Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

Az Örök Élet és a Szent Szellem Keresztség az Üdvösség által

http://videa.hu/videok/emberek-vlogok/ima-az-udvossegert-csalad-emberek-hit-EZRL5OZYW53NOLeg


8. Mert kegyelemből tartattatok
meg, hit által; és ez nem tőletek van:
Isten ajándéka ez;
Ján. 6,44. 65.
Róm. 3,24. 4,16. 11,6. Fil. 3,9. 2Tim. 1,9. Tit. 3,5.
9. Nem cselekedetekből, hogy sen−
ki ne kérkedjék.
Róm. 3,20. Gal. 2,16. 3,2.
10. Mert az Ő alkotása vagyunk,
teremtetvén a Krisztus Jézusban
jó cselekedetekre, amelyeket előre
elkészített az Isten, hogy azokban
járjunk.
2Kor. 5,17. Gal. 6,15. Kol. 3,10.

Efézus 2:8-10.


Isten ajándéka

holysprt.jpg

13. De még az is, hogy az ember eszik
és iszik, és jól él az ő egész munkájából,
az Istennek ajándéka. rész 5,18.
14. Tudom, hogy valamit Isten cselek−
szik, az lesz örökké, ahhoz nincs mit
adni és abból nincs mit elvenni; és az
Isten ezt a végre műveli, hogy az Ő
orcáját rettegjék.
15. Ami most történik, régen megvan,
és ami következik, immár megvolt,
és az Isten visszahozza, ami elmúlt.
16. Láttam annakfelette a nap alatt, hogy
az ítéletnek helyén hamisság, és az igaz−
ságnak helyén latorság van.
17. És mondék az én szívemben: az
igazat és a hamisat megítéli az Isten;
mert minden ember akaratjának ideje
van, és minden dolognak Őnála.
Zsolt. 62,12. Jer. 17,10.
Mát. 16,27. Róm. 2,6. 2Kor. 5,10. 2Thess. 1,6.
18. Így szólék azért szívemben: az embe−
rek fiai miatt van ez így, hogy kiválogassa
őket az Isten, és hogy meglássák, hogy ők
magukban véve az oktalan állatokhoz ha−
sonlók.
19. Az emberek fiainak vége hasonló
az oktalan állatnak végéhez, és egyenlő
végük van azoknak; amint meghal egyik,
úgy meghal a másik is, és ugyanazon egy
lehelet van mindegyikben; és az ember−
nek nagyobb méltósága nincs az oktalan
állatoknál, mert minden hiábavalóság.
Zsolt. 49,12.
20. Mindegyik ugyanazon egy helyre
megy; mindegyik a porból való, és
mindegyik porrá lesz.
1Móz. 1,24. 3,19. Zsolt. 103,14.
21. Vajon kicsoda vette eszébe az ember
szellemét, hogy felmegy−é; és az oktalan
állat szellemét, hogy a föld alá megy−é?
rész 12,7.
22. Azért úgy láttam, hogy semmi sincs
jobb, mint hogy az ember örvendezzen az
ő dolgaiban, mivelhogy ez az ő része e
világban: mert ki hozhatja őt vissza, hogy
lássa, mi lesz őutána?

Prédikátorok Könyve 3: 13-22.


Isten nevét a szádra hiába ne vedd!


181._holy_trinity._father_holding_wand_son_cross.jpgJézus nevét a szádra hiába ne vedd!

holy_trinity-1.jpg

Ne káromold az Istent!

jesus20second20coming20cloudsaut-2.jpg

Csak akkor van jogod kiejteni Jézus nevét, ha már elmondtad az Üdvösség Imáját és azután megkérted az Atyát, hogy kereszteljen meg a Szent Szellemmel.

Mindaddig még ezt nem tetted meg, addig Isten káromló vagy!

Jézust Úrnak mondani
csak a Szent Szellem által lehet

holy_one.jpg

1.A szellemi ajándékokra nézve
pedig nem akarom, atyámfiai,
hogy tudatlanok legyetek. Ef. 4,11.
2. Tudjátok, hogy pogányok voltatok,
vitetvén, amint vitettetek, a néma bálvá−
nyokhoz. Gal. 4,8. Ef. 2,11. 12.
3. Azért tudtotokra adom néktek,
hogy senki, aki Istennek Szelleme
által szól, nem mondja Jézust átko−
zottnak; és senki sem mondhatja
Úrnak Jézust, hanem csak a Szent
Szellem által.
2Kor. 3,5. Gal. 3,13. 1Ján. 4,2.
4. A kegyelmi ajándékokban pedig
különbség van, de ugyanaz a Szellem.
Róm. 12,6. Ef. 4,4. Zsid. 2,4. 1Pét. 4,10.
5. A szolgálatokban is különbség
van, de ugyanaz az Úr. Ef. 4,11. Fil. 2,11.
6. És különbség van a cselekedetek−
ben is, de ugyanaz az Isten, aki cselek−
szi mindezt mindenkiben. Ef. 1,23.
7. A Szellem mindenkinek ad kije−
lentést, mégpedig épülésre.

A Szent Szellem ajándékai

gift1.jpg

8. Némelyiknek ugyanis bölcses−
ségnek szava
adatik a Szellem által;
másiknak pedig ismeret szava
ugyanazon Szellem szerint; 2Kor. 8,7.
9. Egynek hit ugyanazon Szellem
által; másnak pedig gyógyítások aján−
dékai
azon egy Szellem által;
Mát. 17,19. Márk 16,18. Ef. 2,8. Zsid. 10,33.
10. Némelyiknek csodatévő erők−
nek munkái;
némelyiknek meg pró−
fétálás;
némelyiknek pedig szelle−
mek megkülönböztetése;
másiknak
nyelvek nemei; másnak pedig nyel−
vek magyarázata;
Csel. 2,1−−4. 22.
Róm. 12,6. Gal. 3,5. 1Ján. 4,1. Jel. 2,2.
11. De mindezeket egy és ugyanaz
a Szellem cselekszi, mindenkinek
osztogatván külön, amint akarja.

Ján. 3,8. Róm. 12,6. 2Kor. 10,13. Ef. 4,7. Zsid. 2,4.
12. Mert amiképpen a test egy és sok
tagja van, az egy testnek tagjai pedig,
noha sokan vannak, mind egy test,
azonképpen a Krisztus is.
Róm. 12,4. 5.
13. Mert hiszen egy Szellem által mi
mindnyájan egy Testté kereszteltet−
tünk meg, akár zsidók, akár görögök,
akár szolgák, akár szabadok; és
mindnyájan egy Szellemmel itattat−
tunk meg.
Gal. 3,28. Ef. 2,14. 16. Kol. 3,11.
14. Mert a test sem egy tag, hanem sok.
15. Ha ezt mondaná a láb: mivelhogy
nem kéz vagyok, nem vagyok a testből
való; avagy nem a testből való−é azért?
16. És ha a fül ezt mondaná: mivel−
hogy nem vagyok szem, nem vagyok a
testből való; nem a testből való−é azért?
17. Ha az egész test szem, hol a hal−
lás? Ha az egész hallás, hol a szaglás?
18. Most pedig az Isten elhelyezte
a tagokat a testben, egyenként min−
degyiket, amint akarta.
Ef. 1,5. 9.
19. Ha pedig az egész egy tag volna,
hol volna a test?
20. Így azonban sok tag van ugyan,
de egy test.
21. Nem mondhatja pedig a szem a
kéznek: Nincs rád szükségem; vagy
viszont a fej a lábaknak: Nem kelletek
nékem.
22. Sőt, sokkal inkább, amelyek a test
legerőtlenebb tagjainak látszanak, azok
igen szükségesek:
23. És amelyeket a test kevésbé tisz−
telt tagjainak tartunk, azoknak nagyobb
tisztességet tulajdonítunk; és amelyek
éktelenek bennünk, azok nagyobb
ékességben részesülnek;
24. Amelyek pedig ékesek bennünk,
azoknak nincs erre szükségük. Isten
azonban úgy szerkeszté egybe a testet,
hogy az alábbvalónak nagyobb tisztes−
séget adott,

25. Hogy ne legyen hasonlás a test−
ben, hanem kölcsönösen gondoskod−
janak egymásról a tagok.
26. És akár szenved egy tag, vele
együtt szenvednek a tagok mind; akár
tisztességgel illettetik egy tag, vele
együtt örülnek a tagok mind.
27. Ti pedig a Krisztus Teste vagytok,
és tagjai rész szerint.
Ef. 1,23. Kol. 1,24.

28. És pedig némelyeket rendelt az
Isten a Gyülekezetben először apos−
tolokul, másodszor prófétákul, har−
madszor tanítókul; azután csodatévő
erőket, aztán gyógyításoknak aján−
dékait, segítőket, vezetőket, nyelvek
nemeit.
Csel. 11,27. 13,1. Róm. 12,6. 8.
Ef. 2,20. 4,11. Zsid. 13,17. 1Pét. 5,1−−3.
29. Avagy mindnyájan apostolok−é?
Vagy mindnyájan próféták−é? Avagy
mindnyájan tanítók−é? Vagy mindnyá−
jatoknál működnek−e a csodatévő erők?
30. Avagy mindnyájuknak vannak−é
gyógyításra való ajándékai? Vagy mind−
nyájan szólnak−é nyelveken? Vagy
mindnyájan magyaráznak−é?
31. Törekedjetek pedig a nagyobb
kegyelmi ajándékokra. És mindezek
felett megmutatom néktek a legkivá−
lóbb utat.
rész 14,1. 3. 4.

1 Korinthus 12.fejezet


bread-fish-mosaic800x600.jpg

Szíved szerint cselekszik veled az Úr
(Az éneklőmesternek: Dávid zsoltára.)

1. Meghallgat téged az Úr a szükség
idején; megoltalmaz téged a Jákób
Istenének neve. Zsolt. 7,10. 59,17. Ésa. 50,10.
2. Segítséget küld néked a szent helyről;
és támogat téged a Sionból.
3. Megemlékezik minden ételáldozatod−
ról, és elfogadja égőáldozataidat. Szela.
4. Szíved szerint cselekszik veled, és
beteljesíti minden tanácsodat. 1Ján. 5,14.
5. Örvendezünk a Te üdvösségedben,
és a mi Istenünk nevében zászlót lobog−
tatunk: az Úr beteljesíti minden kérése−
det! 1Sám. 17,45. Ésa. 12,1. 2. Ján. 16,24.
6. Most tudom, hogy az Úr megsegíti
felkentjét; meghallgatja őt szent egeiből
jobbjának segítő erejével.
7. Ezek szekerekben, amazok lovakban
bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Iste−
nünknek nevéről emlékezünk meg.
5Móz. 20,1. 2Krón. 14,11.
Zsolt. 33,16. Péld. 21,31. Ésa. 31,1.
8. Azok meghanyatlanak és elesnek; mi
pedig felkelünk és megállunk. Ef. 6,13.
9. Uram, segíts meg! Hallgasson meg
minket a király, mikor hozzá kiáltunk.

20.ZSOLTÁR


12. Minden szabad nékem, de nem
minden használ; minden szabad né−
kem, de én nem adatom senkinek
hatalma alá. rész 10,23. Zsid. 10,19. Jel. 1,5.

1 Korinthus 6:12.

23. Minden szabad nékem, de nem
minden használ; minden szabad né−
kem, de nem minden épít.
rész 6,12. Róm. 14,14. 15. 20.

1 Korinthus 10:13.

19. Mivelhogy azért atyámfiai bizo−
dalmunk van a szentélybe való be−
menetelre a Jézus vére által, Ján. 14,6.

Zsidókhoz írt levél 10:19.

14. Tudom és meg vagyok győződve
az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztá−
talan önmagában: hanem bármi annak
tisztátalan, aki tisztátalannak tartja.
Csel. 10,14. 15. 1Kor. 8,7. 1Tim. 4,2−−5. Tit. 1,15.

15. De ha a te atyádfia az ételért meg−
szomorodik, akkor te nem szeretet
szerint cselekszel. Ne veszítsd el azt a
te ételeddel, akiért Krisztus meghalt.
Gal. 5,13.

20. Ne rontsd le az ételért az Isten
munkáját. Minden tiszta ugyan, de
rossz annak az embernek, aki botrán−
kozással eszi. Csel. 10,15. 1Tim. 4,3−−5.

Róma 14:14. 15. 20.

30. És meg ne szomorítsátok az
Istennek Szent Szellemét, akivel meg
lettetek pecsételve a megváltás nap−
jára. rész 1,13. Ésa. 63,10. Róm. 5,5. 8,16. 23.

Efézus 4:30.

5. És a Jézus Krisztustól, aki a hű
tanúbizonyság, a halottak közül az
elsőszülött, és a föld királyainak feje−
delme. Annak, aki minket szeretett,
és megmosott bennünket a mi bű−
neinkből az Ő vére által,
Zsolt. 89,27. Ján. 8,14. 13,34. Csel. 20,28.
Ef. 1,20. Kol. 1,18. 20. Zsid. 9,14. 10,19. 1Ján. 1,7.

Jelenések 1:5.

Az Úr áldása az egységen
(Zarándok ének, Dávidtól.)

jesus2.jpg

1. Ímé, mily jó és mily gyönyö−
rűséges, amikor együtt lakoz−
nak az atyafiak egységben!
1Móz. 13,8. 1Kor. 1,10. Zsid. 13,1.
2. Olyan az, mint a drága olaj a fejen,
amely aláfoly a szakállon, az Áron szakál−
lán; amely lefoly köntöse prémjére;
2Móz. 30,25.
3. Mint a Hermon harmatja, amely le−
száll Sion hegyeire. Mert oda parancsolt
áldást az Úr és életet örökre!
3Móz. 25,21. 5Móz. 4,48. 28,8. Dán. 12,2. 3.
Mát. 25,34. 46. Ján. 4,14. 5,24. 28. 29. 6,54. 17,3.
Zsid. 7,25. 1Ján. 5,20.

133. Zsoltár

A Szent Atya

A Szent Isten Dicsőségére

A Szent Szellem által

Jézus Szent Nevében

ÁMEN!


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 114
Tegnapi: 184
Heti: 114
Havi: 3 958
Össz.: 872 093

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 46. A Szent Szellem Isten ajándéka 2009.01.22.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »