Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

JÉZUS TANÍTVÁNYAI

jesus_scroll.jpg

JÉZUS A TANÍTÓ

30. Én semmit sem cselekedhetem
magamtól; amint hallok, úgy ítélek,
és az én ítéletem igazságos; mert nem
a magam akaratát keresem, hanem
annak akaratát, aki elküldött engem,
az Atyáét.
rész 6,38. Mát. 26,39.

János 5:30.


20. Felele néki Jézus: Én nyíltan szó−
lottam a világnak, én mindenkor tanítot−
tam a zsinagógában és a templomban,
ahol a zsidók mindenünnen össze−
gyülekeznek; és titkon semmit sem
szóltam.
rész 10,38. 17,11. 23.

János 18:20.

Kik lehetnek Tanítványok?

Aki vallást tesz énrólam

32. Valaki azért vallást tesz énrólam
az emberek előtt, én is vallást teszek
arról az én mennyei Atyám előtt;

Luk. 12,8. Róm. 10,9. Jel. 3,5

33. Aki pedig megtagad engem az em−
berek előtt, én is megtagadom azt az én
mennyei Atyám előtt.
Luk. 9,26. 2Tim. 2,12.

Aki elveszti az ő életét énérettem, megtalálja azt

34. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem,
hogy békességet bocsássak e földre;
nem azért jöttem, hogy békességet
bocsássak, hanem hogy fegyvert.
35. Mert azért jöttem, hogy meg−
hasonlást támasszak az ember és az
ő atyja, a leány és az ő anyja, a meny
és az ő anyósa közt;
Mik. 7,6.
36. És hogy az embernek ellensége
legyen az ő házanépe.
Luk. 12,51. Ján. 13,18.
37. Aki inkább szereti atyját és anyját,
hogynem engem, nem méltó énhoz−
zám; és aki inkább szereti fiát és
leányát, hogynem engem, nem méltó
énhozzám.
Luk. 14,26. 27.
38. És aki föl nem veszi az ő keresztjét
és úgy nem követ engem, nem méltó
énhozzám.
Márk 8,34.
39. Aki megtalálja az ő életét, elveszti
azt; és aki elveszti az ő életét énéret−
tem, megtalálja azt.
rész 16,25.
Márk 8,35. Luk. 9,24. 17,33. Ján. 12,25.
40. Aki titeket befogad, engem fogad
be; és aki engem befogad, azt fogadja
be, aki engem küldött.
Luk. 9,48.

Máté 10:32-40.

26. Ha valaki énhozzám jön, és
meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját,
feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és
nőtestvéreit, sőt még a maga életét is,
nem lehet az én tanítványom.

5Móz. 13,6. Mát. 10,37. Róm. 9,13.

27. És valaki nem hordozza az ő
keresztjét, és énutánam jön, nem lehet
az én tanítványom.
Mát. 16,24. Márk 8,34.

Lukács 14:26-27.


31. Monda azért Jézus a benne hívő
zsidóknak:
Ha ti megmaradtok az én
beszédemben, bizonnyal az én tanít−
ványaim vagytok;

János 8:31.

40. Nem feljebbvaló a tanítvány az ő
mesterénél; hanem mikor tökéletes
lesz, mindenki olyan lesz, mint a mes−
tere.
Mát. 10,24. Ján. 13,16. 15,20.

Lukács 6:40.

25. Mindaz pedig, aki pályafutásban
tusakodik, mindenben önmegtartózta−
tó; azok ugyan, hogy romlandó koszo−
rút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant.

1Tim. 6,12. 2Tim. 2,5. Jak. 1,12. Jel. 2,10. 3,11

1 Korinthus 9: 25.

Annakokáért mi is, akiket a bi−
zonyságoknak ily nagy fellege
vesz körül, félretéve minden terhet és
a megkörnyékező bűnt, kitartással fus−
suk meg az előttünk levő küzdőtért.

Csel. 20,32. 2Tim. 4,7.

Zsidókhoz írt levél 12:1.

Az Istennek tetsző harcosok

1. Te annakokáért, én fiam, erősöd−
jél meg a Krisztus Jézusban való
kegyelemben;
Zsolt. 68,35.
2. És amiket tőlem hallottál sok bi−
zonyság által, azokat bízd hű emberek−
re, akik mások tanítására is alkalmasak
lesznek.
1Tim. 1,18.
3. Szenvedd el velem együtt a nehéz−
ségeket, mint a Jézus Krisztus jó kato−
nája.
4. Egy harcos sem elegyedik bele az
élet dolgaiba; hogy tessék annak, aki őt
harcosává fogadta.

2 Timótheus 2:1-4.

jesus_light.jpg


Szellemi ajándékok

Krisztus bölcsessége a miénk!

17. Minden jó adomány és minden
tökéletes ajándék felülről való, és a
világosságok Atyjától száll alá, aki−
nél nincs változás, vagy változásnak
árnyéka.
Ef. 1,3. 1Ján. 1,5.

Jakab 1:17.

11. És Ő adott némelyeket apos−
tolokul, némelyeket prófétákul, né−
melyeket evangélistákul, némelyeket
pedig pásztorokul és tanítókul:

rész 2,20. Róm. 12,5. 1Kor. 12,28.
12. Szolgálat munkájára tökéletesít−
ve a szenteket, a Krisztus Testének
építésére:
1Kor. 14,26. Kol. 1,24.
13. Míg eljutunk mindnyájan az
Isten Fiában való hitnek és az Ő
megismerésének egységére, érett
férfiúságra, a Krisztus teljességével
ékeskedő kornak mértékére,
Kol. 2,2.
14. Hogy többé ne legyünk gyerme−
kek, akik mindenféle tanítás szelében
ide−oda hányódnak és sodródnak az
emberek álnokságától, tévútra csábító
ravaszságától,
Csel. 20,29. 30. Zsid. 13,9.

Efézus 4: 11-14.

13. Mikor pedig látták Péternek és
Jánosnak a szólásban való bátorságu−
kat, és megértették, hogy írástudatlan
és közönséges emberek, csodálkoznak
vala; meg is ismerék őket, hogy Jézus−
sal voltak.
Péld. 28,1. 1Kor. 1,27−−29.

Apostolok Cselekedetei 4:13.

12. Mert én sem embertől vettem azt,
sem nem tanítottak arra, hanem a
Jézus Krisztus kijelentése által.
Ef. 3,3.

Galata 1:12.

30. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus
Jézusban, aki bölcsességül lett né−
künk Istentől, és megigazulásul,
szentségül és váltságul:
Ján. 17,19.
Róm. 4,25. 2Kor. 5,21. Fil. 3,9. Kol. 2,10.

1 Korinthus 1: 30.

Az Úré a szabadítás
(Az éneklőmesternek: a seminitre, Dávid zsoltára.)

1.Segíts Uram, mert elfogyott a
kegyes, mert eltűntek a hívek az
emberek fiai közül. Ésa. 57,1. Mik. 7,1.
2. Hamisságot szól egyik a másiknak;
hízelkedő ajakkal kettős szívből szólnak.
Zsolt. 10,7. 41,6.
3. Vágja ki az Úr mind a hízelkedő ajka−
kat, a nyelvet, amely nagyokat mond.

Az Úr beszédei tiszta beszédek,
mint a kohóban megolvasztott ezüst

4. Akik ezt mondják: Nyelvünkkel felül−
kerekedünk, ajkaink velünk vannak; ki
lehetne Úr felettünk?
5. A szegények elnyomása miatt, a nyo−
morultak nyögése miatt legott felkelek,
azt mondja az Úr; biztosságba helyezem
azt, aki arra vágyik. 2Móz. 3,7. 8.
6. Az Úr beszédei tiszta beszédek,
mint a földből való kohóban megolvasz−
tott ezüst, hétszer megtisztítva.
Zsolt. 18,30. 19,8. 119,140. Péld. 30,5.
7. Te Uram, megtartod őket; megőrzöd
őket e nemzetségtől örökké.
8. Köröskörül járnak a gonoszok, ahogy
az alávalóság felmagasztaltatik az embe−
rek fiai közt.

12.ZSOLTÁR


victory_in_jesus.jpg

4. Ti az Istentől vagytok fiacskáim,
és legyőztétek azokat; mert nagyobb
Ő, aki bennetek van, mint az, aki e
világban van.
Ján. 14,30. 16,11. Ef. 2,2. 6,12.

1 János 4:4.

25. Azért azt mondom néktek: Ne
aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől,
mit egyetek és mit igyatok; sem a ti
testetek felől, mibe öltözködjetek.
Avagy nem több−é az élet, hogynem az
eledel, és a test, hogynem az öltözet?

Fil. 4,6. Zsid. 13,5. 1Pét. 5,7.
26. Tekintsetek az égi madarakra,
hogy nem vetnek, nem aratnak, sem
csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei
Atyátok eltartja azokat.
Nem sokkal
különbek vagytok−é azoknál?
Zsolt. 147,9.
27. Kicsoda pedig az közületek, aki
aggodalmaskodásával megnövelheti
termetét egy arasszal?
1Pét. 5,7.
28. Az öltözet felől is mit aggodalmas−
kodtok? Vegyétek eszetekbe a mező
liliomait, mi módon növekednek: nem
munkálkodnak, és nem fonnak;
29. De mondom néktek, hogy Sala−
mon minden dicsőségében sem öltöz−
ködött úgy, mint ezek közül egy.
30. Ha pedig a mezőnek füvét, amely
ma van, és holnap kemencébe vetik, így
ruházza az Isten; nem sokkal inkább−é
titeket, ti kicsinyhitűek?

31. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és
ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit
igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
32. Mert mindezeket a pogányok
kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei
Atyátok, hogy mindezekre szüksége−
tek van.
Zsolt. 23,1. Fil. 4,19.
33. Hanem keressétek először Is−
tennek országát, és az Ő igazságát;
és ezek mind megadatnak néktek.

1Kir. 3,13. Zsolt. 37,25. Róm. 8,32. 1Tim. 4,8.
34. Ne aggodalmaskodjatok tehát a
holnap felől; mert a holnap majd
gondoskodik a maga dolgai felől.
Elég minden napnak a maga baja.

Máté 6:25-34.

large_take_my_hand.jpg

5. Fösvénység nélkül való legyen a
magatok viselete; elégedjetek meg
azzal, amitek van, mert Ő mondotta:

Nem hagylak el, sem el nem távo−
zom tőled;
Józs. 1,5. Zsolt. 37,25.
6. Úgyhogy bízvást mondjuk: Az Úr
az én segítségem, nem félek; ember
mit árthat nékem?
Zsolt. 27,1.

Zsidókhoz írt levél 13: 5-6.

myprovider.jpg

19. Az én Istenem pedig be fogja
tölteni minden szükségeteket az Ő
gazdagsága szerint dicsőségesen a
Krisztus Jézusban.
Zsolt. 23,1. 84,11.
Péld. 8,21. Mal. 3,10. 2Kor. 9,8. 11.

Filippi 4: 19.

s2gmqb-440x483.jpg

17. Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás
próféta mondott, így szólván
: Pedig
betegségeinket Ő viselte, és fájdal−
mainkat hordozá.
Ésa. 53,4. 1Pét. 2,24.

Máté 8: 17.

24. Aki a mi bűneinket maga vitte
fel testében a fára, hogy a bűnöknek
meghalván, az igazságnak éljünk:

Akinek sebeivel gyógyultatok meg.
Ésa. 53,4. 5. Mát. 8,17. Gal. 3,13. Kol. 1,13. 14.

1 Péter 2:24.

authority-power-jesus.jpg

A templom megtisztítása

12. És beméne Jézus az Isten templo−
mába, és kiűzé mindazokat, akik árul−
nak és vásárolnak vala a templomban;
és a pénzváltók asztalait és a galamb−
árusok székeit felforgatta
. Ján. 2,14.
13. És monda nékik: Meg van írva:
Az én házam imádság házának monda−
tik. Ti pedig azt latroknak barlangjává
tettétek.
Ésa. 56,7. Jer. 7,11. Márk 11,17.

Máté 21: 12-13.

ÁMEN.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 66
Tegnapi: 184
Heti: 66
Havi: 3 910
Össz.: 872 045

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 53. Jézus tanítványai2009.01.29.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »