁGHÁBORÚBAN ÉS MÉG MOST IS A FEGYVEREKET, AMELYEK ÁRTATLAN MILLIÓK VÉRÉT ONTJÁK KI. AZ EGÉSZ VILÁG TÖRTÉNELME VALLÁSHÁBORÚK TÖRTÉNETE, AMELY ARRÓL SZÓL, HOGY HOGYAN LEHET PUSZTÍTANI A SZABADSÁGOT, AMELYET ISTEN ADOTT AZ EMBEREKNEK, HOGYAN LEHET MEGÖLNI AZ EMBEREK SZÍVÉBEN ISTENT, A SZERETETET? MINDEZ E VILÁGI HATALOMÉRT, E VILÁGI DICSŐSÉGÉRT TÖRTÉNIK. SZELA. ÁLLJ MEG ÉS GONDOLKOZZ! ISTEN CSAK OTT MUTATJA MEG AZ Ő DICSŐSÉGÉT, AHOL HISZNEK.

A HIT PEDIG A REMÉNYLETT DOLGOK VALÓSÁGA ÉS A NEM LÁTOTT DOLGOKRÓL VALÓ MEGGYŐZŐDÉS.  Zsidókhoz írt levél 11:1.

AMIKOR JÉZUST KERESZTRE FESZÍTETTÉK, SEM A PAPSÁG, SEM PONCIUS PILÁTUS NEM VÁLLALT FELELŐSSÉGET, AZ ÍRÁSTUDÓKRÓL NEM IS BESZÉLEK. MINDANNYIAN A HAMISSÁG ATYJÁNAK, A SÁTÁNNAK AZ ÚTJÁT KÖVETTÉK ÉS  A FÉLREVEZETETT NÉPRE HÁRÍTOTTÁK AZ ÍTÉLET KIMONDÁSÁT JÉZUSRA. TÖMEGHIPNÓZIS. SZELA.

SZENTTÉ AVATNAK E VILÁGI EMBEREKET A SAJÁT SZAVAZATAIK, EMBERI DÖNTÉSEIK ALAPJÁN, HOLOTT ÖNMAGUK MÉG NEM SZENTEK, MERT HA SZENTEK LENNÉNEK, AKKOR HIRDETNÉK AZ IGAZ EVANGÉLIUMOT, HOGY AZ EMBERNEK ITT ÉS MOST A FÖLDÖN KELL ÜDVÖZÜLNIE.

ISTEN AZ, AKI ÜDVÖZÍT, AKI MEGIGAZÍT, AKI MEGSZENTEL. CSAK AZOKAT SZENTELI MEG ISTEN, FOGADJA A SAJÁT FIÁVÁ KRISZTUSBAN, AKIK HISZNEK AZ Ő NEVÉBEN ÉS SZÍVBŐL, SZERETETTEL BEFOGADJÁK, BEHÍVJÁK JÉZUST A SZÍVÜKBE.

HA A PAPSÁG HITT VOLNA ISTENNEK ÉS ISTEN TISZTA, ÉLŐ IGÉJÉT HIRDETTE VOLNA, AKKOR MÁR RÉGES RÉGEN ELJÖTT VOLNA A KÁNAÁN! MINDENKI ISTEN SZERETETÉBEN ÉLNE.

NEM LENNÉNEK BETEGSÉGEK, HÁBORÚK, SZEGÉNYSÉG!

JÉZUS A KERESZTHALÁLA ÁLTAL 3 DOLOGBÓL VÁLTOTTA MEG AZ EMBEREKET: 1. A SZELLEMI HALÁLBÓL 2.  A BETEGSÉGEKBŐL 3.  A SZEGÉNYSÉGBŐL.

A TOLVAJ NEM EGYÉBÉRT JÖN, HOGY LOPJON, ÖLJÖN ÉS PUSZTÍTSON; ÉN AZÉRT JÖTTEM, HOGY ÉLETÜK ELGYEN ÉS BŐVÖLKÖDJENEK.

János Evangéliuma 10: 10.

AZ E VILÁGI PAPSÁG TUDÁLÉKOSSÁGÁVAL, OKOSKODÁSÁVAL, FELFUVALKODOTTSÁGÁVAL, HAMISSÁGÁVAL LERONTOTTA, MEGMÁSÍTOTTA, MEGHAMISÍTOTTA ISTEN ÉLŐ IGÉJÉNEK SZENT EVANGÉLIUMÁT. HISZED-É EZT?

DÁVID HITT ISTENNEK ÉS ÁLDOTTA AZ Ő ISTENÉT.

JÉZUS HITT ISTENNEK ÉS MIELŐTT CSELEKEDTE VOLNA ISTEN DOLGAIT, MINDEN IMÁDSÁGÁBAN HÁLÁT ADOTT NEKI ÉS DICSŐÍTETTE ŐT. SZELA. ÁMEN.

DÁVID HITE

DÁVID ÉS GÓLIÁT

david-and-goliath.png

Dávid legyőzi Góliátot

26. És szóla Dávid azoknak az emberek−
nek, akik ott állának vele, mondván: Mi tör−
ténik azzal, aki megöli ezt a filiszteust, és
elveszi a gyalázatot Izraelről? Mert kicso−
da ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy
gyalázattal illeti az élő Istennek seregét?!
27. A nép pedig e beszéd szerint felele
néki, mondván: Ez történik azzal az
emberrel, aki megöli őt. 5Móz. 5,26. Jer. 10,10.
28. És meghallá Eliáb, az ő nagyobbik
testvére, hogy az emberekkel beszéle; és
nagyon megharaguvék Eliáb Dávidra, és
monda: Miért jöttél ide, és kire bíztad azt
a néhány juhot, amely a pusztában van?
Ismerem vakmerőségedet és szívednek
álnokságát, hogy csak azért jöttél ide,
hogy megnézd az ütközetet! Mát. 10,36.
29. Dávid pedig felele: Ugyan mit csele−
kedtem én most? hiszen csak szóbeszéd
volt ez. 1Móz. 37,4. Péld. 15,1.
30. És elfordula tőle egy másikhoz, és
ugyan úgy szóla, mint korábban, és a nép
is az előbbi beszéd szerint válaszola néki.
31. És mikor meghallották azokat a
szavakat, amelyeket Dávid szóla, meg−
mondták Saulnak, ki magához hívatá őt.
32. És monda Dávid Saulnak: Senki se
csüggedjen el emiatt; elmegy a te szolgád
és megvív ezzel a filiszteussal. 5Móz. 20,1.
33. Saul pedig monda Dávidnak: Nem
mehetsz te e filiszteus ellen, hogy vele
megvívj, mert te gyermek vagy, ő pedig
ifjúságától fogva hadakozó férfi volt.
34. És felele Dávid Saulnak: Pásztor volt
a te szolgád, atyjának juhai mellett; és ha
eljött az oroszlán és a medve, és elraga−
dott egy bárányt a nyáj közül:
35. Elmentem utána és levágtam, és
kiszabadítám szájából; ha pedig ellenem
támadott: megragadtam szakállánál fogva,
és levágtam és megöltem őt.

36. A te szolgád mind az oroszlánt, mind
a medvét megölte: Úgy lesz azért e körül−
metéletlen filiszteus is, mint azok közül
egy, mert gyalázattal illeté az élő Istennek
seregét.
37. És monda Dávid: Az Úr, aki meg−
szabadított engem az oroszlánnak és a
medvének kezéből, meg fog szabadítani
engem e filiszteusnak kezéből is. Akkor
monda Saul Dávidnak: Eredj el, és az Úr
legyen veled! Zsolt. 63,7. 2Kor. 1,10. 2Tim. 4,17.
38. És felöltözteté Saul Dávidot a maga
harci ruhájába; rézsisakot tett a fejére, és
felöltözteté őt páncélba.
39. Akkor Dávid felköté kardját harci
ruhája fölé, és járni akart, mert még nem
próbálta. És monda Dávid Saulnak: Nem
bírok ezekben járni, mert még nem pró−
báltam; és leveté azokat Dávid magáról.
40. Kezébe vette botját, és kiválasztván
magának a patakból öt sima kövecskét,
eltevé azokat tarisznyájába, mely vele volt,
és parittyájával kezében közeledék a filisz−
teushoz.
41. Akkor elindult a filiszteus is, és
Dávidhoz közeledék, az az ember pedig,
aki a pajzsát hordozza, előtte volt.
42. Mikor pedig odatekinte a filiszteus,
és meglátta Dávidot, megvetette őt, mert
ifjú volt és piros, és szép tekintetű.
43. És monda a filiszteus Dávidnak:
Eb vagyok−é én, hogy te bottal jössz
reám? És szidalmazá a filiszteus Dávidot
Istenével együtt. 2Sám. 3,8.
44. Monda továbbá a filiszteus Dávid−
nak: Jöjj ide hozzám, hogy testedet az égi
madaraknak és a mezei vadaknak adjam.
45. Dávid pedig monda a filiszteusnak:
Te karddal, dárdával és pajzssal jössz
ellenem, én pedig a Seregek Urának,
Izrael seregei Istenének nevében me−
gyek ellened, akit te gyalázattal illetél.
46. Ma kezembe ad téged az Úr, és meg−
öllek téged, és fejedet levágom rólad.
A filiszteusok seregének tetemét pedig az
égi madaraknak és a mezei vadaknak
fogom adni a mai napon, hogy tudja meg
az egész föld, van Istene Izraelnek.
47. És tudja meg ez az egész sokaság,
hogy nem kard által és nem dárda által

tart meg az Úr, mert az Úré a had, és Ő
titeket kezünkbe fog adni. Zsolt. 44,6. 7.
48. És mikor a filiszteus felkészült, és
elindult, és Dávid felé közeledék: Dávid is
sietett és futott a viadalra a filiszteus elé.
49. És Dávid benyúlt kezével a tarisz−
nyába és kivett onnan egy követ, és el−
hajítván, homlokán találta a filiszteust,
úgy, hogy a kő homlokába mélyede, és
arccal a földre esék. 2Krón. 20,15.
50. Így Dávid erősebb volt a filiszteus−
nál, parittyával és kővel. És levágta a
filiszteust és megölte őt, pedig kard nem
is volt Dávid kezében. 2Sám. 23,21.
51. És odafutott Dávid, és reá állott a
filiszteusra, és vevé annak kardját, kirán−
totta hüvelyéből, és megölé őt, és fejét
azzal levágta. A filiszteusok pedig amint
meglátták, hogy az ő hősük meghalt,
megfutamodának. Zsid. 11,34.
52. És felkelének Izrael és Júda férfiai
és felkiáltának, és üldözék a filiszteusokat
egészen Gátig és Ekron kapujáig. Hullá−
nak a filiszteusok sebesültjei a Saraim felé
vezető úton Gátig és Ekronig. Józs. 15,36.
53. Visszatérének azután Izrael fiai a
filiszteusok üldözéséből, és feldúlták
azoknak táborát.
54. Dávid pedig felvevé a filiszteusnak
fejét, és elvitte Jeruzsálembe, fegyvereit
pedig a maga sátorába rakta le.
55. Saul pedig mikor látta, hogy Dávid
kiment a filiszteus elé, monda Abnernek,
a sereg fővezérének: Abner! Ki fia e gyer−
mek? És felele Abner: Él a te lelked, oh
király, hogy nem tudom!
56. És monda a király: Kérdezd meg
tehát, hogy ki fia ez az ifjú?
57. És amint visszajött Dávid, miután
megölte a filiszteust, megfogá őt Abner,
és Saulhoz vitte; és a filiszteusnak feje ke−
zében volt. Ruth 4,22. 1Krón. 2,13−−15.
58. És monda néki Saul: Ki fia vagy te,
oh gyermek? Dávid pedig felele: A te szol−
gádnak, a Betlehemből való Isainak a fia
vagyok. Mát. 1,6. Csel. 13,22. Róm. 15,12.

1Sámuel 17: 26-58.

12. Mert az Istennek Igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szellemnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait.

Zsolt. 33,4. 9.89,35. 147,15. Ésa. 49,2. 55,10. 11.Jer. 1,12. 23,29. Ján. 1,1−−3. 15,3. 7. 17,17.
1Kor. 14,4−−5. Ef. 5,26. 6,17. Jel. 2,12. 19,15. 21.

Zsidókhoz írt levél 4: 12.


titian111.jpg

CSAK A HIT GYŐZHETI LE A HITETLENSÉGET!

ISTEN GYŐZTE LE A SÁTÁNT!

JÉZUS NEVÉBEN!

DICSŐSÉG ISTENNEK!

HALLELUJA!

ÁMEN.


JÉZUS NEVÉBEN

ISTEN DICSŐSÉGÉRE

A HAMISSÁG BEFOGJA AZ Ő SZÁJÁT

HALLELUJA!

IGEN!

ÉS

ÁMEN!

Az Úr meghallgat
(Dávid zsoltára.)

1. Hozzád kiáltok, Uram, én Kőszik−
lám; ne fordulj el szótlanul tőlem,
hogy ne legyek, ha néma maradnál, a
sírba szállókhoz hasonló. Péld. 1,12.
2. Halld meg esedezéseimnek szavát,
mikor kiáltok hozzád, és mikor felemelem
kezeimet a Te szentséged lakhelye felé.
Zsolt. 63,4. 134,2. 141,2. 143,6.
3. Ne ragadj el engem a gonoszokkal
és gonosztevőkkel, akik békességgel
szólnak felebarátaikhoz, szívükben pedig
gonoszság van. Zsolt. 12,2. 55,3. Jer. 9,8.
4. Fizess meg nékik az Ő cselekedeteik
és igyekezetük rosszasága szerint; kezük
munkája szerint fizess meg nékik; add
meg nékik jutalmukat! Jel. 18,6. 22,2.
5. Minthogy nem figyelnek az Úr csele−
kedeteire és kezének munkáira, lerontja
őket és föl nem építi őket. Ésa. 5,12.

Az Úr az Ő népének ereje

6. Áldott legyen az Úr, mert meghallgatta
esedezéseimnek szavát. Ésa. 65,24. 1Pét. 3,12.
7. Az Úr az én erőm és pajzsom,
Őbenne bízott szívem és Ő megsegített;
örvendve örvend felette szívem és éne−
kemmel dicsérem Őt. Zsolt. 18,2.
8. Az Úr az Ő népének ereje, és az
Ő felkentjének megtartó erőssége.
Zsolt. 18,50. 20,6. 105,14. 15. Hab. 3,13.
9. Tartsd meg a Te népedet és áldd
meg a Te örökségedet, legeltesd és
magasztald fel őket mindörökké!
5Móz. 1,31. 9,29. 32,9.
1Kir. 8,51. Zsolt. 33,12. 106,40. Ésa. 63,9.

28.ZSOLTÁR

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 95
Tegnapi: 230
Heti: 1 588
Havi: 4 324
Össz.: 860 335

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 32. A hamisság befogja az Ő száját 2009.01.11.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »