Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

AZ ISTEN KEGYELMI AJÁNDÉKA

jesus.jpg

8. Mert kegyelemből tartattatok
meg, hit által; és ez nem tőletek van:
Isten ajándéka ez;
Ján. 6,44. 65.
Róm. 3,24. 4,16. 11,6. Fil. 3,9. 2Tim. 1,9. Tit. 3,5.
9. Nem cselekedetekből, hogy sen−
ki ne kérkedjék.
Róm. 3,20. Gal. 2,16. 3,2.

Efézus 2:8-9.


20. Tudja meg, hogy aki bűnöst térít
meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment
meg a haláltól és bűnök sokaságát fede−
zi el.
Péld. 10,12. 1Pét. 4,8. 1Ján. 5,16. 17.

Jakab 5: 20.

Az irigységről és az alázatosságról

1. Honnét vannak háborúk és harcok
közöttetek? Nem onnan−é a ti gerje−
delmeitekből, amelyek a ti tagjaitokban
vitézkednek? Róm. 7,23.
2. Kívántok valamit, és nincs néktek:
gyilkoltok és irigykedtek, és nem
nyerhetitek meg; harcoltok és háborús−
kodtok; és nincs semmitek, mert nem
kéritek. Zsolt. 10,4.
3. Kéritek, de nem kapjátok, mert
nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre
költsétek azt. Zsolt. 66,18.
4. Parázna férfiak és asszonyok, nem
tudjátok−é, hogy a világ barátsága ellen−
ségeskedés az Istennel? Aki azért e
világ barátja akar lenni, az Isten ellen−
ségévé lesz. Ján. 17,14. Gal. 1,10. 1Ján. 2,15.
5. Vagy azt gondoljátok, hogy az Írás
hiába mondja: A Szellem, aki ben−
nünk lakozik, féltőn vágyakozik utá−
nunk? 2Móz. 34,14. 5Móz. 4,24. Ésa. 27,3.
6. De majd nagyobb kegyelmet ád;
ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek
ellenáll, az alázatosoknak pedig ke−
gyelmet ád. Zsolt. 138,6. Péld. 3,34. Mát. 23,12.
7. Vessétek hát alá magatokat az
Istennek; álljatok ellen az ördögnek,
és elfut tőletek. Ef. 4,27. 1Pét. 5,9.
8. Közeledjetek az Istenhez, és kö−
zeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg
kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek
meg szíveiteket ti kételkedők.
2Krón. 15,2. Ésa. 1,16.
9. Ismerjétek el nyomorúságtokat és
gyászoljatok és sírjatok; a ti nevetéstek
gyászra forduljon, és örömötök szomo−
rúságra.
10. Alázzátok meg magatokat az Úr
előtt, és felmagasztal titeket. 1Pét. 5,6.
Ne kárhoztasd a másikat
11. Ne szóljátok meg egymást atyám−
fiai. Aki megszólja atyjafiát, és aki kár−
hoztatja atyjafiát, az a törvény ellen szól,
és a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a
törvényt kárhoztatod, nem megtartója,
hanem bírája vagy a törvénynek.
12. Egy a törvényhozó, aki hatalmas
megtartani és elveszíteni. Kicsoda vagy
te, hogy kárhoztatod a másikat?
Mát. 10,28. Róm. 14,4.


Aki tudna jót cselekedni

13. Nosza immár ti, akik azt mondjá−
tok: Ma vagy holnap elmegyünk ama
városba, és ott töltünk egy esztendőt,
és kereskedünk, és nyerészkedünk;
14. Akik nem tudjátok, mit hoz a hol−
nap: mert micsoda a ti életetek? Bizony
pára az, amely rövid ideig látszik, azu−
tán pedig eltűnik.
15. Holott ezt kellene mondanotok:
Ha az Úr akarja és élünk, akkor ezt
vagy azt fogjuk tenni. Csel. 18,21.
16. Ti ellenben elbizakodottságtok−
ban dicsekedtek: Minden ilyen dicse−
kedés gonosz. 1Kor. 5,6.
17. Aki tehát tudna

jót cselekedni,
és nem cselekszik,

bűne az annak.
Luk. 12,47. Ján. 9,41. 15,22. Róm. 1,20. 14,23.

Jakab 4.fejezet

dsc03751.jpg

Izrael, Jeruzsálem, Olajfák hegye 2007

dsc03712.jpg

Mi Atyánk Templom, Izrael 2007

23. Mert a bűn zsoldja halál;

az Isten
kegyelmi ajándéka pedig örök élet a
mi Urunk Krisztus Jézusban.

Ján. 20,31. Ef. 2,7. Fil. 4,7. 1Pét. 4,11.

Róma 6:23.


Köszöntés

1. Júdás, Jézus Krisztusnak szolgája,
Jakabnak pedig testvére, az elhívot−
taknak, akik az Atya Istentől meg−
szenteltettek és Jézus Krisztustól
megtartattak:
Luk. 6,16. Ján. 17,11. Csel. 1,13. Róm. 1,7.
2. Irgalmasság, békesség és szere−
tet adassék néktek bőségesen.

Intés és óvás a hamis tanítók tévelygéseitől


3. Szeretteim, mivelhogy minden
igyekezettel azon vagyok, hogy írjak
néktek a közös üdvösség felől, kényte−
len voltam, hogy intőleg írjak néktek,
hogy tusakodjatok a hitért, amely
egyszer a szenteknek adatott.
Tit. 1,4. 2Pét. 1,1. Jel. 2,25.

4. Mert belopózkodtak valami embe−
rek, akik régen előre beirattak ezen íté−
letre, istentelenek, akik a mi Istenünk−
nek kegyelmét bujálkodásra fordítják,
és az egyedüli Urat, az Istent, és a mi
Urunkat, a Jézus Krisztust megtagad−
ják. Róm. 9,21. Zsid. 12,15. 1Pét. 2,8. 1Ján. 2,22.
5. Emlékeztetni akarlak továbbá tite−
ket, mint akik egyszer mindezt már tud−
tátok, hogy az Úr, amikor a népet
Egyiptom földjéről kiszabadította, vi−
szont azokat, akik nem hittek, elvesztet−
te. 4Móz. 14,29. 26,64. 1Kor. 10,5. Zsid. 3,17.
6. És az angyalokat is, akik nem tartot−
ták meg fejedelemségüket, hanem el−
hagyták az ő lakóhelyüket, a nagy nap
ítéletére örök bilincseken, sötétségben
tartotta. Mát. 8,29. 2Pét. 2,4. Jel. 20,10.
7. Miképpen Szodoma és Gomora és
a körülöttük lévő városok is, amelyek
azokhoz hasonlóan paráználkodtak,
és más test után jártak, intő példaként
vannak előttünk, örök tűznek bünteté−
sét szenvedvén. 1Móz. 19,24. 2Pét. 2,6.
8. Hasonlóképpen mégis ezek is
álomba merülvén a testet megfertőz−
tetik, a hatalmasságot megvetik, és a
méltóságokat káromolják.
9. Pedig Mihály arkangyal, mikor az
ördöggel vitatkozván Mózes teste felett
vetélkedett, nem mert arra káromló
ítéletet mondani, hanem azt mondá:
Dorgáljon meg téged az Úr! 5Móz. 34,6.
Dán. 10,13. 12,1. Zak. 3,2. 2Pét. 2,11.
10. Ezek pedig azokat káromolják,
amiket nem ismernek; amiket pedig
ösztönösen megértenek, mint az okta−
lan állatok, azzal megrontják magukat.
11. Jaj nékik! mert a Káin útján indul−
tak el, és a Bálám tévelygéseivel bérért
szakadtak ki, és a Kóré ellenkezésével
vesztek el. 1Móz. 4,5. 4Móz. 16,1. 1Ján. 3,12.
12. Ezek szennyfoltok a ti szeretetven−
dégségeiteken, akik félelem nélkül
együtt lakmároznak veletek, magukat
hízlalják; víztelen, szelektől hányt−vetett
fellegek; elszáradt, gyümölcstelen, két−
szer meghalt és tőből kiszaggatott fák;
1Kor. 11,21. Ef. 4,14.
13. Tengernek megvadult habjai, a
maguk rútságát tajtékozók; tévelygő
csillagok, akiknek a sötétség homálya
van fenntartva örökre. Ésa. 57,20.


Eljön az Úr az Ő sokezer szentjével

14. Ezekről is prófétált pedig Énok,
aki Ádámtól fogva a hetedik volt, mond−
ván: Ímé, eljött az Úr az Ő sokezer
szentjével, 1Móz. 5,18. Dán. 7,10.
15. Hogy ítéletet tartson mindenek
felett, és feddőzzék mindazok ellen,
akik közöttük istentelenek, istentelen−
ségüknek minden cselekedetéért, ame−
lyekkel istentelenkedtek, és minden ke−
mény beszédért, amelyet az istentelen
bűnösök szóltak Őellene.
16. Ezek zúgolódók, panaszkodók, a
maguk kívánságai szerint járók; szájuk
kevélységet szól, haszonlesésből sze−
mélyimádók. Jak. 2,1. 9.


Ti emlékezzetek meg a beszédekről

17. Ti azonban, szeretteim, emlékez−
zetek meg azokról a beszédekről,
amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus
apostolai mondottak.
18. Mert azt mondták néktek, hogy az
utolsó időben lesznek csúfolódók, akik
az ő istentelen kívánságaik szerint jár−
nak.
19. Ezek azok, akik különszakadnak,
érzékiek, akikben nincs Szent Szellem.
Hós. 4,14. 9,10. Zsid. 10,25.
Épülvén a ti szentséges hitetekben
20. Ti pedig szeretteim, épülvén a
ti szentséges hitetekben, imádkozván
Szent Szellem által,
Róm. 8,26. Ef. 6,18. Kol. 2,7.
21. Tartsátok meg magatokat Is−ten−
nek szeretetében, várván a mi Urunk
Jézus Krisztusnak irgalmasságát az
örök életre. Csel. 20,32.
22. És könyörüljetek némelyeken,
megkülönböztetvén őket.
23. Másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből,
és utálva még a ruhát is, amelyet a test
beszennyezett.

1Tim. 4,16.

Befejezés

24. Annak pedig, aki titeket az
eleséstől megőrizhet, és az Ő dicső−
sége elé állíthat feddhetetlenségben
nagy örömmel,
Ef. 3,20. Kol. 1,22.
25. Az egyedül bölcs Istennek, a mi
megtartónknak, a mi Urunk Jézus
Krisztus által, dicsőség, fenség, erő
és hatalom most és mindörökké.

Ámen. 1Tim. 1,17.

Júdás levele

jesus6.jpg

30. És meg ne szomorítsátok az
Istennek Szent Szellemét, akivel meg
lettetek pecsételve a megváltás nap−
jára.
rész 1,13. Ésa. 63,10. Róm. 5,5. 8,16. 23.

Efézus 4:30.

IGEN ÉS ÁMEN.

HOZSÁNNA

HALLELUJA JÉZUS!

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 120
Tegnapi: 184
Heti: 120
Havi: 3 964
Össz.: 872 099

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 65. Az Isten kegyelmi ajándéka 2009.02.10.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »