Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

JÉZUS NEVÉBEN!

ÁTOK ÉS ÁLDÁS

TÁVOZZ TŐLEM SÁTÁN!

denyingsatan.jpg

TÁVOZZ TŐLEM SÁTÁN!

Jézust a Szellem a pusztába viszi

4 Akkor Jézus viteték a Szellemtől
a pusztába, hogy megkísértessék
az ördögtől. Ezék. 3,14.
Márk 1,12. Luk. 4,1. Csel. 8,39. Zsid. 4,15.
2. És mikor negyven nap és negyven
éjjel böjtölt, végre megéhezett.
2Móz. 34,28. 1Kir. 18,12.

Jézus megkísértése

3. És hozzámenvén a kísértő, monda
néki: Ha Isten fia vagy, parancsold meg,
hogy e kövek változzanak kenyerekké.
4. Ő pedig felelvén, monda: Meg van
írva: Nemcsak kenyérrel él az ember,
hanem minden Igével, amely Istennek
szájából származik. 5Móz. 8,3. Ef. 6,17.

5. Ekkor Őt az ördög a szent városba
vitte, és odahelyezte a templom tete−
jére. rész 27,53. Neh. 11,1. 18. Dán. 9,24.
6. És monda néki: Ha Isten fia vagy,
vesd alá magadat; mert meg van írva:
Az Ő angyalainak parancsol felőled,
és kézen hordoznak téged, hogy meg
ne üsd lábadat a kőbe. Zsolt. 91,11. 12.
7. Monda néki Jézus: Viszont meg
van írva: Ne kísértsd az Urat, a te
Istenedet. 5Móz. 6,16.

8. Ismét egy igen magas hegyre vitte
Őt az ördög, és megmutatá néki a világ
minden országát és azok dicsőségét,
rész 16,26. 1Ján. 2,15−−17.
9. És monda néki: Mindezeket néked
adom, ha leborulva imádsz engem.
10. Ekkor monda néki Jézus: Eredj el
sátán, mert meg van írva: Az Urat,
a te Istenedet imádd, és csak néki
szolgálj. 5Móz. 6,13.10,20. Józs. 24,14.

11. Ekkor elhagyá Őt az ördög. És
ímé, angyalok jöttek hozzá és szolgál−
tak néki.
rész 26,53. Luk. 22,43. Zsid. 1,14. Jak. 4,7.

Máté 4: 1-11.

44. Ti az ördög atyától valók vagytok,és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja. 1Ján. 3,8. Júd. 1,6.         János 8:44.

17. Mert nem azért küldte az Isten az Ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Luk. 9,56. 1Ján. 4,14.                                                               János 3:17.

19. Bizonyságul hívom ellenetek ma a
mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot:
válaszd azért az életet, hogy élhess
mind te, mind a te magod; rész 4,26. 8,19.
Ján. 14,6. Csel. 4,12. Gal. 3,13.

5 Mózes 30: 19.

Jézus megkeresztelése

13. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék őáltala. rész 2,22. Ján. 1,31−−34.
14. János azonban visszatartja vala Őt, mondván: Nékem kell általad megkeresztelkednem, és Te jössz énhozzám?Márk 1,9−−11.
15. Jézus pedig felelvén, monda néki: Engedj most, mert így illik nékünk
minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedett néki. Dán. 9,24.
16. És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és ímé az egek megnyilatkozának néki, és Ő látá az
Istennek Szellemét alájőni mintegy galambot és Őreá szállani. Ésa. 11,2.
Márk 1,10. Luk. 3,22. Ján. 1,32. Csel. 7,56.
17. És ímé, egy égi hang ezt mondja vala: Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm. Zsolt. 2,7. Ésa. 42,1. Luk. 9,35. Ján. 12,28. Kol. 1,13.

35. És szózat lőn a felhőből mondván: Ez az én szerelmes Fiam, Őt hallgassátok. Ésa. 42,1.Mát. 3,17. Ján. 3,16. 12,28. 2Pét. 1,16. 17.Lukács 9:35.

25. Ezért Ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik Őáltala járulnakIstenhez, mert mindenha él, hogyközbenjárjon érettük.Róm. 8,34. 1Tim. 2,5. 1Ján. 2,1.Zsidókhoz írt levél 7:25.

5. Mert kinek mondotta valaha az angyalok közül: Én Fiam vagy Te, én ma szültelek téged? és ismét: Én leszek néki Atyja és Ő lesz nékem Fiam?Zsolt. 2,7. 89,26. Csel. 13,33.

Zsidókhoz írt levél 1:5.

10. És kiáltanak nagy szóval, mondván: Az üdvösség a mi Istenünké, aki
a királyiszékben ül, és a Bárányé!
rész 5,13. Zsolt. 3,8. Ésa. 43,11. Jer. 3,23. Hós. 13,4.
11. Az angyalok pedig mindnyájan a királyiszék, a vének és a négy élőlény körül álltak, és a királyiszék előtt arccal
leborulának, és imádák az Istent,
12. Ezt mondván: Ámen: áldás és dicsőség és bölcsesség és hálaadás
és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek mind örökkön örökké.
Ámen. rész 5,13.

Jelenések Könyve 7:10-12.

Jézus először jelenti szenvedéseit

31. És kezdé őket tanítani, hogy az ember Fiának sokat kell szenvedni,
és megvettetni a vénektől és a főpapoktól és írástudóktól, és megöletni, és harmadnapra feltámadni.
Mát. 16,21. 17,22. Luk. 9,22.

32. És ezt nyíltan mondja vala. Péter pedig magához vonván Őt, kezdé
dorgálni.
33. És Ő megfordulván és az Ő tanítványaira tekintvén, megfeddé Pétert, mondván: Távozz tőlem sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. Róm. 8,7. 1Kor. 2,14.

Márk 8:31-33.

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
Dán. 7,13. Ef. 1,21. Fil. 2,9. 1Pét. 3,22. Jel. 17,14.

A nagy küldetés parancsa

19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak
és a Szent Szellemnek nevében,
Zsolt. 22,27. Ésa. 49,6. 22. 52,10. Hós. 2,23.
Mal. 1,11. Márk 16,15. 16. Kol. 1,25. 1Tim. 2,5. 6.
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Máté 28: 18-20.

20. Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben. Csel. 2,24. Zsid. 1,3. 

Efézus 1:20.

9. Annakokáért az Isten is felmagasztalá Őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való;Csel. 5,31. Ján. 17,1. Kol. 1,18. Zsid. 1,4. 1Pét. 3,22.            

Filippi 2:9.

10. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Csel. 10,38. 20,29. 2Kor. 4,4. Ef. 6,12. 2Pét. 2,1. 1Ján. 3,8. 4,4.                   

János 10:10.

17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Csel. 2,4. 10,46. 19,6. 1Kor. 12,10.

18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.
Luk. 10,19. 13,13. Csel. 9,17. 28,5. Jak. 5,14.

Jézus mennybemenetele

19. Az Úr azért, miután szólott vala
nékik, felviteték a mennybe, és üle az
Istennek jobbjára. Zsolt. 68,18. Csel. 1,2. 7,55.
1Tim. 3,16. Zsid. 1,3. Jak. 5,14. Jel. 3,21. 4,2.
20. Azok pedig kimenvén, prédikálá−
nak mindenütt, az Úr együtt munkál−
ván velük, és megerősítvén az Igét
a jelek által, amelyek követik vala.
Ámen! Csel. 5,12. 1Kor. 2,4. 5. Zsid. 2,4.

Márk 16:17-20.

13. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden,
aki fán függ: 5Móz. 21,23. 2Kor. 5,21.
14. Hogy az Ábrahám áldása Krisz−
tus Jézusban legyen a pogányokon,
hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit
által. Jóel 2,28. Csel. 2,4. 1Kor. 1,22. 1Tim. 2,5. 6.

Galata 3:13-14.

9. Annakokáért az Isten is felma−
gasztalá Őt, és ajándékoza néki oly
nevet, amely minden név fölött való;
Csel. 5,31. Ján. 17,1. Kol. 1,18. Zsid. 1,4. 1Pét. 3,22.

10. Hogy a Jézus nevére minden
térd meghajoljon, mennyeieké, föl−
dieké és föld alatt valóké. Ésa. 45,23.
Ján. 14,13. Csel. 2,38. 9,27. Róm. 14,11. 1Kor. 8,6.
11. És minden nyelv vallja, hogy
Jézus Krisztus Úr az Atya Isten di−
csőségére. Ján. 13,13. Csel. 2,36. 10,36.
Róm. 10,9. 10. 2Kor. 5,17. Zsid. 12,9. 1Pét. 1,21.

Filippi 2:9-11.

6. Monda néki Jézus: Én vagyok az
út, az igazság és az élet; senki sem
mehet az Atyához, hanemha énálta−
lam. rész 1,4. 17. 6,35. 8,32. 10,9. Zsid. 9,8.

János 14:6.

12. Bizony, bizony mondom néktek:
Aki hisz énbennem, az is cselekszi
majd azokat a cselekedeteket, ame−
lyeket én cselekszem; és nagyobba−

kat is cselekszik azoknál; mert én
az én Atyámhoz megyek.
13. És akármit kértek majd az én
nevemben, megcselekszem azt, hogy
dicsőíttessék az Atya a Fiúban.
Jak. 1,5. 1Ján. 3,22. 5,14.
14. Ha valamit kértek az én nevem−
ben, én megcselekszem azt.
15. Ha engem szerettek, az én paran−
csolataimat megtartsátok. 1Ján. 5,3.
A Szent Szellem ígérete
16. És én kérem az Atyát, és más
Vigasztalót ád néktek, hogy veletek
maradjon mindörökké. Róm. 8,15.
17. Az igazságnak ama Szellemét:
akit a világ be nem fogadhat, mert
nem látja Őt és nem ismeri Őt; de
ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik,
és bennetek marad. 1Ján. 2,20. 4,4

János 14:12-17.

4. Ti az Istentől vagytok fiacskáim,
és legyőztétek azokat; mert nagyobb
Ő, aki bennetek van, mint az, aki e
világban van. Ján. 14,30. 16,11. Ef. 2,2. 6,12.

János I.levele 4:4.

12. Mert az Istennek Igéje élő és
ható, és élesebb minden kétélű fegy−
vernél, és elhat a szellemnek és a
léleknek, az ízeknek és a velőknek
megoszlásáig, és megítéli a szívnek
gondolatait és szándékait. Zsolt. 33,4. 9.
89,35. 147,15. Ésa. 49,2. 55,10. 11.
Jer. 1,12. 23,29. Ján. 1,1−−3. 15,3. 7. 17,17.
1Kor. 14,4−−5. Ef. 5,26. 6,17. Jel. 2,12. 19,15. 21.

Zsidókhoz írt levél 4:12.

24. Bizony, bizony mondom néktek,
hogy aki az én beszédemet hallja és
hisz annak, aki engem elbocsátott,
örök élete van; és nem megy a kár−
hozatra, hanem általment a halálból
az életre. rész 3,18. 36. 6,40. 47. 8,51.

János 5:24.

8. Mert kegyelemből tartattatok
meg, hit által; és ez nem tőletek van:
Isten ajándéka ez; Ján. 6,44. 65.
Róm. 3,24. 4,16. 11,6. Fil. 3,9. 2Tim. 1,9. Tit. 3,5.
9. Nem cselekedetekből, hogy sen−
ki ne kérkedjék. Róm. 3,20. Gal. 2,16. 3,2.

Efézus 2:8-9.

14. Mert akiket Isten Szelleme
vezérel, azok Istennek fiai.
Ján. 1,12. Gal. 3,26. Ef. 1,5. 1Ján. 3,1. Jel. 21,7.
15. Mert nem kaptatok szolgaság szel−
lemét ismét a félelemre, hanem a fiú−

ságnak Szellemét kaptátok, aki által
kiáltjuk: Abbá, Atyám!
Gal. 4,5. 6. 2Tim. 1,7. Zsid. 2,15. 1Ján. 4,18.
16. Ez a Szellem bizonyságot tesz a
mi szellemünkkel együtt, hogy Isten
gyermekei vagyunk.
2Kor. 1,22. 5,5. Ef. 1,13. 4,30. 1Ján. 5,10.

Rómabeliekhez írt levél 8:14-16.

3. És semmi elátkozott nem lesz
többé; és az Istennek és a Báránynak
királyiszéke benne lesz; és az Ő szol−
gái szolgálnak néki; Ezék. 48,35. Zak. 14,11.
4. És látják az Ő orcáját; és az Ő
neve homlokukon lesz.
rész 14,1. Mát. 5,8. 1Kor. 13,12. 1Ján. 3,2.
5. És ott éjszaka nem lesz; és nem
lesz szükségük szövétnekre és nap−
világra; mert az Úr Isten világosítja
meg őket, és országolnak örökkön
örökké. rész 21,23. Zsolt. 36,9. 84,11.
Dán. 7,18. 27. Róm. 5,17. 2Tim. 2,12.

Jelenések 22:3-5.

Ha valaki e könyvhöz hozzátesz
18. Bizonyságot teszek pedig minden−
kinek, aki e könyv prófétálásának
beszédeit hallja: Hogyha valaki ezekhez
hozzátesz, e könyvben megírt csapáso−
kat veti Isten arra; 5Móz. 4,2. 12,32. Péld. 30,6.
Ha valaki e könyvből elvesz
19. És ha valaki elvesz e prófétálás
könyvének beszédeiből, az Isten annak
részét eltörli az élet könyvéből, és a
szent városból, és azokból, amik e
könyvben megírattak. 2Móz. 32,33.

Jelenések Könyve 22: 18-19.

8. És a négy élőlény, amelyek közül
mindeniknek hat−hat szárnya vala, kö−
röskörül és belül teljes vala szemekkel;
és meg nem szűnik vala nappal és éjjel
ezt mondani: Szent, szent, szent az
Úr, a mindenható Isten, aki volt és
aki van és aki eljövendő. Ésa. 6,2. 3.

11. Méltó vagy Uram, hogy végy
dicsőséget, és tisztességet és erőt;
mert Te teremtettél mindent, és a Te
akaratodért vannak és teremttettek.
rész 1,6. 5,12. Kol. 1,16.

Jelenések Könyve 4:8, 11.

JÉZUS NEVÉBEN!

ÁTOK ÉS ÁLDÁS!

TÁVOZZ TŐLEM SÁTÁN!


HITTEL ÉS HATALOMMAL, TELJES SZÍVBŐL MONDD EL  A KÖVETKEZŐ SOROKAT, AMILYEN HANGOSAN CSAK TUDOD, HOGY MIND A HÁROM VILÁG BELEREMEGJEN!

JÉZUS NEVÉBEN!

DRÁGA MENNYEI ATYÁM HITTEL ÉS HATALOMMAL JÁRULOK A KEGYELEM KIRÁLYI SZÉKE ELÉ. ÁLDALAK ÉS DICSÉRLEK TÉGED MINDEN TE CSELEKEDETEDÉRT. A TE IGÉDÉRT, A MI URUNKÉRT, JÉZUS KRISZTUSÉRT.

MINDEN TEREMTMÉNYEDÉRT, A KERUBOKÉRT, A HATALMAS EREJŰ SZOLGÁLÓ ANGYALOKÉRT, A NÖVÉNYEKÉRT, ÁLLATOKÉRT ÉS AZ EMBERÉRT! DICSŐÍTELEK TÉGED ABBÁ ATYÁM, A TE HATALMAS MEGVÁLTÁSI TERVEDÉRT, A MI URUNKÉRT ÉS FŐPAPUNKÉRT, JÉZUS KRISZTUSÉRT, AKIT ELKÜLDTÉL E FÖLDRE, HOGY BETELJESÍTSE A TE SZENT AKARATODAT, AKIT HARMADNAPON FÖLTÁMASZTOTTÁL A HALÁLBÓL, MERT HŰ ÉS IGAZ VOLT HOZZÁD ÉS ÜLTETTED A TE TRÓNODRA, A TE JOBBODRA, AKINEK ÁTADTAD MINDEN HATALMADAT S AKI NEVÉBEN FELMAGASZTALTAD A TE SZENT NEVEDET, S ADTAD NEKÜNK EZT A NEVET, HOGY AZ Ő NEVÉBEN NAGYOBB DOLGOKAT CSELEKEDJÜNK, MINT Ő, AKI NEM E VILÁGBÓL VALÓ VOLT, DE E VILÁGBAN LEGYŐZTE A SÁTÁNT ÉS TELJESEN LEFEGYVEREZTE ŐT.

HÁLÁT ADOK NEKED ATYÁM, HOGY JÉZUS SZENT NEVÉBEN HATALMAT ADTÁL NEKÜNK! ÁMEN.

JÉZUS NEVÉBEN A MINDENHATÓ ATYA ÚR ISTEN SZENT AKARATÁBÓL, A SZENT VÉR OLTALMA ALATT BÁTRAN ÉS BIZALOMMAL JÁRULOK ATYÁM A MENNYEI TRÓN ELÉ, HOGY ELÁTKOZZAM A SÁTÁNT!

ITT ÉS MOST! ELÁTKOZLAK SÁTÁN JÉZUS SZENT NEVÉBEN, MINT A HAMISSÁG ATYJÁT! A MENNYNEK MINDEN EREJE VELEM VAN, MEGPARANCSOLOM NEKIK JÉZUS SZENT NEVÉBEN, HOGY HAJTSÁK VÉGRE A SZÁMMAL MEGVALLOTT IGÉT! KIKÜLDELEK BENNETEK ANGYALOK, HATALMAS EREJŰ SZOLGÁLÓ SZELLEMEK AZ IGE MEGCSELEKEDÉSÉRE!

ABBÁ ATYÁM!

JÉZUS NEVÉBEN!

MEGKÉRLEK TÉGED, HOGY INDÍTSD ÚTRA A TE ANGYALAIDAT!

PARANCSOLD MEG NEKIK, HOGY TELJESÍTSÉK BE A SZÁMMAL MEGVALLOTT ÉLŐ, ÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉ ÉLŐ IGÉT!

KÖSZÖNÖM ATYÁM, HOGY A TE IGÉD IGAZ!

ÁLDALAK ÉS DICSŐÍTELEK, HOGY MÉG SZÁMON SINCS A SZÓ, TE HŰ ÉS IGAZ VAGY ÉS BETELJESÍTED A TE IGÉDET! EZÉRT ITT ÉS MOST JÉZUS NEVÉBEN ELPARANCSOLOM, ELÁTKOZOM A SZELLEMI HALÁL SZELLEMÉT! ELÁTKOZOM ÉS ELPARANCSOLOM A TESTI HALÁL SZELLEMÉT! ELÁTKOZOM ÉS ELPARANCSOLOM A HITETLENSÉG SZELLEMÉT! ELÁTKOZOM ÉS ELPARANCSOLOM A HAMISSÁG SZELLEMÉT! ELÁTKOZOM ÉS ELPARANCSOLOM A BETEGSÉG SZELLEMÉT! ELÁTKOZOM ÉS ELPARANCSOLOM A SZEGÉNYSÉG SZELLEMÉT!

MINDAZOKNAK A SZELLEMEKNEK, AKIK ELTÁVOZTAK AZ ÚRTÓL ÉS AZ ANTIKRISZTUS SZELLEME URALKODIK RAJTUK, MEGPARANCSOLOM, HOGY KELJENEK FEL AZ ÜDVÖSSÉGRE TEREMTETT LÉNYEK ÉLETÉBŐL JÉZUS NEVÉBEN A SZENT VÉR OLTALMA ALATT ÁLLÓK ÉLETÉBŐL ÉS TELJES HALÁLFÉLELEMMEL MENEKÜLJENEK ÉS VESSÉK MAGUKAT A TENGERBE!

ATYÁM JÉZUS SZENT NEVÉBEN MEGVALLOM MIND A HÁROM VILÁG ELŐTT, HOGY A SÁTÁN TELJES SEREGE AZ ÜDVÖSSÉGRE RENDELTEK ÉLETÉBŐL FELKELT, ELMENEKÜLT TELJES HALÁFÉLELEMMEL ÉS A TENGERBE VETETTE MAGÁT.

KÖSZÖNÖM ATYÁM, HOGY JÉZUS NEVÉBEN HATALMAT ADTÁL NEKEM, HOGY KÍGYÓKON ÉS SKORPIÓKON TAPOSSAK, S AZ ELLENSÉG HOZZÁM NEM KÖZELÍT.

ÁLDALAK, DICSŐÍTELEK ÉS HÁLÁKAT ADOK NEKED SZÜNTELEN!

ABBÁ ATYÁNK!

JÉZUS NEVÉBEN!

HALLELUJA!

IGEN ÉS ÁMEN!

JÉZUS ÉL ÉS VISSZATÉR!

JÖVEL JÉZUS! JÖVEL!

SHALOM!

HEVENU SHALOM ALECHEM!

MINDÖRÖKKÖN ÖRÖKKÉ!

ÁMEN.

JÉZUS SZENT NEVÉBEN ISTEN HATALMAS SZERETETÉT ÉS ÁLDÁSÁT A TŐLE KAPOTT HATALMAMNÁL FOGVA KIÁRASZTOM RÁTOK ISTEN ÖRÖK ÉLETÉT! A SZELLEM ATYA ÖRÖK ÉLETÉT! KIÁRASZTOM RÁTOK ISTEN ÖRÖK EGÉSZSÉGÉT, A SZENT EGÉSZSÉGET! KIÁRASZTOM RÁTOK ISTEN ÁLDÁSÁT, A GAZDAGSÁGOT, A MINDENSÉGET! KIÁRASZTOM RÁTOK A NYUGALMAT, A SZERETETET, A BÉKESSÉGET, AZ IGENT ÉS AZ ÁMENT, ISTEN SZENT IGÉJÉT! ÁBRAHÁM ÁLDÁSA A TIÉTEK! ISTEN DICSŐSÉGÉRE JÉZUS NEVÉBEN! IGEN ÉS ÁMEN! A BÉKE LEGYEN VELETEK!

MEGVALLÁS

NAPONTA VALLD MEG HANGOSAN SZERETETTEL A SZÍVEDBŐL!

JÉZUS SZENT NEVÉBEN ÉN ,...(NÉV) ISTEN SZENT GYERMEKE VAGYOK! BENNEM A LEGNAGYOBB, ISTEN SZENT SZELLEME LAKIK! ISTEN AZ ATYÁM! AZ IGÉBEN ÉLEK, A SZERETETBEN ÉLEK! NEM E VILÁGBÓL VALÓ VAGYOK! ENGEM ISTEN SZELLEME VEZÉREL, MERT A SZELLEMBŐL JÖTTEM KI! KRISZTUS JÉZUS SZENT EGÉSZSÉGE VAN BENNEM! KRISZTUS JÉZUS GAZDAGSÁGA AZ ENYÉM! ÉN VELE EGYÜTT KIRÁLYKÉNT URALKODOM! AZ ATYA DOLGAIT CSELEKSZEM A KIRÁLYI TÖRVÉNYBEN, AMI AZ ÓSZÖVETSÉG ELSŐ TÖRVÉNYE ÉS AZ ÚJSZÖVETSÉG EGYETLEN TÖRVÉNYE: A SZERETET!  AZ ÉLŐ IGÉT HIRDETEM, AZ ÖRÖMHÍRT HIRDETEM, HOGY KRISZTUS TESTÉBEN SZERETETBEN MINDANNYIAN EGYEK VAGYUNK ŐVELE! DICSŐSÉG ISTENNEK! ABBÁ ATYÁNK! HALLELUJA! ÁMEN. ISTEN ÁLDÁSA ÉS IGAZSÁGA VAGYOK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSBAN! A SZENT VÉR OLTALMA ALATT ÁLLOK! ÁBRAHÁM ÁLDÁSA AZ ENYÉM!

Áldások ígérete

1. Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden Ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened; 2Móz. 15,26. 3Móz. 26,3. Ésa. 55,2. Róm. 2,10.
2. És reád szállanak mindez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára. Zak. 1,6.
3. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőben. 1Móz. 39,5. Zsolt. 128,1. 4.
4. Áldott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse és a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése.1Móz. 22,17. 49,25. 1Tim. 4,8.
5. Áldott lesz a te kosarad és a te sütőteknőd. 2Móz. 23,25. 3Móz. 25,21.
6. Áldott leszel bejöttödben, és áldott leszel kimentedben. Zsolt. 121,8.
7. Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, akik reád támadnak; egy úton jönnek ki reád, és hét úton futnak
előled. rész 32,30. 2Móz. 14,13. 14. 2Sám. 22,28.
2Krón. 20,15. Neh. 13,2. Eszt. 7,10. Zsolt. 9,13−−15.
8. Áldást parancsol melléd az Úr a te csűreidben és mindenben, amire ráteszed kezedet; és megáld téged azon a földön,
amelyet az Úr, a te Istened ád néked. 2Sám. 7,29. Péld. 3,10. 10,22.
9. Az Úr felkészít téged magának szent néppé, amiképpen megesküdt néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az Ő útjain jársz. 2Móz. 19,5.
10. És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetel, és félnek tőled. 4Móz. 6,27. 2Krón. 7,14. Ésa. 63,19. Dán. 9,18.

11. És bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban: a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a teatyáidnak, hogy néked adja azt. Péld. 10,22.

12. Megnyitja néked az Úr az Ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszel kölcsönt. rész 11,14. 14,29. 15,6. 3Móz. 26,4. Jer. 5,24. 25. Jak. 1,18.
13. És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszel és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a
te Istenednek parancsolataira, amelyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat; Ésa. 9,14. 15.
14. És ha el nem térsz egyetlen Igétől sem, amelyeket én parancsolok néktek, se jobbra, se balra, járván idegen istenek után, hogy azokat tiszteljétek. rész 5,32. Józs. 1,7. Zsolt. 81,9. Péld. 4,27. Jer. 1,16.

ÁMEN!

5 MÓZES 28:1-14.

BÁLINT ISTVÁN JÁNOS

FELKENT LELKIPÁSZTOR

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 97
Tegnapi: 230
Heti: 1 590
Havi: 4 326
Össz.: 860 337

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 36. Átok és Áldás 2009.01.13.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »