Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

PÁL APOSTOLNAK
A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVELE

1-4.fejezet

remb_paulus_gevang.jpg

Köszöntés és áldás


1 Pál, Jézus Krisztusnak szolgája,
elhívott apostol, elválasztva Isten
Evangéliumának hirdetésére.
Csel. 9,15. Gal. 1,15. 1Tim. 1,11.
2. Melyet eleve megígért az Ő prófétái
által a szent Írásokban, 1Móz. 3,15.
Ésa. 53,1−−12. Csel. 26,6. 1Kor. 15,3. 4. 2Kor. 1,21.
3. Az Ő Fia felől, aki Dávid magvából
lett test szerint, Luk. 3,23−−31.
4. A mi Urunk Jézus Krisztus felől,
akit a halálból való feltámadás által
a szentség Szelleme hatalmas erővel
Isten Fiának bizonyított.
Zsid. 9,14.
5. Aki által vettük a kegyelmet és
az apostolságot a hitben való engedel−
mességnek okáért, minden nemzetek
között, az Ő nevéért; Csel. 9,15. Ef. 3,8.
6. Akik között vagytok ti is, Jézus
Krisztusnak hivatalosai; rész 8,28−−30.
7. Mindeneknek, akik Rómában
vagytok, Isten szerelmeseinek, hiva−
talos szenteknek: Kegyelem néktek
és békesség Istentől, a mi Atyánktól
és az Úr Jézus Krisztustól.
1Kor. 1,3.


Az Evangélium Istennek ereje
minden hívőnek üdvösségére

usse-and-enamel-decoration-set-with-jewels-russian-12th-century-posters.jpg

8. Először hálát adok az én Istenem−
nek a Jézus Krisztus által mindnyája−
tokért, hogy a ti hiteteknek az egész
világon híre van; Fil. 1,3. 1Thess. 1,8.
9. Mert bizonyságom nékem az Isten,
akinek szolgálok szellemben az Ő Fiá−
nak Evangéliumában, hogy szüntelen
megemlékezem rólatok imádságaim−
ban, Ján. 4,23. 24.
10. Mindenkor kérvén, vajha egyszer
már jó út nyílna számomra Istennek
akaratából, hogy hozzátok mehessek;
11. Mert kívánlak titeket látni, hogy
valami szellemi ajándékot közölhes−
sek veletek a ti megerősítésetekre,

1Kor. 1,7. 14,3. 4. Gal. 3,5. 1Tim. 4,14. 2Tim. 1,6.
12. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk
tinálatok egymás hite által, a tiétek
meg az enyém által. Ef. 4,4−−6. 2Pét. 1,1.
13. Nem akarom pedig, hogy ne
tudjátok atyámfiai, hogy én gyakran el−
végeztem magamban, hogy elmegyek
hozzátok, de mind ez ideig megakadá−
lyoztattam, hogy munkámnak köztetek
is legyen valami gyümölcse, mint a
többi pogányok között is. 1Thess. 2,18.
14. Mind a görögöknek, mind a bar−
bároknak, mind a bölcseknek, mind a
tudatlanoknak tartozom ezzel.
15. Azért ami rajtam áll, kész vagyok
néktek is, akik Rómában vagytok, az
Evangéliumot hirdetni. Zsolt. 40,9.
Márk 8,38. Csel. 10,42. 1Kor. 1,23. 2Kor. 2,12.
16. Mert nem szégyenlem a Krisz−
tus Evangéliumát; mert Istennek
ereje az minden hívőnek üdvösségé−
re, zsidónak először meg görögnek.

Csel. 2,39. 1Kor. 1,18. 2Kor. 10,4. 2Tim. 1,8.


Az Evangélium Istennek igazsága

17. Mert az Istennek igazsága jelen−
tetik ki abban hitből hitbe, miképpen
meg van írva: Az igaz ember pedig
hitből él.
rész 3,21. Hab. 2,4.
Gal. 3,11. Fil. 3,9. Zsid. 10,38.
18. Mert nyilván van az Istennek
haragja mennyből az embereknek min−
den hitetlensége és hamissága ellen,
kik az igazságot hamissággal feltar−
tóztatják. Ján. 3,36. Csel. 17,30. 2Thess. 1,6.
19. Mert ami az Isten felől tudható,
nyilvánvaló számukra; mert az Isten
megjelentette nékik: Ján. 1,9. Csel. 14,17.
20. Mert ami Istenben láthatatlan, tud−
niillik az Ő örökkévaló hatalma és Isten−
sége, a világ teremtésétől fogva az Ő al−
kotásaiból megérthető és átlátható;
úgyhogy nincs mentségük. Zsolt. 19,1.
21. Mert bár az Istent megismerték,
mindazáltal nem mint Istent dicsőítet−
ték Őt, sem néki hálákat nem adtak,
hanem az ő okoskodásaikban hiába−
valókká lettek, és az ő balgatag szívük
megsötétedett. Zsolt. 106,13. Ján. 1,4. 5.
22. Magukat bölcseknek vallván,
balgatagokká lettek; Jer. 10,14. 1Thess. 4,4.
23. És az örökkévaló Istennek dicső−
ségét felcserélték a mulandó emberek−
nek és madaraknak és négylábú álla−
toknak és csúszómászó állatoknak
képmásával. Ésa. 40,18. 1Kor. 1,19−−21.
24. Annakokáért adta is őket az Isten
szívük kívánságaiban tisztátalanságra,
hogy egymás testét megszeplősítsék;
Zsolt. 81,12. Csel. 7,42. 2Tim. 2,20−−22.
25. Mint akik az Isten igazságát
hazugsággá változtatták, és a teremtett
dolgokat imádták, és azokat szolgálták
a Teremtő helyett, aki mindörökké
áldott. Ámen. 2Kor. 1,3. Ef. 1,3. 1Tim. 1,11.
26. Annakokáért adta őket az Isten
tisztátalan indulatokra; mert az ő
asszonynépeik is elváltoztatták a termé−
szet folyását természetellenesre:
3Móz. 18,22−−28. Ef. 4,19. 1Thess. 1,9. Júd. 10.
27. Hasonlóképpen a férfiak is elhagy−
ván az asszonynéppel való természetes
élést, egymásra gerjedtek bujaságuk−
ban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén,
és az ő tévelygésüknek méltó jutalmát
elvették önmagukban.
28. És amiképpen nem méltatták az
Istent arra, hogy ismeretükben meg−
tartsák, azonképpen odaadta őket az
Isten méltatlan gondolkozásra, hogy
illetlen dolgokat cselekedjenek; Ef. 5,4.
29. Akik teljesek minden hamisság−
gal, paráznasággal, gonoszsággal, kap−
zsisággal, rosszasággal; telve irigység−
gel, gyilkossággal, versengéssel, álnok−
sággal, rossz erkölccsel; Péld. 16,28. 26,20.
30. Pletykálkodók, rágalmazók, isten−
gyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicseke−
dők, rosszban mesterkedők, szüleik−
nek engedetlenek, Péld. 25,23.
31. Értetlenek, összeférhetetlenek,
szeretet nélkül valók, engesztelhetet−
lenek, irgalmatlanok. Péld. 18,2.
32. Akik jóllehet az Isten végzését
ismerik, hogy akik ilyeneket cseleksze−
nek, méltók a halálra, mégis nemcsak
cselekszik azokat, hanem az akképpen
cselekvőkkel egyet is értenek. Jak. 1,15.


Zsidók és pogányok
egyaránt bűn alatt vannak

tora.jpg

1. Annakokáért menthetetlen vagy,
oh ember, bárki légy, aki ítélsz:
mert amiben mást megítélsz, önmaga−
dat kárhoztatod; mivel ugyanazokat
teszed te, aki ítélsz.
2. Tudjuk pedig, hogy az Istennek
ítélete igazság szerint van azokon, akik
ilyeneket cselekszenek. 2Thess. 1,6.
3. Vagy azt gondolod, oh ember, aki
megítéled azokat, akik ilyeneket cselek−
szenek, és te is azokat cselekszed, hogy
te elkerülöd az Istennek ítéletét?
Péld. 11,21. Mát. 23,33. Zsid. 2,3. 12,25.
4. Avagy megveted az Ő jóságának,
elnézésének és hosszútűrésének gaz−
dagságát, nem tudván, hogy az Isten−
nek jósága téged megtérésre indít?

Neh. 9,17. Gal. 5,22. Ef. 1,7. 2Pét. 3,9.
5. De te a te keménységed és meg
nem tért szíved szerint gyűjtesz magad−
nak haragot a haragnak és az Isten igaz
ítélete kijelentésének napjára. Jak. 5,3.
6. Aki megfizet mindenkinek a maga
cselekedetei szerint: Jób 34,11. Gal. 6,7.
7. Azoknak, akik a jó cselekedetben
való állhatatossággal dicsőséget, tisz−
tességet és halhatatlanságot keresnek,
örök élettel; 2Tim. 4,7. 8. Zsid. 6,12. 15.
8. Azoknak pedig, akik versengők és
akik nem engednek az igazságnak,
hanem engednek a hamisságnak, búsu−
lással és haraggal. 2Thess. 2,12. Jak. 3,16.
9. Nyomorúság és ínség minden
gonoszt cselekedő ember lelkének,
zsidónak először meg görögnek;
10. Dicsőség pedig, tisztesség és
békesség minden jót cselekedőnek,
zsidónak először meg görögnek:
Ésa. 48,18. 22.
11. Mert Isten előtt nincs személy−
válogatás. Csel. 10,34. Gal. 2,6. Kol. 3,25.
12. Mert akik törvény nélkül vétkez−
tek, törvény nélkül vesznek is el, és
akik a törvény alatt vétkeztek, törvény
által ítéltetnek meg. Gal. 3,10. Jak. 2,10.
13. Mert nem azok igazak Isten előtt,
akik a törvényt hallgatják, hanem azok
fognak megigazulni, akik a törvényt
betöltik. Csel. 13,39. Gal. 3,11. 12. Jak. 1,22.
14. Mert mikor a pogányok, akik−
nek törvényük nincs, természettől a
törvény dolgait cselekszik, akkor ők,
törvényük nem lévén, önmaguknak
törvényük:
15. Mint akik megmutatják, hogy a
törvény cselekedete be van írva az
ő szívükbe; egyetemben bizonyságot
tévén arról az ő lelkiismeretük és
gondolataik, amelyek egymást kölcsö−
nösen vádolják vagy mentegetik.
16. Azon a napon, melyen az Isten
megítéli az emberek titkait az én
Evangéliumom szerint a Jézus Krisz−
tus által.
Ján. 5,22. Jel. 20,12.
17. Ímé, te zsidónak neveztetel, és
a törvényre támaszkodsz, és Istennel
dicsekszel. rész 9,6. Mik. 3,11. Ján. 8,41.
18. És ismered az Ő akaratát, és
választást tudsz tenni azok között,
amelyek különböznek attól, mivelhogy
a törvényből megtaníttattál; Fil. 1,10.
19. És azt hiszed magadról, hogy te
a vakoknak vezetője, a sötétségben
lévőknek világossága, 1Kor. 8,1. 2.
20. A balgatagok tanítója, a kiskorúak
mestere vagy, bírván a törvényben az is−
meret és igazság formáját. 1Kor. 3,1.
21. Aki azért mást tanítasz, magadat
nem tanítod−é? Aki azt hirdeted, hogy
ne lopj, lopsz−é? Mát. 23,3. Gal. 6,13.
22. Aki azt mondod, ne paráználkodj,
paráználkodsz−é? Aki utálod a bálvá−
nyokat, szentségtörő vagy−é? Jak. 4,4.
23. Aki a törvényben dicsekszel, a
törvénynek megrontása által az Istent
gyalázod−é?
24. Mert az Istennek neve miattatok
káromoltatik a pogányok között, amint
meg van írva. Ésa. 52,5. Ezék. 36,20.


Az igazi körülmetélkedés

25. Mert használ ugyan a körülmetél−
kedés, ha a törvényt megtartod; de ha a
törvényt áthágod, a te körülmetélkedé−
sed körülmetéletlenséggé lett. Gal. 5,3.
26. Ha tehát a körülmetéletlen pogány
megtartja a törvénynek parancsolatait,
az ő körülmetéletlensége nem körül−
metélkedésül tulajdoníttatik−é néki?
27. És a természettől fogva körülme−
téletlen ember, ha a törvényt megtartja,
megítél téged, aki a betű és körülmetél−
kedés mellett is a törvényeknek meg−
rontója vagy. Mát. 12,41. Csel. 10,34.
28. Mert nem az a zsidó, aki külső−
képpen az; sem nem az a körülmetélés,
ami a testen külsőképpen van: Jel. 2,9.
29. Hanem az a zsidó, aki benső−
képpen az; a szívnek szellemben,
nem betű szerint való körülmetélése
az igazi körülmetélkedés, amelynek
dicsérete nem emberektől, hanem
Istentől van.
2Kor. 3,6. 5,17. Gal. 3,28. 6,15.
Kol. 1,15. 18. Jak. 1,18. 1Pét. 1,23. Jel. 1,18.


A hit törvénye

firstre-done1.jpg


1. Mi tekintetben különb hát a zsidó?
Vagy micsoda haszna van a körül−
metélkedésnek? rész 7,6.
2. Minden tekintetben sok. Mindenek
előtt, hogy az Isten rájuk bízta az Ő
beszédeit. 5Móz. 4,7. Márk 7,13.
3. De hát hogyha némelyek nem
hittek? Vajon azoknak hitetlensége
nem teszi−é hiábavalóvá az Istennek
hűségét? 4Móz. 23,19. 2Tim. 2,13. Zsid. 4,2.
4. Távol legyen. Sőt inkább az Isten
legyen igaz, minden ember pedig
hazug, amint meg van írva: Hogy igaz−
nak ítéltessél a te beszédeidben, és
győzedelmes légy, mikor vádolnak
téged.
Zsolt. 51,4. 62,9. Ján. 3,33. Zsid. 6,18.
5. Ha pedig a mi igazságtalanságunk
az Istennek igazságát mutatja meg,
mit mondjunk? Vajon igazságtalan−é
az Isten, hogy minket büntet? Emberi
módon szólok. Gal. 3,15. Zsid. 10,29−−31. 12,29.
6. Távol legyen! Mert akkor mi
módon ítéli meg az Isten a világot?
7. Mert ha az Istennek igazsága az
én hazugságom által gyarapodott az Ő
dicsőségére, akkor én miért kárhoz−
tattatom, mint bűnös?
8. Sőt, inkább ne cselekedjük−é a rosz−
szat, hogy abból jó származzék? Amint
minket rágalmaznak, és amint néme−
lyek bizonygatják, hogy mi így beszé−
lünk, akkor kárhoztatásunk igazságos.
9. Micsoda tehát? Különbek vagyunk−
é? Semmiképpen nem. Mert az előbb
megmutattuk nyilván, hogy zsidók és
görögök mindnyájan bűn alatt vannak;
10. Amint meg van írva, hogy nincs
csak egy igaz is; Zsolt. 14,1. 53,1−−3.
11. Nincs aki megértse, nincs aki
keresse az Istent. Jer. 30,21. Gal. 5,19−−21.
12. Mindnyájan elhajlottak, egyetem−
ben haszontalanokká lettek; nincs aki
jót cselekedjék, nincs csak egy is.
13. Nyitott sír az ő torkuk; nyelvükkel
álnokságot szólnak; áspiskígyó mérge
van ajkaik alatt. Zsolt. 5,9. 140,3.
14. Szájuk telve átkozódással és kese−
rűséggel. Zsolt. 10,7. Ésa. 64,6.
15. Lábaik gyorsak a vérontásra.
16. Útjaikon romlás és nyomorúság
van.
17. És a békességnek útját nem isme−
rik. Ésa. 59,7. 8.
18. Nincs isteni félelem az ő szemük
előtt. Zsolt. 36,1.
19. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény
mond, azoknak mondja, akik a törvény
alatt vannak; hogy minden száj bedu−
gassék, és az egész világ Isten ítélete
alá essék. rész 2,2. Ezék. 16,63. Gal. 5,4.


Most törvény nélkül
jelent meg az Istennek igazsága


20. Annakokáért a törvénynek cse−
lekedeteiből egy test sem igazul meg
Őelőtte: mert a bűn ismerete a tör−
vény által van.
Zsolt. 130,3. 143,2. Gal. 2,16.
21. Most pedig törvény nélkül jelent
meg az Istennek igazsága, amelyről
tanúbizonyságot tesznek a törvény és
a próféták;
Gal. 3,8. 1Pét. 1,10.
22. Istennek igazsága pedig a Jézus
Krisztusban való hit által, mindazok−
hoz és mindazoknak, akik hisznek.

Mert nincs különbség. Fil. 3,9. Kol. 3,11.
23. Mert mindnyájan vétkeztek, és az
Isten dicsőségének szűkében vannak.
rész 5,2. Gal. 3,22. Zsid. 4,1. 1Ján. 1,8−−10.
24. Megigazulván ingyen az Ő ke−
gyelméből a Krisztus Jézusban való
váltság által,
Mát. 20,28. Ef. 1,7. 2,8. Kol. 1,14.
25. Akit az Isten eleve rendelt
engesztelő áldozatul az Ő vérében,
hit által, hogy megmutassa az Ő
igazságát, mert hosszútűréséből
elnézte a korábbi időkben elkövetett
bűnöket,
Csel. 2,38. 10,43. 1Tim. 2,6.
Tit. 3,5−−7. Zsid. 9,12. 22. 1Pét. 1,18−−20. Jel. 5,9.
26. És, hogy megmutassa az Ő
igazságát a mostani időre nézve is,
hogy igaz Ő, amikor megigazítja azt,
aki a Jézus hitéből való.
Gal. 3,8−−14.
27. Hol van tehát a dicsekedés?
Kirekesztetett. Mely törvény által?
A cselekedeteké által? Nem; hanem
a hit törvénye által.
1Kor. 1,29. Ef. 2,9.
28. Azt tartjuk tehát, hogy az ember
hit által igazul meg, a törvény csele−
kedetei nélkül.
Csel. 13,38. Gal. 2,16. Fil. 3,9.
29. Avagy Isten csak a zsidóké−e?
Avagy nem a pogányoké is? Bizony
a pogányoké is. Gal. 3,28. 29. Kol. 3,11.
30. Mivelhogy egy az Isten, aki
megigazítja a körülmetéltet hitből és
a körülmetéletlent hit által.
31. A törvényt tehát hiábavalóvá
tesszük−é a hit által? Távol legyen!
Sőt, inkább a törvényt megerősítjük.


A hitből való megigazulás

abraham-sara-and-an-angel-c-1520-jan-provost-ii-302875.jpg


1.Mit mondunk tehát, hogy Ábra−
hám, a mi atyánk nyert volna test
szerint? Ján. 8,37−−41. Csel. 13,26. 2Kor. 11,22.
2. Mert ha Ábrahám cselekedetekből
igazult meg, van mivel dicsekedjék,
de nem az Isten előtt. 1Móz. 15,6. Jak. 2,23.
3. Mert mit mond az Írás: Hitt pedig
Ábrahám az Istennek, és ez tulajdo−
níttaték néki megigazulásul.
Gal. 3,6.
4. Annak pedig, aki munkálkodik,
a jutalom nem tulajdoníttatik kegyelem−
ből, hanem tartozás szerint; rész 11,6.
5. Ellenben annak, aki nem mun−
kálkodik, hanem hisz abban, aki
az istentelent megigazítja, annak hite
szolgál megigazulására.
Ján. 5,24.
Csel. 13,39. Gal. 2,16. 3,8−−11. Ef. 2,8. 9. Fil. 3,9.

king-david.jpg
6. Amint Dávid is áldottnak mondja
azt az embert, akit Isten tettek nélkül
igazít meg. 1Kor. 1,30. 2Kor. 5,21. Jel. 5,9.
7. Áldottak, akiknek megbocsáttattak
az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztet−
tek az ő bűneik. Zsolt. 32,1. 2. 130,3. 4.
8. Áldott ember az, akinek az Úr bűnt
nem tulajdonít.
9. Ez az áldás tehát a zsidónak, vagy
a pogánynak is tulajdoníttatik−é? Mert
azt mondjuk, hogy Ábrahámnak a hite
szolgált megigazulásul. Gal. 5,6. 6,15.
10. Nos, hogyan szolgált neki? Körül−
metélt vagy körülmetéletlen állapotá−
ban? Nem körülmetélt, hanem körül−
metéletlen állapotában. Kol. 3,11.
11. És a körülmetélkedés jelét a hitből
való megigazulás pecsétjéül nyerte,
amikor még körülmetéletlen volt: hogy
atyja legyen mindazoknak, akik körül−
metéletlen létükre hisznek, hogy azok−
nak is tulajdoníttassék a megigazulás;
2Móz. 31,13. 17. 1Kor. 7,18. 2Kor. 1,22. Ef. 1,13.
12. És hogy atyja legyen a körülme−
télteknek is, azoknak, akik nemcsak
körülmetélkednek, hanem követik is a
mi atyánknak, Ábrahámnak körülmeté−
letlenségében tanúsított hitének nyom−
dokait. rész 3,16−−18. Gal. 3,7. 29. 4,22−−31.
13. Mert nem a törvény által adatott
az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő
magvának, hogy e világnak örököse
lesz, hanem a hitből való megigazu−
lás által.
1Móz. 12,3. Gal. 3,29. Zsid. 6,13−−19.
14. Mert ha azok az örökösök, kik a
törvényből valók, hiábavalóvá lett a hit,
és haszontalanná az ígéret: Gal. 3,18. 5,5.
15. Mert a törvény haragot nemz,
ahol pedig nincs törvény, ott törvény
ellen való cselekedet sincsen.

16. Azért hitből, hogy kegyelemből
legyen; hogy erős legyen az ígéret az
egész magnak; nemcsak a törvényből
valónak, hanem az Ábrahám hitéből
valónak is, aki mindnyájunknak atyánk,
rész 3,24. 5,1. Ésa. 51,2. Gal. 3,7−−12. 22. Ef. 2,5. 8.
17. Amint meg van írva, hogy: sok nép
atyjává tettelek téged. Az előtt az Isten
előtt, akiben hitt, aki a holtakat meg−
eleveníti, és azokat, amelyek nincse−
nek, előszólítja mint meglevőket.

rész 8,11. 1Móz. 17,4. 5. 1Kor. 1,28. 15,45. Ef. 2,1.
18. Aki a reménytelenség ellenére
elvárással hitte, hogy sok népnek atyjá−
vá lesz, aszerint, amint megmondatott:
Így lészen a te magod. 1Móz. 15,5.
19. És hitében erős lévén, nem te−
kintett az ő már elhalt testére, mint−
egy százesztendős lévén, sem Sárá−
nak elhalt méhére;
Zsid. 11,11. 12,2. 3.
20. Az Istennek ígéretében sem
kételkedett hitetlenséggel, hanem
erős volt a hitben, dicsőséget adván
az Istennek,
2Kor. 12,10. Ef. 6,10. 2Tim. 2,1.
21. És teljesen elhitte, hogy amit Ő
ígért, meg is cselekedheti.
Zsid. 11,13.
22. Ez tulajdoníttaték néki megigazu−
lásul. Gal. 3,28. Zsid. 6,13−−19.
23. De nemcsak érette iratott meg,
hogy megigazulásul tulajdoníttaték
néki,
1Kor. 9,10. 10,6. 11. 2Tim. 3,16.
24. Hanem miérettünk is, akiknek
majd tulajdoníttatik, azoknak tudni−
illik, akik hisznek abban, aki feltá−
masztotta a mi Urunkat: Jézust a
halálból,
Csel. 2,24. 13,30. 1Pét. 1,21.
25. Aki a mi bűneinkért halálra
adatott, és feltámasztatott a mi meg−
igazulásunkért.
Ésa. 53,5. 2Kor. 5,17−−21.
Gal. 1,4. Ef. 5,2. 5. Fil. 3,9. Zsid. 9,28. 10,14.

jesus.jpg

ÁMEN.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 127
Tegnapi: 184
Heti: 127
Havi: 3 971
Össz.: 872 106

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 67. Pál rómabeliekhez 1-4. 2009.02.12.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »