Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.


http://videa.hu/videok/emberek-vlogok/szeretet-ara- djon...-bekesseg-csalad-egyutt-ls2rfwBocpSnDBQB


Az Úr az igazak menedéke
(Az éneklőmesternek: Dávid zsoltára.)

1 Az Úrban bízom; hogy mondhat−
játok nekem: fuss a hegyre, mint
a madár?! Zsolt. 56,11.
2. Mert ímé, a gonoszok megvonják az
íjat, ráillesztették nyilukat az idegre, hogy
a sötétségben az igazszívűekre lövöldöz−
zenek. Zsolt. 64,3. 4.
3. Mikor a fundamentumok is elrontat−
tak, mit cselekedett az igaz?
4. Az Úr az Ő szent templomában, az
Úr trónja az egekben; az Ő szemei látják,
szemöldökei megpróbálják az emberek
fiait. Hab. 2,20. Mát. 5,34. Csel. 7,49. Zsid. 4,13.
5. Az Úr az igazat megpróbálja, a go−
noszt pedig, az álnokság kedvelőjét,
gyűlöli az Ő lelke. 1Móz. 22,1. Jak. 1,12.
6. Hálókat hullat a gonoszokra; tűz,
kénkő és égető szél az ő osztályrészük!
Ezék. 38,22.
7. Mert az Úr igaz; igazságot szeret, az
igazak látják az Ő orcáját. Zsolt. 33,5. 45,7.

11.ZSOLTÁR
hail-jesus.jpgNÖVEKEDÉS A HITBEN

Minden embernek szüksége van arra, hogy Isten Igéjében megerősödjön és növekedjen a Hitben!

Nekünk felkent lelkipásztoroknak kötelességünk mindenkor és mindenhol Isten Élő Igéjét hirdetni és Szeretetben élni, még az ellenségeinkkel is. Megbocsájtásnak kell lenni mindig a szívünkben mindenki irányába, mert ha nem bocsátjuk meg mások bűneit, vétkeit, akkor nekünk se tud megbocsájtani a Mi Mennyei Atyánk Krisztus Jézusban, Jézus nevében!

Az Ige csak akkor működik, ha áldást kérünk azokra, akik minket átkoznak! Sokan azt hiszik, hogy mindenkor és mindenhol működik Isten Igéje, csak elég kimondani Jézus nevét, dicsérni az Urat, zsoltárokat énekelni, Hallelúját zengedezni!

Drága Testvéreim az Úrban!

Ez sajnos nem így van!

Ha tiszta szívből-szeretettel nem tudtok önmagatoknak is megbocsátani a múltban elkövetett bűneitekért, vétségeitekért, álnokságaitokért, akkor az Élő Igét hiába hívjátok segítségül, nem fogja elküldeni az Ő hatalmas angyalait, szolgáló szellemeit!

Jézus, amikor az apostolokat tanította imádkozni, akkor az Atyához való imádkozásra tanította őket, s ebben az imában van egy fontos Ige:

ÉS BOCSÁSD MEG A MI BŰNEINKET, MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁJTUNK AZ ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK. ÉS NE VIGY MINKET KÍSÉRTÉSBE, DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL!

Tudnotok kell, hogy a gonosz bennetek lakozik, az elmétekben!

Ezért mondja az Ige: És újjítsátok meg a ti elméteket!

Leírok most egy példát, hogy e világi képletes, kézzel fogható ismeret által megértsétek, hogy mit jelent ez.

Amikor újjászülettetek, akkor megkaptátok az óemberetek lelkét, elméjét, testét.

Isten újteremtményei lettetek!

Kaptatok egy disznóólat, telve mocsokkal!

Az a dolgotok, hogy ezt a disznóólat, gyönyörű, ragyogó palotává, Isten Szent Teplomává alakítsátok át!

Ez olyan, mintha lakást szeretnétek venni, de nincs pénzetek és kaptok ajándékba egy teljesen rom állapotban lévő portát és épületet, amiből csodálatos otthont akartok varázsolni magatoknak!

Minden gondolatotok és cselekedetetek abban fog megnyilvánulni, hogy ezt minél hamarébb megvalósítsátok!


Miért hagytam ott végleg a tanítást, miért hagytam el Cibakházát?

Nagyon röviden megválaszolom ezt a számomra is furcsa kérdést.

Isten angyalai, amikor a szellemi világ létezett, átpártoltak Istentől a sátánhoz. Megtagadták a Teremtő Istenüket! S azon fáradoztak a sátánnal együt, hogy letaszítsák a Mindenható Mennyei Atyát a Trónjáról.


2 évig olyan tantestületben tanítottam, ahol a kollégáim a vezetésnek köszönhetően folyamatos rettegésben éltek, féltek attól, hogy az iskola vezetésének kénye-kedve szerint bármikor egy rossz szavukért is kirúghatják őket az állásukból.

Szemtől-szembe mindenki mindenkinek képmutatóan barátja volt, de a háta mögött az igazgatói irodában, képmutató, ellenségeskedő viselkedést tanúsítottak bárkivel szemben.


Az első támadás 2007 februárjában ért a bemutató tanításom után az újdonsült igazgató helyettes nő miatt a következő dalért, dicsőítésért, amelyet a gyerekekkel a bemutató tanításon énekeltünk. Ettől a pillanattól kezdve nap mint nap támadásoknak voltam kitéve, rendszeres látogatója voltam az igazgatói szobának, mindazok mellett, hogy a gyógypedagógusi munkámat folyamatosan kiválóra minősítették.

Most kattints rá!!!!!!!

http://videa.hu/videok/emberek-vlogok/szeretet-ara- djon...-bekesseg-csalad-egyutt-ls2rfwBocpSnDBQB

 Rám több alkalommal "Sok lúd disznót győz!" alapon fizikailag is rám támadtak! Csak Isten Igéje volt az, ami kimentett engem, mert a legelső alkalommal, amikor megtapasztaltam, hogy mennyire hit- és istenellenes az iskolai vezetés, áldást kértem az egész tantestületre és az iskolai vezetésre valamint az iskolában tanuló gyerekekre is.

Személy szerint mindenki felett megtörtem a sátán hatalmát Jézus Szent Nevében!

Isten Igéje szerint azt akartam, hogy mindenki üdvösségre jusson, hogy elmondhassa szabadon saját akaratából az Üdvösség Imáját!

Nem tudtam elviselni, hogy ma a világon főleg egy iskolában, ahol azért van az egész tantestület, hogy a gyerekek szellemileg növekedjenek és ez a tantestület élén az iskola vezetésével kötelezően a szellemi halálban tartsa a gyerekeket e világi hatalmánál fogva.

A szellemi halál, ha valaki nem üdvözül, az a második halál! A szellemi halál sokkal de sokkal szörnyűbb a fizikai, biológiai halálnál.

Tudtotokra adom Krisztusban Jézus nevében, hogy a pokol és a Mennyország valóságosabb dolgok mint a szemetekkel vagy érzékszerveitekkel érzékelhető fizikai világ. Ha e világi szenvedéseiteket túlságosnak tartjátok a balgaságotok miatt el sem tudjátok képzelni, hogy milyen lesz a pokolban való szenvedésetek, azért mert hitetlenek vagytok!

Higgyetek Istennek és ne nekem!

De tudjátok meg azt, hogy mindaz, aki nem üdvözül vagy gátolja mások üdvösségre jutását, bármilyen oknál fogva öngyilkos és gyilkos!  A saját családjának is gyilkosa. Ez az öngyilkosság és gyilkosság az örökkévalóságra szól!

Kimondom azt, amit akartam.

E világ és Isten törvényeinek megfelelően is gyilkosok között dolgoztam!

Isten azt mondja az Igéjében:

14. És ha valaki nem fogad be titeket,
és nem hallgatja a ti beszédeteket,
mikor kimentek abból a házból, vagy
városból, lábaitok porát is verjétek le.
Luk. 10,10−−12. Csel. 13,51. 18,6.

Máté 10: 14.

10. Valamely városba pedig bemen−
tek, és titeket be nem fogadnak, annak
utcáira kimenvén, ezt mondjátok:
11. Még a port is, amely reánk ragadt
a ti várostokból, itt köztetek letöröljük;
mindazáltal ez legyen tudtotokra, hogy
az Isten országa elközelített hozzátok.
Mát. 10,14. Márk 6,11. Csel. 13,51.
12. Mondom pedig néktek, hogy a
szodomabeliek állapota tűrhetőbb lesz
ama napon, hogynem azé a városé.
Zsid. 6,4−−8. 10,26.

Lukács 10: 10-12.

7. Aki győz, örökségül nyer min−
dent; és annak Istene leszek, és az
fiam lesz nékem. Róm. 8,17. 32. Zsid. 8,10.
8. A gyáváknak pedig és hitetlenek−
nek, és utálatosoknak és gyilkosoknak,
és paráznáknak és bűbájosoknak, és
bálványimádóknak és minden hazu−
goknak, azoknak része a tűzzel és kén−
kővel égő tóban lesz, ami a második
halál. Gal. 5,21. Ef. 5,5. 1Tim. 1,9. Zsid. 12,14.

Jelenések Könyve 21: 7-8.

30. Az igaznak gyümölcse életnek fája;
és lelkeket nyer meg a bölcs.
Dán. 12,3. Ján. 4,35. 1Kor. 9,19−−22. Jak. 5,20.

Példabeszédek 11: 30.

20. Tudja meg, hogy aki bűnöst térít
meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment
meg a haláltól és bűnök sokaságát fede−
zi el. Péld. 10,12. 1Pét. 4,8. 1Ján. 5,16. 17.

Jakab 5: 20.

23. Mert a bűn zsoldja halál; az Isten
kegyelmi ajándéka pedig örök élet a
mi Urunk Krisztus Jézusban.
Ján. 20,31. Ef. 2,7. Fil. 4,7. 1Pét. 4,11.

Róma 6: 23.

Isten szemében egyetlenegy halálos bűn van ez a felségárulás bűne, ha valaki nem fogadja el Jézust, vagy nem hagyja mások üdvösségre jutását, az megszomorítja a Szent Szellemet.

30. És meg ne szomorítsátok az
Istennek Szent Szellemét, akivel meg
lettetek pecsételve a megváltás nap−
jára. rész 1,13. Ésa. 63,10. Róm. 5,5. 8,16. 23.

Efézus 4: 30.

22. Ha valakiben halálos ítéletre való bűn
van, és megölik, és felakasztatod azt fára:

23. Ne maradjon éjjel az ő holtteste a
fán, hanem temesd el azt még azon a
napon; mert átkozott az Isten előtt, aki fán
függ; és be ne szennyezd azt a földet, ame−
lyet az Úr, a te Istened ád néked öröksé−
gül. 4Móz. 35,24. Józs. 8,29. Ján. 19,31. Gal. 3,13.

5 Mózes 21:22-23.

26. A leányt pedig ne bántsd, mert a
leánynak nincsen halálos bűne, mivel
olyan ez a dolog, mint amikor valaki fele−
barátjára támad és azt agyonüti.

5 Mózes 22:26.

16. Ha valaki látja, hogy az ő atyjafia
vétkezik, de nem halálos bűnt, könyö−
rögjön, és az Isten életet ad annak,
aki nem halálos bűnnel vétkezik. Van
halálos bűn; nem az ilyenért mondom,
hogy könyörögjön. Jób 22,30. Zsid. 6,6. 10,26.
17. Minden igazságtalanság bűn; de
van nem halálos bűn is.

János I.levele 5: 16-17.

Ők az igazi vesztesek, mert önmaguk és mások végső pusztulását okozzák.

Tisztelet a kivételnek a volt munkatársaim közül, akik elmondták az Üdvösség Imáját és megkeresztelkedtek a Szent Szellem által az iskolában!

Isten kegyelmére bízom mindazokat, akik undorral és megvetéssel visszadobták az Üdvösség és a Szent Szellem keresztség kártyákat, ezzel visszautasították az újjászületésüket és a Szent Szellem által a megkeresztelkedésüket.

Isten az igazságosan ítélő Bíró!

Jézus nevében!

Övé a dicsőség!

Halleluja!

Igen és Ámen!

Mind a három világ előtt a Mennyen, földön és föld alatt valók előtt dicsőséget adva a mi Drága Mennyei Atyánknak Jézus Szent Nevében kijelentem, hogy a leírt dolgokért ebben a világban és az elkövetkezendő világban is teljes felelősséget vállalok szellemben és igazságban!

Jézus  Nevében!

17. Aki tehát tudna jót cselekedni,
és nem cselekszik, bűne az annak.
Luk. 12,47. Ján. 9,41. 15,22. Róm. 1,20. 14,23

Jakab 4: 17.

23. Mert a bűn zsoldja halál; az Isten
kegyelmi ajándéka pedig örök élet a
mi Urunk Krisztus Jézusban.
Ján. 20,31. Ef. 2,7. Fil. 4,7. 1Pét. 4,11.

Róma 6:23.

Kérdés.

Tudnátok-e ti gyilkosok között dolgozni?

Én teljesen megbocsájtottam nekik.  Kértem a mi Urunkat Jézus Szent Nevében, hogy bocsássa meg az ő felségárulásukat. Megbocsájtotta már 2008 éve.

Isten áldását itt és most mind a 3 világ előtt kiárasztom mindazokra, akik az ellenségeiknek hittek engem és eljövetelem után is átkoztak engem.

Teljes Szeretet, Békesség és Nyugalom van a szívemben, mert megvallom a hitemet, hogy Isten az ő szívüket is odafordítja, ahova akarja.

Isten a Mi Atyánk a bűnösökért, a gyilkos emberiségért, az istentagadókért küldte el az Ő Fiát, Jézust a Krisztust, hogy mi a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk.

DICSŐSÉG ISTENNEK A MI ATYÁNKNAK!

ABBÁNAK, A MI MENNYEI ATYÁNKNAK!

KRISZTUS SZERETETÉVEL!

JÉZUS SZENT NEVÉBEN!

MIND ÖRÖKKÖN ÖRÖKKÉ!

KERESSÉTEK ELŐSZÖR ISTENNEK ORSZÁGÁT S MINDAZ, AMI MEG VAN ÍRVA A SZENT BIBLIÁBAN, MEGADATIK NÉKTEK!

IGEN ÉS ÁMEN!

HALLELUJA!

JÉZUS ÉL ÉS VISSZATÉR!

JÖVEL JÉZUS! JÖVEL!

Bálint István János

lelkipásztor, volt cibakházi gyógypedagógus

giovanni-christus-am-olberg.jpg

SZERETLEK ÉS ÁLDALAK URAM, MERT SZENT OLAJADDAL KENTÉL FEL ENGEM, HOGY FÉLELEM NÉLKÜL MONDJAM KI E GONOSZ VILÁGBAN AZ IGAZSÁGOT ÉS A VALÓSÁGOT, HOGY MINDEN EMBER, AKIT CSAK AZ ÜDVÖSSÉGRE TEREMTETTÉL, ÜDVÖZÜLJÖN!

NEM FÉLEK A HAMISSÁGSZÓLÓ FÉRFIÚTÓL ÉS AZ ŐT KÖVETŐ HAMIS EMBEREKTŐL! ÁMEN.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 65
Tegnapi: 177
Heti: 862
Havi: 5 264
Össz.: 861 275

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 55. Növekedés a hitben 2009.01.31.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »