Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

ISTEN HATALMA

as_i_have_love_you.jpg

35. Kicsoda szakaszt el minket a
Krisztus szerelmétől? Nyomorúság,
vagy szorongattatás, vagy üldözés,
vagy éhség, vagy meztelenség, vagy
veszedelem, vagy fegyver−é? Jer. 31,3.
36. Amint meg van írva: Teéretted
gyilkoltatunk minden napon, olybá te−
kintenek, mint vágó juhokat. Zsolt. 44,22.
37. De mindezekben több, mint
győztesek vagyunk Őáltala, aki min−
ket szeretett,
Zsid. 7,25. 1Ján. 2,1. 2.
38. Mert meg vagyok győződve, hogy
sem halál, sem élet, sem angyalok, sem
fejedelemségek, sem hatalmasságok,
sem jelenvalók, sem következendők,
39. Sem magasság, sem mélység,
sem semmi más teremtmény nem
szakaszthat el minket az Istennek
szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk
Jézus Krisztusban.
Ján. 10,28.

Róma 8: 35-39.

Halleluja Jézus!

Ámen.


34. Új parancsolatot adok néktek,
hogy egymást szeressétek; amint én
szerettelek titeket, úgy szeressétek ti
is egymást.
3Móz. 19,18. Ef. 5,2. 1Thess. 5,9.
Jak. 2,8. 1Pét. 1,22. 1Ján. 2,7. 3,11. 4,21.
35. Erről ismeri meg mindenki, hogy
az én tanítványaim vagytok, ha egymást
szeretni fogjátok. 1Ján. 3,14.

János 13:34-35.

A hit általi megigazulás gyümölcsei


1.Megigazulván azért hit által,
békességünk van Istennel, a mi
Urunk Jézus Krisztus által,
Ésa. 32,17.
Ján. 3,16−−18. 5,24. Gal. 2,16. Ef. 2,14. Kol. 1,20.
2. Aki által van a menetelünk is hit−
ben ahhoz a kegyelemhez, amelyben
állunk; és dicsekedünk az Isten di−
csőségének reménységében.
Zsid. 10,19.
3. Nemcsak pedig, hanem dicseke−
dünk a nyomorúságokban is, tudván,
hogy a nyomorúság kitartást eredmé−
nyez, Mát. 5,11. 2Kor. 4,17. Fil. 1,29. 2,17.
4. A kitartás pedig kipróbáltságot,
a kipróbáltság pedig reménységet,
5. A reménység pedig nem szégye−
nít meg; mert az Istennek szerelme
kitöltetett a mi szívünkbe a Szent
Szellem által, aki adatott nékünk.

2Kor. 1,22. Gal. 4,6. Ef. 1,13. Fil. 1,20. Zsid. 6,18.
6. Mert Krisztus, mikor még erőtle−
nek voltunk, a maga idejében meghalt
az istentelenekért. Gal. 4,4. 5. 1Tim. 1,9.
7. Bizonyára igazért is alig hal meg
valaki; ám a jóért talán csak meg merne
halni valaki. 1Sám. 18,3. 27. Csel. 11,24.
8. Az Isten pedig a hozzánk való
szerelmét abban mutatta meg, hogy
mikor még bűnösök voltunk, Krisz−
tus érettünk meghalt.
Ján. 15,13. 1Pét. 3,18.
9. Minekutána azért most megigazul−
tunk az Ő vére által, sokkal inkább
megmenekülünk a haragtól Őáltala.

Csel. 20,28. Kol. 1,14. Zsid. 9,14. 1Ján. 1,7. Jel. 1,5.
10. Mert ha, mikor ellenségei vol−
tunk, megbékéltünk Istennel az Ő
Fiának halála által, sokkal inkább
megtartatunk az Ő élete által, miután
megbékéltünk vele.
2Kor. 5,18. 19. Gal. 1,4.
Ef. 2,16. 1Tim. 2,6. Zsid. 2,17. 1Pét. 3,18.
11. Nemcsak pedig, hanem dicseke−
dünk is az Istenben a mi Urunk Jézus
Krisztus által, aki által most a megbéké−
lést nyertük. Gal. 4,9. 5,22. Fil. 3,3. 4,4.
12. Annakokáért, miképpen egy em−
ber által jött be a világra a bűn és a
bűn által a halál, és ekképpen a halál
minden emberre elhatott, mivelhogy
mindenek vétkeztek az egy által;
1Kor. 15,21. 1Ján. 1,8−−10. Jak. 1,15. 3,2. Jel. 20,14. 15.
13. Mert a törvényig volt bűn a vilá−
gon; a bűn azonban nem számíttatik
be, ha nincs törvény
. 2Kor. 5,19. 1Ján. 3,4.
14. A halál azonban Ádámtól Mózesig
azokon is uralkodott, akik nem az
Ádám esetéhez hasonlóan vétkeztek,
aki az Eljövendőnek előképe. 1Kor. 15,56.
15. De a kegyelmi ajándék nem úgy
van, mint a bűneset; mert ha amaz
egynek bűne miatt sokan haltak meg,
az Isten kegyelme és a kegyelemből
való ajándék, mely az egy ember Jé−
zus Krisztus által van, sokkal inkább
kiáradt sokakra
. Ésa. 53,11. Mát. 20,28.
16. És az ajándék sem úgy van, mint
az egy vétkező által; mert az ítélet egy
által juttat kárhozatra, a kegyelemből
való ajándék pedig sok bűnből vezet
megigazulásra.
Csel. 13,38. 39. 1Kor. 6,11.
17. Mert ha az egynek bűnesete
miatt uralkodott a halál az egy által;
sokkal inkább uralkodnak az életben
az egy Jézus Krisztus által azok, akik
a kegyelem bővölködésében és a meg−
igazulás ajándékában részesültek.

18. Bizonyára azért, miképpen egy−
nek bűnesete által minden emberre el−
hatott a kárhozat: azonképpen egynek
megigazító munkája által minden
emberre elhatott az életet adó meg−
igazulás.
Ján. 12,32. Fil. 3,9. Zsid. 2,9. 10,14.
19. Mert miképpen egy embernek
engedetlensége által sokan bűnösökké
lettek, azonképpen egynek engedel−
messége által sokan igazakká lettek.
20. A törvény pedig bejött, hogy a bűn
megsokasodjék; de ahol megsokaso−
dik a bűn, ott a kegyelem sokkal
inkább bővölködik:
Ján. 15,22. Gal. 3,19.
21. Hogy miképpen uralkodott a bűn
a halálra, azonképpen a kegyelem is
uralkodjék a megigazulás által az
örök életre a mi Urunk Jézus Krisz−
tus által.
1Tim. 1,14. Zsid. 4,16. 1Pét. 5,10.

Pál levele a Rómabeliekhez 5.fejezet

cross_-_1.jpg

26. Hasonlatosképpen pedig a Szel−
lem is segítségünkre van a mi erőtlen−
ségünkben. Mert azt, amit kérnünk
kell, amint kellene, nem tudjuk; de
maga a Szellem esedezik miérettünk
kimondhatatlan fohászkodásokkal.

2Kor. 12,5−−10. Gal. 4,19. Ef. 6,18. Zsid. 4,16. 7,25.
27. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tud−
ja, mi a Szellem gondolata, mert Isten
szerint esedezik a szentekért. 1Ján. 5,14.
28. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik
Istent szeretik, minden javukra van,
mint akik az Ő végzése szerint hi−
vatalosak.
Csel. 13,48. Gal. 1,15. 2Thess. 2,13.
29. Mert akiket eleve ismert, eleve
el is rendelte, hogy azok az Ő Fia
ábrázatához hasonlatosak legyenek,
hogy Ő legyen az elsőszülött sok
atyafi között.
Kol. 1,18. Jak. 1,18. 1Pét. 1,23.
30. Akiket pedig eleve elrendelt, azo−
kat el is hívta; és akiket elhívott, azo−
kat meg is igazította; akiket pedig
megigazított, azokat meg is dicsőítette.

Ján. 17,22. 1Kor. 1,2. 9. Zsid. 9,15. 1Pét. 2,9. 5,10.
31. Mit mondunk azért ezekre? Ha az
Isten velünk, kicsoda ellenünk?

32. Aki az Ő tulajdon Fiának nem
kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért
odaadta, mi módon ne ajándékozna
Vele együtt mindent minékünk?

33. Kicsoda vádolja az Isten válasz−
tottait? Isten az, aki megigazít;
Ésa. 50,8.
34. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisz−
tus az, aki meghalt, sőt aki fel is tá−
madott, aki az Isten jobbján van, aki
esedezik is érettünk:
Zsid. 1,3. 7,25.

Róma 8: 26-34.


20. Krisztussal együtt megfeszíttet−
tem. Élek pedig többé nem én, ha−
nem él bennem a Krisztus; amely
életet pedig most testben élek, az
Isten Fiában való hitben élem, aki
szeretett engem és Önmagát adta
értem.
Róm. 6,5. Ef. 2,5. 3,17. Kol. 1,27. 2,13.

Galata 2:20.


6. Azért, amiképpen vettétek a
Krisztus Jézust, az Urat, akképpen
járjatok Őbenne,
Róm. 10,17. 14,23. Gal. 3,28.
7. Gyökerezzetek meg és épüljetek
tovább Őbenne, erősödjetek meg a
hitben, amiképpen arról tanítást
kaptatok, a hálaadástok pedig bősé−
ges legyen.
Ef. 2,21. 3,17. 2Tim. 2,15. 3,16.
8. Vigyázzatok, hogy senki félre ne
vezessen titeket, a bölcselkedés és üres
csalás által, mely emberek rendelése
szerint, a világ elemei szerint, és nem
a Krisztus szerint való: Gal. 4,3. 9. Zsid. 13,9.
9. Mert Őbenne lakozik az Isten−
ségnek egész teljessége testileg,

rész 1,19. Ján. 1,14. Csel. 17,29. 1Tim. 3,16.
10. És ti Őbenne vagytok beteljesed−
ve, aki feje minden fejedelemségnek és
hatalmasságnak; Mát. 28,18. Márk 16,17−−20.
Ef. 1,20. 23. Fil. 2,10. 11. 1Pét. 3,22. 1Ján. 4,4.

18. Senki tőletek a pálmát el ne vegye,
kedvét találván alázatoskodásban és az
angyalok tisztelésében, olyanokat tuda−
kozván, amelyeket nem látott; ok nélkül
felfuvalkodván az ő testének értelmével.
19. És nem ragaszkodván a Főhöz,
akiből az egész Test, a kapcsok és kö−
telek által ellátva és egybeszerkesztve,
növekedik az Isten szerint való növeke−
déssel. 1Kor. 12,14. 27. Gal. 5,4. Ef. 4,15. 16.

Kolosse 2: 6-10. 18-19.


jesus_king_1.jpg

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla
nékik, mondván: Nékem adatott min−
den hatalom mennyen és földön.

Dán. 7,13. Ef. 1,21. Fil. 2,9. 1Pét. 3,22. Jel. 17,14.


A nagy küldetés parancsa

19. Elmenvén azért, tegyetek tanít−
ványokká minden népeket, megke−
resztelvén őket az Atyának, a Fiúnak
és a Szent Szellemnek nevében,

Zsolt. 22,27. Ésa. 49,6. 22. 52,10. Hós. 2,23.
Mal. 1,11. Márk 16,15. 16. Kol. 1,25. 1Tim. 2,5. 6.
20. Tanítván őket, hogy megtartsák
mindazt, amit én parancsoltam nék−
tek: és ímé, én tiveletek vagyok min−
den napon a világ végezetéig. Ámen!

Máté 28: 18-20.

20. Amelyet megmutatott a Krisz−
tusban, mikor feltámasztotta Őt a
halálból, és ültette Őt a maga jobb−
jára a mennyekben.
Csel. 2,24. Zsid. 1,3.
21. Magasan minden fejedelemség
és hatalmasság és erő és uraság
és minden név fölé, mely neveztetik
nemcsak e világon, hanem a követ−
kezendőben is:
Róm. 8,38. 39. Fil. 2,9−−11.
Kol. 1,15. 2,15. Zsid. 1,4. 2,5. 1Pét. 3,22. Jel. 19,12.
22. És mindeneket vetett az Ő lábai
alá, és Őt tette mindeneknek fölötte
a Gyülekezetnek fejévé,

Zsolt. 8,6. Mát. 28,18. 1Kor. 15,27. Zsid. 2,7.
23. Mely az Ő Teste, teljessége Őné−
ki, aki mindeneket betölt mindenek−
kel.
Ján. 1,14. Róm. 12,5. 1Kor. 12,6. 12.

Efézus 1: 20- 23.

9. Annakokáért az Isten is felma−
gasztalá Őt, és ajándékoza néki oly
nevet, amely minden név fölött való;

Csel. 5,31. Ján. 17,1. Kol. 1,18. Zsid. 1,4. 1Pét. 3,22.
10. Hogy a Jézus nevére minden
térd meghajoljon, mennyeieké, föl−
dieké és föld alatt valóké.
Ésa. 45,23.
Ján. 14,13. Csel. 2,38. 9,27. Róm. 14,11. 1Kor. 8,6.
11. És minden nyelv vallja, hogy
Jézus Krisztus Úr az Atya Isten di−
csőségére.
Ján. 13,13. Csel. 2,36. 10,36.
Róm. 10,9. 10. 2Kor. 5,17. Zsid. 12,9. 1Pét. 1,21.

Filippi 2:9-11.

6. Az Úr szavára lettek az egek, és
szájának leheletére minden seregük.

Ján. 1,1–3. Zsid. 11,3. 2Pét. 3,5.
7. Összegyűjti a tenger vizeit, mintegy
tömlőbe; tárházakba rakja a mélységek
vizeit. 1Móz. 1,9. Jób 26,10.
8. Félje az Urat mind az egész föld, ret−
tegjen tőle a világ minden lakója:
Jób 37,23−−24.
9. Mert Ő szólt és meglett, Ő paran−
csolt és előállott.
1Móz. 1,3–6. Zsolt. 148,5.

Zsoltárok 33:6-9.


Az Úr perel ellenségeinkkel
(Dávid zsoltára.)


1. Perelj, Uram, a velem perlőkkel;
harcolj a velem harcolókkal.
JerSir. 3,58.
2. Ragadj pajzsot és vértet, és kelj föl
segítségemre.
3. Szegezz dárdát és rekeszd el üldözőim
útját, mondd azt lelkemnek: Én vagyok
a te üdvösséged.
4. Szégyen, gyalázat érje azokat, akik
életemre törnek; vettessenek hátra és
piruljanak, akik vesztemet koholják.
Zsolt. 40,14. 70,2. 129,5.
5. Legyenek olyanok, mint a polyva a
szél előtt; az Úrnak angyala szórja szét
őket.
6. Legyen útjuk sötét, csuszamlós, s az
Úrnak angyala űzze őket.
Zsolt. 73,18. Jer. 23,12.
7. Mert ok nélkül vetették elém titkon
vont hálójukat, és ok nélkül ástak vermet
az én életemnek.
8. Érje őt romlás váratlanul, fogja meg
hálója, amelyet kivetett, essék belé a
veszedelembe.
Zsolt. 7,15. 57,6. 141,9. Péld. 5,22. 1Thess. 5,3.
9. Én pedig vigadok majd az Úrban, ör−
vendezve szabadításában. Zsolt. 13,5.
10. Minden porcikám ezt mondja majd:
Ki hasonló hozzád, Uram?! Aki meg−
szabadítod a nyomorultat a nála erő−
sebbtől, a szegényt és szűkölködőt az
őt kirablótól. Zsolt. 71,19. Mik. 7,18.
11. Erőszakos tanúk állnak elő; azt kér−
dezik tőlem, amiről nem tudok.
12. Jóért rosszal fizetnek nékem, meg−
rabolják lelkemet. Zsolt. 38,20. Ján. 10,32.
13. Pedig én, az ő betegségükben gyász−
ba öltöztem, böjttel gyötörtem magamat,
imádságom saját keblemre visszaszállt.
Zsolt. 69,10. 1Kor. 11,31. Jak. 3,6.
14. Mintha barátom vagy testvérem vol−
na, úgy viseltem magam, mintha anyámat
siratnám, úgy jártam bútól meghajolva:
15. Ők pedig örültek az én bukásomon
és összegyűltek; összegyűltek ellenem a
rágalmazók, tudtom nélkül gyaláztak és
nem nyugodtak,
16. Ingyenélők léha csúfolódásai közt
fogaikat vicsorgatva rám.
17. Oh Uram, meddig nézed? Szaba−
dítsd meg lelkemet tombolásaiktól, az
oroszlánok közül az én egyetlenemet.
Zsolt. 13,1. Hab. 1,13.
18. Hálát adok neked a nagy gyülekezetben,

az erős nép között dicsérlek téged.

Zsolt. 22,22. 59,16. 107,31. 32. 111,1−−10.
19. Ne engedd, hogy örüljenek rajtam
hazug ellenségeim, és hunyorgassanak
rám, kik ok nélkül gyűlölnek engem.
Zsolt. 69,4. 109,3. JerSir. 3,52. Ján. 15,25.
20. Mert nem beszélnek békességet, ha−
nem akik békességesek e földön, azok el−
len álnok dolgokat koholnak.
21. Föltátották rám szájukat, azt mond−
ták: Hehé! Hehé! Látták szemeink.
22. Láttad ezt, oh Uram: ne hallgass,
oh Uram; ne légy távol tőlem!
2Móz. 3,7. Csel. 7,34.
23. Serkenj föl, ébredj ítéletemre oh
Uram Istenem, az én ügyemért.
24. Ítélj meg engem a Te igazságod
szerint, oh Uram, Istenem, hogy ne
örüljenek rajtam! 2Thess. 1,5.
25. Ne mondhassák szívükben: Ez az,
ezt akartuk! Ne mondhassák: Elnyeltük őt!
26. Szégyenüljenek meg, zavarodjanak
meg együttesen, akik bajomnak örülnek;
szégyen és gyalázat borítsa be őket, akik
felfuvalkodtak ellenem. Zsolt. 109,29.
27. Vigadjanak és örüljenek, akik kí−
vánják az én igazságomat, hadd mondják
mindenkor: Magasztaltassék az Úr, aki
gyönyörködik az Ő szolgájának gyara−
podásában.
5Móz. 8,18. Jób 36,11. Zsolt. 118,25. Jer. 33,9.
28. Az én nyelvem pedig hirdetni fogja
a Te igazságodat,

a Te dicséretedet

minden napon.

ÁMEN.

Zsolt. 52,9.

Zsoltárok 35.


DICSÉRLEK URAM ÉS HÁLÁT ADOK NEKED SZÜNTELEN JÉZUS SZENT NEVÉBEN! KRISZTUS SZERETETÉVEL!

BÁLINT ISTVÁN JÁNOS

A NAGY GYÜLEKEZET LEGKISEBB SZOLGÁLÓJA, APOSTOLA

IGEN ÉS ÁMEN.

BÁLINT ANITÁVAL EGYEK AZ ÚRBAN.

IGEN ÉS ÁMEN.

HALLELUJA!


10. Mert most embereknek engedek−é,
avagy az Istennek? Vagy embereknek
igyekezem−é tetszeni? Bizonyára, ha
még embereknek igyekezném tetszeni,
Krisztus szolgája nem volnék. 1Thess. 2,4.
11. Tudtotokra adom pedig atyámfiai,
hogy az az Evangélium, melyet én
hirdettem, nem ember szerint való;
1Kor. 15,1. Ef. 6,6. Jak. 4,4. 1Ján. 3,19.
12. Mert én sem embertől vettem azt,
sem nem tanítottak arra, hanem a
Jézus Krisztus kijelentése által. Ef. 3,3.

HALLELUJA JÉZUS !

HOZSÁNNA!

ÁMEN.

Efézus 1: 10-12.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 81
Tegnapi: 184
Heti: 81
Havi: 3 925
Össz.: 872 060

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 64. Isten hatalma 2009.02.09.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »