Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

IMA, HÁLAADÁS, DICSÉRET ÉS ÁLDÁS KRISZTUS SZERETETÉÉRT

s1030646.jpg

16. Mert úgy szerette Isten e világot,
hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy
valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.
Róm. 5,8. 8,32. 1Pét. 1,19. 1Ján. 4,9.

János 3:16.

19. És megismerjétek a Krisztus−
nak minden ismeretet felülhaladó
szeretetét, hogy ekképpen beteljesed−
jetek az Istennek egész teljességéig.
Ján. 1,16. Róm. 8,35. Kol. 1,19. 2,9. 1Ján. 3,16.

Efézus 3:19.

35. Kicsoda szakaszt el minket a
Krisztus szerelmétől? Nyomorúság,
vagy szorongattatás, vagy üldözés,
vagy éhség, vagy meztelenség, vagy
veszedelem, vagy fegyver−é? Jer. 31,3.

39. Sem magasság, sem mélység,
sem semmi más teremtmény nem
szakaszthat el minket az Istennek
szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk
Jézus Krisztusban. Ján. 10,28.

Róma 8: 35, 39.

14. Mert a Krisztusnak szerelme
szorongat minket, Róm. 5,5. Zsid. 6,10.

2 Korinthus 5: 14.

5. A reménység pedig nem szégye−
nít meg; mert az Istennek szerelme
kitöltetett a mi szívünkbe a Szent
Szellem által, aki adatott nékünk.
2Kor. 1,22. Gal. 4,6. Ef. 1,13. Fil. 1,20. Zsid. 6,18.

Róma 5:5.

9. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten
szeretete bennünk, hogy az Ő egyszü−
lött Fiát elküldte az Isten e világba,
hogy éljünk általa. Ésa. 9,6. Ján. 3,16. Róm. 5,8.
10. Nem abban van a szeretet,
hogy mi szerettük az Istent, hanem
hogy Ő szeretett minket, és elküldte
az Ő Fiát engesztelő áldozatul a
mi bűneinkért. Ján. 15,16. Tit. 3,4. 5.

János I.levele 4:9-10.

22. És mindeneket vetett az Ő lábai
alá, és Őt tette mindeneknek fölötte
a Gyülekezetnek fejévé,
Zsolt. 8,6. Mát. 28,18. 1Kor. 15,27. Zsid. 2,7.
23. Mely az Ő Teste, teljessége Őné−
ki, aki mindeneket betölt mindenek−
kel. Ján. 1,14. Róm. 12,5. 1Kor. 12,6. 12.

Efézus 1: 22-23.

ÁMEN.

s1030794.jpg

Bálint Anita és Bálint István János

egyek az Úrban, örökre felkent pásztorok


IMA, HÁLAADÁS, DICSÉRET ÉS ÁLDÁS KRISZTUS SZERETETÉÉRT

Drága Mennyei Atyám, Jézus Szent Nevében imádkozom Hozzád mindenkor és mindenhol hálát adok neked és dicsérlek Téged szüntelen a Te Igédért, a Te hatalmas megváltási tervedért, amelyet végrehajtottál a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, amikor feltámasztottad Őt a halálból a Te szerelmed által és ültetted Őt a Te trónodra, a Te jobbodra és vele együtt ültettél minket is, akik hiszünk az Ő nevében. Jézus Szent Nevében! Áldalak Téged minden teremtményedért és minden cselekedetedért. Igen és Ámen.

Köszönöm Neked, hogy Jézus a mi Örökkévaló Főpapunk Melkisédek rendje szerint és hogy a Te szereteted által, amelyet beteljesítettél Krisztusban üdvösségünk megvallása által, Krisztus Testéhez tartozom HIT által.

Köszönöm, hogy visszafogadtál, megszenteltél, megigazítottál és kegyelmedből megtartottál. Krisztus Szeretete kitöltetett az én szívembe a Te Élő Templomodba, a Te hatalmas Szent Szellemed által.

Köszönöm Neked Jézus Szent Nevét, hogy használhatom ezt a nevet és ez által a Te Egyházadhoz, Gyülekezetedhez, Krisztus Testéhez tartozhatok és a Te sátorod véd engem.

Köszönöm a Szent Vért és hálát adok Neked azért, hogy magamhoz vehettem Krisztus Testét, mely adatott értem s ihattam az Újszövetség Vérét, mely kiontatott értem a bűnös emberért!

Áldalak szüntelen, hogy a Te Szent Szellemed által Élő Víznek Folyamai folyhatnak mindenkor az én szívemből szeretetként minden teremtményed felé.

Ahogy Te megbocsájtottál nekem és bűneimről nem emlékezel meg, úgy megbocsájtottam én is mindenkinek és nem emlékezem meg az ő bűneikről.

Szeretetben élek mindenkivel, Krisztus Szeretetében élek mindenkivel. Krisztus Szeretete, Krisztus Szeretetének Egyházában a Te egyetlen Egyházadban és Gyülekezetedben Isten Egyházában Jézus Krisztus Gyülekezeti Testében pásztorkodom, amely a Mennyek Országában van bejegyezve örök időkre Isten dicsőségére.

Köszönöm és dicsérlek Téged szüntelen Jézus Szent Nevében, hogy hirdethetem az Egy Élő Igaz Isten Szent Evangéliumát minden embernek az interneten keresztül, hogy sokak által háláltassék meg a Te Szereteted. Igen és Ámen.


Jövendölés a Krisztus országáról

1. Miért dühösködnek a pogányok, és
gondolnak hiábavalóságot a népek?
Csel. 4,25–27.
2. A föld királyai felkerekednek és a feje−
delmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és
az Ő felkentje ellen, mondván:
Zsolt. 45,7. 105,15. Ján. 1,41.
3. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dob−
juk le magunkról köteleiket! Luk. 19,14.
4. Az egekben lakozó neveti, az Úr meg−
csúfolja őket. Zsolt. 11,4. 37,13.
5. Majd szól nékik haragjában, és meg−
rettenti őket gerjedelmében:
6. Én kentem ám fel az én királyomat a
Sionon, az én szent hegyemen!
7. Kihirdetem az Úr végzését: Az Úr
mondá nékem: Én fiam vagy Te; én ma
nemzettelek téged. Zsolt. 89,27.
Mát. 3,17. Ján. 1,18. Csel. 13,33. Zsid. 1,4. 5. 5,5.
8. Kérjed tőlem és odaadom néked
a pogányokat örökségül, és birtokodul
a föld határait.
Zsolt. 82,8. Dán. 7,13. 14. Ján. 17,4. 5.
9. Összetöröd őket vasvesszővel: széjjel−
zúzod őket, mint cserépedényt.
Zsolt. 89,23. 110,5. 6. Mát. 21,44. Jel. 12,5.
10. Azért, királyok, legyetek eszesek, és
okuljatok földnek bírái!
11. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és
örüljetek reszketéssel.
12. Csókoljátok a Fiút, hogy meg ne ha−
ragudjék és el ne vesszetek az úton, mert
hamar felgerjed az Ő haragja. Boldogok
mindazok, akik Őbenne bíznak!
Jer. 17,7. Ján. 5,22. 23.

2.ZSOLTÁR

s1030093.jpg

Bálint István János és Bálint Anita

szellemben egyek az Úrral a hármas kötelékben

Isten gyermekei, új teremtmények, Isten által örökre felkent pásztorok

11. És Ő adott némelyeket apos−
tolokul, némelyeket prófétákul, né−
melyeket evangélistákul, némelyeket
pedig pásztorokul és tanítókul:
rész 2,20. Róm. 12,5. 1Kor. 12,28.
12. Szolgálat munkájára tökéletesít−
ve a szenteket, a Krisztus Testének
építésére: 1Kor. 14,26. Kol. 1,24.
13. Míg eljutunk mindnyájan az
Isten Fiában való hitnek és az Ő
megismerésének egységére, érett
férfiúságra, a Krisztus teljességével
ékeskedő kornak mértékére, Kol. 2,2.
14. Hogy többé ne legyünk gyerme−
kek, akik mindenféle tanítás szelében
ide−oda hányódnak és sodródnak az
emberek álnokságától, tévútra csábító
ravaszságától, Csel. 20,29. 30. Zsid. 13,9.

Efézus 4: 11-14.

MI HITBEN JÁRUNK ÉS NEM LÁTÁSBAN!

Jutalom az Evangélium hirdetéséért

13. Nem tudjátok−é, hogy akik a szent
dolgokban munkálkodnak, a szent hely−
ből élnek, és akik az oltár körül for−
golódnak, az oltárral együtt veszik el
részüket? 4Móz. 18,8. 31. 5Móz. 18,2. 3.
14. Ekképpen rendelte az Úr is,
hogy akik az Evangéliumot hirdetik,
az Evangéliumból éljenek.
Mát. 10,9. 10. Luk. 10,7. Gal. 6,6. 1Tim. 5,17.
15. De én ezek közül eggyel sem él−
tem. Nem azért írtam azonban ezeket,
hogy velem is így történjék, mert jobb
nékem meghalnom, hogysem valaki
hiábavalóvá tegye az én dicsekedése−
met. Csel. 18,3. 20,33. 2Kor. 11,10. Fil. 1,20−−23.
16. Mert ha az Evangéliumot hirde−
tem, nem dicsekedhetem, mert szük−
ség kényszerít engem. Jaj ugyanis
nékem, ha az Evangéliumot nem hir−
detem. Csel. 9,15. Róm. 1,17. 4,2. 15,17.
17. Mert ha önként teszem ezt, jutal−
mat kapok; ha pedig nem önszántam−
ból, akkor sáfársággal bíztak meg.
Gal. 2,7. Ef. 3,2−−8. Fil. 1,17. Kol. 1,25. 1Thess. 2,4.
18. Micsoda tehát az én jutalmam?
Az, hogy amikor prédikálom az Evan−
géliumot, ingyenessé teszem a Krisztus
Evangéliumát, hogy ne éljek vissza a
hatalmammal az Evangélium hirdeté−
sénél. Mát. 10,7. 8. 2Kor. 11,7.
19. Mert én, noha mindenkivel szem−
ben szabad vagyok, magamat minden−
kinek szolgájává tettem, hogy a több−
séget megnyerjem. Gal. 5,13. 1Pét. 3,1.

1 Korinthus 9:13-19.

A HAMISSÁG BEFOGJA AZ Ő SZÁJÁT!

JÉZUS NEVÉBEN

6. Úgyhogy többé nem kettő, hanem
egy test. Amit azért az Isten egybeszer−
kesztett, ember el ne válassza. 1Kor. 7,2.

Máté 19:6.

17. Csak amint kinek−kinek adta az
Isten, amint kit−kit elhívott az Úr,
úgy járjon. És minden gyülekezetben
ekképpen rendelkezem. rész 12,11.

1 Korinthus 7: 17.

Ti  asszonyok  a  ti  saját  férjeteknek  engedelmesek  legyetek,  mint  az  Úrnak.  Mert  a  férj  feje  a  feleségének,  mint  a  Krisztus  is  feje  az  egyháznak,  és  ugyanő  megtartója  a  testnek.  De  miképpen  az  egyház  engedelmes  a  Krisztusnak,  azonképpen  az  asszonyok  is  engedelmesek  legyenek  férjöknek  mindenben.  Ti  férfiak,  szeressétek  a  ti  feleségeteket,  miképpen  a  Krisztus  is  szeretette  az  egyházat,  és  Önmagát  adta  azért;  Hogy  azt  megszentelje,  megtisztítván  a   víznek  feredőjével  az  Ige  által,  Hogy majd  Önmaga  elébe  állítsa  dicsőségben  az  egyházat,  úgy  hogy  azon  ne  legyen  szeplő,  vagy  sömörgözés,  vagy  valami  afféle;  hanem  hogy  legyen  szent  és  feddhetetlen.  Úgy  kell  a  férfiaknak  szeretni  az  ő  feleségöket,  mint  az  ő  tulajdon  testöket.  Aki  szereti  az  ő  feleségét,  önmagát  szereti.  Mert  soha  senki  az  ő  tulajdon  testét  nem  gyűlölte;  hanem  táplálgatja  és  ápolgatja  azt,  miképpen  az  Úr  is  az  egyházat;  mert  az  Ő  testének  tagjai  vagyunk,  az  Ő  testéből  és  az  Ő  csontjaiból  valók.  Annakokáért  elhagyja  az  ember  atyját  és  anyját,  és  ragaszkodik  az  ő  feleségéhez;  és  lesznek  ketten  egy  testté.  Felette  nagy  titok  ez:  de  én  a  Krisztusról  és  az  egyházról  szólok.


ABBA ATYÁNK! SZERETÜNK MINDENHATÓ, ÜDVÖZÍTŐ ISTENÜNK! MINDEN DICSŐSÉG, ÁLDÁS ÉS HÁLA A TIÉD MINDÖRÖKKÉ JÉZUS SZENT NEVÉBEN. ÁMEN.
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 91
Tegnapi: 230
Heti: 1 584
Havi: 4 320
Össz.: 860 331

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 61. Ima, Hálaadás, Dicséret és Áldás Krisztus Szeretetéért! 2009.02.06.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »