Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

ÁBRAHÁM MAGVA

Bizonyságul hívom...Jézus nevében! Ámen.

ISTENNEK BÁRMIT JOGÁBAN ÁLL MEGCSELEKEDNI!
EGYETLEN DOLGOT MÉGSEM CSELEKEDHET MEG, MERT AKKOR HAMISSÁ, HAZUGGÁ TENNÉ ÖNMAGÁT!
NEM VÉTHET A SZABAD AKARATOD ELLEN! A SZABAD AKARATOT Ő ADTA NEKED ÉS MINDEN TEREMTMÉNYÉNEK!
HA MEGSÉRTENÉ A SZABAD AKARATODAT, AKKOR KIBEN HIHETNÉL?
SZELA. ÁLLJ MEG ÉS GONDOLKOZZ EL RAJTA!

19. Bizonyságul hívom ellenetek ma a
mennyet és a földet, hogy az életet és a ha−
lált adtam előtökbe, az áldást és az átkot:
válaszd azért az életet, hogy élhess
mind te, mind a te magod; rész 4,26. 8,19.
Ján. 14,6. Csel. 4,12. Gal. 3,13.
20. Hogy szeressed az Urat, a te Iste−
nedet, és hogy hallgass az Ő szavára, és
ragaszkodjál hozzá; mert Ő a te életed
és a te életednek hosszúsága; hogy
lakozzál azon a földön, amely felől meg−
esküdt az Úr a te atyáidnak, Ábrahámnak,
Izsáknak és Jákóbnak, hogy nékik adja
azt. 1Móz. 12,7. Ján. 11,25. Csel. 7,5. 17,25. 28.


5 MÓZES 30: 19-20.

IGEN ÉS ÁMEN!
SZABAD AKARATODBÓL BÁRMIKOR ÜDVÖZÜLHETSZ!
EZ LEHETŐSÉG, DE NEM KÖTELEZŐ!
DICSŐSÉG ISTENNEK JÉZUS NEVÉBEN!
ÁMEN.
www.szeretet.hupont.hu

j3.jpg

17. Mert nem azért küldte az Isten
az Ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa
a világot, hanem hogy üdvözüljön a
világ általa. Luk. 9,56. 1Ján. 4,14.

JÁNOS 3:17.

A hit gyermekei

1. Oh balgatag galáciabeliek, kicsoda
igézett meg titeket, hogy ne enge−
delmeskedjetek az igazságnak, kiknek
szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le,
mintha köztetek feszíttetett volna meg?
2. Csak azt akarom megtudni tőletek:
a törvény cselekedeteiből kaptátok−é
a Szellemet, avagy a hit hallásából?
Csel. 2,38. Róm. 10,17. Ef. 1,13. 14. Zsid. 6,4.
3. Ennyire esztelenek vagytok? Amit
Szellemben kezdtetek el, most testben
fejeznétek be? rész 4,9. Zsid. 7,16.
4. Annyit szenvedtetek hiába? ha
ugyan hiába. Zsid. 6,4−−6. 2Pét. 2,20−−22. 2Ján. 8.
5. Annakokáért, aki a Szellemet szol−
gáltatja néktek és hatalmas csodákat
tesz közöttetek, a törvény cselekedetei−
ből, vagy a hit hallásából cselekszi−é?
Csel. 19,11. Róm. 15,19. 1Kor. 12,7. 8. 2Kor. 3,8.
6. Miképpen Ábrahám hitt az Isten−
nek, és megigazulásul tulajdonítta−
tott az néki. 1Móz. 15,6. Róm. 4,3.
7. Értsétek meg tehát, hogy akik
hitből vannak, azok az Ábrahám fiai.
vers 29. Ján. 8,39. Róm. 4,11−−16. 9,8.
8. Előre látván pedig az Írás, hogy
Isten hitből fogja megigazítani a po−
gányokat, eleve hirdette Ábrahámnak
az Evangéliumot: Tebenned fognak
megáldatni minden népek.

1Móz. 12,3. Róm. 3,23. 28−−30.

9. Ekként a hitből valók kapnak ál−
dást a hívő Ábrahámmal együtt. Róm. 4, 16.
10. Mert akik a törvény cselekedetei−
ből vannak, átok alatt vannak; minthogy
meg van írva: Átkozott mindenki, aki
meg nem marad mindazokban, amik
meg vannak írva a törvény könyvében,
hogy azokat cselekedje. 5Móz. 27,26.
11. Hogy pedig a törvény által senki
sem igazul meg Isten előtt, nyilván−
való, mert az igaz ember hitből él.
Hab. 2,4. Róm. 1,17. Zsid. 10,38. 1Ján. 5,4.
12. A törvény pedig nem hitből van,
hanem amely ember cselekszi azokat,
élni fog általa. 3Móz. 18,5. Róm. 4,5. 10,5.
13. Krisztus váltott meg minket a tör−
vény átkától, átokká tétetvén érettünk;
mert meg van írva: Átkozott minden,
aki fán függ: 5Móz. 21,23. 2Kor. 5,21.
14. Hogy az Ábrahám áldása Krisz−
tus Jézusban legyen a pogányokon,
hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit
által. Jóel 2,28. Csel. 2,4. 1Kor. 1,22. 1Tim. 2,5. 6.
15. Atyámfiai! Ember szerint szólok.
Még egy ember által hitelesített vég−
rendeletet sem lehet érvényteleníteni,
sem ahhoz hozzátenni. Róm. 6,19. Zsid. 9,17.
16. Az ígéretek pedig Ábrahám−
nak adattak és az ő magvának. Nem
mondja: És a magvaknak, mint sokról;
hanem mint egyről. És a te magod−
nak, aki a Krisztus. 1Móz. 12,3. 7. 15,5.
17,2. 7. Róm. 4,6−−9. 22−−25. 1Kor. 12,12.
17. Ezt mondom tehát, hogy a szövet−
séget, melyet előzőleg Isten megerősí−
tett a Krisztusra nézve, a négyszáz−
harminc esztendő múlva adott törvény
nem teszi érvénytelenné, hogy meg−
semmisítse az ígéretet. 1Móz. 15,13.
2Móz. 12,40. Csel. 7,6. Róm. 4,13. 14. Zsid. 7,18.
18. Mert ha törvényből van az örök−
ség, akkor többé nem ígéretből;
Ábrahámnak pedig ígéret alapján
ajándékozta azt az Isten. Róm. 4,14. 8,17.
19. Mi tehát a törvény? A törvény−
szegések miatt toldották meg vele az
ígéretet, amíg eljön a Mag, akinek té−
tetett az ígéret; rendeltetvén angyalok
által, közbenjáró kezében. 2Móz. 20,19.
Ján. 15,22. Csel. 7,37. 53. 1Tim. 1,9. Zsid. 2,2. 5.
20. A közbenjáró pedig nem egyhez
tartozik, Isten ellenben egy. 1Tim. 2,5.
21. A törvény tehát az Isten ígéretei
ellen van−é? Távol legyen! Mert ha
olyan törvény adatott volna, amely ké−
pes megeleveníteni, akkor valóban a tör−
vényből volna a megigazulás. Róm. 8,2.
22. De az Írás mindent bűn alá rekesz−
tett, hogy az ígéret a Jézus Krisztus−
ban való hitből adassék a hívőknek.
Ján. 3,15−−18. 5,24. Csel. 15,11. 16,31. Róm. 11,32.
23. Mielőtt pedig eljött a hit, törvény
alatt őriztettünk, egybezárva az eljöven−
dő hit kinyilatkoztatásáig. Róm. 3,19. 6,14.
24. Ekként a törvény Krisztusra
vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből
igazuljunk meg. Csel. 13,39. Zsid. 7,18. 19.
25. De minekutána eljött a hit, nem
vagyunk többé a vezérlő mester alatt.
26. Mert mindnyájan Isten fiai vagy−
tok a Krisztus Jézusban való hit által.
Ján. 1,12. Róm. 6,14. 7,4. 8,15. 16. Zsid. 7,11−−19.
27. Mert akik Krisztusba keresztel−
kedtetek meg, Krisztust öltöztétek
fel. Márk 16,15. 16. Róm. 6,3. 4. 1Kor. 12,13.
28. Nincs zsidó, sem görög; nincs
szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő;
mert ti mindnyájan egyek vagytok a
Krisztus Jézusban. Ján. 17,21. Kol. 3,11.
29. Ha pedig Krisztuséi vagytok,
tehát az Ábrahám magva vagytok és
örökösök az ígéret szerint.
Róm. 9,24. Zsid. 11,18.

GALATA 3. FEJEZET

7. Nektek akik hisztek, drága kincs;
az engedetleneknek pedig: A kő, ame−
lyet az építők megvetettek, szegletkővé
lett; Zsolt. 118,22. Mát. 21,42. Luk. 2,34.

1 PÉTER 2:7.

11. Akik pedig nem fogadnak titeket,
sem nem hallgatnak rátok, onnét ki−
menvén, verjétek le a port lábaitokról,
bizonyságul őellenük. Bizony mondom
néktek: Szodomának vagy Gomorának
tűrhetőbb lesz a dolga az ítélet napján,
mint annak a városnak. Zsid. 10,31

MÁRK 6:11.

PÉLDÁZAT A MAGVETŐRŐL

kesower2.jpg

4. Mikor pedig nagy sokaság gyűlt
egybe, és minden városból mentek
vala Őhozzá, monda példázat által:
Mát. 13,1−−23. Márk 4,1−−20.
5. Kiméne a magvető, hogy elvesse az
ő magvát: és magvetés közben némely
esék az útfélre; és eltapostaték, és az
égi madarak megevék azt.
6. És némely esék a kősziklára; és
mikor kikelt, elszáradt, mert nem volt
nedvessége.
7. Némely esék a tövisek közé; és a
tövisek vele együtt növekedvén, meg−
fojták azt.
8. Némely pedig esék a jó földbe; és
mikor kikelt, százannyi hasznot hoza.
Ezeket mondván, kiált: Akinek van füle
a hallásra, hallja.
9. És megkérdék Őt az Ő tanítványai,
mondván: Mi lehet e példázat?
10. Ő pedig monda nékik: Néktek
adatott, hogy az Isten országának tit−
kait értsétek; egyebeknek példázatok−
ban, hogy látván ne lássanak, és hallván
ne értsenek. Ésa. 6,9. Márk 4,12.
11. A példázat pedig ez: A mag az
Isten beszéde.
Csel. 20,27. 32. Jak. 1,18. 1Pét. 1,23.
12. Az útfélen valók pedig azok, akik
hallják; aztán eljön az ördög, és kikapja
az Igét az ő szívükből, hogy ne higgye−
nek és ne üdvözüljenek. 2Kor. 2,11. 4,3.
2Thess. 2,10. Jak. 1,23. 24. 1Pét. 5,8.
13. És a kősziklán valók azok, akik,
mikor hallják, örömmel veszik az Igét;
de ezeknek nincs gyökerük, akik egy
ideig hisznek, a kísértés idején pedig
elszakadnak.
14. És amelyik a tövis közé esett, ezek
azok, akik hallották, de elmenvén, az
élet gondjaitól, és gazdagságától és
gyönyörűségeitől megfojtatnak, és gyü−
mölcsöt nem teremnek.
Mát. 19,23. 1Tim. 6,9. 10. 2Tim. 4,10.

A jó földbe esett mag

15. Amelyik pedig a jó földbe esett,
ezek azok, akik a hallott Igét tiszta és
jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt
teremnek állhatatossággal.
Ján. 15,8. 16. 2Pét. 1,5−−10.
16. Senki pedig, ha gyertyát gyújt,
be nem fedi azt valami edénnyel, sem
az ágy alá nem rejti; hanem a gyertya−
tartóba teszi, hogy akik bemennek,
lássák a világot. Márk 4,21. Fil. 2,15. 16.
17. Mert nincs oly titok, mely nyilván−
valóvá ne lenne; és nincs oly elrejtett
dolog, mely ki ne tudódnék, és világos−
ságra ne jönne. rész 12,2. Mát. 10,26.
18. Meglássátok azért, mimódon
hallgatjátok: mert akinek van, annak
adatik; és akinek nincs, még amijét
gondolja is, hogy van, elvétetik tőle.
rész 19,26. Mát. 25,29. Márk 4,25. Ján. 15,2.

LUKÁCS 8: 4-18.

PÉLDÁZAT A TÁLENTUMOKRÓL

parable_talents.jpg

14. Mert éppen úgy van ez, mint az
az ember, aki útra akarván kelni, elé−
hívatá az ő szolgáit, és amije volt, átadá
nékik. Márk 13,34. Luk. 19,12.
15. És ada az egyiknek öt tálentumot,
a másiknak kettőt, a harmadiknak
pedig egyet, kinek−kinek az ő erejéhez
képest; és azonnal útra kelt.
Róm. 12,6. 1Kor. 12,7. Ef. 4,11.
16. Elmenvén pedig aki az öt tálentu−
mot kapta, kereskedék azokkal, és szer−
ze más öt tálentumot. Péld. 3,14. 1Pét. 4,10.
17. Azonképpen akié a kettő volt, az is
más kettőt nyert.
18. Aki pedig az egyet kapta, elmen−
vén, elásta azt a földbe, és elrejtette az ő
urának pénzét. Fil. 2,21.
19. Sok idő múlva pedig megjött ama
szolgáknak ura, és számot vetett velük.
20. És előjövén aki az öt tálentumot
kapta, hozott más öt tálentumot, mond−
ván: Uram, öt tálentumot adtál nékem;
ímé, más öt tálentumot nyertem azo−
kon.
21. Az ő ura pedig monda néki: Jól
vagyon jó és hű szolgám, kevesen
voltál hű, sokra bízlak ezután; menj
be a te uradnak örömébe.
rész 24,47. Luk. 12,44. 22,29.
Csel. 2,28. 2Tim. 2,12. Zsid. 12,2. 1Pét. 1,8.
22. Előjövén pedig az is, aki a két
tálentumot kapta, ezt monda: Uram,
két tálentumot adtál nékem; ímé, más
két tálentumot nyertem azokon.
23. Monda néki az ő ura: Jól vagyon,
jó és hű szolgám, kevesen voltál hű,
sokra bízlak ezután; menj be a te
uradnak örömébe.
24. Előjövén pedig az is, aki az egy
tálentumot kapta, ezt monda: Uram,
tudtam, hogy te kemény ember vagy,
aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és
onnan is gyűjtesz, ahová magot nem
szórtál;
25. Azért félvén, elmentem és elástam
a te tálentumodat a földbe; ímé, megvan
ami a tiéd.
26. Az ő ura pedig felelvén, monda
néki: Gonosz és rest szolga, tudtad,
hogy ott is aratok, ahol nem vetettem,
és onnan is gyűjtök, ahová magot nem
szórtam;
27. El kellett volna tehát helyezned
az én pénzemet a pénzváltóknál; és én,
megjövén, nyereséggel kaptam volna
meg a magamét.
28. Vegyétek el azért tőle a tálen−
tumot, és adjátok annak, akinek tíz
tálentuma van.
29. Mert mindenkinek, akinek van,
adatik, és megszaporíttatik; akinek
pedig nincs, attól az is elvétetik, ami−
je van. Luk. 8,18. Ján. 15,2. 1Kor. 15,10.
30. És a haszontalan szolgát vessétek
a külső sötétségre; ott lészen sírás és
fogcsikorgatás.

MÁTÉ 25: 14-30.

PÉLDÁZAT A HAMIS SÁFÁRRÓL

zpage614.jpg
16 Monda pedig az Ő tanítványai−
nak is: Vala egy gazdag ember,
kinek volt egy sáfára; és az bevádolta−
ték nála, hogy javait eltékozolja. Zsolt. 24,1.
2. Hívá azért azt, és monda néki: Mit
hallok felőled? Adj számot a te sáfársá−
godról; mert nem lehetsz tovább sáfár.
3. Monda pedig magában a sáfár: Mit
tegyek, mivelhogy az én uram elveszi
tőlem a sáfárságot? Kapálni nem tudok;
koldulni szégyenlek! Róm. 14,10.
4. Tudom mit tegyek, hogy mikor a
sáfárságtól megfosztatom, befogadja−
nak engem házaikba.
5. És magához hivatván az ő urának
minden egyes adósát, monda az első−
nek: Mennyivel tartozol az én uramnak?
6. Az pedig monda: Száz bátus olajjal.
És monda néki: Vedd a te írásodat, és
leülvén, hamar írj ötvenet.
7. Azután monda másnak: Te pedig
mennyivel tartozol? Az pedig monda:
Száz kórus búzával. És monda annak:
Vedd a te írásodat, és írj nyolcvanat.
8. És dicséré az úr a hamis sáfárt,
hogy eszesen cselekedett, mert e világ−
nak fiai eszesebbek a világosságnak
fiainál a maguk nemében. 1Thess. 5,5.
9. Én is mondom néktek: szerezzetek
magatoknak barátokat a hamis mam−
monból, hogy mikor az elfogy, befogad−
janak benneteket az örök hajlékokba.
Dán. 4,27. 1Tim. 6,17.
10. Aki hű a kevesen, a sokon is hű
az; és aki a kevesen hamis, a sokon
is hamis az. rész 19,17. Mát. 25,21.
11. Ha azért a hamis mammonon
hűek nem voltatok, ki bízná reátok az
igazi kincset? Ef. 3,8. Jel. 3,18.
12. És ha a másén hűek nem voltatok,
ki adja oda néktek, ami a tiétek?
13. Egy szolga sem szolgálhat két
úrnak: mert vagy az egyiket gyűlöli és
a másikat szereti; vagy az egyikhez
ragaszkodik, és a másikat megveti.
Nem szolgálhattok az Istennek és a
mammonnak. Mát. 6,24.
14. Hallották pedig mindezeket a fari−
zeusok is, akik pénzszeretők voltak;
és csúfolták Őt. Mát. 23,14.
15. És monda nékik: Ti vagytok, akik
az emberek előtt magatokat megiga−
zítjátok; de az Isten ismeri a ti szíve−
teket: mert ami az emberek közt ma−
gasztos, az Isten előtt utálatos.
1Sám. 16,7. 2Krón. 6,30. Zsolt. 7,9. Péld. 15,11.
Jer. 11,20. 17,10. Zsid. 4,12. Jak. 4,4. Jel. 2,23.
16. A törvény és a próféták Ke−
resztelő Jánosig voltak: attól fogva
az Istennek országa hirdettetik, és
mindenki erőfeszítéssel próbál be−
jutni abba. Mát. 11,12.
17. Könnyebb pedig a mennynek és a
földnek elmúlni, hogynem a törvényből
egy pontocskának elesni.
Zsolt. 102,26. Ésa. 40,8. 51,6. 1Pét. 1,25.
18. Valaki elbocsátja feleségét, és
mást vesz el, paráználkodik; és valaki
férjétől elbocsátott asszonyt vesz fele−
ségül, paráználkodik.

LUKÁCS 16:1-18.

ÁMEN.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 79
Tegnapi: 230
Heti: 1 572
Havi: 4 308
Össz.: 860 319

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 51. Ábrahám Magva. Magvető. A jó sáfár. 2009.01.27.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »