Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

A JÓ PÁSZTOR

http://www.youtube.com/watch?v=qVT2mQSiCok

dsc03603.jpg

dsc03598.jpg

NE FÉLJ, MERT ÉN VELED VAGYOK!
A SÍR ÜRES!
JÉZUS FELTÁMADT!
IGEN FELTÁMADT!
HOGY MI MINDANNYIAN EGYEK LEGYÜNK ŐBENNE!
HALLELUJA!
DICSŐSÉG ISTENNEK JÉZUS SZENT NEVÉBEN!
ÁMEN


2009. január 10.Szabó Ferenc (4 nappal ezelőtt, 08:22-kor)

Ez melyik szekta varázslója lehet....


Bálint Anita Trust (33 perccel ezelőtt)

- a_f_e_r_a:
Ez melyik szekta varázslója lehet....


Drága arc nélküli barátom!

Ez a kép Krisztus sírjában készült! Az egy Igaz Élő Isten Elsőszülöttjének a Szent Sírjában! Görögül láthatod a www.szeretet.hupont.hu weboldalunkon, hogy Jézus feltámadt! Érted is!
Szektázd nyugodtan Isten Egyetlen Egyházát, Jézus Krisztus Gyülekezeti Testét!
Ez a Te Mennyei Atyád Szent Gyermekének a feltámadási helye.
A képen pedig én vagyok!
Egy szent pap a Szent Krisztus Jézus Sírjában!
Dorgáljon meg Téged az Úr!
Jézus Nevében!
Mutasson neked utat!
Adjon neked szemeket a látásra, füleket a hallásra és a kőszíved helyett hússzívet a megértésre!
Voltál már valamelyik rokonod sírjában?
Téged is ennek a szektának a Teremtője teremtett.
Néztél már arctalanul tükörbe?

Aki győz, örökségül nyer min−
dent; és annak Istene leszek, és az
fiam lesz nékem. Róm. 8,17. 32. Zsid. 8,10.
8. A gyáváknak pedig és hitetlenek−
nek, és utálatosoknak és gyilkosoknak,
és paráznáknak és bűbájosoknak, és
bálványimádóknak és minden hazu−
goknak, azoknak része a tűzzel és kén−
kővel égő tóban lesz, ami a második
halál. Gal. 5,21. Ef. 5,5. 1Tim. 1,9. Zsid. 12,14.

Jelenések Könyve 21: 7-8.

Bálint István János
Isten szent papja, szent királya, új teremtmény

www.szeretet.hupont.hu

Ezek szerint te még a sátánhoz tartozol, mert attól különítette el Isten magát és ezért mondta:
Mind szentek legyetek, mert én szent vagyok! Szela. Állj meg és gondolkozz!
A szavaid által léptél tőrbe. Ki vagy te, hogy káromolod Istent!?
Ennek a szektának a vezetőjének köszönheted, hogy lélegzel és megélhetted tegnap a 34. születésnapodat!
Igen és Ámen!
Áldjon meg Téged az Úr hatalmasan!
Jézus nevében!

én


Bálint Anita Trust (10 perccel ezelőtt)

Szabó Ferencnek és a hozzá hasonlóknak!

30. Ha pedig a mezőnek füvét, amely
ma van, és holnap kemencébe vetik, így
ruházza az Isten; nem sokkal inkább−é
titeket, ti kicsinyhitűek?

33. Hanem keressétek először Is−
tennek országát, és az Ő igazságát;
és ezek mind megadatnak néktek.
1Kir. 3,13. Zsolt. 37,25. Róm. 8,32. 1Tim. 4,8.

Máté 6: 30, 33.

Ne káromold Istent!
Krisztus Jézus Érted halt meg és Érted támasztotta fel Isten!
Ha ez nem történt volna meg, akkor a sátán a ti jelenlegi e világi uratok és atyátok már réges-régen elpusztított volna minden embert ezen a földön.
Jézus mondta:

9. Én vagyok az ajtó: ha valaki én−
rajtam megy be, üdvözül és bejár és
kijár majd, és legelőt talál. Ef. 2,18.
10. A tolvaj nem egyébért jön, hanem
hogy lopjon és öljön és pusztítson; én
azért jöttem, hogy életük legyen, és
bővölködjenek. Csel. 10,38. 20,29. 2Kor. 4,4.
Ef. 6,12. 2Pét. 2,1. 1Ján. 3,8. 4,4.
11. Én vagyok a Jó Pásztor: a jó
pásztor életét adja a juhokért.Ésa. 40,11.
Ezék. 34,23. 37,24. Zsid. 13,20. 1Pét. 2,25.

János 10: 9-11.

www.szeretet.hupont.hu

Bálint István János
A Jó Pásztor tanítványa, szent papja és szent királya, üdvözült új teremtmény, Isten szent gyermeke és minden, amit az Ige mond rólam, mert hitben járok és nem látásban. Nyelveken imádkozom mindenkor értetek, az elveszett juhokért.
Isten dicsőségére hálákat adva a Mennyei Atyának, Abbának, az Atyának! Halleluja!
Jézus Szent Nevében!
Igen és Ámen.

dsc03601.jpg

HÁLAADÁS KRISZTUS JÉZUS ÜRES SÍRJÁBAN!
ISTEN HATALMAS MEGVÁLTÁSI TERVÉÉRT, AZ IGÉÉRT, MINDEN Ő TEREMTMÉNYÉÉRT, AMELYET VÉGREHAJTOTT A MI URUNKBAN KRISZTUS JÉZUSBAN, MIKOR FELTÁMASZTOTTA ŐT A HALÁLBÓL ÉS ÜLTETTE ŐT A TRÓNJÁRA!


2009. január 10.


24. Azért mondám néktek, hogy a ti
bűneitekben haltok meg: mert ha nem
hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok
a ti bűneitekben. Márk 16,16.

János 8:24.


36. Azért ha a Fiú megszabadít
titeket, valósággal szabadok lesztek.
Ésa. 49,24. Róm. 8,2.
2Kor. 3,17. Gal. 5,1. Jel. 1,5. 2,7. 10. 5,9.
37. Tudom, hogy Ábrahám magva
vagytok; de meg akartok engem ölni,
mert az én beszédemnek nincs helye
nálatok. rész 7,19. Gal. 3,7.
38. Én azt beszélem, amit az én
Atyámnál láttam; ti is azt cselekszitek
azért, amit a ti atyátoknál láttatok.
39. Felelének és mondának néki: A mi
atyánk Ábrahám. Monda nékik Jézus:
Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az
Ábrahám dolgait cselekednétek.

40. Ámde meg akartok engem ölni,
olyan embert, aki az igazságot beszél−
tem néktek, amelyet az Istentől hallot−
tam. Ábrahám ezt nem cselekedte.
41. Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek.
Mondának azért néki: Mi nem parázna−
ságból születtünk; egy atyánk van,
az Isten. Ésa. 63,16. 64,8. Mal. 1,6.
42. Monda azért nékik Jézus: Ha az
Isten volna a ti atyátok, szeretnétek
engem: mert én az Istentől származ−
tam és jöttem; mert nem is magam−
tól jöttem, hanem Ő küldött engem.
rész 1,14. 3,16. 16,27. 17,8.
Ésa. 63,16. Gal. 4,4. 1Ján. 4,19. 5,1.
43. Miért nem értitek az én beszé−
demet? Mert nem hallgatjátok az én
szómat. rész 7,17.
44. Ti az ördög atyától valók vagytok,
és a ti atyátok kívánságait akarjátok
teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől
fogva, és nem állott meg az igazságban,
mert nincs benne igazság. Mikor ha−
zugságot szól, a sajátjából szól; mert
hazug és hazugság atyja. 1Ján. 3,8. Júd. 1,6.
45. Mivelhogy pedig én igazságot szó−
lok, nem hisztek nékem. Mát. 13,38.

János 8: 36-45.

55. És nem ismeritek Őt: de én isme−
rem Őt; és ha azt mondom, hogy
nem ismerem Őt, hozzátok hasonlóvá,
hazuggá leszek: de ismerem Őt, és az
Ő beszédét megtartom. rész 7,28.

János 8:55.

road_to_the_cross_jekel.jpg

passion09.jpg

jesus_crucified.jpg

A JÓ PÁSZTOR ÉS JUHAI

JESUA HA MASSIAH

JÉZUS A MEGVÁLTÓ


24. Aki a mi bűneinket maga vitte
fel testében a fára, hogy a bűnöknek
meghalván, az igazságnak éljünk:
Akinek sebeivel gyógyultatok meg.
Ésa. 53,4. 5. Mát. 8,17. Gal. 3,13. Kol. 1,13. 14.

1 Péter 2:24.


A JÓ PÁSZTOR ÉS JUHAI

jesus_blessing_children.jpg

1 Bizony, bizony mondom néktek:
Aki nem az ajtón megy be a
juhok aklába, hanem máshonnan hág
be, tolvaj az és rabló. Ésa. 56,10. Jer. 23,21.
2. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok
pásztora az. Csel. 20,28.
3. Ennek az ajtónálló ajtót nyit; és a
juhok hallgatnak annak szavára; és a
maga juhait nevükön szólítja, és kive−
zeti őket. 1Kor. 16,9. 1Pét. 1,12.
4. És mikor kiereszti az ő juhait, előt−
tük megy; és a juhok követik őt, mert
ismerik az ő hangját.
5. Idegent pedig nem követnek, ha−
nem elfutnak attól: mert nem ismerik az
idegenek hangját. Gal. 1,6. Ef. 4,14. Kol. 2,8.
6. Ezt a példázatot mondá nékik
Jézus; de ők nem értették mi az, amit
szól vala nékik.
7. Újra monda azért nékik Jézus:
Bizony, bizony mondom néktek, hogy
én vagyok a juhoknak ajtaja. Zsid. 10,19.
8. Mindazok, akik előttem jöttek,
tolvajok és rablók: de nem hallgattak
rájuk a juhok. Jer. 23,1. 50,6. Csel. 5,36. 37.
9. Én vagyok az ajtó: ha valaki én−
rajtam megy be, üdvözül és bejár és
kijár majd, és legelőt talál. Ef. 2,18.
10. A tolvaj nem egyébért jön, hanem
hogy lopjon és öljön és pusztítson; én
azért jöttem, hogy életük legyen, és
bővölködjenek. Csel. 10,38. 20,29. 2Kor. 4,4.
Ef. 6,12. 2Pét. 2,1. 1Ján. 3,8. 4,4.
11. Én vagyok a Jó Pásztor: a jó
pásztor életét adja a juhokért.Ésa. 40,11.
Ezék. 34,23. 37,24. Zsid. 13,20. 1Pét. 2,25.
12. A béres pedig és aki nem pásztor,
akinek a juhok nem tulajdonai, látja a
farkast jönni, és elhagyja a juhokat, és
elfut: és a farkas elragadozza azokat,
és elszéleszti a juhokat. Zak. 11,16.
13. A béres pedig azért fut el, mert
béres és nincs gondja a juhokra.
14. Én vagyok a Jó Pásztor; és isme−
rem az enyéimet, és engem is ismernek
az enyéim, Fil. 3,10. 2Tim. 2,19. 1Ján. 5,20.
15. Amiként ismer engem az Atya,
és én is ismerem az Atyát; és élete−
met adom a juhokért.
rész 7,29. Ésa. 56,8. Ef. 2,14.
16. Más juhaim is vannak nékem,
amelyek nem ebből az akolból valók:
azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak
majd az én szómra; és lészen egy akol
és egy pásztor. Ef. 2,12–18.
17. Azért szeret engem az Atya,
mert én leteszem az én életemet,
hogy újra felvegyem azt. Ésa. 53,7.
Csel. 2,24. 2Kor. 5,15. Zsid. 2,9.
18. Senki sem veszi azt el éntőlem,
hanem én teszem le azt énmagamtól.
Van hatalmam letenni azt, és van
hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a
parancsolatot vettem az én Atyámtól.
rész 2,19. 5,26. 14,31. Csel. 2,24. 32.
19. Újra hasonlás lett a zsidók között
e beszédek miatt.
20. És sokan mondják vala közülük:
Ördög van benne és bolondozik, mit
hallgattok reá?
21. Mások mondának: Ezek nem
ördöngösnek beszédei. Vajon az ördög
megnyithatja−é a vakok szemeit?
22. Lőn pedig Jeruzsálemben a temp−
lomszentelés ünnepe: és tél volt;
23. És Jézus a templomban, a Sala−
mon tornácában jár vala. Csel. 3,11. 5,12.
24. Körülvevék azért Őt a zsidók, és
mondának néki: Meddig tartasz még bi−
zonytalanságban bennünket? Ha te
vagy a Krisztus, mondd meg nékünk
nyíltan!
25. Felele nékik Jézus: Megmondtam
néktek, és nem hiszitek: a cselekede−
tek, amelyeket én cselekszem az én
Atyám nevében, azok tesznek bizony−
ságot rólam.
26. De ti nem hisztek, mert ti nem
az én juhaim közül vagytok. Amint
megmondtam néktek: rész 8,47. 1Ján. 4,6.
27. Az én juhaim hallják az én
szómat, és én ismerem őket, és
követnek engem:
28. És én örök életet adok nékik;
és soha örökké el nem vesznek, és
senki ki nem ragadja őket az én
kezemből. Róm. 8,34−−39.
29. Az én Atyám, aki azokat adta
nékem, nagyobb mindeneknél; és
senki sem ragadhatja ki azokat az
én Atyámnak kezéből. rész 14,28. 17,2.
30. Én és az Atya egy vagyunk.
rész 1,1. 14. 17,11. 5Móz. 6,4.
Ef. 3,9. Kol. 1,15. 16. 1Tim. 3,16. 1Ján. 1,3.
31. Ismét köveket ragadának azért
a zsidók, hogy megkövezzék Őt.
32. Felele nékik Jézus: Sok jó dolgot
mutattam néktek az én Atyámtól; azok
közül melyik dologért köveztek meg
engem?
33. Felelének néki a zsidók, mondván:
Jó dologért nem kövezünk meg téged,
hanem káromlásért, tudniillik, hogy te
ember létedre Istenné teszed magadat.
34. Felele nékik Jézus: Nincs−é meg−
írva a ti törvényetekben: Én mon−
dám: Istenek vagytok? Zsolt. 8,4. 82,1. 6.
35. Ha azokat isteneknek mondá,
akikhez az Isten beszéde lőn, és az
Írás fel nem bontható, Zsolt. 8,4−−6.
36. Arról mondjátok−é ti, akit az
Atya megszentelt és elküldött e világ−
ra: Káromlást szólsz; mivelhogy azt
mondám: Az Isten Fia vagyok?!
rész 3,17. 5,36. 6,27. 8,42. 9,35. Luk. 1,35.
37. Ha az én Atyám dolgait nem
cselekszem, ne higgyetek nékem;
rész 10,25. 15,24.
38. Ha pedig azokat cselekszem,
ha nékem nem hisztek is, higgyetek
a cselekedeteknek: hogy megtudjá−
tok és elhiggyétek, hogy az Atya én−
bennem van, és én Őbenne vagyok.
39. Ismét meg akarták azért Őt fogni;
de kiméne a kezükből.
40. És újra elméne túl a Jordánon,
arra a helyre, ahol János először keresz−
telt; és ott marada. rész 1,28.
41. És sokan menének Őhozzá és
mondják vala: János nem tett ugyan
semmi csodát; de mindaz, amit János
Őfelőle mondott, igaz volt. rész 1,29. 11,45.
42. És sokan hittek ott Őbenne.

János 10.fejezet


14. Mert sokan vannak a hivatalosak,
de kevesen a választottak. rész 20,16.

Máté 22:14.


ÜDVÖZÜLJETEK!

A MI ATYÁNK FIA IMMÁNUEL, JÉZUS A KRISZTUS!

JESUA HA MASSIAH

JÉZUS A MEGVÁLTÓ


15. Aki gyűlöli az ő atyjafiát, mind
embergyilkos az; és tudjátok, hogy
egy embergyilkosnak sincs örök élete,
ami megmaradhatna őbenne. Gal. 5,21.

János I.levele 3:15.

heaven_puragtory_earth_hell.jpg

UGYE NEM AKARTOK POKOLRA JUTNI?

SEMMI BAJOTOK NEM LESZ ATTÓL, HA SZÍVBŐL ELMONDJÁTOK HANGOSAN AZ ÜDVÖSSÉG IMÁJÁT, CSAK EZEN MÚLIK AZ ÖRÖK ÉLETETEK!


23. Jézus pedig monda néki: Ha
hiheted azt, minden lehetséges a
hívőnek. 2Krón. 20,20. Ján. 11,40. Csel. 14,9.

Márk 9:23.

12. Mert nem test és vér ellen van
nékünk tusakodásunk, hanem a fejede−
lemségek ellen, a hatalmasságok ellen,
ez élet sötétségének világbírói ellen,
a gonoszság szellemei ellen, melyek a
magasságban vannak.
Róm. 8,38. Kol. 1,16. 2,15.

Efézus 6:12.


ISTEN DICSŐSÉGÉRE!

JÉZUS SZENT NEVÉBEN!

HALLELUJA!

IGEN ÉS ÁMEN.


Bálint István János

lelkipásztor

a legkisebb szolgáló


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 90
Tegnapi: 230
Heti: 1 583
Havi: 4 319
Össz.: 860 330

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 59. A Jó Pásztor 2009.02.04.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »