Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

AZ ÜDVÖSSÉG HIRDETŐINEK A KÖTELESSÉGE

http://videa.hu/videok/emberek-vlogok/szeretet-ara- djon...-bekesseg-csalad-egyutt-ls2rfwBocpSnDBQB

 

A Szent Evangélium hirdetése minden újjászületett hívő kötelessége, amire az Úr elhívta!

Isten akarata,hogy minden ember üdvözüljön

4. Aki azt akarja, hogy minden em−
ber üdvözüljön és az igazság ismere−
tére eljusson. Ésa. 55,1. Ezék. 18,23. 2Pét. 3,9.

1 Timótheus 2: 4.

Mi vagyunk Isten Királyságának építői!

Térjetek meg, mert elközelített a Mennyeknek Országa!

Szükség néktek újonnan születnetek!


Ingyen vettétek, ingyen adjátok. Máté 10: 8.

Vessétek el a magot, az Igét az emberek szívébe!

Adjátok hírül az  Szent Evangéliumot, az Örömhírt!

Ne ássátok, ne rejtsétek el a földbe az Igét az emberek elől!

Az igaznak gyümölcse életnek fája; és lelkeket nyer meg a bölcs.

Példabeszédek 11:30.

Aki tehát tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak.

Jakab 4: 17.

Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek.       Márk 16: 15.

Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.

Róma 8: 19.

Az Ige bennünk él, lakozást vett a mi szívünkben!

De mit mond? Közel van hozzád az Ige (Rhema), a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.

Róma 10: 8.

Mi vagyunk az Úr szája!

Mert Ő szólt és meglett, Ő parancsolt és előállott.

Zsoltárok 33: 9.

Ami most történik, régen megvan, és ami következik, immár megvolt,
és az Isten visszahozza, ami elmúlt.

Prédikátorok 3: 15.

Avagy nem szolgáló szellemek−é mindazok, elküldve szolgálatra azo−
kért, akik öröklik az üdvösséget?

Zsidókhoz írt levél 1: 14.

Áldjátok az Urat Ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az
Ő parancsait, figyelmezvén az Ő Igéjének elhangzására.

Zsoltárok 103: 20.

Ki kell küldenünk az angyalokat, a hatalmas erejű szolgáló szellemeket Jézus nevében, hogy a szánkkal megvallott Igét megcselekedjék és beteljesítsék!

És monda nékem az Úr: Jól láttál, mert gondom van az én Igémre, hogy
beteljesítsem azt.   Jeremiás 1: 12.

Másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből,
és utálva még a ruhát is, amelyet a test beszennyezett.

Júdás 1: 23.

A gazdagról és Lázárról

19. Volt pedig egy gazdag ember,
és öltözik vala bíborba és patyolatba,
mindennap dúsan vigadozván:
20. És volt egy Lázár nevű koldus, aki
az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel
tele.
21. És kívánt megelégedni a morzsa−
lékokkal, melyek hullanak vala a gaz−
dagnak asztaláról; de az ebek is eljövén,
nyalják vala az ő sebeit.
22. Lőn pedig, hogy meghalt a kol−
dus, és viteték az angyaloktól az Ábra−
hám kebelébe; meghalt pedig a gazdag
is, és eltemetteték. Zsolt. 103, 20.
23. És a pokolban felemelé az ő sze−
meit, kínokban lévén, és látá Ábrahá−
mot távol, és Lázárt annak kebelében.
24. És ő kiáltván, monda: Atyám,
Ábrahám! Könyörülj rajtam, és bocsásd
el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának
hegyét vízbe, és hűsítse meg az én
nyelvemet; mert gyötrettetem e láng−
ban.
25. Monda pedig Ábrahám: Fiam,
emlékezzél meg róla, hogy te javaidat
elvetted a te életedben, hasonlóképpen
Lázár is az ő bajait: most pedig ez
vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel.
26. És mindenekfelett, miköztünk
és tiközöttetek nagy szakadék van,
úgyhogy akik akarnának innét ti−
hozzátok általmenni, nem mehetnek,
sem azok onnét hozzánk át nem
jöhetnek.
27. Monda pedig amaz: Kérlek azért
téged Atyám, hogy bocsásd el őt az én
atyámnak házához;
28. Mert van öt testvérem; hogy bi−
zonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide,
e gyötrelemnek helyére ne jussanak.
29. Monda néki Ábrahám: Van Móze−
sük és prófétáik; hallgassák azokat
30. Amaz pedig monda: Nem úgy,
atyám Ábrahám; hanem ha a halottak
közül megy valaki hozzájuk, megtérnek!
31. Ő pedig monda néki: Ha Mózesre
és a prófétákra nem hallgatnak, az sem
győzi meg őket, ha valaki a halottak
közül feltámad.

Lukács 16: 19-31.


Ha nem szólód az Igét, akkor a hamisság szája szól.

Az apostolok nehéz körülmények között is szólták az Igét, állást foglaltak Jézus mellett, mint hű tanúbizonyságtevők, semmitől sem rettentek meg és az Igét jelek és csodák követték.

Pál és Silás csodás kiszabadulása

22. És velük egyben feltámada a soka−
ság őellenük. A bírák pedig letépetvén
ruháikat, megvesszőzteték őket.
23. És miután sok ütést mértek rájuk,
tömlöcbe veték őket, megparancsolva a
tömlöctartónak, hogy gondosan őrizze
őket.
24. Ki ilyen parancsolatot vévén, veté
őket a belső tömlöcbe, és lábaikat
kalodába szorítá.
25. Éjféltájban pedig Pál és Silás imád−
kozván, énekkel dicsőíték az Istent.
A foglyok pedig hallgatják vala őket.
26. És hirtelen nagy földindulás lett,
úgyannyira, hogy megrendülének a
tömlöc fundamentumai; és azonnal
megnyílának az ajtók mind, és mind−
nyájuknak a bilincsei feloldódnak.
27. Fölserkenvén pedig a tömlöctartó,
és látván, hogy nyitva vannak a tömlöc−
nek ajtai, kivonva fegyverét, meg akará
magát ölni, azt gondolván, hogy elszök−
tek a foglyok.
28. Pál azonban nagy fennszóval kiál−
tá, mondván: Semmi kárt ne tégy ma−
gadban; mert mindnyájan itt vagyunk!
29. Az pedig világot kérve beugrott, és
remegve borult Pál és Silás elé,
30. És kihozván őket, monda: Uraim,
mit kell nékem cselekednem, hogy
üdvözüljek?
31. Azok pedig mondának: Higgy az
Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz
mind te, mind a te házadnépe!
32. És hirdeték néki az Úrnak Igéjét,
és mindazoknak, akik az ő házánál
voltak.
33. És az magához vévén őket az
éjszakának azon órájában, megmosá
az ütésektől; és megkeresztelkedék
azonnal ő és az övéi mindnyájan.
34. És bevivén őket házába, asztalt te−
ríte nékik, és egész házanépével együtt
örvendeze, hogy hitt az Istennek.

Apostolok Cselekedetei 16: 22-34.

Te csak szóld az Igét és ne hallgass!

Aki ismeri az Igazságot és inkább elhallgatja ember társai elől, az mások vesztét okozza, emberek sokaságát küldi a szellemi halálba.

37. Mert még vajmi kevés idő, és aki
eljövendő, eljön és nem késik.

Zsidókhoz írt levél 10: 37.

Az Úr napjának eljövetele

9. Nem késik el az ígérettel az Úr,
ahogy némelyek késedelemnek tart−
ják; hanem hosszan tűr érettünk,
nem akarván, hogy némelyek elvesz−
szenek, hanem hogy mindenki meg−
térésre jusson. Ésa. 30,18. Ezék. 18,23. 33,11.
Dán. 10,14. Hab. 2,3. Róm. 2,4. Zsid. 10,37.
10. Az Úr napja pedig úgy jön majd el,
mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropog−
va elmúlnak, az elemek pedig megégve
felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dol−
gok is megégnek. Mát. 24,35. 43. Jel. 20,11.

2 Péter 3: 9-10.

2. Hirdesd az Igét, állj elő vele akár
alkalmas, akár alkalmatlan időben, ints,
feddj, buzdíts teljes béketűréssel és
tanítással.

2 Timótheus 4: 2.

Ti vagytok az én szájam! Én rajtatok keresztül szólok! Te csak szóld az Igét! Istennek gondja van az Ő Igéjére, hogy beteljesítse azt! Ő hű az Igéjéhez, mert Ő maga az Ige, Ő magát meg nem tagadhatja!

Ha nem hirdetjük az Igét, azzal becsapjuk, átverjük a világot, becsapjuk előttük az ajtót  az üdvözülés lehetőségére!

Ha nem hirdetjük azt, hogy van kiút, megváltás a szegénységből, betegségből és a szellemi halálból, akkor az emberek tudatlanságuk folytán ugyanazt a megszokott, szenvedés teli életmódot folytatják!

Ha nem hirdetjük Jézust, akkor az emberek honnan fogják meg tudni, hogy csak egyedül Ő az Út az Atyához a Mennyországba?

Bűnösök közt cinkos, aki néma!!! Ne legyetek meghunyászkodók!

10. Mert most embereknek engedek−é,
avagy az Istennek? Vagy embereknek
igyekezem−é tetszeni? Bizonyára, ha
még embereknek igyekezném tetszeni,
Krisztus szolgája nem volnék. 1Thess. 2,4.

Galata 1: 10.


12. Mert az Istennek Igéje élő és
ható, és élesebb minden kétélű fegy−
vernél, és elhat a szellemnek és a
léleknek, az ízeknek és a velőknek
megoszlásáig, és megítéli a szívnek
gondolatait és szándékait. Zsolt. 33,4. 9.
89,35. 147,15. Ésa. 49,2. 55,10. 11.
Jer. 1,12. 23,29. Ján. 1,1−−3. 15,3. 7. 17,17.
1Kor. 14,4−−5. Ef. 5,26. 6,17. Jel. 2,12. 19,15. 21.

Zsidókhoz írt levél 4: 12.

Ahol a kincsetek, ott van a szívetek

19. Ne gyűjtsetek magatoknak kincse−
ket a földön, hol a rozsda és a moly
megemészti, és ahol a tolvajok kiássák
és ellopják; Péld. 23,4.
1Tim. 6,17. Zsid. 13,5. Jak. 5,1.
20. Hanem gyűjtsetek magatoknak
kincseket a mennyben, ahol sem a
rozsda, sem a moly meg nem emészti,
és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el
nem lopják. Luk. 12,33. 1Tim. 6,19. 1Pét. 1,4.
21. Mert ahol van a ti kincsetek, ott
van a ti szívetek is. Róm. 10,10.

Máté 6: 19-21.

Annakokáért ha feltámadtatok a
Krisztussal, az odafelvalókat keres−
sétek, ahol a Krisztus van, az Istennek
jobbján ülvén, rész 2,12. Mát. 6,33. Csel. 2,34.
Róm. 6,8−−11. 8,34. Ef. 2,6. Fil. 3,20. Zsid. 1,3. 12,2.
2. Az odafelvalókkal törődjetek, nem
a földiekkel. 1Kor. 3,22. Fil. 3,19. 1Ján. 2,15.
3. Mert meghaltatok, és a ti életetek
el van rejtve együtt a Krisztussal az
Istenben.

Kolosse 3: 1-3.

Mi vagyunk Isten tanúbizonyságai!

18. Az Úrnak Szelleme van énraj−
tam, mivelhogy felkent engem, hogy
a szegényeknek az Evangéliumot hir−
dessem, elküldött, hogy a töredel−
mes szívűeket meggyógyítsam, hogy
a foglyoknak szabadulást hirdessek
és a vakok szemeinek megnyílását,
hogy szabadon bocsássam a lesújtot−
takat, Ésa. 49,8. 9. 61,1. 2. Dán. 9,24. 25.
19. Hogy hirdessem az Úr kiengesz−
telődésének idejét. 2Kor. 5,17–19. 6,2.

Lukács 4: 18-19.

12. Mert noha ez idő szerint tanítóknak
kellene lennetek, ismét arra van szüksé−
getek, hogy az Isten beszédeinek kezdő
elemeire tanítson valaki titeket; és olya−
nok lettetek, akiknek tejre van szüksé−
getek és nem kemény eledelre.
13. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan
az igazság beszédében, mivelhogy kis−
korú: 1Kor. 3,1−−3. 14,20. Ef. 4,13. 14. 1Pét. 2,2.
14. Az érettkorúaknak pedig kemény
eledel való, akiknek érzékeit a gyakor−
lat kifejlesztette a jó és a rossz meg−
különböztetésére. Jak. 3,2.

Zsidókhoz írt levél 5: 12-14.

24. Bizony, bizony mondom néktek:
Ha a földbe esett gabonamag el nem
hal, csak egymaga marad; ha pedig
elhal, sok gyümölcsöt terem.
1Kor. 15,36. Zsid. 2,10. Jel. 5,9.

János 12: 24.

Nyissátok fel az emberek szemeit!

Ébresszétek fel őket Csipkerózsika álmukból!

4. Akikben e világ istene megva−
kította a hitetlenek elméit, hogy ne
lássák a Krisztus dicsőséges Evangé−
liumának világosságát, aki az Isten
képe. Ésa. 6,10. Zak. 13,7. Luk. 10,18.
Ján. 1,18. Csel. 26,18. Ef. 6,12. Kol. 1,15. Zsid. 1,3.
5. Mert nem magunkat prédikáljuk,
hanem az Úr Jézus Krisztust; magunkat
pedig, mint a ti szolgáitokat, a Jézusért.
6. Mert az Isten, aki szólt: Sötétségből
világosság ragyogjon, Ő gyújtott vilá−
gosságot a mi szívünkben, hogy meg−
ismerjük Isten dicsőségét, mely ra−
gyog a Jézus Krisztus arcán. Ján. 1,9.
8,12. 12,46. Ef. 5,8. Kol. 1,15. 1Pét. 2,9. 2Pét. 1,19.

2 Korinthus 4: 4-6.

Jézus, a Feje a Gyülekezetnek, Ő már mindent elvégzett! A Fej nem tud működni a Test nélkül s fordítva!  Együtt kell működnie!

Az csak is tőlünk függ, hogy mikor lesz teljes Krisztus Teste, mert addig bizony nem jön vissza Jézus, míg minden kövecske, míg minden szent a  helyére nem kerül!

16. Akiből az egész Test, szép renddel
egyberakva és egybeszerkesztve az Ő
segítségének minden kapcsaival, min−
den egyes tagnak mértéke szerint való
munkássággal teljesíti a Testnek növe−
kedését a maga fölépítésére szeretet−
ben. Róm. 12,5. Kol. 2,19. 1Thess. 2,13. Filem. 6.

Efézus 4: 16.


Mondd, hány embert küldesz még a pokolra?

Hány ember előtt tagadod meg Jézust?

Akkor Te is Péter módjára viselkedsz, aki Jézust háromszor is megtagadta, nem állt ki Jézus mellett!

9. Ti pedig választott nemzetség,
királyi papság, szent nemzet, Isten
tulajdon népe vagytok, hogy hirdes−
sétek annak hatalmas dolgait, aki a
sötétségből az Ő csodálatos világos−
ságára hívott el titeket; Ésa. 9,2. 42,16.
Csel. 26,18. 2Kor. 4,6. Kol. 1,12. 13. Jel. 5,10.

1 Péter 2:9.

11. Ha valaki szól, mintegy Isten
Igéit szólja; ha valaki szolgál, mintegy
azzal az erővel szolgáljon, amelyet
Isten ád: hogy mindenben dicsőít−
tessék az Isten a Jézus Krisztus által,
akinek dicsőség és hatalom örökkön
örökké. Ámen. Jer. 23,22. 1Kor. 10,31.
Ef. 4,29. 5,20. 1Tim. 6,16. Jel. 1,6.

1 Péter 4: 11.


 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 66
Tegnapi: 184
Heti: 66
Havi: 3 910
Össz.: 872 045

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 54. Az üdvösség hirdetőinek a kötelessége 2009.01.30.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »