Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

Dávid imádsága

1. Hallgasd meg, Uram, az igazsá−
got, vedd észre könyörgésemet,
figyelmezzél imádságomra, mely nem jön
csalárd ajakról.
2. A Te orcádtól jöjjön ki ítéletem, a Te
szemeid hadd lássanak igazat.
3. Megpróbáltad az én szívemet, meglá−
togattál éjjel; próbáltál engem, nem találtál
semmi rosszat; ha tán gondoltam is, nem
jött ki a számon. Jób 23,10.
Zsolt. 39,1. 66,10. Zak. 13,9. Jak. 3,2. 1Pét. 1,7.
4. Az emberek cselekedeteinél a Te
ajkad Igéjével őrizkedtem az erősza−
kosnak ösvényeitől. Róm. 12,2.
5. Ragaszkodtak lépteim a Te ösvényeid−
hez, nem ingadoztak lábaim. Zsolt. 119,133.
6. Hívtalak én, mert Te meghallgatsz
engem, Istenem! Hajtsd hozzám füledet,
hallgasd meg az én beszédemet. 1Pét. 3,12.
7. Mutasd meg csodálatos kegyelme−
det, aki megszabadítod jobboddal a
benned bízókat a támadóktól.
8. Tarts meg engem, mint szemed
fényét; szárnyaid árnyékába rejts el
engem. 5Móz. 32,10. Zsolt. 91,4.
9. A gonoszok elől, akik nyomorgatnak
engem; ellenségeim elől, akik lelkendez−
ve vesznek körül engem.
10. Megkövéredett szívüket elzárták,
szájukkal kevélyen szólnak. 1Sám. 2,3.
11. Körülvettek most minket mentünk−
ben; szemeiket ránk szegzik, hogy földre
terítsenek. 1Sám. 23,26.
12. Hasonlók az oroszlánhoz, amely
zsákmányra szomjaz, és a rejtekhelyen
ülő oroszlánkölyökhöz.
13. Kelj fel, oh Uram! Szállj vele szembe,
terítsd le őt, szabadítsd meg életemet a
gonosztól fegyvereddel;
14. Az emberektől, oh Uram, kezeddel,
a világ embereitől! Az ő osztályrészük az
életben van; megtöltötted hasukat javaid−
dal, bővölködnek fiakkal, amijük pedig
marad, gyermekeikre hagyják.
15. Én megigazultságban nézem a Te
orcádat, megelégszem a Te ábrázatoddal,
midőn felserkenek.
Ésa. 26,19. 2Kor. 3,18. Kol. 1,15. 1Ján. 3,2.

17.ZSOLTÁR


Dávid győzelmi
éneke szabadulásában
(Az éneklőmesternek: az Úr szolgájától, Dávid−
tól, aki az Úrhoz ez ének szavait azon a napon
mondotta, amelyen az Úr megszabadította őt
minden ellenségének kezéből, és a Saul kezéből.)

1. És monda: Szeretlek Uram, én
erősségem! 2Sám. 22,3.
2. Az Úr az én Kősziklám, váram és
Szabadítóm; az én Istenem, az én erős−
ségem, Őbenne bízom: az én pajzsom,
üdvösségem szarva, menedékem.
Zsolt. 62,2. Zsid. 2,13.
3. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre mél−
tó, és megszabadulok ellenségeimtől.
Zsolt. 34,1.
4. Halál kötelei vettek körül, s az isten−
telenség árjai rettentettek engem.
5. A Seol kötelei vettek körül; a halál
tőrei fogtak meg engem. Zsolt. 116,3.
6. Szükségemben az Urat hívtam, és az
én Istenemhez kiáltottam; szavamat meg−
hallá templomából, és kiáltásom eljutott
füleibe. 1Pét. 3,12.
7. Megindult, megrendült a föld, s a
hegyek fundamentumai inogtak; és meg−
indultak, mert haragra gyúlt. Csel. 4,31.
8. Füst szállt fel orrából, és szájából
emésztő tűz; izzó szén gerjedt belőle.
Zsid. 12,29.
9. Lehajtotta az eget és leszállt, és ho−
mály volt lábai alatt. Ésa. 64,1.
10. Kerubon haladt és röpült, és a szelek
szárnyain suhant. Zsolt. 99,1. 104,3.
11. A sötétséget tette rejtekhelyévé;
sátora körülötte a sötét felhők és sűrű
fellegek. Zsolt. 97,2.
12. Az előtte lévő fényességből felhőin
jégeső tört át és eleven szén. Zsolt. 97,3.
13. Dörgött az Úr a mennyekben, és a
Magasságos (Elion) zengett; és jégeső hullt
és eleven szén. 2Sám. 22,14. Zsolt. 140,10.
14. És kibocsátá nyilait és elszéleszté
azokat, villámokat szórt és megháborítot−
ta azokat. Ésa. 30,30. Hab. 3,11.
15. És meglátszottak a vizek medrei s
megmutatkoztak a világ fundamentumai;
a Te feddésedtől, Uram, a Te orrod lehe−
letének fúvásától.
16. Lenyúlt a magasból és felvett en−
gem; kivont engem nagy vizekből.
Zsolt. 144,7.
17. Megszabadított engem az én erős
ellenségemtől, s az én gyűlölőimtől, akik
hatalmasabbak voltak nálamnál. Hab. 3,13.
18. Rám jöttek veszedelmem napján; de
az Úr volt az én támaszom.
19. És kivitt engem tágas helyre; kira−
gadott engem, mert gyönyörködik ben−
nem. 2Sám. 22,20. Zsolt. 31,8. 118,5.
20. Az Úr megigazultságom szerint fize−
tett nékem, kezeimnek tisztasága szerint
jutalmazott engem; Zsolt. 7,8. 2Kor. 5,21.
21. Mert megőriztem az Úrnak útjait,
és gonoszul nem távoztam el az én Iste−
nemtől. 2Sám. 22,22.
22. Mert minden ítélete előttem, és ren−
deléseit nem hánytam el magamtól.
23. És feddhetetlen voltam előtte, őriz−
kedtem az én vétkemtől.
24. És megfizetett nékem az Úr az én
megigazultságom szerint; kezeim tiszta−
sága szerint, ami szemei előtt van.
25. Az irgalmashoz irgalmas vagy: a fedd−
hetetlenhez feddhetetlen vagy. Zsolt. 41,1.
26. A tisztával tiszta vagy; s a visszáshoz
visszás vagy. Péld. 3,34. Gal. 6,7.
27. Mert Te megtartod a nyomorult
népet, és a kevély szemeket megalázod;
28. Mert Te gyújtod meg az én szö−
vétnekemet; az Úr az én Istenem meg−
világosítja az én sötétségemet.
1Kir. 15,4. Jób 18,6. Zsolt. 119,105.
29. Mert általad a táboron is átfutok,
és az én Istenem által a kőfalon is átug−
rok.
30. Az Istennek útja tökéletes; az Úr−
nak beszéde tiszta; pajzsa Ő mindazok−
nak, akik benne bíznak. 5Móz. 32,4.
Zsolt. 12,6. Péld. 30,5. Dán. 4,37. Jel. 15,3.
31. Mert kicsoda Isten az Úron kívül? És
kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kívül?
5Móz. 32,31.
32. Isten az, aki felövez engem erővel,
és tökéletessé teszi utamat. Zsolt. 84,7. 91,2.
33. Olyanná teszi lábamat, mint a szar−
vasé, és az én magas helyeimre állít en−
gem. 2Sám. 2,18. Ef. 2,6.
34. Ő tanítja kezemet a harcra, karjaim
meghajlítják az ércíjat.
35. És adtad nékem a Te üdvösséged−
nek pajzsát, és a Te jobbod támogatott
engem, és a Te jóvoltod felmagasztalt
engem. Zsolt. 66,12. 118,14.
36. Kiszélesítetted lépteimet alattam, és
nem tántorogtak lábaim. Péld. 4,12.
37. Üldözöm ellenségeimet és elérem
őket, és nem térek vissza, míg meg nem
semmisültek.
38. Összetöröm őket, hogy fel sem kel−
hetnek; lábaim alá hullanak.
39. Mert Te öveztél fel engem erővel a
harcra, térdre kényszerítetted az ellenem
felkelőket. Ésa. 59,21.
40. És megadtad, hogy ellenségeim
meghátráltak, és az én gyűlölőimet el−
pusztíthattam.
41. Kiáltottak az Úrhoz, de nem volt
szabadító, és nem felelt nékik. Ésa. 1,15.
42. És apróra törtem őket, amilyen a
szél elé való por, és megtapodtam őket
mint utca sarát. Péld. 1,28. Zak. 10,5.
43. Megmentettél engem a nép pártos−
kodásaitól; nemzetek fejévé tettél engem;
oly nép szolgál nékem, amelyet nem is−
mertem. Zsolt. 89,27. Ésa. 52,15.
44. Amint hall a fülük, engedelmesked−
nek, és idegenek is hízelegnek nékem.
45. Az idegenek elepedtek, és reszketve
jönnek elő zárt helyeikből. Mik. 7,17.
46. Él az Úr és áldott az én Kősziklám,
magasztaltassék hát az én üdvösségem
Istene! Jer. 10,10.
47. Az Isten, aki bosszút áll értem, és
népeket hajlít alám; Zsolt. 47,3.
48. Aki megment engem ellenségeim−
től. Még az ellenem felkelők fölött is fel−
magasztalsz engem, az erőszakos ember−
től megszabadítasz engem. Zsolt. 27,6.
49. Azért dicsérlek téged, Uram, a nem−
zetek között, és éneket zengek a Te ne−
vednek. 2Sám. 22,50. Róm. 15,9.
50. Nagy szabadulást ád az Ő királyá−
nak és irgalmasságot cselekszik az Ő
felkentjével, Dáviddal és az ő magvával
mindörökké. Zsolt. 144,10. 2Sám. 7,13. 23,2. 5.

18.ZSOLTÁR


Isten dicsősége az Ő műveiben
(Az éneklőmesternek: Dávid zsoltára.)

1. Az egek beszélik Isten dicsőségét,
és kezeinek munkáját hirdeti az
égboltozat. Ésa. 40,22.
2. Nap napnak mond beszédet; éj éjnek
ad jelentést. Róm. 1,20.
3. Nem olyan szó, sem olyan beszéd,
amelynek hangja nem hallható:
4. Szózatuk kihat az egész földre, és a
világ végére az ő mondásuk. A napnak
csinált bennük sátort. Róm. 10,18.
5. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az
ő ágyasházából jön ki; örvend, mint egy
hős, hogy futhatja a pályát. Préd. 11,7.
6. Kijövetele az ég egyik szélétől s for−
gása a másik széléig; és nincs semmi, ami
elrejtőzhetnék hevétől. Préd. 1,5.
7. Az Úrnak törvénye tökéletes, meg−
eleveníti az embert; az Úrnak bizony−
ságtétele biztos, bölccsé teszi az egy−
ügyűt. Zsolt. 111,7. 119,130. Róm. 7,12.
8. Az Úrnak rendelései helyesek, meg−
vidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata
világos, megvilágosítja a szemeket.
9. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mind−
örökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok
s mindenestől fogva igazságosak.
10. Kívánatosabbak az aranynál, még a
sok színaranynál is; és édesebbek a méz−
nél, még a színméznél is. Zsolt. 119,72. 127.
11. Szolgádat is intik azok; aki megtart−
ja azokat, nagy jutalma van. Péld. 6,22.
12. Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos
bűnöktől tisztíts meg engem.
13. Tartsd távol a Te szolgádat az elbiza−
kodottságtól; ne uralkodjon rajtam; akkor
ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétek−
től. Zsolt. 119,133. Róm. 6,12–14.
14. Legyenek kedvedre valók szájam
mondásai és az én szívem gondolatai előt−
ted, oh Uram, Kősziklám és Megváltóm.
Zsolt. 116,10. Ésa. 44,6. 47,4.

19.ZSOLTÁR

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 63
Tegnapi: 184
Heti: 63
Havi: 3 907
Össz.: 872 042

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 47. Zsoltárokból 2009.01.23.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »