Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

ISTEN RENDELÉSE, AKARATA ÉS VÉGZÉSE

ISTEN IGÉJE


Nincs zsidó, sem görög; nincs
szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő;
mert ti mindnyájan egyek vagytok a
Krisztus Jézusban.
Ján. 17,21. Kol. 3,11.

Galata 3:28.


Istennek egy egyháza van, amit átadott az Úr Jézus Krisztusnak. Isten eltörölte a régi papságot, főpásztorságot vagyis főpapságot, alapító papságot Krisztus feltámasztásakor. Nem rendelt főpásztorokat, alapító pásztorokat, vezető pásztorokat.

Ami nincs az Igében, az mind hamis, az nem igaz!

Akik az ellenkezőjét hiszitek, vizsgáljátok meg magatokat, a ti elméteket az Élő Igében.

Megparancsolta, hogy bárki Atyának neveztesse önmagát és mindenben az örökkévalóságra Jézust tette az első helyre.


16. Mert Őbenne teremtetett min−
den, ami van a mennyekben és a
földön, láthatók és láthatatlanok, akár
királyiszékek, akár uraságok, akár fe−
jedelemségek, akár hatalmasságok;
mindenek Őáltala és Őreá nézve
teremttettek; Ján. 1,3. Róm. 11,36. Ef. 1,21.
Zsid. 1,2. 2,10. 3,4. 1Pét. 3,22. Jel. 4,11. 5,13.
17. És Ő előbb volt mindennél, és
minden Őbenne áll fenn. Zsid. 1,3. 13,8.
18. És Ő a feje a Testnek, a Gyüle−
kezetnek: aki a kezdet, elsőszülött
a halottak közül; hogy mindenekben
Ő legyen az első; Ján. 17,5. Róm. 8,29.
1Kor. 8,6. 15,20. 23. Zsid. 1,6. 13,8. Jel. 1,5. 13,8.
19. Mert tetszett az Atyának, hogy
Őbenne lakozzék az egész teljesség;
Mát. 28,18. Ján. 1,16. 3,34. Ef. 1,23. 3,19. 4,13.

Kolosse 1: 16-19.


20. És amennyiben ez nem esküvés
nélkül történt, mert azok esküvés
nélkül lettek papokká, rész 6,18.
21. De Ő esküvéssel, az által, aki azt
mondá néki: Megesküdött az Úr, és
nem bánja meg, Te pap vagy mindörök−
ké, Melkisédek rendje szerint: Zsolt. 110,4.
22. Ennek megfelelően egy jobb szövet−
ségnek lett kezesévé Jézus. rész 8,6.
23. És azok jóllehet, többen lettek
papokká, mert a halál miatt meg nem
maradhattak:
24. De néki, minthogy örökké meg−
marad, változhatatlan a papsága.
Ésa. 9,6. Ján. 12,34. Róm. 9,5.
25. Ezért Ő mindenképpen üdvözít−
heti is azokat, akik Őáltala járulnak
Istenhez, mert mindenha él, hogy
közbenjárjon érettük.
Róm. 8,34. 1Tim. 2,5. 1Ján. 2,1.
26. Mert ilyen főpap illet minket,
szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnö−
söktől elválasztott, és aki az egeknél
magasságosabb lett, Ef. 1,20. 4,10.
27. Akinek nincs szüksége, mint a
főpapoknak, hogy napról napra előbb a
saját bűneiért vigyen áldozatot, azután
a népéiért, mert ezt egyszer megcsele−
kedte, amikor Önmagát feláldozta.
rész 5,3. 9,7. 3Móz. 9,7. 16,6−−11.
28. Mert a törvény gyarló embereket
rendel főpapokká, de a törvény után
való esküvés szava az örök tökéletes
Fiút. rész 2,10. 5,1. 2. Jel. 5,5.

Jézus Krisztus az új szövetség
Főpapja és Közbenjárója

1. A lényege pedig azoknak, amiket
mondunk az, hogy olyan főpapunk
van, aki a mennyei Felség királyiszéké−
nek jobbjára ült, Kol. 3,1.
2. Mint a szentélynek és amaz igazi
sátornak szolgája, amelyet az Úr és
nem ember épített. rész 9,11. 24.

Zsidókhoz írt levél 7: 20-28.    8:1-2.


4. Járuljatok Őhozzá, mint élő kő−
höz, aki az emberektől ugyan meg−
vetett, de Istennél választott és be−
cses,
5. Ti magatok is, mint élő kövek
épüljetek fel szellemi házzá, szent
papsággá, hogy szellemi áldozatok−
kal áldozzatok, amelyek kedvesek Is−
tennek a Jézus Krisztus által. Hós. 14,2.
Róm. 12,1. Ef. 2,21. Fil. 4,18. Zsid. 13,15.
6. Azért van meg az Írásban: Ímé,
szegletkövet teszek Sionban, amely
kiválasztott, becses; és aki hisz abban,
meg nem szégyenül. Ésa. 28,16.
Ján. 3,16. Róm. 9,32. 33. 10,11.
7. Nektek akik hisztek, drága kincs;
az engedetleneknek pedig: A kő, ame−
lyet az építők megvetettek, szegletkővé
lett; Zsolt. 118,22. Mát. 21,42. Luk. 2,34.
8. És: Megütközés köve és botrán−
kozás sziklája lett; akik mivel engedet−
lenek, megütköznek az Igében, amire
rendeltettek is.
Ésa. 8,14. Róm. 9,32. 1Kor. 1,23. Gal. 5,11.
9. Ti pedig választott nemzetség,
királyi papság, szent nemzet, Isten
tulajdon népe vagytok, hogy hirdes−
sétek annak hatalmas dolgait, aki a
sötétségből az Ő csodálatos világos−
ságára hívott el titeket; Ésa. 9,2. 42,16.
Csel. 26,18. 2Kor. 4,6. Kol. 1,12. 13. Jel. 5,10.

1 Péter 2:4-9.


22. És mindeneket vetett az Ő lábai
alá, és Őt tette mindeneknek fölötte
a Gyülekezetnek fejévé,
Zsolt. 8,6. Mát. 28,18. 1Kor. 15,27. Zsid. 2,7.
23. Mely az Ő Teste, teljessége Őné−
ki, aki mindeneket betölt mindenek−
kel. Ján. 1,14. Róm. 12,5. 1Kor. 12,6. 12.

Efézus 1:22-23.


Jézus 12 tanítványát választotta ki apostollá. Egy közülük elárulta. Ez Isten rendelése volt. Ha Júdás nem árulta volna el Jézust, akkor Isten hatalmas megváltási terve, amit végrehajtott a mi Urunkban, Jézus Kisztusban nem valósult volna meg.

Továbbá, ha az Ószövetség törvényei nem homályosítanák el a kiválasztott nép látását Isten rendelései szerint, akkor a pogányok, az istentelenek nem juthatnának az üdvösségre.

Szela. Állj meg és gondolkozz!

Áldjad Izraelt!

Ennek köszönheted, hogy Isten visszafogad szent gyermekévé.

Dicsőség Istennek!

Jézus Szent Nevében!

Igen és Ámen.

11 apostol maradt, akik maguk közé választották Mátyást, hogy 12-en legyenek Isten rendelése által.

Az első olyan apaostol, aki nem követte az első pillanattól kezdve Jézust az utolsó pillanatig, az Saul volt. Sault, Isten rendelése szerint Pál apostolnak hívjuk.

Ezek után még számtalan apostolról szól az Ige, ha figyelmesen olvasod és megérted a szívedben. Isten egyiket se tette nagyobbá a másiknál.

Mert Istennél nincs személyválogatás!

Az apostolok írástudatlanok voltak. Saul volt az első, aki írástudó volt. Saul el akarta pusztítani Jézust.


4. És ő leesvén a földre, halla szózatot,
mely ezt mondja vala néki: Saul, Saul,
miért üldözöl engem? 1Kor. 12,12. Ef. 5,30.

Apostolok Cselekedetei 9:4.


Istennek jogában áll bárhol és bármikor bármit megcselekedni Jézus nevében!

Az én tanítóm az Ige, az Úr Jézus Krisztus, a Szent Biblia és a Szent Szellem, akit Jézus küldött a szívembe az Atyától az ígéretek által.


Az örökkévaló Ige testté lett

1 Kezdetben vala az Ige, és az Ige
vala az Istennél, és Isten vala az
Ige. Ésa. 9,6. Zak. 3,8. Fil. 2,6. 1Ján. 5,20. Jel. 19,13.
2. Ez kezdetben az Istennél volt.
3. Minden Őáltala lett, és nála
nélkül semmi sem lett, ami lett.
1Móz. 1,1. 3. Péld. 8,22–30. Kol. 1,16. 17. Zsid. 11,3.

14. És az Ige testté lett és lakozék
miközöttünk és láttuk az Ő dicsősé−
gét, mint az Atya egyszülöttjének
dicsőségét, aki teljes volt kegyelem−
mel és igazsággal.
Ésa. 40,5. Mát. 1,20. 17,2. Róm. 1,3.
Kol. 2,3. 1Tim. 3,16. Zsid. 2,14. 2Pét. 1,17. 23.

János 1:1-3. 14.


A kenet tanít engem.


A kenet megtanít mindenre

27. És az a kenet, amelyet ti kap−
tatok tőle, bennetek marad, és így
nincs szükségetek arra, hogy valaki
tanítson titeket; hanem amint az a
kenet megtanít titeket mindenre, úgy
igaz is az, és nem hazugság, és ami−
ként megtanított titeket, úgy marad−
jatok Őbenne. vers 20.
Jer. 31,34. Ján. 14,26. 16,13. Zsid. 8,10.

János I.levele 2: 27.


Igen és Ámen.


Amikor a szolgálókért imádkozom, mindazokért a látható és láthatatlan szolgálókért imádkozom, akiket Isten kent fel vagy ken fel az Ő Szent kenetével. Jézus nevében!

És az a kenet mindvégig megmarad abban a szolgálóban. Mert Isten hű az Igéjéhez! És a kenet tanítja a szolgálókat, nem a biblia iskola és az egyéb egyházi iskolák.


3. Hit által értjük meg, hogy a világ
Isten Igéje (Rhema) által teremtetett,
hogy ami látható, a láthatatlanból
állott elő. Ján. 1,1. Róm. 4,17. 2Kor. 4,18.

Zsidókhoz írt levél 11:3.


Azok a tanítók, akik folyamatosan ostorozzák a gyülekezetet azzal, hogy visszanyomják a gyermek állapotba és nem buzdítják őket a folyamatos növekedésre a hitben, azok vizsgálják meg magukat az Élő Igében. Ne ítéljenek, ne értékeljenek, nem az a dolguk! Buzdítsanak a hitben való növekedésre! Szólják a tiszta, Élő Igét!

Az engedelmesek üdve,
az istentelenek veszte

1 Áldott ember az, aki nem jár gonoszok
tanácsán, bűnösök útján meg nem áll,
és csúfolódók székébe nem ül;
Zsolt. 26,4. 5.
Péld. 4,11. Jer. 15,17. Csel. 4,25.
2. Hanem az Úr törvényében van gyö−
nyörűsége, és az Ő törvényéről gondol−
kodik éjjel és nappal. Józs. 1,8. Zsolt. 119,14.
3. És olyan lesz, mint a folyóvizek mel−
lé ültetett fa, amely megadja gyümölcsét
a maga idejében, és levele nem hervad
el; és minden munkájában sikeres lé−
szen. Zsolt. 128,2. Jer. 17,8. 1Tim. 4,8.
4. Nem úgy az istentelenek, hanem, mint
a polyva, amit szétszór a szél.
Zsolt 35,5. Ésa. 17,13.
5. Azért az istentelenek nem állhatnak
meg az ítéletben; sem a bűnösök az igazak
gyülekezetében.
6. Mert az Úr ismeri az igazak útját; az
istentelenek útja pedig elvész.
Náh. 1,7. Ján. 10,14. 2Tim. 2,19.

1.ZSOLTÁR


Bálint István János és Bálint Anita

Isten felkent papjai, szolgálói

Isten dicsőségére!

Jézus Szent Nevében!

Mind örökkön örökké!

Halleluja!

Ámen!

Jézus Él és Visszatér!

Jövel Jézus!

Jövel!

Ámen

.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 160
Tegnapi: 255
Heti: 1 423
Havi: 4 159
Össz.: 860 170

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 58. Isten rendelése, akarata és végzése, Isten Igéje 2009.02.03.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »