Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

ISMERJÉTEK EL, HOGY ÉN VAGYOK AZ ISTEN

http://videa.hu/videok/emberek-vlogok/a-szeretet-csalad-ima-jezus-ceLDU7YcFMgzzx6y

427205.jpg

Ezt a képet a Barátaink, Testvéreink közül 2009.01.17.-én kaptuk Pázmándi Icától. Az Úr hatalmas áldását kiárasztjuk Jézus Szent Nevében őrá és az ő háza népére. A Szent Atya, a Mennyei Atya dicsőségére. Igen és Ámen. Isten Áldása és Dicsősége és Igazsága van rajtuk. Halleluja. Ámen.

ISMERJÉTEK EL, HOGY ÉN VAGYOK AZ ISTEN

Isten a mi várunk

(Az éneklőmesternek: a Kóráh fiainak éneke,
a halamotra.)
46 Isten a mi oltalmunk és erőssé−
günk! Igen bizonyos segítség a
nyomorúságban. 5Móz. 4,7.
2. Azért nem félünk, ha elváltoznék is
a föld, ha hegyek omlanának is a tenger
közepébe:
3. Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai;
hegyek rendülhetnek meg háborgásától.
Szela. Zsolt. 93,3. 4.
4. Forrásainak árja megörvendezteti
Isten városát, a Felségesnek szent haj−
lékait. Zsolt. 48,1. Ésa. 8,7. 60,14. Ezék. 47,1–12.
5. Az Isten annak közepette van, nem
rendül meg; megsegíti Isten virradat−
kor. 5Móz. 23,14. Ésa. 12,6. Ezék. 43,7.
Hós. 11,9. Jóel 2,27. Sof. 3,15. Zak. 2,5. 8,3.
6. Pogányok zajongnak, országok mozog−
nak; kiereszti hangját, megolvad a föld.
7. A Seregek Ura velünk van, Jákób Iste−
ne a mi várunk. Szela. 2Krón. 13,12. Róm. 8,31.

8. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki
pusztaságokat szerez a földön;
9. Háborúkat szüntet meg a föld szélé−
ig; ívet tör, kopját ront, hadi szekereket
éget el tűzben. Zsolt. 76,3. Ésa. 2,4. Ezék. 39,9.
10. Csendesedjetek és ismerjétek el,
hogy én vagyok az Isten! Felmagasztal−
tatom a pogányok közt, felmagasztalta−
tom a földön. Ésa. 2,11. 17.

father.jpg


11. A Seregek Ura velünk van, Jákób
Istene a mi várunk! Szela.14. És monda Isten Mózesnek: VA−
GYOK, AKI VAN. És monda: Így szólj az
Izrael fiaihoz: A VAGYOK küldött engem
hozzátok. Ján. 8,58. Zsid. 13,8. Jel. 1,4.

2 Mózes 3:14.

47. És tudja meg ez az egész sokaság,
hogy nem kard által és nem dárda által

tart meg az Úr, mert az Úré a had, és Ő
titeket kezünkbe fog adni. Zsolt. 44,6. 7.

1 Sámuel 17:47.

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla
nékik, mondván: Nékem adatott min−
den hatalom mennyen és földön.
Dán. 7,13. Ef. 1,21. Fil. 2,9. 1Pét. 3,22. Jel. 17,14.
A nagy küldetés parancsa
19. Elmenvén azért, tegyetek tanít−
ványokká minden népeket, megke−
resztelvén őket az Atyának, a Fiúnak
és a Szent Szellemnek nevében,
Zsolt. 22,27. Ésa. 49,6. 22. 52,10. Hós. 2,23.
Mal. 1,11. Márk 16,15. 16. Kol. 1,25. 1Tim. 2,5. 6.
20. Tanítván őket, hogy megtartsák
mindazt, amit én parancsoltam nék−
tek: és ímé, én tiveletek vagyok min−
den napon a világ végezetéig. Ámen!

Máté Evangéliuma 28:18-20.


7. És felhő támada, mely őket befogá,
és a felhőből szózat jöve, mondván:
Ez az én szerelmes Fiam; Őt hall−
gassátok.
Ésa. 42,1. Zsid. 1,1. 2. 2,3. 12,25. 26. 2Pét. 1,17.

Márk Evangéliuma 9: 7.

Jézus megtisztítja a templomot
15. És Jeruzsálembe érkezének. És
Jézus bemenvén a templomba, kezdé
kiűzni azokat, akik a templomban árul−
nak és vásárolnak vala; a pénzváltók
asztalait, és a galambárusok székeit
pedig felforgatá;
16. És nem engedi vala, hogy valaki
edényt vigyen a templomon keresztül.
17. És tanít vala, mondván nékik: Nin−
csen−é megírva: Az én házam imádság
házának neveztetik minden nép között?
Ti pedig rablók barlangjává tettétek azt.
Ésa. 56,7. 60,7. Jer. 7,11. Zak. 2,11.

Márk Evangéliuma 11: 15-17.

6. Monda néki Jézus: Én vagyok az
út, az igazság és az élet; senki sem
mehet az Atyához, hanemha énálta−
lam. rész 1,4. 17. 6,35. 8,32. 10,9. Zsid. 9,8.

János Evangéliuma 14:6.

13. De mikor eljön Ő, az igazságnak
Szelleme, elvezet majd titeket minden
igazságra. Mert nem magától szól,
hanem azokat szólja, amiket hall,
és a bekövetkezendőket megjelenti
néktek. 1Ján. 2,20. 27.

János Evangéliuma 16:13.

14. Mimódon hívják azért segítségül
azt, akiben nem hisznek? Mimódon
hisznek pedig abban, aki felől nem
hallottak? Mimódon hallanának pedig
prédikáló nélkül?
Márk 16,15. 2Tim. 4,17. Tit. 1,3.
15. Mimódon prédikálnak pedig, ha el
nem küldetnek? Amiképpen meg van
írva: Mily szépek a békességet hirdetők
lábai, akik jókat hirdetnek! Ésa. 52,7.
16. De nem mindenki engedelmeske−
dett az Evangéliumnak. Mert Ésaiás azt
mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszé−
dünknek? Ésa. 53,1. Ján. 12,38. Zsid. 4,2.
17. Azért a hit hallásból van, a hal−
lás pedig Isten Igéje (Rhema) által.

Róma 10: 14-17.

19. Magatokért bosszút ne álljatok
szerelmeseim, hanem adjatok helyet
ama haragnak; mert meg van írva:
Enyém a bosszúállás, én megfizetek,
ezt mondja az Úr. 5Móz. 32,35.

Róma 12:19.


12. Mert nem test és vér ellen van
nékünk tusakodásunk, hanem a fejede−
lemségek ellen, a hatalmasságok ellen,
ez élet sötétségének világbírói ellen,
a gonoszság szellemei ellen, melyek a
magasságban vannak.
Róm. 8,38. Kol. 1,16. 2,15.

Efézus 6:12.

9. Annakokáért az Isten is felma−
gasztalá Őt, és ajándékoza néki oly
nevet, amely minden név fölött való;
Csel. 5,31. Ján. 17,1. Kol. 1,18. Zsid. 1,4. 1Pét. 3,22.

10. Hogy a Jézus nevére minden
térd meghajoljon, mennyeieké, föl−
dieké és föld alatt valóké. Ésa. 45,23.
Ján. 14,13. Csel. 2,38. 9,27. Róm. 14,11. 1Kor. 8,6.
11. És minden nyelv vallja, hogy
Jézus Krisztus Úr az Atya Isten di−
csőségére. Ján. 13,13. Csel. 2,36. 10,36.
Róm. 10,9. 10. 2Kor. 5,17. Zsid. 12,9. 1Pét. 1,21.

Filippi 2:9-11.


Egyetlenegy áldozata örökre
tökéletessé teszi a megszentelteket

10. Amely akarattal szenteltettünk
meg egyszer s mindenkorra, a Jézus
Krisztus testének megáldozása által.
Ján. 17,19. 1Kor. 1,30.
11. És minden pap naponként szol−
gálatban áll, és gyakorta viszi ugyanazo−
kat az áldozatokat, amelyek sohasem
képesek eltörölni a bűnöket.
12. Ő azonban, egy áldozattal áldoz−
ván a bűnökért, mindörökre leült az
Istennek jobbjára, Kol. 3,1.
13. Várván immár, míg lábainak zsá−
molyául vettetnek az Ő ellenségei.
Zsolt. 110,1.
14. Mert egyetlenegy áldozatával
örökre tökéletesekké tette a meg−
szentelteket. Ef. 5,27. Kol. 1,28. 1Pét. 5,10.

Zsidókhoz írt levél 10:10-14.

8. Közeledjetek az Istenhez, és kö−
zeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg
kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek
meg szíveiteket ti kételkedők.
2Krón. 15,2. Ésa. 1,16.

Jakab 4:8.

20. És néktek kenetetek van a
Szenttől, és mindent tudtok. rész 4,4.
Ésa. 44,3. Márk 1,24. Ján. 10,4. 5.
14,26. 16,13. 2Kor. 1,21. 2,16. Kol. 1,9−−11. 2,2.

János I.levele 2:20.

jesus_return.jpg

12. Nagy szóval ezt mondván: Méltó
a megöletett Bárány, hogy vegyen
erőt és gazdagságot és bölcsességet
és hatalmasságot és tisztességet és
dicsőséget és áldást.

Jelenések 5:12.


Atyai emlékeztetés
a bölcsesség tanításának követésére

wisesolomon.jpg

Bölcs Salamon király

1. Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi
tanítását, és figyelmezzetek az érte−
lemnek megtudására. Zsolt. 34,11.
2. Mert jó tanulságot adok néktek; az én
tanításomat el ne hagyjátok.
3. Mert én atyámnak fia voltam, gyenge
és egyetlenegy az én anyám előtt.
1Krón. 29,1.
4. Tehát tanított engem, és mondá
nékem: Tartsa meg az én beszédemet a
te szíved, hogy megtartván az én paran−
csolataimat, élj; 1Krón. 28,9. Ef. 6,4.
5. Szerezz bölcsességet, szerezz eszes−
séget; ne felejtkezzél el, se el ne hajolj
az én számnak beszédétől.
6. Ne hagyd el azt, és megtart téged;
szeresd azt, és megőriz téged. 2Thess. 2,15.
7. A bölcsesség kezdete ez: Szerezz
bölcsességet, és minden keresményedből
szerezz értelmet.
rész 16,16. 18,15. Mát. 13,44. Luk. 10,42.
8. Magasztald fel azt, és felmagasztal
téged; tiszteltté tesz téged, ha hozzád
öleled azt. 1Sám. 2,30. 3,20. Zsolt. 75,6. 7.
9. Ád a te fejednek kedvességnek
koszorúját; igen szép ékes koronát ád
néked. Zsolt. 103,4.
10. Hallgasd, fiam, és vedd be az én
beszédemet; így sokasulnak meg néked
a te életednek esztendei.
11. Bölcsességnek útjára tanítlak téged,
vezetlek téged az igazságnak ösvényén.
12. Mikor jársz, semmi nem szorítja
meg a te járásodat; és ha futsz, nem
ütközöl meg. Zsolt. 18,36. 91,11.
13. Ragaszkodj az erkölcsi tanításhoz, ne
hagyd el; őrizd meg azt, mert az a te életed.
14. A hitetlenek útjára ne menj, se ne járj
a gonoszok ösvényén. Zsolt. 1,1–4.
15. Hagyd el, át ne menj rajta; térj el tőle,
és menj tovább.
16. Mert nem alhatnak azok, ha gonoszt
nem cselekszenek: és kimegy szemükből
az álom, ha mást romlásra nem juttatnak.
17. Mert az istentelenségnek étkét
eszik, és az erőszaktételnek borát isszák.
18. Az igazak ösvénye pedig olyan,
mint a hajnal világossága, mely minél
tovább halad, annál világosabb lesz, a
teljes délig. 2Móz. 10,23. 2Sám. 23,4.
Zsolt. 37,6. 119,105. 130. Mát. 5,14. Fil. 2,15.
19. Az istentelenek útja pedig olyan,
mint a homály, nem tudják miben ütköz−
nek meg.
1Sám. 2,9. Ésa. 59,9. 10. Jer. 23,12. Ján. 12,35.
20. Fiam, az én szavaimra figyelmezz,
az én beszédeimre hajtsad füledet.
21. Ne távozzanak el a te szemeidtől,
tartsd meg ezeket a te szívedben.
22. Mert életük ezek azoknak, akik
megnyerik, és egész testüknek egész−
ség. Ésa. 58,8. Jer. 30,17.
23. Minden féltett dolognál jobban
őrizd meg szívedet, mert abból indul ki
minden élet.
3Móz. 19,18. Mát. 12,35. 15,18−−20. Luk. 6,45.
24. Vesd el tőled a száj hamisságát, és az
ajkak álnokságát távoztasd el magadtól.
Zsolt. 34,12–14.
25. A te szemeid előre nézzenek, és
szemöldökeid egyenest magad elé irá−
nyuljanak.
26. Egyengesd el lábaid ösvényeit, s
minden te útjaid állhatatosak legyenek.
27. Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el
lábadat a gonosztól. Ésa. 1,16.

Példabeszédek 4.

ÁMEN.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 112
Tegnapi: 230
Heti: 1 605
Havi: 4 341
Össz.: 860 352

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 42. Ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! 2009.01.18.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »