Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

Esti imádság
(Az éneklőmesternek: a neginótra,
Dávid zsoltára.)

1. Mikor kiáltok, hallgass meg engem,
megigazultságomnak Istene; szorult−
ságomban tág tért adtál nékem; könyörülj
rajtam, és halld meg az én imádságomat!
Zsolt. 5,1. 1Pét. 3,12.
2. Emberek fiai! Meddig lesz gyalázat−
ban az én dicsőségem? Meddig szerettek
hiábavalóságot, és kerestek hazugságot?
Szela.
3. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé
választott az Úr; meghallja az Úr, ha
hozzá kiáltok! 2Tim. 2,19. 2Pét. 2,9.
4. Haragudjatok, de ne vétkezzetek:
beszéljetek szívetekkel a ti ágyasházatok−
ban és csillapodjatok! Szela.
Zsolt. 77,6. 119,11. Ef. 4,26.
5. Igazságnak áldozatával áldozzatok,
és bízzatok az Úrban. Zsolt. 37,3.
6. Sokan mondják: Kicsoda láttat velünk
jót? Hozd fel reánk orcádnak világossá−
gát, oh Uram! Zsolt. 80,3.
7. Nagyobb örömöt adsz így szívembe,
mint amikor sok az ő búzájuk és boruk.
Zsolt. 97,11. Ésa. 9,3. Csel. 14,17.
8. Békességben fekszem le és legott
elalszom; mert Te, Uram, egyedül adsz
nékem bátorságos lakozást.
5Móz. 12,10. Zsolt. 3,5. 127,2. Ján. 14,27. Fil. 4,7.

4.ZSOLTÁR


Könyörgés Isten igaz ítéletéért
(Az éneklőmesternek: a nehilótra,
Dávid zsoltára.)

1. Uram, figyelmezz szavaimra; értsd
meg az én sóhajtásomat! Zsolt. 4,1.
2. Figyelj az én kiáltásom szavára, én
Királyom és én Istenem, mert én hozzád
imádkozom!
3. Uram, jó reggel hallgasd meg az én
szómat; jó reggel készülök hozzád és
vigyázok. Zsolt. 59,16.
4. Mert nem olyan Isten vagy Te, aki
hamisságban gyönyörködnél; nem lak−
hatik Tenálad gonosz. Mal. 2,17.
5. Nem állhatnak meg szemeid előtt a
kevélyek, gyűlölsz Te minden bűnt csele−
kedőt. Zsolt. 1,5. Hab. 1,13.
6. Elveszted, akik hazugságot szólnak;
a vérszopó és álnok embert utálja az Úr.
Csel. 5,10.
7. Én pedig a Te kegyelmed sokaságá−
ból házadba mehetek; leborulok szent
templomodban a Te félelmedben.
1Kir. 8,29.
8. Uram, vezess engem a Te igazsá−
godban az én ellenségeim miatt; egyen−
gesd előttem a Te utadat! Zsolt. 27,11. 31,3.
9. Mert nincsen az ő szájukban egye−
nesség, belsejük csupa romlottság; nyi−
tott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelked−
nek. Róm. 3,13.
10. Kárhoztasd őket, oh Isten; essenek
el saját tanácsaik által; taszítsd el őket
vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak
ellened.
11. És örüljenek mindazok, akik bíz−
nak benned; mindörökké vigadjanak,
és Te megoltalmazod őket, és örven−
dezzenek Tebenned, akik szeretik a Te
nevedet. Zsolt. 20,7. 68,3.
Péld. 18,10. Ésa. 59,19. 68,3. 1Kor. 2,9.
12. Mert Te, Uram, megáldod az iga−
zat, körülveszed a Te jóvoltoddal, mint
egy pajzssal.

5.ZSOLTÁRImádság halálos szorongattatásban
(Az éneklőmesternek: a neginótra,
a seminit szerint; Dávid zsoltára.)

1.Uram, ne feddj meg engem haragod−
ban, és ne ostorozz engem búsulá−
sodban

2. Könyörülj rajtam Uram, mert ellan−
kadtam: gyógyíts meg engem Uram,
mert megháborodtak csontjaim!
Zsolt. 41,4. 147,3. Hós. 6,1.
3. Lelkem is igen megháborodott, és Te,
oh Uram, meddig még?Zsolt. 90,13. Ján. 12,27.
4. Térj vissza Uram, szabadítsd ki
életemet, ments meg engem a Te irgal−
madért;
5. Mert nincs emlékezés rólad a halál−
ban, a Seolban ki ad hálát néked?
6. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész
éjjel áztattam ágyamat, könnyhullatással
öntöztem nyoszolyámat.
7. Szemem a bánattól elbágyadt, meg−
vénhedett minden szorongatóm miatt.
8. Távozzatok tőlem mind, ti gonoszsá−
got cselekedők, mert meghallgatja az Úr
az én siralmam szavát.
9. Meghallgatja az Úr az én könyör−
gésemet, elfogadja az Úr az én imád−
ságomat. Zsolt. 66,19. 20.
10. Megszégyenül majd és igen meg−
háborodik minden ellenségem; meghát−
rálnak és megszégyenülnek hirtelen.

6.ZSOLTÁR


Az igaznak könyörgése
védelemért rágalmazói ellen
(Dávid siggajonja, amelyet az Úrhoz énekelt
a benjáminita Kús beszéde miatt.)

1. Én Uram Istenem, benned bízom;
oltalmazz meg engem minden üldö−
zőmtől, és szabadíts meg engem,
2. Hogy szét ne tépje, mint az oroszlán
az én életemet, szét ne szaggassa, ha
nincsen szabadító. 1Pét. 5,8.
3. Én Uram Istenem, ha cselekedtem
ezt, ha hamisság van az én kezeimben.
4. Ha gonosszal fizettem jóakarómnak,
és háborgattam ok nélkül való ellensé−
gemet: 1Sám. 24,7. 26,9.
5. Akkor ellenség üldözze lelkemet s
érje el és tapodja földre az én életemet,
és sújtsa porba az én dicsőségemet. Szela.
6. Kelj fel, Uram, haragodban, emelked−
jél fel ellenségeim dühe ellen; serkenj fel
mellettem, Te, aki parancsolod az ítéletet!
Zsolt. 44,23. 94,2.
7. És népek gyülekezete vegyen téged
körül, és felettük térj vissza a magas−
ságba. Csel. 2,47. 9,31.
8. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg
engem Uram, az én igazságom és ártat−
lanságom szerint!
9. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok
rosszasága és erősítsd meg az igazat;
mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket
és veséket. 1Sám. 16,7. Jer. 11,20.
10. Az én pajzsom az Istennél van, aki
megszabadítja az igazszívűeket.
Zsolt. 20,1. 59,17.
11. Isten igaz Bíró; és olyan Isten, aki
mindennap haragszik.
12. Ha meg nem tér a gonosz, kardját
élesíti, kézívét felvonja és felkészíti azt.
5Móz. 32,41.
13. Halálos eszközöket fordít reá, és
megtüzesíti nyilait.
14. Ímé, álnoksággal vajúdik a gonosz,
hamisságot fogan és hazugságot szül.
Jób 15,35. Ésa. 59,4. Jak. 1,15.
15. Gödröt ás és mélyre vájja azt; de
beleesik a verembe, amit csinált.
Eszt. 7,10. Péld. 5,22. Préd. 10,8.
16. Forduljon vissza fejére az, amit el−
követett, és szálljon feje tetejére az ő
erőszakossága. 1Kir. 2,32. Eszt. 9,25.
17. Dicsérem az Urat az Ő igazsága
szerint, és éneklek a felséges Úr nevé−
nek. Fil. 2,9−−11.

7.ZSOLTÁR


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 158
Tegnapi: 255
Heti: 1 421
Havi: 4 157
Össz.: 860 168

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 57. Isten Élő Igéi 2009.02.02.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »