Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

A PÉNZ HATALMA

A MAMMON

NE ADD EL AZ ELSŐSZÜLÖTTSÉGI  JOGODAT EGY TÁL LENCSÉÉRT!

16. Mert meg van írva: Szentek legye−
tek, mert én szent vagyok.

3Móz. 11,44. Ésa. 62,12. Ef. 5,27. 1Thess. 4,3.

1 Péter 1:16.

vincent-barzoni-the-living-cross.jpg

JÉZUS volt az ELSŐSZÜLÖTT a halálból!

JÉZUSKÉNT született és megfeszíttetett!

Kereszthalált szenvedett KRISZTUSKÉNT.

Feltámasztatott kereszthalálából harmadnapra és újjászületett JÉZUSKÉNT.

ELSŐSZÜLÖTT a halálból!

7. Kihirdetem az Úr végzését: Az Úr
mondá nékem: Én fiam vagy Te; én ma
nemzettelek téged.
Zsolt. 89,27.
Mát. 3,17. Ján. 1,18. Csel. 13,33. Zsid. 1,4. 5. 5,5.

Zsoltárok 2:7.

27. Én meg elsőszülöttemmé teszem
Őt és feljebbvalóvá a föld királyainál.

Zsolt. 2,7. Jel. 1,5.

Zsoltárok 89:27.

17. És ímé, egy égi hang ezt mondja
vala: Ez az én szerelmes Fiam, aki−
ben én gyönyörködöm.
Zsolt. 2,7.
Ésa. 42,1. Luk. 9,35. Ján. 12,28. Kol. 1,13.

Máté 3:17.

18. Az Istent soha senki nem látta;
az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelé−
ben van, Ő jelentette ki Őt.

2Móz. 33,20. 1Ján. 4,9.

János 1:18.

33. Mint a második Zsoltárban is
meg van írva: Én Fiam vagy Te; ma
nemzettelek Téged.
Zsolt. 2,7.
Róm. 8,29. 1Kor. 15,20.
Kol. 1,18. Zsid. 1,5. 6. 5,5. 9,28. Jel. 1,5. 6.

Apostolok Cselekedeti 13:33.

4. Annyival kiválóbb lévén az angya−
loknál, amennyivel különb nevet örö−
költ azoknál. Fil. 2,9.
5. Mert kinek mondotta valaha az an−
gyalok közül: Én Fiam vagy Te, én ma
szültelek téged? és ismét: Én leszek
néki Atyja és Ő lesz nékem Fiam?

Zsolt. 2,7. 89,26. Csel. 13,33.

5. Hasonlóképpen Krisztus sem maga
dicsőítette meg magát azzal, hogy fő−
pap lett, hanem az, aki így szólott hozzá:
Én Fiam vagy Te, ma szültelek téged.
Zsolt. 2,7. Ján. 8,54. Csel. 13,33.

Zsidókhoz írt levél 1:4-5. 5:5.

Tudnotok kell, mert MEG VAN ÍRVA:

Jézus a Fiú Isten, az Ő megvallása által mind elsőszülöttek vagyunk Krisztus Testében! A törvényt senki sem tudta betölteni, ezért jött el Jézus Isten.

Isten e világi teremtményei az emberek egy tál lencséért eladják a lelküket a sátánnak, főleg a keresztények, akik január 1.-jén minden évben a gazdagság jegyében lencsét esznek!

Ézsau egy tál lencséért adta el az elsőszülöttségi jogát.

2008 éve a különböző vallások kialakulásával az e világi papok folyamatosan eladják a lelküket, elsőszülöttségüket a sátánnak a pénz hatalma miatt (mammon) egy tál lencséért, a földi javak birtoklásáért.

A legszomorúbb az, hogy nem csak a saját lelküket, hanem a híveik lelkét is ugyanígy eladják, pedig nekik az Örömírt kellene hirdetniük.

Az Ószövetségben Isten választott papjai és főpapjai is eladták a saját lelküket és a hívek lelkét is az ördögnek, e világ urának.

Ha nem így lett volna, vagy nem így lenne, akkor nem vinnének nap mint nap áldozatokat Isten oltárára.

Isten eltörölte a múlt papságát, ez az e világi papokra is vonatkozik, akik naponta áldoznak a bűneikért, hogy bűnbocsánatot nyerjenek.

A bűnprobléma több, mint 2008 éve megoldódott.

Isten egyetlenegy áldozattal, Jézus Krisztus áldozatával eltörölte a bűnt örökre.

Aki hallja, hallja, aki nem akarja, nem hallja!

A Mi Mindenható, Üdvözítő Istenünk Igéje megmásíthatatlan és örökkévaló!

Jézus az ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET!

Ábrahámnak mondta:a Te magodban fognak megáldatni minden népek!

Az Ábrahám magva pedig JÉZUS!

Halleluja!

Jézus Isten mondta a Szentháromság Fiú Tagja: Aki bennem hisz, örökké él!

Szela. Állj meg és gondolkozz el rajta!

Mondd el az Üdvösség Imáját szívből, szeretettel és a Mennyországba vezető Út azonnal megnyílik előtted!

Ha hihetnéd, minden lehetséges a hívőnek!

Isten dicsőségére! Jézus Szent Nevében!

Halleluja! Abba Atyánk! Ámen.

Már Jézus hivatkozott a hamis tanítókra, akik már akkor az Ő idejében e világban voltak és elferdítették az Ő tanítását.

A Mindenható, Teremtő Atya Isten Szent Igéjében MEG VAN ÍRVA:

Aki vallást tesz a Fiúról

23. Senkiben nincs meg az Atya,
aki tagadja a Fiút. Aki vallást tesz a
Fiúról, abban az Atya is megvan.

rész 4,15. Ján. 14,7. 16,23. Róm. 10,9. 10.
24. Amit azért ti kezdettől hallottatok,
az maradjon meg bennetek. Ha benne−
tek marad az, amit kezdettől fogva
hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban
maradtok. rész 1,3. 2Ján. 6.
25. És az az ígéret, amelyet Ő ígért
nékünk: az örök élet. Ján. 3,15. 17,3.
26. Ezeket írtam néktek azok felől,
akik megtévesztenek titeket.

A kenet megtanít mindenre

27. És az a kenet, amelyet ti kap−
tatok tőle, bennetek marad, és így
nincs szükségetek arra, hogy valaki
tanítson titeket; hanem amint az a
kenet megtanít titeket mindenre, úgy
igaz is az, és nem hazugság, és ami−
ként megtanított titeket, úgy marad−
jatok Őbenne.
vers 20.
Jer. 31,34. Ján. 14,26. 16,13. Zsid. 8,10.

Maradjatok Őbenne

28. És most, fiacskáim, maradjatok
Őbenne; hogy amikor megjelenik, bizo−
dalmunk legyen, és meg ne szégyenül−
jünk előtte az Ő eljövetelekor.
1Kor. 15,23. Zsid. 9,28.
29. Ha tudjátok, hogy Ő igaz, tudjátok,
hogy aki az igazságot cselekszi, az
mind Őtőle született. Csel. 22,14.

János I.levele 2:23-29.

9. Szeretted az igazságot és gyűlöl−
ted a hamisságot; annakokáért fel−
kent téged az Isten, a te Istened,
örömnek olajával a te társaid fölé.

Zsolt. 45,7. Ésa. 61,1.

Zsidókhoz írt levél 1:9.

Az Isten Szent Szerelmére, az Úr Jézus Krisztusra kérlek benneteket: Ne adjátok el többé a lelketeket az ördögnek egy tál lencséért!

Ne halgassatok e világ hamis tanítóira!

Válasszátok inkább az Életet!

Ők azért hamis tanítók, mert nem az Üdvösséget hirdetik! És azért nem az Üdvösséget hirdetik, mert még nem üdvözültek! Nem hiszik az Örökkön-Örökké Élő Igét!

Csak azok juthatnak a Mennyek Országába, akik Krisztusban aludtak el hit által vagy Krisztusban keresztelkedtek meg hit által. A Mennyek Oszágában nem lesznek cselekedetek, amely által ott üdvözülhetünk a világi papok hamis tanításai által.

Amikor Krisztus Teste elragadtatik és egyesül a Fejjel, a Krisztus Jézussal, az Úrral, akkor mindazok, akik nem vallották meg Őt, itt maradnak ebben az elevetemült, gonosz világban.

Akik elragadtatnak az Üdvösségük által, azok a jutalmukat vehetik Istentől Jézus Nevében, hogy hányan üdvözültek általuk, az ő közvetítésükkel a földön! Hány gyümölcsöt termettek Istennek!

A HITBŐL valók Isten gyermekei, fiai!

Hiába hiszitek Istent, ha nem valljátok meg Jézust Uratoknak, Megváltótoknak, Gyógyítótoknak!

Amíg nem mondod ki, hogy Krisztus érted halt meg, a te bűneidért, addig nincs hited! Addig hiába fohászkodsz Istenhez!

Mindaddig minden cselekedeted ezen a földön hiábavalóság!

Igen és Ámen.

Jézus Él és Visszatér, de csak azok járulhatnak Vele az  Atya Trónja elé, akik hisznek az Ő Mindenható Nevében!

Üdvözüljetek Itt és Most!

jesus-christ_1.jpg

16. Mert úgy szerette Isten e világot,
hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy
valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.
Róm. 5,8. 8,32. 1Pét. 1,19. 1Ján. 4,9.
17. Mert nem azért küldte az Isten
az Ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa
a világot, hanem hogy üdvözüljön a
világ általa.
Luk. 9,56. 1Ján. 4,14.

János 3:16-17.

9. Mert ha a te száddal vallást teszel
az Úr Jézusról, és szívedben hiszed,
hogy az Isten feltámasztotta Őt a ha−
lálból, üdvözülsz.
Mát. 10,32.
1Kor. 15,14−−18. Fil. 2,11. 1Pét. 1,21. 1Ján. 4,2. 3.
10. Mert szívvel hiszünk a megiga−
zulásra, szájjal teszünk pedig vallást
az üdvösségre.
Gal. 3,6. 7. Zsid. 3,12. 10,22.

Róma 10:9-10.

22. Jézus pedig monda néki: Kövess
engem
, és hagyd, hogy a halottak
temessék el az ő halottaikat. Ef. 2,1.

Máté 8:22.

160. A Te Igédnek summája igazság,
és a Te igazságod ítélete mind örökkévaló.

1Sám. 21,1. 26,18.

Zsoltárok 119:160.

silverusgov.jpg

goldnug01.jpg

8. Enyém az ezüst és enyém az arany,
azt mondja a Seregeknek Ura.

Aggeus 2:8.

24. Senki sem szolgálhat két úrnak.
Mert vagy az egyiket gyűlöli és a mási−
kat szereti; vagy az egyikhez ragaszko−
dik és a másikat megveti. Nem szolgál−
hattok Istennek és a Mammonnak.

Luk. 16,13. Gal. 1,10.
1Tim. 6,17. Jak. 4,4. 1Ján. 2,15.

Máté 6:24.

23. Jézus pedig monda az Ő tanítvá−
nyainak: Bizony mondom néktek, hogy
a gazdag nehezen megy be a mennyek−
nek országába. rész 13,22.
Zsolt. 62,10. Márk 10,24. 1Kor. 1,26. 1Tim. 6,9.
24. Ismét mondom pedig néktek:
Könnyebb a tevének a tű fokán át−
menni, hogynem a gazdagnak az Isten
országába bejutni.

Máté 19:23-24.

eye_of_a_needles.jpg

A pénz szerelme

9. Akik pedig meg akarnak gazdagod−
ni, kísértésbe, tőrbe és sok esztelen
és káros kívánságba esnek, melyek az
embereket veszedelembe és romlásba
sodorják. Mát. 13,22.
10. Mert minden rossznak gyökere
a pénz szerelme:
mely után sóvárogva
némelyek eltévelyedtek a hittől, és ma−
gukat általszegezték sok fájdalommal.

17. Azoknak, akik gazdagok e világon,
mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel,
se ne reménykedjenek a bizonytalan
gazdagságban, hanem az élő Isten−
ben, aki gazdagon megad nékünk
mindent a mi bőséges táplálásunkra;

18. Jót tegyenek, legyenek gazdagok
a jó cselekedetekben, legyenek szíve−
sen adakozók, közösséget vállalók,
19. Kincset gyűjtvén maguknak jó ala−
pul a jövőre, hogy megragadják az örök
életet. Júd. 25.

1 Timótheus 6:9-10. 17-19.

zwanzigstesbild.jpg

Ézsaú eladja elsőszülöttségi jogát

29. Jákób egyszer valami főzeléket főze,
és Ézsaú megjövén elfáradva a mezőről,
30. Monda Ézsaú Jákóbnak: Engedd,
hogy ehessem a veres ételből, mert fáradt
vagyok. Ezért nevezék nevét Edomnak.
31. Jákób pedig monda: Add el hát
nékem azonnal a te elsőszülöttségedet.
Zsid. 12,16.
32. És monda Ézsaú: Ímé, én halni
járok, mire való hát nékem az én első−
szülöttségem?

33. És monda Jákób: Esküdjél meg hát
nékem azonnal, és megesküvék néki, és
eladá az ő elsőszülöttségét Jákóbnak.
Zsid. 12,16.
34. S akkor Jákób ada Ézsaúnak kenye−
ret, és főtt lencsét, és evett és ivott, és
felkelt és elméne. Így vetette meg Ézsaú
az elsőszülöttséget.
1Kor. 15,22.

1 Mózes 25: 29-34.

A harminc ezüstpénz

14. Akkor a tizenkettő közül egy, akit
Iskarioti Júdásnak hívtak, a főpapokhoz
menvén, rész 10,4. Ján. 13,2.
15. Monda: Mit akartok nékem adni,
és én kezetekbe adom Őt? Azok pedig
rendelének néki harminc ezüstpénzt.
Zak. 11,12.
16. És ettől fogva alkalmat keres vala,
hogy elárulja Őt. Márk 14,10. Luk. 22,3.

060406_judas_big.jpg

Júdás árulása

47. És még mikor beszél vala, ímé
Júdás, egy a tizenkettő közül, eljöve,
és vele együtt sok nép fegyverekkel és
botokkal, a főpapoktól és a nép véneitől.
Márk 14,43. Luk. 22,47. Ján. 18,3. Csel. 1,16.
48. Aki pedig Őt elárulja vala, jelt
ada nékik, mondván: Akit én majd meg−
csókolok, Ő az, fogjátok meg Őt.
49. És mindjárt Jézushoz lépvén, mon−
da: Üdvöz légy, Mester! És megcsókolá
Őt. 2Sám. 20,9.

Máté 26: 14-16. 47-49.


ÁMEN.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 50
Tegnapi: 184
Heti: 50
Havi: 3 894
Össz.: 872 029

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 52. A pénz hatalma, A mammon 2009.01.28.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »