Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

24329.jpg

 

      Engedjétek    hozzám    jönni    a gyermekeket

és ne tiltsátok el őket;

mert ilyeneké az Istennek országa.

Bizony mondom néktek:

Aki nem úgy fogadja az Isten országát,

mint gyermek,

semmiképpen sem megy be abba.

 

Márk Evangéliuma 10:14-15.

 

http://videa.hu/videok/emberek-vlogok/szeretet-ara- djon...-bekesseg-csalad-egyutt-ls2rfwBocpSnDBQB

 

 

 A GYERMEKIES LELKÜLETRŐL

Abban az órában menének a tanítványok Jézushoz,

mondván:

Vajon ki nagyobb a mennyeknek országában?

És előhíván Jézus egy kisgyermeket,

közéjük állítja vala azt,

 És monda: Bizony mondom néktek,

ha meg nem tértek, és olyanok

nem lesztek, mint a kisgyermekek,

semmiképpen nem mentek be a

mennyeknek országába.

 Aki azért megalázza magát, mint

ez a kisgyermek, az a nagyobb a

mennyeknek országában.

 És aki egy ilyen kisgyermeket befogad

az én nevemben, engem fogad be.

 

BOTRÁNKOZÁSRÓL

 

 Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül,

akik énbennem hisznek,

jobb annak,

hogy malomkövet kössenek a nyakára,

és a tenger mélységébe vessék.

 Jaj a világnak a botránkozások miatt!

Mert szükség, hogy botránkozások essenek;

de jaj annak az embernek,

aki által a botránkozás esik.

Ha pedig a te kezed vagy a te lábad

megbotránkoztat téged,

vágd le azokat és vesd el magadtól;

jobb néked az életre sántán vagy csonkán bemenned,

hogynem két kézzel vagy két lábbal

vettetned az örök tűzre.

 És ha a te szemed botránkoztat meg téged,

vájd ki azt és vesd el magadtól;

jobb néked félszemmel bemenned az életre,

hogynem két szemmel vettetned a gyehenna tüzére.

 Meglássátok, hogy eme kicsinyek közül

egyet is meg ne vessetek;

mert mondom néktek, hogy az ő angyalaik

a mennyekben mindenkor látják az én

mennyei Atyám orcáját.

 Mert az embernek Fia azért jött,

hogy megmentse, ami elveszett.

HA SZÁZBÓL EGY ELTÉVELYEDIK

jesus_lost_sheep.jpg

 Mit gondoltok?

Ha valamely embernek száz juha van,

és egy azok közül eltévelyedik:

vajon a kilencvenkilencet nem hagyja−é ott,

és a hegyekre menvén, nem keresi−é azt,

amelyik eltévelyedett?

 És ha történetesen megtalálja azt,

bizony mondom néktek,

inkább örvend azon, mint a kilencvenkilencen,

amely el nem tévelyedett.

Ekképpen a ti mennyei Atyátok sem akarja,

hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül.

 

Máté evangéliuma 18:1-14.

 

25 ösztönző/inspiráló idézet

a Szentírásból!

 

ISTEN SZERINT FELNEVELNI A GYERMEKEKET

 

1. Mózes I. könyve 18:19."Mert tudom róla, hogy

megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének

őutána, hogy megőrizzék az Úrnak útját,igazságot és

ítéletet tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon,

amit szólott felőle."

 

 2. Példabeszédek 22:6."Tanítsd a gyermeket az ő

útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el

nem távozik attól."

 

 3. Ésaiás 54:13. "És gyermekeid mind az Úr

tanítványai lesznek, és nagy lesz gyermekeid

békessége."

 

 4. Kolosse 3:21."Ti atyák, ne ingereljétek a ti

gyermekeiteket,hogy el ne csüggedjenek."

 

5. 2 Timóteus 3:16-17." A teljes Írás

Istentől ihletett

és hasznos a tanításra, a feddésre,

a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,

Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó

cselekedetre felkészített."

 

TANÍTANI A GYERMEKEKET

 

6. Mózes V.könyve 4:9. "Csak vigyázz magadra, és

őrizd jól a  te lelkedet, hogy el ne felejtkezzél

azokról, amelyeket láttak a te szemeid, és

hogy el ne távozzanak a te szívedtől teljes

életedben, hanem ismertesd meg

azokat a te fiaiddal és fiaid fiaival."

 

7. Mózes V.könyve 6:6-9. " És ez Igék,melyeket ma

parancsolok néked, legyenek a te szívedben.

 És gyakoroljad ezekben a te fiaidat,

és szólj ezekről, mikor a te házadban

ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel,

és mikor felkelsz. 

És kössed azokat a te kezedre jegyül,

és legyenek homlokkötőül a te szemeid

között.

És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire,

és a te kapuidra."

 

8. Ésaiás 38:19. "Ki él, ki él, csak az dicsőít

téged, mint ma én! Az atya a fiaknak hirdeti

hűségedet!"

 

9. Máté evangéliuma 7:12."Amit akartok azért, hogy

az emberek veletek cselekedjenek,

mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal;

mert ez a törvény és a próféták."

 

10. 2 Timótheus 1:5."Eszembe jutván a benned lévő,

képmutatás nélkül való hit, amely lakozott

először a te nagyanyádban Loisban és

anyádban Eunikében; meg vagyok

azonban győződve, hogy benned is."

 

11. 2 Timótheus 3:14-15."De te maradj meg azokban,

amiket tanultál és amikről meggyőződtél,

tudván kitől tanultad.

Mivelhogy gyermekségedtől fogva

ismered a szent Írásokat, amelyek

téged bölccsé tehetnek az üdvösségre

a Krisztus Jézusban való hit által."

 

A GYERMEKEK FEGYELMEZÉSÉRŐL

 

12. Példabeszédek 13:24. "Aki megtartóztatja az ő

vesszejét, gyűlöli az ő fiát; aki pedig szereti azt,

megkeresi őt fenyítékkel."

 

13. Példabeszédek 23:13-14."Ne vond el a

gyermektől a fenyítéket;

ha megvered őt vesszővel,meg nem hal.

 Te vesszővel vered meg őt:

és az ő életét a pokolból ragadod ki."

 

14. Példabeszédek 29:15."A vessző és dorgálás

bölcsességet ád; de a szabadjára hagyott gyermek

megszégyeníti az ő anyját."

 

15. Példabeszédek 29:17. "Fenyítsd meg a te fiadat,

és nyugodalmat hoz néked,

és szerez gyönyörűséget a te szívednek."

 

16. Efézus 6:4. "Ti is atyák, ne ingereljétek

gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az

Úr tanítása és intése szerint."

 

A GYERMEKEK ISTENTŐL JÖVŐ ÁLDÁS

 

17. Zsoltárok 113:9."Aki beülteti a meddőt a házba,

mint magzatoknak anyját, nagy örömre.

Dicsérjétek az Urat!"

 

18. Zsoltárok 127:3-5."Ímé, az Úrnak öröksége, a

fiak; az anyaméh gyümölcse: jutalom.

Mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a serdülő fiak.

Boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét;

nem szégyenülnek meg,

ha ellenséggel szólnak a kapuban."

 

19. Zsoltárok 139:13-16. "Bizony Te alkottad

veséimet, Te takargattál engem anyám méhében.

Magasztallak, hogy csodálatosan megalkottál.

Csodálatosak a Te cselekedeteid!

És jól tudja ezt az én lelkem.

Nem volt elrejtve előtted az én testem,

mikor titokban formáltattam és idomíttattam,

mintegy a föld mélyében.

Látták szemeid az én alaktalan testemet, és

könyvedben ezek mind be voltak írva; a napok is,

amelyeken formáltatni fognak;

holott egy sem volt még meg közülük."

 

20. János evangéliuma 16:21. "Az asszony mikor

szül, gyötrődésben van, mert eljött az ő órája: de

mikor megszüli az ő gyermekét, nem emlékezik többé a

kínra az öröm miatt, hogy ember született e világra."

 

21. Jakab 1:17. "Minden jó adomány és minden

tökéletes ajándék felülről való,

és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs

változás, vagy változásnak árnyéka."

 

A LEGISMERTEBB GYERMEKEK A BIBLIÁBÓL

 

MÓZES

22. Mózes II.könyve 2:10. "És felnevekedék a

gyermek, és a fáraó leányához vitte őt, és fia gyanánt

lőn annak, és nevezé nevét Mózesnek,

és mondá:Mert a vízből húztam ki őt."

 

DÁVID

23. 1 Sámuel 17:33-37."Saul pedig monda Dávidnak:

Nem mehetsz te e filiszteus ellen, hogy vele megvívj,

mert te gyermek vagy, ő pedig ifjúságától fogva

hadakozó férfi volt.

És felele Dávid Saulnak: Pásztor volt a te szolgád,

atyjának juhai mellett; és ha eljött az oroszlán és a

medve, és elragadott egy bárányt a nyáj közül:

Elmentem utána és levágtam, és kiszabadítám

szájából; ha pedig ellenem támadott: megragadtam

szakállánál fogva, és levágtam és megöltem őt.

A te szolgád mind az oroszlánt,mind a medvét

megölte: Úgy lesz azért e körülmetéletlen filiszteus is,

mint azok közül egy,

mert gyalázattal illeté az élő Istennek seregét.

És monda Dávid: Az Úr, aki megszabadított engem

az oroszlánnak és a medvének kezéből, meg fog

szabadítani engem e filiszteusnak kezéből is. Akkor

monda Saul Dávidnak: Eredj el, és az Úr legyen veled!"

 

JÓSIÁS

24. 2 Krónikák 34:1-3."Nyolcesztendős volt Jósiás,

mikor uralkodni kezdett,

és uralkodott harmincegy esztendeig Jeruzsálemben.

És jó dolgot cselekedék az Úr előtt,

és jára az ő atyjának Dávidnak útjain,

és nem hajolt el sem jobbra, sem balra;

Mert az ő királyságának nyolcadik esztendejében, mikor

még gyermek volna,kezdé keresni az ő atyjának,

Dávidnak Istenét; tizenkettedik esztendejében pedig

Júdát és Jeruzsálemet kezdé megtisztítani

a magaslatoktól, aseráktól, bálványoktól

és öntött képektől."

 

JÉZUS

25. Lukács evangéliuma 2:42-50. "És mikor tizenkét

esztendős lett, fölmentek Jeruzsálembe az ünnep

szokása szerint;

És mikor elteltek a napok, mikor ők visszatértek, a

gyermek Jézus visszamaradt Jeruzsálemben; és nem

vették észre sem József, sem az Ő anyja;

 Hanem azt gondolván, hogy az úti társaságban van,

egynapi járóföldet mentek, és keresték Őt a rokonok és

az ismerősök között;

 És mikor nem találták, visszamentek Jeruzsálembe,

hogy megkeressék.

És lőn, hogy harmadnapra megtalálták a templomban,

a tanítók közöttülve, amint őket hallgatta, és

kérdezgette őket. 

És mindnyájan, akik Őt hallgatták, elálmélkodának az

Ő értelmén és feleletein.

 És meglátván Őt, elcsodálkozának, és monda néki az

Ő anyja: Fiam,miért cselekedted ezt velünk? Ímé,

atyád és én nagy bánattal kerestünk téged.

 Ő pedig monda nékik: Mi dolog, hogy engem

kerestetek? Avagy nem tudjátok-é, hogy nékem

azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én

Atyámnak dolgai?  De ők nem értették e beszédet,

amit Ő nékik szóla."

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 127
Tegnapi: 184
Heti: 127
Havi: 3 971
Össz.: 872 106

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 3. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »