Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.


EGY LEGYŐZ EZRET, KETTŐ MEGFUTAMÍT TÍZEZRET!

jesus_greg_olsen_3.jpg

Isten tökéletes kijelentése Fia által

1 Minekutána az Isten sok rendben
és sokféleképpen szólott hajdan az
atyáknak a próféták által, ez utolsó idők−
ben szólott nékünk Fia által,
4Móz. 12,6.
2. Akit tett mindennek örökösévé,
aki által a világot is teremtette,
Zsolt. 2,8. 33,6. Ján. 1,3. 17. Gal. 4,4. Kol.1,16.
3. Aki az Ő dicsőségének vissza−
tükröződése, és az Ő valóságának
képmása, aki szavának erejével tart−
ja fenn a mindenséget, aki minket
bűneinktől megtisztítván, leült a Fel−
ségnek jobbjára a Magasságban,
Zsolt. 110,1.
Ján. 1,14. 2Kor. 4,4. Kol. 1,17. Jel. 1,18. 4,11.
4. Annyival kiválóbb lévén az angya−
loknál, amennyivel különb nevet örö−
költ azoknál. Fil. 2,9.

Zsidókhoz írt levél 1: 1-4.


poster-jesus-child-28.jpg

Jézus halála

30. Mikor azért elvette Jézus az ece−
tet, monda: Elvégeztetett! És lehajtván
fejét, kibocsátá szellemét.
31. A zsidók pedig, hogy a testek
szombaton át a keresztfán ne maradja−
nak, miután péntek volt, mert annak a
szombatnak napja nagy nap volt, kérék
Pilátust, hogy törjék meg azoknak láb−
szárait és vegyék le őket. 5Móz. 21,23.
32. Eljövének azért a vitézek, és meg−
törék az elsőnek lábszárait és a másikét
is, aki Ővele együtt feszíttetett meg;

33. Mikor pedig Jézushoz értek és
látták, hogy Ő már halott, nem törték
meg az Ő lábszárait;
34. Hanem egy a vitézek közül dárdá−
val döfte meg az Ő oldalát, és azonnal
vér és víz jött ki abból.

35. És aki látta, bizonyságot tett, és
igaz az ő tanúbizonysága; és az tudja,
hogy ő igazat mond, hogy ti is higgye−
tek.

36. Mert azért lettek ezek, hogy betel−
jesedjék az Írás: Az Ő csontja meg ne tö−
rettessék.
2Móz. 12,46. Zsolt. 34,20.
37. Másutt ismét így szól az Írás:
Néznek majd Őreá, akit általszegeztek.
Zsolt. 22,18. Zak. 12,10.

János evangéliuma 19:30-37.

crucifixion2.jpg

Dávid jövendölése a Messiás
szenvedéséről és diadaláról
(Az éneklőmesternek: az ajjelet−hassakar szerint.)

1. Én Istenem, én Istenem, miért
hagytál el engem? Miért van oly
távol tőlem segítséged, távol jajgatásom
szavától. Mát. 27,46. Márk 15,34. Zsid. 5,7.
2. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem
hallgatsz meg; éjjel is és nincs nyugodal−
mam.
3. Te pedig Szent vagy, aki Izrael di−
cséretei között lakozol.
2Móz. 15,11. 5Móz. 10,21. Zsolt. 148,14.
4. Benned bíztak atyáink; bíztak és Te
megszabadítottad őket.
5. Hozzád kiáltottak és megmenekültek;
Benned bíztak és nem szégyenültek meg.
Ésa. 49,23.
6. De én féreg vagyok s nem férfiú;
embereknek csúfja és a nép utálata.
Ésa. 53,3. Mát. 27,43.
7. Akik engem látnak, mind csúfolkod−
nak rajtam, félrehúzzák ajkaikat és haj−
togatják fejüket: Mát. 27,39.
8. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt;
szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött
benne!
9. Mert Te hoztál ki engem az anyám
méhéből, és biztattál engem anyámnak
emlőin. Zsolt. 71,6.
10. Születésem óta a Te gondod vol−
tam; anyám méhétől fogva Te voltál Iste−
nem. Ésa. 46,3.
11. Ne légy messze tőlem, mert közel
a nyomorúság, és nincs, aki segítsen.
12. Tulkok sokasága kerített be engem,
körülfogtak engem Básán bikái.
5Móz. 32,14. Zsolt. 68,30.
13. Feltátották rám szájukat, mint a ra−
gadozó és ordító oroszlán. Zsolt. 35,21.
14. Mint a víz, úgy kiöntettem; csontjaim
mind széthullottak; szívem olyan lett, mint
a viasz, megolvadt belső részeim között.
Dán. 5,6.
15. Erőm kiszáradt, mint cserép, nyel−
vem ínyemhez tapadt, és a halál porába
fektetsz engem. Péld. 17,22. Ján. 19,28.
16. Mert ebek vettek körül engem, a go−
noszok serege körülfogott; átlyukasztották
kezeimet és lábaimat. Luk. 23,33. Ján. 20,27.
17. Megszámlálhatnám minden csonto−
mat, ők pedig csak néznek s bámulnak
rám.
18. Megosztoznak ruháimon, és köntö−
sömre sorsot vetnek. Luk. 23,34. Ján. 19,23. 24.
19. De Te, Uram, ne légy messze tő−
lem; én erősségem, siess segítségemre.
20. Szabadítsd meg életemet a kardtól,
s az én egyetlenemet a kutyák körmeiből.
Zsolt. 35,17. Ján. 3,16.
21. Ments meg engem az oroszlán tor−
kából, és a bivalyok szarvai közül hallgass
meg engem. 2Tim. 4,17.
22. Hadd hirdessem nevedet atyám−
fiainak, és dicsérjelek téged a gyüleke−
zetben. Ján. 20,17. Róm. 8,29. Zsid. 2,12.
23. Ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek
Őt! Jákób minden ivadékai dicsőítsétek
Őt, és féljétek Őt Izrael minden magza−
ta! Zsolt. 135,19. 20.
24. Mert nem veti meg és nem utálja
meg a nyomorult nyomorúságát; és nem
rejti el az Ő orcáját előle, és mikor kiált
hozzá, meghallgatja. Zsid. 5,7.
25. Felőled lesz dicséretem a nagy
gyülekezetben. Az én fogadásaimat
megadom azok előtt, akik félik Őt.
Zsolt. 35,18. 40,9.
26. Esznek a nyomorultak és megelég−
szenek, dicsérik az Urat, akik Őt keresik.
Szívetek élni fog örökké! Ján. 6,51. 57.
27.Megemlékeznek és megtérnek az
Úrhoz a föld minden határai, és leborul
előtted a pogányok minden nemzetsége.
28. Mert az Úré a királyság, Ő uralkodik
a nemzetek felett. Zsolt. 2,8. Mát. 6,13.
29. Esznek és leborulnak a föld gazdaga−
i mind; Őelőtte hajtanak térdet, akik a por−
ba hullanak, és aki életben nem tarthatja
lelkét. Ésa. 26,19. Hab. 1,16.
30. Őt szolgálják a fiak, az Úrról be−
szélnek az utódoknak. Ésa. 59,21.
31. Eljönnek s hirdetik az Ő igazságát
az utánuk való népnek, hogy ezt csele−
kedte!

22.ZSOLTÁR

jesus-crucfying-70-full.jpgWeblap látogatottság számláló:

Mai: 58
Tegnapi: 184
Heti: 58
Havi: 3 902
Össz.: 872 037

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 41. Jézus halála, szenvedése 2009.01.17.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »