Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

MÓZES ELSŐ KÖNYVE
A TEREMTÉSRŐL

A világ teremtése

image1.gif


1 Kezdetben teremté Isten (Elohim) az
eget és a földet.
Ésa. 44,24. Ján. 1,1. 3.
Róm. 1,20. Kol. 1,16. Zsid. 1,10. 11,3. Jel. 4,11.
2. A föld pedig kietlenné és pusztává
vált, és sötétség volt a mélység színén,
és az Isten Szelleme lebegett a vizek
felett.
Ésa. 40,13. 14. Jer. 4,23.
3. És monda Isten: Legyen világosság:
és lett világosság.
Zsolt. 33,9.
4. És látá Isten, hogy jó a világosság;
és elválasztá Isten a világosságot a sötét−
ségtől.
Zsolt. 74,16.
5. És nevezé Isten a világosságot nap−
palnak, és a sötétséget nevezé éjszaká−
nak; és lett este, és lett reggel: első nap.

egbolt020.jpg


6. És monda Isten: Legyen mennyezet
a vizek között, hogy elválassza a vizeket
a vizektől.
Jób 37,18. Zsolt. 33,6. 136,5. Jer. 10,12.
7. Teremté tehát Isten a mennyezetet,
és elválasztá a mennyezet alatt való vize−
ket a mennyezet felett való vizektől. És
úgy lett.
8. És nevezé Isten a mennyezetet
égnek; és lett este, és lett reggel: második
nap.
9. És monda Isten: Gyűljenek egybe
az ég alatt való vizek egy helyre, hogy
kitűnjék a száraz. És úgy lett.

Jób 26,10. 38,8. Zsolt. 33,7. 95,5.
10. És nevezé Isten a szárazat földnek;
az egybegyűlt vizeket pedig tengernek
nevezé. És látá Isten, hogy jó.

fa-wide-096.jpg

11. Azután monda Isten: Hajtson a föld
zsenge füvet, maghozó füvet, gyümölcs−
fát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme
szerint, amelyben legyen néki magva e
földön. És úgy lett.
Luk. 6,44. Zsid. 6,7.
12. Hajta tehát a föld zsenge füvet,
maghozó füvet az ő neme szerint, és
gyümölcstermő fát, amelynek gyümöl−
csében mag van az ő neme szerint. És látá
Isten, hogy jó.
13. És lett este, és lett reggel: harmadik
nap.

naprendszer.jpg

14. És monda Isten: Legyenek világító
testek az ég boltozatán, hogy elválasszák

a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek,
és meghatározói ünnepeknek, napoknak
és esztendőknek.

5Móz. 4,19. Zsolt. 74,16. 136,7.
15. És legyenek ezek világító testek
az ég mennyezetén, hogy világítsanak a
földre. És úgy lett.
16. Teremté tehát Isten a két nagy vilá−
gító testet: a nagyobbik világító testet,
hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik
világító testet, hogy uralkodjék éjjel; és
a csillagokat.
17. És helyezteté Isten azokat az ég meny−
nyezetére, hogy világítsanak a földre;
18. És hogy uralkodjanak a nappalon és
az éjszakán, és elválasszák a világosságot
a sötétségtől. És látá Isten, hogy jó.
19. És lett este, és lett reggel: negyedik
nap.
Jer. 31,35.

underwater.jpg

flying.jpg

Az állatok teremtése

20. És monda Isten: Pezsdüljenek a
vizek élő állatok nyüzsgésétől; és mada−
rak repdessenek a föld felett, az ég
mennyezetének színén.
Zsolt. 104,25.
21. És teremté Isten a nagy vízi állato−
kat, és mindazokat a csúszómászó állato−
kat, amelyek nyüzsögnek a vizekben az ő
nemük szerint, és mindenféle szárnyas
repdesőt az ő neme szerint. És látá Isten,
hogy jó.
22. És megáldá azokat Isten, mondván:
Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsé−
tek be a tenger vizeit; a madár is sokasod−
jék a földön.
23. És lett este, és lett reggel: ötödik
nap.

052720k6-athiopischefauna.jpg

24. Azután monda az Isten: Hozzon a
föld élő állatokat nemük szerint: barmo−
kat, csúszómászó állatokat és szárazföldi
vadakat nemük szerint. És úgy lett.
25. Teremté tehát Isten a szárazföldi
vadakat nemük szerint, a barmokat
nemük szerint, és a földön csúszómászó
mindenféle állatokat nemük szerint. És
látá Isten, hogy jó.

1750-3689creation-of-adam-detail-posters.jpg

Az ember teremtése

26. És monda Isten: Teremtsünk embert
a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és
uralkodjék a tenger halain, az ég mada−
rain, a barmokon, mind az egész földön
és a földön csúszómászó mindenféle álla−
tokon.
Zsolt. 8,6. 100,3. Ján. 4,24. Ef. 4,24. Jak. 3,9.
27. Teremté tehát az Isten az embert az
Ő képére, Isten képére teremté őt: férfi−
úvá és asszonnyá teremté őket.
Mal. 2,15.
Mát. 19,4. Márk 10,6. 1Kor. 11,7. Kol. 3,10.
28. És megáldá Isten őket, és monda
nékik Isten: Szaporodjatok, és sokasod−
jatok, és töltsétek be a földet, és hajtsá−
tok birodalmatok alá; és uralkodjatok a
tenger halain, az ég madarain és a föl−
dön csúszómászó mindenféle állatokon.

Zsolt. 127,3. 128,3−−4.
29. És monda Isten: Ímé, néktek adok
minden maghozó füvet az egész föld
színén, és minden fát, amelyen maghozó
gyümölcs van: az legyen néktek eledelül.
30. A föld minden vadainak pedig és
az ég minden madarainak és a földön csú−
szómászó mindenféle állatoknak, amelyek−
ben életnek lehelete van, a zöld füveket
adom eledelül. És úgy lett
. Zsolt. 145,15.
31. És látá Isten, hogy minden, amit
teremtett, ímé igen jó. És lett este és lett
reggel: hatodik nap.
Zsolt. 104,24. 1Tim. 4,4.


MÁTÉ ÍRÁSA SZERINT
VALÓ SZENT EVANGÉLIUM


Jézus Krisztus nemzetségi táblázata

1 Jézus Krisztusnak, Dávid fiának,
Ábrahám fiának nemzetségéről
való könyv. Zsolt. 132,11. Ésa. 11,1. Luk. 3,23.
2. Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák
nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Júdát
és testvéreit; Csel. 2,30. Róm. 1,3. Gal. 3,16.
3. Júda nemzé Fárest és Zárát Tá−
mártól; Fáres nemzé Esromot; Esrom
nemzé Arámot; Ruth 4,18. 1Krón. 2,5. 9.
4. Arám nemzé Aminádábot; Aminá−
dáb nemzé Naássont; Naásson nemzé
Sálmónt; 4Móz. 1,7. Ruth 2,1. 4,1−−13.
5. Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól;
Boáz nemzé Obedet Ruthtól; Obed
nemzé Isait; Józs. 6,22. Zsid. 11,31.
6. Isai nemzé Dávid királyt; Dávid
király nemzé Salamont az Uriás felesé−
gétől; 1Sám. 16,1. 2Sám. 12,24.
7. Salamon nemzé Roboámot; Robo−
ám nemzé Abiját; Abija nemzé Asát;
1Krón. 3,10. 2Krón. 11,20.
8. Asa nemzé Josafátot; Josafát nemzé
Jórámot; Jórám nemzé Uzziást;
2Kir. 15,13. 1Krón. 3,10.
9. Uzziás nemzé Jóatámot; Jóatám
nemzé Áházt; Áház nemzé Ezékiást;
2Kir. 15,38. 16,20.
10. Ezékiás nemzé Manassét; Manas−
sé nemzé Ámont; Ámon nemzé Jósiást;
2Kir. 20,21.
11. Jósiás nemzé Jekoniást és testvé−
reit a babiloni fogságra vitelkor.
2Kir. 25,11. 1Krón. 3,15. 16. Jer. 27,20. Dán. 1,2.
12. A babiloni fogságra vitel után pedig
Jekoniás nemzé Salátielt; Salátiel nemzé
Zorobábelt; 1Krón. 3,17. Ezsdr. 3,2. Agg. 1,1.
13. Zorobábel nemzé Abiudot; Abiud
nemzé Eliákimot; Eliákim nemzé Azort;
14. Azor nemzé Sádokot; Sádok nem−
zé Akimot; Akim nemzé Eliudot;
15. Eliud nemzé Eleázárt; Eleázár
nemzé Mattánt; Mattán nemzé Jákóbot;

16. Jákób nemzé Józsefet, férjét Má−
riának, akitől született Jézus, aki Krisz−
tusnak neveztetik. 1Móz. 3,15. Ésa. 9,6. 53,2.
17. Az összes nemzetség tehát Ábra−
hámtól Dávidig tizennégy nemzetség, és
Dávidtól a babiloni fogságravitelig tizen−
négy nemzetség, és a babiloni fogságra−
viteltől Krisztusig tizennégy nemzetség.

his_name_wonderful.jpg

Jézus Krisztus
fogantatása, neve, születése

18. A Jézus Krisztus születése pedig
így volt: Mária, az Ő anyja, eljegyez−
tetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek
volna, viselősnek találtaték a Szent
Szellemtől.
Gal. 4,4. Zsid. 10,5.
19. József pedig, az ő férje, mivelhogy
igaz ember volt és nem akarta őt gyalá−
zatba keverni, el akarta őt titkon bocsá−
tani.
5Móz. 24,1. Ján. 8,4. 5.
20. Mikor pedig ezeket magában el−
gondolta: ímé, az Úrnak angyala álom−
ban megjelent néki, mondván: József,
Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni
Máriát, a te feleségedet, mert aki benne
fogantatott, a Szent Szellemtől van.
21. Szül pedig fiat és nevezd annak
nevét Jézusnak, mert Ő szabadítja meg
az Ő népét annak bűneiből.
1Móz. 49,10.
Dán. 9,24. Csel. 5,31. Zsid. 7,25. 1Ján. 3,5. Jel. 1,5.
22. Mindez pedig azért lett, hogy be−
teljesedjék, amit az Úr mondott vala a
próféta által, aki így szólt:
23. Ímé, a szűz fogan méhében és szül
fiat, és annak nevét Immánuelnek neve−
zik, ami azt jelenti: Velünk az Isten.

Ésa. 7,14. 9,6. 1Tim. 3,16.
24. József pedig az álomból felserken−
vén úgy tett, amint az Úr angyala paran−
csolta néki, és feleségét magához vevé.
25. És nem ismeré őt, míg meg nem
szülte az ő elsőszülött fiát; és nevezé an−
nak nevét Jézusnak.
2Móz. 13,2. Luk. 2,7. 21.

harpofdavid.jpg

ZSOLTÁROK KÖNYVE

Isten mindenható jóságának dicsérete

1. Örvendezzetek ti igazak, az Úr−
ban, mert az igazakhoz illik a
dicséret.
Fil. 4,4. Kol. 3,16. Jak. 5,13.
2. Dicsérjétek az Urat citerával; tízhúrú
hárfával zengjetek néki.
3. Énekeljetek néki új éneket, lantolja−
tok lelkesen, harsogón.
Ésa. 42,10.
4. Mert az Úr Igéje igaz, és minden
cselekedete hűséges.
2Thess. 3,3.
5. Szereti az igazságot és a jogosságot;
az Úr kegyelmével teljes a föld.
6. Az Úr szavára lettek az egek, és
szájának leheletére minden seregük.

Ján. 1,1–3. Zsid. 11,3. 2Pét. 3,5.
7. Összegyűjti a tenger vizeit, mintegy
tömlőbe; tárházakba rakja a mélységek
vizeit.
1Móz. 1,9. Jób 26,10.
8. Félje az Urat mind az egész föld, ret−
tegjen tőle a világ minden lakója:

Jób 37,23−−24.
9. Mert Ő szólt és meglett, Ő paran−
csolt és előállott.
1Móz. 1,3–6. Zsolt. 148,5.
10. Az Úr semmivé teszi a nemzetek
tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait.

Zsolt. 2,1–4. Ésa. 8,10. 19,3.
11. Az Úr tanácsa megáll mindörökké,
szívének gondolatai nemzedékről nemze−
dékre.
Péld. 19,21. Ésa. 46,10.
12. Áldott nép az, amelynek Istene az
Úr, az a nép, amelyet örökségül válasz−
tott magának.
5Móz. 7,6.
13. Az égből letekint az Úr, látja mind
az emberek fiait.

2Krón. 16,9. Zsolt. 11,4. 14,2. Péld. 15,3.
14. Lakhelyéről letekint a föld minden
lakosára.
15. Ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól
tudja minden tettüket.
Ésa. 64,8. Jer. 32,19.

16. Nem szabadul meg a király nagy
sereggel; a hős sem menekül meg nagy
erejével;
Zsolt. 44,6.
17. Megcsal a ló a szabadításban, nagy
erejével sem ment meg.
Péld. 21,31.
18. Ámde az Úr szemei az Őt félőkön,
azokon, akik az Ő kegyelmében bíznak,

Zsolt. 34,15. 1Pét. 3,12.
19. Hogy kimentse őket a halálból, és
az éhségben is eltartsa őket.

Jób 5,19. Zsolt. 37,19. Péld. 10,3.
20. Lelkünk az Urat várja, Ő a mi
segítségünk és pajzsunk.
21. Őbenne vigad a szívünk, mert az
Ő szent nevében bíztunk!
22. Legyen, Uram, a Te irgalmad raj−
tunk, amiképpen bíztunk Tebenned.

33.ZSOLTÁR


ÁMEN.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 79
Tegnapi: 184
Heti: 79
Havi: 3 923
Össz.: 872 058

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 39. Bibliából 2009.01.15.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »