Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

PÁL APOSTOLNAK
A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVELE

5-8.fejezet

danny-hahlbohm-come-for-all.jpg

A hit általi megigazulás gyümölcsei


1. Megigazulván azért hit által,
békességünk van Istennel, a mi
Urunk Jézus Krisztus által,
Ésa. 32,17.
Ján. 3,16−−18. 5,24. Gal. 2,16. Ef. 2,14. Kol. 1,20.
2. Aki által van a menetelünk is hit−
ben ahhoz a kegyelemhez, amelyben
állunk; és dicsekedünk az Isten di−
csőségének reménységében.
Zsid. 10,19.
3. Nemcsak pedig, hanem dicseke−
dünk a nyomorúságokban is, tudván,
hogy a nyomorúság kitartást eredmé−
nyez, Mát. 5,11. 2Kor. 4,17. Fil. 1,29. 2,17.
4. A kitartás pedig kipróbáltságot,
a kipróbáltság pedig reménységet,
5. A reménység pedig nem szégye−
nít meg; mert az Istennek szerelme
kitöltetett a mi szívünkbe a Szent
Szellem által, aki adatott nékünk.

2Kor. 1,22. Gal. 4,6. Ef. 1,13. Fil. 1,20. Zsid. 6,18.
6. Mert Krisztus, mikor még erőtle−
nek voltunk, a maga idejében meghalt
az istentelenekért. Gal. 4,4. 5. 1Tim. 1,9.
7. Bizonyára igazért is alig hal meg
valaki; ám a jóért talán csak meg merne
halni valaki. 1Sám. 18,3. 27. Csel. 11,24.
8. Az Isten pedig a hozzánk való
szerelmét abban mutatta meg, hogy
mikor még bűnösök voltunk, Krisz−
tus érettünk meghalt
.Ján. 15,13. 1Pét. 3,18.
9. Minekutána azért most megigazul−
tunk az Ő vére által, sokkal inkább
megmenekülünk a haragtól Őáltala.

Csel. 20,28. Kol. 1,14. Zsid. 9,14. 1Ján. 1,7. Jel. 1,5.
10. Mert ha, mikor ellenségei vol−
tunk, megbékéltünk Istennel az Ő
Fiának halála által, sokkal inkább
megtartatunk az Ő élete által, miután
megbékéltünk vele.
2Kor. 5,18. 19. Gal. 1,4.
Ef. 2,16. 1Tim. 2,6. Zsid. 2,17. 1Pét. 3,18.
11. Nemcsak pedig, hanem dicseke−
dünk is az Istenben a mi Urunk Jézus
Krisztus által, aki által most a megbéké−
lést nyertük. Gal. 4,9. 5,22. Fil. 3,3. 4,4.
12. Annakokáért, miképpen egy em−
ber által jött be a világra a bűn és a
bűn által a halál, és ekképpen a halál
minden emberre elhatott, mivelhogy
mindenek vétkeztek az egy által;
1Kor. 15,21. 1Ján. 1,8−−10. Jak. 1,15. 3,2. Jel. 20,14. 15.
13. Mert a törvényig volt bűn a vilá−
gon; a bűn azonban nem számíttatik
be, ha nincs törvény.
2Kor. 5,19. 1Ján. 3,4.
14. A halál azonban Ádámtól Mózesig
azokon is uralkodott, akik nem az
Ádám esetéhez hasonlóan vétkeztek,
aki az Eljövendőnek előképe. 1Kor. 15,56.
15. De a kegyelmi ajándék nem úgy
van, mint a bűneset; mert ha amaz
egynek bűne miatt sokan haltak meg,
az Isten kegyelme és a kegyelemből
való ajándék, mely az egy ember Jé−
zus Krisztus által van, sokkal inkább
kiáradt sokakra.
Ésa. 53,11. Mát. 20,28.
16. És az ajándék sem úgy van, mint
az egy vétkező által; mert az ítélet egy
által juttat kárhozatra, a kegyelemből
való ajándék pedig sok bűnből vezet
megigazulásra.
Csel. 13,38. 39. 1Kor. 6,11.
17. Mert ha az egynek bűnesete
miatt uralkodott a halál az egy által;
sokkal inkább uralkodnak az életben
az egy Jézus Krisztus által azok, akik
a kegyelem bővölködésében és a meg−
igazulás ajándékában részesültek.

18. Bizonyára azért, miképpen egy−
nek bűnesete által minden emberre el−
hatott a kárhozat: azonképpen egynek
megigazító munkája által minden
emberre elhatott az életet adó meg−
igazulás.
Ján. 12,32. Fil. 3,9. Zsid. 2,9. 10,14.
19. Mert miképpen egy embernek
engedetlensége által sokan bűnösökké
lettek, azonképpen egynek engedel−
messége által sokan igazakká lettek.
20. A törvény pedig bejött, hogy a bűn
megsokasodjék; de ahol megsokaso−
dik a bűn, ott a kegyelem sokkal
inkább bővölködik:
Ján. 15,22. Gal. 3,19.
21. Hogy miképpen uralkodott a bűn
a halálra, azonképpen a kegyelem is
uralkodjék a megigazulás által az
örök életre a mi Urunk Jézus Krisz−
tus által.
1Tim. 1,14. Zsid. 4,16. 1Pét. 5,10.


05_08_12---cross-at-sunset_web-full.jpg
Megszentelődve új életben járunk


1. Mit mondunk tehát? Megmarad−
junk−é a bűnben, hogy a kegyelem
annál nagyobb legyen? Ján. 1,16. 17.
2. Távol legyen: akik meghaltunk a
bűnnek, mi módon élnénk még abban?
3. Avagy nem tudjátok−é, hogy akik
megkeresztelkedtünk Krisztus Jézus−
ba, az Ő halálába keresztelkedtünk
meg? 1Kor. 15,29. Gal. 3,27. Kol. 3,3. 1Pét. 2,24.
4. Eltemettettünk azért Ővele
együtt a keresztség által a halálba:
hogy miképpen feltámasztatott Krisz−
tus a halálból az Atyának dicsősége
által, azonképpen mi is új életben
járjunk.
1Kor. 6,14. 2Kor. 5,17. Gal. 6,15.
Ef. 2,5. 6. Kol. 2,12. 3,10. Zsid. 12,1. 2. 1Pét. 4,1.
5. Mert ha az Ő halálának hason−
latossága szerint eggyé lettünk vele,
úgy feltámadásáé szerint is eggyé
leszünk.
1Kor. 6,14. Ef. 1,19. 20. Fil. 3,10.
6. Tudván azt, hogy a mi ó emberünk
Ővele megfeszíttetett, hogy megsem−
misüljön a bűnnek teste, hogy ezután
ne szolgáljunk a bűnnek: Gal. 2,20.
7. Mert aki meghalt, felszabadult a
bűn alól. Kol. 2,11.
8. Hogyha pedig meghaltunk Krisz−
tussal, hisszük, hogy élünk is Ővele.
Ján. 14,9. 2Kor. 5,1. Kol. 3,3. 4. 2Tim. 2,11.
9. Tudván, hogy Krisztus, aki feltá−
madt a halálból, többé meg nem hal; a
halál többé rajta nem uralkodik, Jel. 1,18.
10. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt
meg egyszer; hogy pedig él, az Isten−
nek él. 2Kor. 5,15. Zsid. 9,26−−28. 1Pét. 3,18.
11. Ezenképpen tekintsétek magato−
kat úgy, hogy meghaltatok a bűnnek,
de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus
Krisztusban. Gal. 2,19. Kol. 3,3. 1Pét. 2,24.
12. Nem uralkodik tehát a bűn a ti
halandó testetekben,
ne is engedjetek
annak az ő kívánságaiban: Ef. 4,22.
13. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat
hamisságnak fegyvereiül a bűnnek;
hanem szánjátok oda magatokat az
Istennek, mint akik a halálból életre
keltetek, és a ti tagjaitokat igazság−
nak fegyvereiül az Istennek.
1Pét. 4,2. 3.
14. Mert a bűn tirajtatok nem ural−
kodik; mert nem vagytok törvény
alatt, hanem kegyelem alatt.
Ján. 1,17.
15. Mit is tehát? Vétkezzünk−é, mivel−
hogy nem vagyunk törvény alatt,
hanem kegyelem alatt? Távol legyen.
16. Avagy nem tudjátok, hogy akinek
odaszánjátok magatokat szolgákul az
engedelmességre, annak vagytok szol−
gái, akinek engedelmeskedtek; vagy a
bűnnek, ami halálra, vagy az engedel−
mességnek, ami megigazulásra vezet?
Mát. 6,24. 1Kor. 3,16. 2Kor. 13,5. Jak. 4,4.
17. De hála az Istennek, hogy jóllehet
a bűn szolgái voltatok, de szívetek
szerint engedelmeskedtek annak a
tanításnak, amelyre adattatok.
18. Felszabadulván pedig a bűn
alól, a megigazultság szolgáivá lette−
tek.
Ésa. 54,17. Ján. 8,36. Gal. 5,1. 1Pét. 2,16.
19. Emberi módon szólok a ti testetek
erőtlensége miatt. Mert amiképpen
odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztáta−
lanságnak és a hamisságnak szolgáiul
a hamisságra, azonképpen szánjátok
oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az
igazságnak a szentségre.
Gal. 3,5.
20. Mert mikor a bűn szolgái voltatok,
el voltatok különítve az igazságtól.
21. Hát micsoda gyümölcsét vettétek
akkor azoknak, amiket most szégyen−
letek? mert azoknak a vége halál.
22. Most pedig, minekutána felszaba−
dultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek
pedig az Istennek: megvan a gyümöl−
csötök a szentségre, a vége pedig
örök élet.
Ján. 15,2. 16. Gal. 3,19.
5,13. 22. 23. Fil. 1,11. 4,17. Kol. 1,10. 4,12. Jel. 7,8.
23. Mert a bűn zsoldja halál; az Isten
kegyelmi ajándéka pedig örök élet a
mi Urunk Krisztus Jézusban.

Ján. 20,31. Ef. 2,7. Fil. 4,7. 1Pét. 4,11.

picture1.png


Krisztus teste által
meghaltunk a törvénynek


1. Avagy nem tudjátok−é atyámfiai,
mert törvényismerőkhöz szólok,
hogy a törvény uralkodik az emberen,
amíg él? Gal. 3,10. 4,21.
2. Mert a férjes asszony, míg él a férj,
hozzá van kötve törvény szerint, de ha
meghal a férj, felszabadul az asszony
a férj törvénye alól.
5Móz. 24,1. Mát. 19,6.
3. Azért tehát az ő férjének életében
paráznának mondatik, ha más férfihoz
megy; ha azonban meghal a férje,
szabaddá lesz a törvénytől, úgyhogy
nem lesz parázna, ha más férfihoz
megy. Gal. 5,9. 21. Zsid. 13,4. 1Ján. 5,18.
4. Azért atyámfiai, ti is meghaltatok
a törvénynek a Krisztus teste által,
hogy legyetek máséi: azé, aki a halál−
ból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt
teremjünk Istennek.
1Kor. 3,16. 2Kor. 11,2.
Gal. 2,19. 5,18. Ef. 2,15. Kol. 2,14. 1Pét. 2,24.
5. Mert mikor a testben voltunk, a
bűnök indulatai a törvény által dolgoz−
tak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsöz−
zenek a halálra; 1Kor. 15,56. Jak. 2,9. 10.
6. Most pedig megszabadultunk a
törvénytől,
minekutána meghaltunk
arra nézve, ami fogva tartott bennünket;
hogy szolgáljunk a Szellemnek újsá−
gában és nem a betű óságában.

Ján. 4,23. 2Kor. 3,6. Gal. 5,22. Fil. 3,3.
7. Mit mondunk tehát? A törvény bűn−
é? Távol legyen! Sőt, inkább a bűnt nem
ismertem, hanem csak a törvény által;
mert a kívánságról sem tudtam volna,
ha a törvény nem mondaná: Ne kívánd.
2Móz. 20,17. 5Móz. 5,21. Gal. 3,19. 20. 24. 5,20.
8. De a parancsolat által a bűn alkal−
mat vett, és nemzett bennem minden
kívánságot; ugyanis törvény nélkül holt
a bűn. Ján. 15,22. 24. 1Kor. 15,56.
9. Én pedig éltem egykor a törvény
nélkül, de ama parancsolat eljövetelével
felelevenedett a bűn, Ef. 2,1−−3.
10. Én pedig meghalék; és úgy találta−
ték, hogy az a parancsolat, mely életre
való, nékem halálomra van. 2Kor. 3,7.
11. Mert a bűn alkalmat vévén, ama
parancsolat által megcsalt engem, és
megölt általa. Gal. 3,7. Zsid. 3,13.
12. Azért ám a törvény szent, és a
parancsolat szent és igaz és jó. 1Tim. 1,8.
13. Tehát a jó nékem halálom lett−é?
Távol legyen! Hanem a bűn, hogy
kitűnjék a bűn volta, a jó által munkálja
a halált, hogy a bűn méginkább bűnné
legyen a parancsolat által.
14. Mert tudjuk, hogy a törvény
szellemi; de én testi vagyok, a bűn alá
rekesztve. Mát. 16,23. 1Kor. 3,1−−3.
15. Mert amit cselekszem, nem isme−
rem; mert nem azt teszem, amit akarok,
hanem amit gyűlölök, azt cselekszem.
16. Ha pedig azt cselekszem, amit
nem akarok, megegyezem a törvény−
nyel, hogy jó. Gal. 5,17. Fil. 3,12−−14.
17. Most azért már nem én cselek−
szem azt, hanem a bennem lakozó bűn.
18. Mert tudom, hogy nem lakik én−
bennem, azaz a testemben jó; mert az
akarás megvan bennem, de a jó véghez−
vitelét nem találom. Gal. 5,19−−21. 24.
19. Mert nem a jót cselekszem,
melyet akarok; hanem a gonoszt
cselekszem, melyet nem akarok.
20. Ha pedig én azt cselekszem, amit
nem akarok, nem én cselekszem már
azt, hanem a bennem lakozó bűn.
rész 6,15. 8,1. 2. Gal. 2,16.
21. Megtalálom azért magamban ezt a
törvényt, hogy a jót akarom cselekedni,
mégis a rossz áll közel hozzám.
22. Mert gyönyörködöm az Isten
törvényében a belső ember szerint;
2Kor. 4,16. Ef. 3,16. Zsid. 8,10. 1Pét. 3,4.
23. De látok egy másik törvényt az én
tagjaimban, mely ellenkezik az elmém
törvényével, és engem rabul ád a bűn
törvényének, mely van az én tagjaim−
ban. Gal. 5,17. Jak. 4,1.
24. Oh, én nyomorult ember! Kicsoda
szabadít meg engem a halálnak e tes−
téből? rész 6,13. 19. 1Kor. 15,51. 52. Gal. 5,17−−24.
25. Hálát adok Istennek a mi Urunk
Jézus Krisztus által. Azért jóllehet én az
elmémmel az Isten törvényének, tes−
temmel azonban a bűn törvényének
szolgálok. 1Kor. 15,57. Ef. 5,20. Kol. 3,17.


whydoesjesusloveme_pic.jpg

A Krisztusban való élet
szellemének törvénye szabaddá tesz


1. Nincsen azért immár semmi
kárhoztatásuk azoknak, akik
Krisztus Jézusban vannak, kik nem
test szerint járnak, hanem Szellem
szerint.
Ján. 3,18. 5,24. 1Kor. 1,30. 15,22.
2Kor. 5,17. Gal. 3,28. 5,16. 17. Fil. 3,9. 2Pét. 2,10.
2. Mert a Jézus Krisztusban való
élet szellemének törvénye megszaba−
dított engem a bűn és a halál törvé−
nyétől.
Ján. 6,63. 7,38. 39. 8,36. 15,4. 7.
1Kor. 15,45. 2Kor. 3,6. Gal. 2,19. 5,1.
3. Mert ami a törvénynek lehetetlen
volt, mivelhogy erőtlen volt a test miatt,
az Isten az Ő Fiát elbocsátván bűn tes−
tének hasonlatosságában és a bűnért,
kárhoztatá a bűnt a testben. Csel. 13,39.
2Kor. 5,21. Gal. 3,13. 21. Zsid. 7,19. 10,1−−10.
4. Hogy a törvénynek igazsága be−
teljesüljön bennünk, kik nem test
szerint járunk, hanem Szellem
szerint.
2Kor. 5,7. Gal. 2,16. 5,22−−24.
5. Mert a test szerint valók a test
dolgaira gondolnak; a Szellem szerint
valók pedig a Szellem dolgaira.

6. Mert a testnek gondolata halál;
a Szellem gondolata pedig élet és
békesség.
Gal. 5,22−−25. 6,8. Kol. 1,21. 2,18.
7. Mert a test gondolata ellenséges−
kedés Isten ellen; minthogy az Isten
törvényének nem engedelmeskedik,
mert nem is teheti. 1Kor. 2,14. Jak. 4,4.
8. Akik pedig test szerint élnek, nem
lehetnek kedvesek Isten előtt.
9. Ti azonban nem test, hanem Szel−
lem szerint éltek, ha ugyan az Isten
Szelleme lakik bennetek. Akiben pedig
nincs a Krisztus Szelleme, az nem az
övé. 1Kor. 3,16. 6,19. 2Kor. 6,16. Gal. 4,6. 1Ján. 4,4.
10. Hogyha pedig Krisztus benne−
tek van, jóllehet a test holt a bűn
miatt, a szellem azonban élet a meg−
igazultság miatt.
2Kor. 5,21. Kol. 1,27.
11. De ha annak a Szelleme lakik
bennetek, aki feltámasztotta Jézust a
halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta
Krisztus Jézust a halálból, megeleve−
níti a ti halandó testeiteket is az Ő
tibennetek lakozó Szelleme által.

Csel. 2,24. 1Kor. 6,14. 2Kor. 4,14. Ef. 1,19. 20. 2,5.
12. Annakokáért atyámfiai, nem va−
gyunk adósok a testnek, hogy test
szerint éljünk: 1Kor. 9,27. Gal. 6,8.
13. Mert, ha test szerint éltek, meg−
haltok; de ha a test cselekedeteit a
Szellem által megöldöklitek, éltek.

14. Mert akiket Isten Szelleme
vezérel, azok Istennek fiai.

Ján. 1,12. Gal. 3,26. Ef. 1,5. 1Ján. 3,1. Jel. 21,7.
15. Mert nem kaptatok szolgaság szel−
lemét ismét a félelemre, hanem a fiú−
ságnak Szellemét kaptátok, aki által
kiáltjuk: Abbá, Atyám!

Gal. 4,5. 6. 2Tim. 1,7. Zsid. 2,15. 1Ján. 4,18.
16. Ez a Szellem bizonyságot tesz a
mi szellemünkkel együtt, hogy Isten
gyermekei vagyunk.

2Kor. 1,22. 5,5. Ef. 1,13. 4,30. 1Ján. 5,10.
17. Ha pedig gyermekek, örökösök
is; örökösei Istennek, örököstársai pe−
dig Krisztusnak;
ha ugyan vele együtt
szenvedünk, hogy vele együtt is dicső−
üljünk meg. Csel. 26,18. Gal. 3,29. 4,7. Ef. 3,6.
Tit. 3,7. Zsid. 1,14. 6,17. Jak. 2,5. 1Pét. 1,4.
18. Mert azt tartom, hogy amiket
most szenvedünk, nem hasonlíthatók
ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk
megjelentetik.
2Kor. 4,17. 2Thess. 1,7−−12. 2,14.
1Pét. 1,6. 7. 4,13. 5,1. 1Ján. 3,2.
19. Mert a teremtett világ sóvárogva
várja az Isten fiainak megjelenését.
2Kor. 6,18. Gal. 3,26. Ef. 1,5. 2Pét. 3,13. 1Ján. 3,1.
20. Mert a teremtett világ hiábavaló−
ság alá vettetett; nem önként, hanem
azért, aki az alá vetette. 1Móz. 3,17−−19.
21. Azzal a reménységgel, hogy ma−
ga a teremtett világ is megszabadul
a romlandóság rabságától az Isten
fiainak dicsőséges szabadságára.

22. Mert tudjuk, hogy az egész terem−
tett világ együtt fohászkodik és vajúdik
mind idáig. 1Thess. 4,14−−17. 5,9.
23. Sőt, nemcsak ez, hanem maguk a
Szellem zsengéjének birtokosai, mi
magunk is fohászkodunk magunk−
ban, várván a fiúságot, a mi testünk−
nek megváltását.
1Kor. 15,52. Tit. 2,11−−13.
24. Mert reménység által tartattunk
meg; a reménység pedig, ha láttatik,
nem reménység; mert amit lát valaki,
miért reményli is azt? Ef. 2,8. 9. Zsid. 11,1.
25. Ha pedig, amit nem látunk, azt
reméljük, kitartással várjuk. Zsid. 6,12. 15.
26. Hasonlatosképpen pedig a Szel−
lem is segítségünkre van a mi erőtlen−
ségünkben. Mert azt, amit kérnünk
kell, amint kellene, nem tudjuk; de
maga a Szellem esedezik miérettünk
kimondhatatlan fohászkodásokkal.

2Kor. 12,5−−10. Gal. 4,19. Ef. 6,18. Zsid. 4,16. 7,25.
27. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tud−
ja, mi a Szellem gondolata, mert Isten
szerint esedezik a szentekért. 1Ján. 5,14.
28. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik
Istent szeretik, minden javukra van,
mint akik az Ő végzése szerint hi−
vatalosak.
Csel. 13,48. Gal. 1,15. 2Thess. 2,13.
29. Mert akiket eleve ismert, eleve
el is rendelte, hogy azok az Ő Fia
ábrázatához hasonlatosak legyenek,
hogy Ő legyen az elsőszülött sok
atyafi között.
Kol. 1,18. Jak. 1,18. 1Pét. 1,23.
30. Akiket pedig eleve elrendelt, azo−
kat el is hívta; és akiket elhívott, azo−
kat meg is igazította; akiket pedig
megigazított, azokat meg is dicsőítette.

Ján. 17,22. 1Kor. 1,2. 9. Zsid. 9,15. 1Pét. 2,9. 5,10.
31. Mit mondunk azért ezekre? Ha az
Isten velünk, kicsoda ellenünk?

32. Aki az Ő tulajdon Fiának nem
kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért
odaadta, mi módon ne ajándékozna
Vele együtt mindent minékünk?

33. Kicsoda vádolja az Isten válasz−
tottait? Isten az, aki megigazít;
Ésa. 50,8.
34. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisz−
tus az, aki meghalt, sőt aki fel is tá−
madott, aki az Isten jobbján van, aki
esedezik is érettünk:
Zsid. 1,3. 7,25.
35. Kicsoda szakaszt el minket a
Krisztus szerelmétől? Nyomorúság,
vagy szorongattatás, vagy üldözés,
vagy éhség, vagy meztelenség, vagy
veszedelem, vagy fegyver−é? Jer. 31,3.
36. Amint meg van írva: Teéretted
gyilkoltatunk minden napon, olybá te−
kintenek, mint vágó juhokat. Zsolt. 44,22.
37. De mindezekben több, mint
győztesek vagyunk Őáltala, aki min−
ket szeretett,
Zsid. 7,25. 1Ján. 2,1. 2.
38. Mert meg vagyok győződve, hogy
sem halál, sem élet, sem angyalok, sem
fejedelemségek, sem hatalmasságok,
sem jelenvalók, sem következendők,
39. Sem magasság, sem mélység,
sem semmi más teremtmény nem
szakaszthat el minket az Istennek
szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk
Jézus Krisztusban.
Ján. 10,28.

ÁMEN

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 20
Tegnapi: 184
Heti: 20
Havi: 3 864
Össz.: 871 999

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 68. Pál rómabeliekhez 5-8. 2009.02.13.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »