Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

Ezt a tanítást WAPPEL ISTVÁN küldte el nekünk, aki üdvözült és Szent Szellemmel betöltekezett testvérünk az Úrban Győrből.

Ajánlom mindenkinek az ő weblapját:

wapika.ganocafe.hu

sl271369.jpg

Drága Mennyei Atyám! Jézus Szent Nevében hálát adok Neked minden teremtményedért, a Te Igédért, a Te hatalmas megváltási tervedért, amelyet végrehajtottál a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, mikor feltámasztottad Őt a halálból és ültetted a Te jobbodra a Mennyekben a Te trónodra, és Vele együtt feltámasztottál minket is és ültettél minket is Krisztus Testében a Mennyekben.

Hálát adok Neked a Te Szent gyermekedért Wappel Istvánért, az Ő családjáért és barátaiért. A Te hatalmas áldásodat kiárasztom rá és mindazokra Krisztus Szeretetével, akik hitben járnak és nem látásban.

Hittel megvallom, hogy Wappel István közbenjáró imádságai által sokakat fogsz üdvösségre juttatni a Te dicsőségedre!

Áldalak és szeretlek Uram!

Minden dicsőség a Tiéd!

Jézus Szent Nevében!

Igen és Ámen.

Bálint Anita és Bálint István János

Krisztus Testében Szellemben egyek az Úrral

Halleluja Jézus!

http://videa.hu/videok/emberek-vlogok/uram-az-eletem-kezedbe-tettem-bekesseg-csalad-isten-ff4Nmwc3e0IhNIkL

 


KENNETH COPELAND:

  Úrrá tetted őt kezeid munkáin
Kenneth Copeland
Feb 3, 2009

6a00e54f0bd8738834010534bb771d970b-800wi.jpg

Kenneth  és Gloria Copeland

pásztorok és tanítók az Úr dicsőségére

Jézus Szent Nevében!

Igen és Ámen.


Kenneth Copeland:

Úrrá tetted őt kezeid munkáin

â��Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettélâ�� (Zsolt.8,7).

â��Maga Isten helyezte uralomra az embert. Nem avatkozik bele a földi dolgokba, amikor csak kedve tartja. Tiszteletben tartja azt az uralmat és hatalmat, amit nekünk adott. Ezért amíg az ember bérleti joga ezen a bolygón le nem jár, Isten korlátozza erejét a földön, és csak akkor lép közbe, amikor megkérik erre.â��

Hogyan is működik Isten szuverenitása?

Van egy kifejezés, amit számtalanszor hallottam az elmúlt évek alatt, és minden alkalommal egyre kevésbé szeretem. Nincs kétség felőle, hogy már te is hallottad.


Leggyakrabban olyankor halljuk, ha valami tragédia történik. Akkor szokták mondani - többnyire elnyújtott, vallásosan hangzó hangsúllyal - amikor úgy tűnik, a körülmények nem vágnak össze azzal, amit Isten ígért nekünk az Ő Igéjében.

A kifejezés a következő: â��Nos, testvérem, nem szabad elfelejtened, hogy Isten szuverén."

Bármilyen szellemien is hangzik ez a kijelentés, igazából nagyon zavar engem. Nem mintha nem hinném, hogy Isten szuverén. Természetesen az. A Webster szótár szerint a szuverén a következőket jelenti: â��minden más felett álló vagy felsőbb; legfelső/páratlan erőben, rangban vagy hatalomban.â�� Nem kérdéses, hogy Istenre mindez igaz.

Azonban túl gyakran, amikor az emberek Isten szuverenitására utalnak, igazából azt mondják: â��Soha nem tudhatod, mit fog tenni Isten. Végülis, Ő mindenható és teljesen független, tehát azt teszi, amit csak tenni akar.â�� A szuverenitás ilyen megközelítésével az a probléma, hogy minket minden felelősség alól mentesít. Végülis, ha Isten szuverén, Ő mindenképpen azt teszi amit akar, ezért mi akár mehetünk is TV-t nézni és elfeledkezhetünk az egészről, nem igaz?

Ez helytelen. Az Ige több mint 30 éves tanulmányozása és az evangélium hirdetése után rá kellett jönnöm, hogy ezen a földön Isten igen kevés dolgot - ha egyáltalán van ilyen - tesz az ember közreműködése nélkül. Habár a föld Istenhez tartozik- az Ő teremtése és Ő birtokolja, a Zsoltár 8:6 elmondja nekünk, hogy Isten az embert â��úrrá tette (Isten) kezeinek munkája felett.â��

Maga Isten helyezte uralomra az embert. Nem avatkozik bele a földi dolgokba, amikor csak kedve tartja. Tiszteletben tartja azt az uralmat és hatalmat, amit nekünk adott. Ezért amíg az ember bérleti joga ezen a bolygón le nem jár, Isten korlátozza erejét a földön, és csak akkor lép közbe, amikor megkérik erre.

Miután azok, akik általában megkérik Őt (a közbenjárók), többnyire igen csendes emberek, akik félrevonulva imádkoznak, sokszor úgy tűnhet, hogy Isten önkényesen cselekszik. A látszat ellenére azonban, a Biblia elejétől a végéig azt tanítja, hogy Isten kapcsolata az emberrel imádság és hit összeköttetés. Amikor látod Őt hatalmasan cselekedni, biztos lehetsz abban, hogy valahol valaki imádkozott és közbenjárt, hogy Ő színre léphessen.

Több mint külső szemlélők

Sokkal inkább mint valaha, most létfontosságú hogy ezt minden keresztény megértse. Az utolsó idők legutolsó napjaiban vagyunk. Isten dicsősége leghatalmasabb kiáradásának peremén vagyunk, amit a föld valaha is látott. Döbbenetes, természetfeletti dolgok vannak készülőben, pontosan úgy, ahogy a Biblia mondja.

Mégis, sok hívő egyszerűen csak hátradől, és szellemi szemlélőként figyeli ezeket az eseményeket. Úgy tűnik, azt hiszik, hogy Isten önhatalmúlag felborít néhány mennyei dicsőség kosarat, és széthinti a jeleket és csodákat a földön. De nem így fog történni.

Hogyan fog megtörténni? Az Apostolok Cselekedetei 2: 17-19 megmutatja nekünk:

â��És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Szellememből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Szellememből, és prófétálnak. És csodákat teszek az égben odafenn, és jeleket a földön idelennâ�Ś"


Ha újra elolvasod ennek a résznek a végét, figyelmen kívül hagyva a fordítók révén bekerült írásjeleket, észre fogsz venni egy isteni összefüggést, amit legtöbben elvétenek. Látni fogod, Isten azt mondja, hogy amikor az Ő szolgái és szolgálóleányai prófétálnak, amikor közbenjárásban és hitben kimondják az Ő szent akaratát és célját, az ő beszédükre válaszolva Isten jeleket és csodákat fog tenni.

Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy a dicsőségnek ez az utolsó kiáradása a teljességében eljöjjön, Isten valamennyi szolgájának és szolgálólányának a helyén kell lennie. Milyen helyen?

Az imádság helyén!

Néhányan mondhatják: â��Nos, Copeland testvér, most az idővégi eseményekről beszélünk, és én úgy hiszem, Isten egyszerűen előhozza ezeket egyedül is. Nincs szüksége a mi segítségünkre. Hiszen ezek a dolgok túlságosan fontosak ahhoz, hogy puszta emberekre bízza őket.â��

Volt idő, amikor én is ugyanígy gondoltam. Azonban néhány évvel ezelőtt Isten kiigazított engem. Akkoriban az ember hatalmát tanulmányoztam, és az Igében újra és újra láttam, hogyan előzték meg Isten népének imádságai Isten cselekvését a földön. Ennek ellenére továbbra is ragaszkodtam ahhoz a nézethez, hogy a legfontosabb munkáit Isten az embertől függetlenül végzi.

Egy nap, ahogy efelől imádkoztam, azt mondtam: â��Uram, Jézust mindenki mástól függetlenül hoztad a földre, ugye?â��

Nem, nem így volt - válaszolta.

â��Úgy érted, voltak emberek, akik közbenjártak Jézus megszületéséért?" - kérdeztem.

Igen.

Majd megmondta két ilyen ember nevét: Simon és Anna.

50 év imádság

Lukács 2. fejezetében találod az igei beszámolót erről a két közbenjáróról. Itt elmondja nekünk a Biblia, hogy amikor Jézus 8 napos volt, a szülei elvitték a templomba, hogy odaszenteljék az Úrnak és körülmetéljék az ábrahámi szövetségbe.

A zsidó nép számára ez a szertartás igen szentnek számított, a kellős közepén egy Simon nevű férfi mégis besétált és karjaiba vette a csecsemő Jézust. Senki nem szólt hozzá egy szót sem. Senki nem próbálta megállítani őt. Tehát egyértelmű, hogy mindenki jól ismerte őt a templomban, és igen szellemi embernek tartották.

Honnan tudta Simon, hogy pont abban az időben kell a templomba mennie? Valaki talán odament hozzá és elmondta, hogy Jézust épp most mutatják be az Úrnak? Nem, a Biblia azt mondja nekünk, hogy â��ő a Szellem indításából" ment a templomba (27. vers). Isten vezette őt oda.

Sőt mi több, bár akkor még maga Mária sem értette igazán, kicsoda is az ő gyermeke, Simon pontosan tudta és így prófétált felőle: â��Mostan bocsátod el, Uram a Te szolgádat, a Te beszéded szerint békességben; Mert látták az én szemeim a Te üdvösségedet, amelyet készítettél minden népeknek szeme láttára; Világosságul a pogányok megvilágosítására, és a Te népednek, az Izraelnek dicsőségére" (29-32. versek).

Simon tudta, hogy kicsoda Jézus, mivel közbenjárt érte; kérte Istent, hogy küldje el a Megváltót. Olyan buzgón és olyan régóta imádkozott, hogy Isten megígérte neki, hogy â��addig halált nem lát, amíg meg nem látja az Úrnak Krisztusátâ�� (26. vers).

Már az is elég döbbenetes, hogy Simon felismerte Jézust, mint Izrael Megváltóját, de szavaiból kitűnik, hogy még ennél is többet tudott. Olvasd el újra amit Simon mondott és látni fogod, hogy ő tudta, hogy Jézus üdvösséget fog hozni a pogányoknak - azt a tényt, amit a gyülekezet többi része nem értett meg addig, amíg 10 évvel Pünkösd napja után Péter el nem ment Kornélius házához!

Miért volt Simon ilyen bölcs? Közbenjáró volt. A közbenjárók tudnak olyan dolgokat, amiket mások nem. Isten szent titkokat és rejtélyeket árul el nekik. Belső információkkal látja el őket.

Aznap, miután Simon befejezte a prófétálást Jézus felett, besétált egy Anna nevű, apró, 84 éves özvegyasszony. Simonnal ellentétben ezt az asszonyt nem kellett a Szellemnek a templomba vezetnie - ő már ott volt. A Bibliából megtudjuk, hogy ő tulajdonképpen â��nem távozott el a templomból, hanem böjtölésekkel és könyörgésekkel szolgált éjjel és nappal" (37. vers).

Nem is csupán egy vagy két hetet töltött ott. A templomban tartózkodott azóta, hogy a férje meghalt. Mivel csak hét éven keresztül volt házas, és történelmi feljegyzésekből tudjuk, hogy a zsidó nők 16 éves kor körül mentek férjhez, kiszámolhatjuk, hogy valószínűleg már több mint 50 éve imádkozott ott a templomban.

Ezt nevezem elkötelezettségnek!

A Lukács 2:38 azt mondja, hogy Anna â��abban a pillanatban bejött és hasonlóképpen hálákat adott az Úrnak (KJV), és szólt Őfelőle mindeneknek, akik Jeruzsálemben a megváltást várták". Nem volt szüksége rá, hogy valaki elmondja neki, kicsoda Jézus. Tudta abban a pillanatban, amikor meglátta Őt, mert - akárcsak Simon - ő is sok éven át imádkozott Istenhez, hogy küldje el Őt.

Gondolj csak bele - habár Isten a világegyetem Mindenható, Legfelsőbbrendű Teremtője, nem önkényesen küldte el Jézust a földre. Az emberrel együttműködve tette. Az Ő népének hittel teljes szavaira és imádságaira adott válaszként tette.

A Máté 18:19 azt mondja: â��ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám." Simon és Anna - akár tudtak róla, akár nem - egyetértésben imádkoztak. Mindketten közbenjártak, kérték Istent, hogy küldje el az Ő Megváltóját, és Isten megválaszolta az imájukat.

Kapcsolódj be a programba!

Mit jelent ez ma a számunkra? Azt jelenti, hogy ha látni akarjuk a dicsőség utolsó kiáradásának ezt a teljességét, akkor be kell kapcsolódnunk a programba, ahogy Anna is tette. Le kell térdelnünk és el kell kezdenünk imádkozni érte. El kell kezdenünk kimondani Isten Igéjét és erre az utolsó órára vonatkozó akaratát próféciában és közbenjárásban, hogy Ő jeleket és csodákat tehessen.

Látjátok, vannak bizonyos dolgok, amik soha nem fognak megtörténni a földön, hacsak valaki ki nem mondja őket. Ha végigolvasod a Bibliát, fel fogod fedezni, hogy bizonyos eseményeket a prófétáknak előre meg kellett jelenteniük, mielőtt Isten véghez vihette volna őket.

Most nem azt akarom mondani, hogy ha nem imádkozol, Jézus nem fog visszajönni. Jézus eljön az Ő népéért - és hamarosan el fog jönni. A világban annyi bűn van már, amennyit csak elbír, és közel van ahhoz, hogy darabokra hulljon. Az egész teremtés ennek nyomása alatt fohászkodik és nyög. Isten le fogja zárni ezt a korszakot, ahogy az Ő Igéjében ezt megígérte - nem számít mit teszel te vagy én. Valahol találni fog egy Simont és egy Annát, hogy elvégezze a feladatot.

Azonban ha mi hívők mindannyian imádkozunk, nemcsak néhányan, Ő megnöveli a dicsőség kiáradását, amely az Ő visszatérését kíséri majd. Ha egy szívvel felkiáltunk Istenhez, ahogy a korai gyülekezet tette az Apostolok Cselekedetei 4-ben, akkor Isten ereje meg fogja rengetni ezt a földet.

Isten nem tud tétlenül ülni, amikor az Ő népének kiáltását hallja!

Az a probléma, hogy Isten népének nagy részét túlságosan lefoglalják az egyéb dolgok, és nem szánnak időt arra, hogy közbenjárjanak és felkiáltsanak Hozzá. Nem tulajdonítanak jelentőséget az imádkozásnak. Sokan annyira elfoglaltak, ahogy Istennek â��dolgoznak", hogy azt hiszik, nincs szükségük arra, hogy imádkozzanak.

De legvégül ki fog derülni, hogy a szolgálatok valamennyi sikere mögött a közbenjárók állnak. Egy nap a mennyben, amikor majd a jutalmakat osztják, Nagy testvér ott fog ülni az első sorban, várván az arany trófeát, mivel ő indította az első gyülekezetet az országában. Odahajol majd a mellette ülőhöz, és azt mondja: â��Igen, ámen. 47 évig pásztoroltam azt a gyülekezetet. 2000 embert vezettem az Úrhoz és ezren keresztelkedtek meg a Szent Szellemben 1919-ben. Mindent el fogok mesélni erről, amint megkaptam a trófeámat."
Ám amikor az Úr elkezdi átadni a jutalmat, ahelyett hogy Nagy testvér nevét szólítaná, azt fogja mondani: â��Hol van Kovács testvérnő?" Majd leküld egy angyalt a hétmilliomodik sorba hogy Kovács tesvérnőt előrehozza.

Amikor az asszony odaér, az Úr a kezébe helyezi a jutalmat és azt mondja: â��Kovács testvérnő, ezt szeretném neked adni annak a 25 évnek az elismeréseként, amikor közbenjártál és arcra borultál Előttem. A te imáid által elhívtam Nagy testvért, hogy elkezdje az első gyülekezetet az országodban. Az imáid miatt több ezer ember nyert üdvösséget és töltekezett be Szent Szellemmel abban a gyülekezetben."

Ezután az első sorhoz fordul és azt mondja: â��Nagy testvér, azzal jutalmazlak, hogy viheted Kovács testvérnő trófeáját helyette."

Megfelelő helyen megfelelő időben

Megmondhatom, én kiknek a trófeáit fogom hordozni, amikor eljön az idő. Egyik az édesanyámé lesz, a másik pedig egy kis asszonyé, aki mindig együtt imádkozott vele. Ez az asszony mindig bement a szobámba és elvette a párnát az ágyamról. Utána magával vitte, ahogy az emeleten sétálgatott és közbenjárt értem, a párnámon hagyva könnyeit. Biztosan tudom, hogy Isten ezért nem hagyott engem magamra az ágyamban éjszakánként.

Ennek a két asszonynak köszönhető, hogy üdvösséget nyertem és ma az evangéliumot prédikálom. Semmi elismerés nem jár nekem ezért.

Kapok némi elismerést azokért az időkért, amikor én is közbenjártam és Istenhez kiáltottam valaki más érdekében. De nem a jutalmak miatt mondod el azokat az imákat. Azért imádkozod el őket, mert szolgatársa vagy Annak, aki a Vérét adta érted. A szeretet miatt imádkozol.

Ez az egyetlen elég erős motiváció, mivel a közbenjáró feladata a legnehezebb feladat Isten Királyságában. A közbenjáró cipeli mindennek a szellemi terhét, ami Krisztus Testében zajlik, és ez a létező leghálátlanabb szolgálat.

Amikor prédikátorok alkalmakat tartanak, ahol emberek üdvösséget nyernek, a legtöbb ember azt gondolja, a mi erőfeszítéseink hozták az embereket az Úrhoz. De mi nem tettünk mást, mint prédikáltuk azt az üzenetet, amit Istentől kaptunk. Az elveszettek üdvösségre vezetéséhez szükséges kenet a közbenjárók imádsága által jött elő.

Az ébredéseket nem a jó prédikáció hozza elő. Az ébredést az imádság hozza elő. Péter nagyszerű prédikációja Pünkösd Napján nem azért született, mert Péter olyan remek ember lett volna. Azért született, mert az emberek sok napon át imádkoztak egységben. Körülbelül 120-an imádkoztak, amíg Isten Szelleme a színre nem tört.

Azok az emberek imádkozták le a Szent Szellem első hatalmas kiáradását. Amikor Ő eljött, mit gondolsz, hol nyilvánította ki Magát legelőször? Azon a helyen, ahol imádkoztak.

Isten nem változott meg. Napjainkban is ugyanazt teszi, mint amit az Apostolok Cselekedetei 2. fejezetében. De most még erőteljesebben és dicsőségesebben mozdul, mint akkor.

Éhezik a szíved arra, hogy megtapasztalja ezt az idővégi kiáradást? Szeretnéd első kézből látni a természetfeletti dolgokat és csodákat, amiket véghez fog vinni az utolsó időkben? Akkor kerülj az imádság helyére! Legyél közbenjáró, nyisd meg magad Isten Szellemének az imádságban és mondd ki az Ő akaratát.

Ha ezt megteszed, nem kell majd beérned másodkézből származó beszámolókkal Isten dicsőségéről. Nem kell majd azt mondanod: â��Bárcsak ott lettem volna!"

Akárcsak Simon és Anna, a megfelelő helyen leszel, a megfelelő időben. Belső információkkal fogsz rendelkezni, mert nem csak külső szemlélő leszel. Segíteni fogod előhozni az Úr dicsőséges visszatérését!

Kenneth Copeland

Kenneth Copeland Ministries

www.kcm.org

PÁL APOSTOLNAK TIMÓTHEUSHOZ ÍRT ELSŐ LEVELE

Óvás a hamis tanítóktól

1 Pál, Jézus Krisztus apostola a mi
üdvözítő Istenünknek, és Jézus
Krisztusnak, a mi reménységünknek
rendelése szerint,
Gal. 1,1. Kol. 1,27. Tit. 1,3. 2,10. 3,4.
2. Timótheusnak, az én igaz fiamnak a
hitben: Kegyelem, irgalom és békesség
Istentől, a mi Atyánktól, és Krisztus Jé−
zustól, a mi Urunktól. Csel. 16,1−−3.
3. Amiképpen Macedóniába mene−
telemkor kértelek téged, hogy maradj
Efézusban, hogy figyelmeztess egye−
seket, ne tanítsanak másképp,
Csel. 16,1. 20,1.
4. Se mesékkel, se végnélküli nemzet−
ségtáblázatokkal ne foglalkozzanak,
amelyek inkább versengéseket támasz−
tanak, mint Istenben való épülést a hit
által. 1Kor. 4,17. Gal. 1,6. 7.
5. A parancsolatnak vége pedig a
tiszta szívből, jó lelkiismeretből és
igaz hitből való szeretet:
Róm. 13,8. Gal. 5,14.
6. Melyektől némelyek eltévelyedtek
és üres fecsegésre hajlottak: 2Tim. 2,22.
7. Kik törvénytanítók akarnak lenni,
holott nem értik, sem amiket beszél−
nek, sem amiket erősítgetnek.
8. Tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha
valaki törvényszerűen él vele, Róm. 7,12.
9. Tudván azt, hogy a törvény nem az
igazért van, hanem a törvényszegőkért
és engedetlenekért, az istentelenekért
és bűnösökért, a latrokért és fertelme−
sekért, az atya− és anyagyilkosokért,
embergyilkosokért. Gal. 3,19. Jel. 21,8.
10. Paráznákért, férfifertőztetőkért,
emberrablókért, hazugokért, hamisan
esküvőkért, és ha van még valami, ami
az egészséges tanítással ellenkezik,
11. A boldog Isten dicsőségének Evan−
géliuma szerint, mely reám bízatott.
12. És hálát adok annak, aki engem
megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi
Urunknak, hogy engem hűnek ítélt,
rendelvén a szolgálatra,
1Kor. 7,25. 2Kor. 3,5. 6. 4,1. Kol. 1,25.
13. Ki előbb istenkáromló, üldöző
és erőszakoskodó voltam: de könyörült
rajtam, mert tudatlanul cselekedtem
hitetlenségben; Csel 8,3. 9,1. 1Kor. 15,9.
14. Szerfelett megsokasodott pedig
a mi Urunknak kegyelme a Krisztus
Jézusban való hittel és szeretettel.
Luk. 7,47. Fil. 3,6.
15. Igaz beszéd ez és teljes elfo−
gadásra méltó, hogy Krisztus Jézus
azért jött e világra, hogy üdvözítse a
bűnösöket, akik közül első vagyok
én. Mát. 9,13. Luk. 19,10. Róm. 5,8. 1Ján. 3,5.
16. De azért könyörült rajtam, hogy
Jézus Krisztus bennem mutassa
meg legelőbb a teljes hosszútűrését,
példa gyanánt azoknak, akik majd
hisznek Őbenne az örök életre.
17. Az örökkévaló királynak pedig,
a halhatatlan, láthatatlan, egyedül
bölcs Istennek tisztesség és dicsőség
örökkön örökké! Ámen. Róm. 1,23.
18. Ezt a parancsolatot adom néked,
fiam Timótheus, a rólad szóló korábbi
próféciák szerint, hogy harcold meg
ama nemes harcot, Csel. 16,1. 2Tim. 4,7.
19. Tartsd meg a hitet és a jó lelki−
ismeretet, melyet némelyek elvetvén, a
hit dolgában hajótörést szenvedtek;
20. Akik közül való Himenéus és Ale−
xander, akiket átadtam a sátánnak,
hogy megtanulják, hogy ne káromolják
az Istent. Mát. 18,17. 1Kor. 5,5. 2Tim. 4,14.

Buzdítás imára

1.Buzdítalak azért, hogy mindenek
előtt tartassanak könyörgések,
imádságok, közbenjárások, hálaadások
minden emberért, Jer. 29,7.
2. Királyokért és minden hatalomban
lévőkért, hogy csendes és nyugodal−
mas életet élhessünk, teljes istenféle−
lemmel és tisztességgel. Róm. 13,1.
3. Mert ez jó és kedves dolog a mi
üdvözítő Istenünk előtt, Róm. 12,2.
Isten akarata,
hogy minden ember üdvözüljön
4. Aki azt akarja, hogy minden em−
ber üdvözüljön és az igazság ismere−
tére eljusson. Ésa. 55,1. Ezék. 18,23. 2Pét. 3,9.
5. Mert egy az Isten, egy a közben−
járó is Isten és emberek között, az
ember Krisztus Jézus,
Gal. 3,19. 20. Zsid. 9,15.
6. Aki adta Önmagát váltságul
mindenekért, mint tanúbizonyság a
maga idejében, Ésa. 53,12. Gal. 4,4.
7. Ami végett rendeltettem én hirdető−
vé és apostollá, pogányok tanítójává hit−
ben és igazságban; igazságot szólok a
Krisztusban, nem hazudok. Csel. 9,15.
8. Akarom azért, hogy imádkozzanak
a férfiak minden helyen, tiszta kezeket
emelvén föl harag és versengés nélkül.
Ján. 4,21.

Mi ékesíti az asszonyokat

9. Hasonlatosképpen az asszonyok
tisztességes öltözetben, szemérmetes−
séggel és mértékletességgel ékesítsék
magukat; nem hajfonatokkal és arany−
nyal vagy gyöngyökkel, vagy drága
öltözékkel, Zsolt. 103,4. 5.
10. Hanem, amint illik az istenfélelmet
valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel.
11. Az asszony csendességben tanul−
jon, teljes alárendeltségben.
12. A tanítást pedig nem engedem
meg az asszonynak, sem hogy a férfin
uralkodjék, hanem legyen csendesség−
ben. Jóel 2,28. Gal. 3,28.
13. Mert Ádám teremtetett elsőnek,
azután Éva. 1Móz. 2,7. 22.
14. És nem Ádám csalattatott meg, ha−
nem az asszony megcsalattatván, bűn−
be esett: 1Móz. 3,1−−6.
15. Mindazáltal megtartatik a gyer−
mekszüléskor, ha megmaradnak a hit−
ben és a szeretetben és a szentségben
józansággal. Ésa. 7,14. 9,6. Zsid. 12,14.

Az egyház elöljáróiról

3 Igaz ez a beszéd: Ha valaki a püs−
pöki hivatalra törekszik, nemes
munkára vágyik. Csel. 20,28.
2. Szükséges annakokáért, hogy a
püspök feddhetetlen legyen, egyfelesé−
gű férfiú, józan, mértékletes, illedelmes,
vendégszerető, a tanításra alkalmas;
3. Nem borozó, nem verekedő, nem
rút nyereségre vágyó; hanem szelíd, ver−
sengéstől mentes, nem pénzsóvárgó;
4. Ki a maga házát jól igazgatja, gyer−
mekeit engedelmességben tartja, teljes
tisztességben; Józs. 24,15.
5. Mert ha valaki az ő tulajdon házát
nem tudja igazgatni, mimódon visel
gondot az Isten egyházára?
6. Ne legyen új hívő, nehogy felfuval−
kodván, az ördög kárhozatába essék.
7. Szükséges pedig, hogy jó bizony−
sága is legyen a kívülvalóktól; nehogy
gyalázatba és az ördög tőrébe essék.
8. Hasonlóképpen a diakónusok tisz−
tességesek legyenek, ne kétfelé beszé−
lők, ne sok borivásba merülők, ne ha−
szonlesők; Ezék. 44,21. Csel. 6,3.
9. Hanem olyanok, akiknél megvan a
hit titka tiszta lelkiismerettel.
10. És ezek is először megpróbáltas−
sanak, azután szolgáljanak, ha feddhe−
tetlenek.
11. Feleségeik hasonlóképpen tisztes−
ségesek, nem patvarkodók, józanok,
mindenben hűek legyenek.
12. A diakónusok egyfeleségű férfiak
legyenek, akik gyermekeiket és tulaj−
don házaikat jól igazgatják.
13. Mert akik jól szolgálnak, szép tisz−
tességet szereznek maguknak, és sok
bizodalmat a Jézus Krisztusban való hit−
ben. Mát. 25,21. Gal. 6,1. 2.
Az istenfélelem titka a Krisztusban
14. Ezeket írom néked, remélvén,
hogy nemsokára hozzád megyek;
15. De ha késnék; hogy tudd meg,
mimódon kell forgolódnod az Isten
házában, mely az élő Istennek egyhá−
za, az igazságnak oszlopa és erőssé−
ge. Róm. 4,1. 1Pét. 1,12. 3,18. 1Ján. 5,6.
16. És minden ellentmondás nélkül
nagy az istenfélelem eme titka: Isten
megjelent testben, megigazíttatott
Szellemben, meglátták az angyalok,
hirdették a pogányok közt, hittek
Őbenne a világon, felvitetett dicső−
ségben. Mát. 3,16. Ján. 1,1. 14. Csel. 2,24. 26,23.
Róm. 1,4. 2Kor. 5,21. 23. 1Pét. 1,20. 1Ján. 1,2. 3,5.


ÁMEN


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 127
Tegnapi: 184
Heti: 127
Havi: 3 971
Össz.: 872 106

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 62. Úrrá tetted Őt kezeid munkáin 2009.02.07.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »