Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

PÁL APOSTOLNAK
A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVELE

9-12.fejezet


Isten az ígéret fiait tekinti magul


1. Igazságot szólok Krisztusban,
nem hazudok, lelkiismeretem ve−
lem együtt tesz bizonyságot a Szent
Szellem által, 2Kor. 1,12. 23. Gal. 1,20.
2. Hogy nagy az én szomorúságom,
és szüntelen való az én szívemnek
fájdalma; Zsolt. 119,136. 1Tim. 1,5.
3. Mert kívánnám, hogy én magam
átok legyek, elszakasztva a Krisztustól
az én atyámfiaiért, akik rokonaim test
szerint;
4. Akik izraeliták, akiké a fiúság és
a dicsőség és a szövetségek, meg a
törvényadás és az Isten szolgálata és
az ígéretek; Ján. 1,17. Csel. 3,25. 39. Zsid. 8,6.
5. Akiké az atyák, és akik közül való
test szerint a Krisztus, aki minde−
neknek felette örökké áldandó Isten.

Ámen. Ján. 1,1−−3. Fil. 2,6−−11. Kol. 1,16. Zsid. 1,8.

42.jpg


6. Nem lehet pedig, hogy meghiúsult
legyen az Isten beszéde. Mert nem
mindnyájan izraeliták azok, kik Izrael−
től valók; Ján. 10,35. Gal. 3,16. 2Tim. 2,13.
7. Sem nem mindnyájan fiak, kik az
Ábrahám magvából valók; hanem:
Izsákban neveztetik néked a te magod.
1Móz. 21,12. Ján. 8,37−−45. Fil. 3,3. Zsid. 11,18.
8. Azaz, nem a testnek fiai az Istennek
fiai; hanem az ígéret fiait tekinti ma−
gul.
Ján. 1,13. Gal. 3,28. 4,23. 28. 1Ján. 3,1. 2.

Az elhívó kegyelméből

genealogy-abrahams-tree.gif

9. Mert ígéretnek beszéde ez: Ez idő
tájban eljövök, és Sárának fia lesz.
1Móz. 17,21. 18,10. Zsid. 11,11. 12. 17.
10. Nemcsak pedig, hanem Rebeka
is, ki egytől fogant méhében, Izsáktól
a mi atyánktól: 1Móz. 25,21.
11. Mert mikor még meg sem szület−
tek, sem semmi jót vagy gonoszt nem
cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás
szerint való végzése megmaradjon; nem
cselekedetekből, hanem az elhívótól,

12. Megmondatott néki: A nagyobbik
szolgál a kisebbiknek.
13. Amint meg van írva: Jákóbot
szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem.
14. Mit mondunk tehát: Vajon nem
igazságtalanság−é ez az Istentől? Távol
legyen! 5Móz. 32,4. Mal. 1,2. Gal. 2,17. 3,21.
15. Mert Mózesnek ezt mondja: Kö−
nyörülök azon, akin könyörülök, és
kegyelmezek annak, akinek kegyel−
mezek.
2Móz. 33,19.
16. Annakokáért tehát nem azé, aki
akarja, sem nem azé, aki fut, hanem
a könyörülő Istené.
Zsolt. 115,3.

exod_7_-_moses_and_aaron_before_pharaoh.jpg


17. Mert azt mondja az Írás a fáraó−
nak: Azért támasztottalak téged, hogy
megmutassam benned az én hatalma−
mat, és hogy hirdessék az én nevemet
az egész földön. 2Móz. 9,16. Józs. 2,9. 10.

130172.jpg
18. Annakokáért akin akar, könyörül,
akit pedig akar, megkeményít.
19. Mondod azért nékem: Miért fedd
hát engem? Hiszen az Ő akaratának ki
állhat ellen? Dán. 4,35. Csel. 4,27. 28.
20. Sőt, inkább kicsoda vagy te, oh
ember, hogy vitába szállsz az Istennel?
Avagy mondja−é a készítmény a készítő−
nek: Miért csináltál engem így?
Ésa. 29,16. 45,9. 1Kor. 1,20. Tit. 2,9.

potter.jpg


21. Avagy nincs−é a fazekasnak hatal−
ma az agyagon, hogy ugyanazon gyura−
dékból némely edényt tisztességre,
némelyt pedig becstelenségre formál−
jon? Péld. 16,4. Jer. 18,6. 2Tim. 2,20.
22. Ha pedig az Isten az Ő haragját
megmutatni és hatalmát megismertetni
kívánván, nagy békességes tűréssel
elszenvedte a harag edényeit, melyek
pusztulásra készíttettek, 1Thess. 5,9.
23. És hogy megismertesse az Ő di−
csőségének gazdagságát az irgalom
edényein, melyeket eleve a dicsőség−
re alkotott, mit szólhatsz ellene?

24. Amire el is hívott minket nemcsak
a zsidók, hanem a pogányok közül is,
25. Amint Hóseásnál is mondja: Né−
pemnek nevezem, amely nem volt az
én népem; és szeretettnek azt, ami nem
volt szeretett. Hós. 2,23. 1Pét. 2,10.
26. És lészen, hogy azon a helyen,
ahol ez mondatott nékik: Ti nem
vagytok az én népem, ott az élő Isten
fiainak fognak hívatni.
Hós. 1,10.
27. Ésaiás pedig ezt kiáltja Izrael felől:
Ha Izrael fiainak száma annyi volna is,
mint a tenger fövenye, csak a maradék
üdvözül. Ésa. 10,22.
28. Mert az Úr gyorsan beteljesíti
szavát, és teljes mértékben valóra váltja
a földön. Ésa. 28,22.
29. És amint Ésaiás előre megmon−
dotta: Ha a Seregeknek Ura nem ha−
gyott volna nékünk magot, olyanokká
lettünk volna, mint Szodoma, és Gomo−
rához volnánk hasonlók. Ésa. 1,9. 65,1.
30. Mit mondunk hát? Azt, hogy a po−
gányok, akik a megigazulásra nem
törekedtek, a megigazulást elnyerték,
mégpedig a hitből való megigazulást;

31. Izrael ellenben, mely a megigazu−
lás törvényét követte, nem jutott el a tör−
vény szerinti megigazulásra. Gal. 5,4.
32. Miért? Azért, mert nem hitből
keresték, hanem mintha a törvény cse−
lekedeteiből volna. Mert beleütköztek a
megütközés kövébe,
1Kor. 1,23. Gal. 2,16. 3,10.
33. Amint meg van írva: Ímé, meg−
ütközés kövét és megbotránkozás
szikláját teszem Sionba; és aki hisz
Őbenne, meg nem szégyenül.

Ésa. 8,14. 28,16. Jóel 3,32. Fil. 1,20. 1Pét. 2,6−−8.


Krisztus a törvény vége

photo.jpg


1. Atyámfiai, szívem szerint kívá−
nom és Istentől könyörgöm az
Izrael üdvösségét. Luk. 13,34. 1Kor. 9,20−−22.
2. Mert bizonyságot teszek felőlük,
hogy Isten iránt való buzgóság van
bennük, de nem megismerés szerint.
Ján. 16,2. Csel. 21,20. Gal. 1,14. 2,16. 4,17. 18.
3. Mert az Istentől eredő megigazu−
lást nem ismervén, és az ő tulajdon igaz−
ságukat igyekezvén érvényesíteni, az
Istentől eredő megigazulásnak nem en−
gedelmeskedtek. Fil. 3,9. Zsid. 10,29.
4. Mert a törvény vége Krisztus,
minden hívőnek megigazulására.

Gal. 3,24. Ef. 2,15. Kol. 2,14−−17. Zsid. 9,11.
5. Mert Mózes a törvényből való meg−
igazulásról azt írja, hogy aki azokat cse−
lekszi, él azok által. 3Móz. 18,5. Gal. 3,12.
6. A hitből eredő megigazulásról pe−
dig így szól: Ne mondd a te szívedben:
Kicsoda megy föl a mennybe? Azaz,
hogy Krisztust aláhozza; Fil. 3,9.
7. Avagy: Kicsoda száll le a mélység−
be? Azaz, hogy Krisztust a halálból fel−
hozza. Ef. 4,8−−10. Zsid. 8,1.
8. De mit mond? Közel van hozzád
az Ige (Rhema), a szádban és a szíved−
ben van: azaz a hit beszéde, amelyet
mi hirdetünk.
Csel. 10,43. 16,31. Gal. 3,2. 5.
9. Mert ha a te száddal vallást teszel
az Úr Jézusról, és szívedben hiszed,
hogy az Isten feltámasztotta Őt a ha−
lálból, üdvözülsz.
Mát. 10,32.
1Kor. 15,14−−18. Fil. 2,11. 1Pét. 1,21. 1Ján. 4,2. 3.
10. Mert szívvel hiszünk a megiga−
zulásra, szájjal teszünk pedig vallást
az üdvösségre.
Gal. 3,6. 7. Zsid. 3,12. 10,22.

cross-hands.jpg


11. Mert azt mondja az Írás: Valaki
hisz Őbenne, meg nem szégyenül.

12. Mert nincs különbség zsidó meg
görög között; mert ugyanaz az Ura
mindeneknek, aki kegyelemben
gazdag mindenekhez, akik Őt segít−
ségül hívják.
Csel. 10,36. Gal. 3,28. Ef. 1,7.
13. Mert mindenki, aki segítségül
hívja az Úr nevét, megtartatik.

rész 3,22. 29. Jóel 2,32. Csel. 2,21. 9,14.
14. Mimódon hívják azért segítségül
azt, akiben nem hisznek? Mimódon
hisznek pedig abban, aki felől nem
hallottak? Mimódon hallanának pedig
prédikáló nélkül?
Márk 16,15. 2Tim. 4,17. Tit. 1,3.
15. Mimódon prédikálnak pedig, ha el
nem küldetnek? Amiképpen meg van
írva: Mily szépek a békességet hirdetők
lábai, akik jókat hirdetnek! Ésa. 52,7.
16. De nem mindenki engedelmeske−
dett az Evangéliumnak. Mert Ésaiás azt
mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszé−
dünknek? Ésa. 53,1. Ján. 12,38. Zsid. 4,2.
17. Azért a hit hallásból van, a hal−
lás pedig Isten Igéje (Rhema) által.

18. De mondom: Avagy nem hallot−
ták−é? Sőt inkább az egész földre elha−
tott az ő hangjuk, és a lakott földkerek−
ség végére az ő beszédük. Kol. 1,6. 23.
19. De mondom: Avagy nem ismer−
te−é Izrael? Először Mózes mondja:
Én titeket felingerellek egy nem nép−
pel, értelmetlen néppel haragítalak meg
titeket. 5Móz. 32,21. Ésa. 52,10. 1Pét. 2,10.
20. Ésaiás pedig bátorságosan ezt
mondja: Megtaláltak azok, akik engem
nem kerestek; nyilvánvaló lettem azok−
nak, akik felőlem nem kérdezősködtek.
Péld. 28,1. Ésa. 65,1. Ef. 6,19. 20. Zsid. 4,2.
21. Izraelnek pedig ezt mondja: Egész
napon kiterjesztettem kezeimet
az
engedetlen és ellentmondó nép felé.


Izrael kiválasztása megmásíthatatlan


1 Mondom tehát: Avagy elvetette−é
Isten az Ő népét? Távol legyen;
mert én is izraelita vagyok, az Ábrahám
magvából, Benjámin nemzetségéből
való. 1Sám. 12,22. Jer. 31,37. 2Kor. 11,22. Fil. 3,5.
2. Nem vetette el Isten az Ő népét,
melyet eleve ismert. Avagy nem tudjá−
tok−é, mit mond az Írás Illésről, amint
panaszkodott Izraelre Istennél, mondván:
3. Uram, a Te prófétáidat megölték,
és a Te oltáraidat lerombolták; és csak
én maradtam meg egyedül, és engem
is halálra keresnek. 1Kir. 19,10. 14. 18.
4. De mit mond néki az isteni felelet?
Meghagytam magamnak hétezer em−
bert, akik nem hajtottak térdet a Baálnak.
5. Ekképpen azért most is van maradék
a kegyelemből való választás szerint.
6. Hogyha pedig kegyelemből, ak−
kor nem cselekedetekből; különben
a kegyelem nem volna többé kegye−
lem.
Ha pedig cselekedetekből, akkor
nem kegyelemből; különben a cseleke−
det nem volna többé cselekedet.
7. Micsoda tehát? Amit Izrael keres,
azt nem nyerte meg; a választottak
ellenben megnyerték, a többiek pedig
megkeményíttettek. Ján. 10,28. Ef. 1,4.
2Thess. 2,13. 14. 2Tim. 2,19. 1Pét. 1,2.
8. Amint meg van írva: Az Isten a
kábultság szellemét adta nékik; szeme−
ket, hogy ne lássanak, füleket, hogy
ne halljanak, mind e mai napig.
Ésa. 6,9. 29,10. Mát. 13,14. Ján. 12,40. Csel. 28,26.
9. Dávid is ezt mondja: Legyen az ő
asztaluk tőrré, hálóvá, botránkozássá és
megtorlássá. Zsolt. 69,22. 23.
10. Sötétüljenek meg az ő szemeik,
hogy ne lássanak, és az ő hátukat min−
denkorra görbítsd meg.

torahreading.png


11. Annakokáért mondom: Avagy
azért botlottak−é meg, hogy elessenek?
Távol legyen; hanem az ő esetük foly−
tán lett az üdvösség a pogányoké, hogy
ők felingereltessenek. Csel. 13,46. 18,6.
12. Ha pedig az ő esetük világnak gaz−
dagsága, és az ő veszteségük pogányok
gazdagsága, mennyivel inkább az ő tel−
jességük? Csel. 22,21. 28,24−−28. Kol. 1,27.
13. Mert néktek mondom, a pogá−
nyoknak, amennyiben én a pogányok
apostola vagyok, a szolgálatomat dicső−
ítem; Csel. 9,15. Gal. 1,16. 2,2. 7. 9. Ef. 3,8.
14. Bár felingerelhetném az én atyám−
fiait, és üdvösségre vezethetnék közü−
lük némelyeket. 1Kor. 7,16. Jak. 5,20.
15. Mert ha az ő elvettetésük a világ−
nak megbékélése, micsoda lesz a felvé−
telük, ha nem élet a halálból?
16. Ha pedig a zsenge szent, akkor a
tészta is; és ha a gyökér szent, az ágak
is azok. 1Kor. 3,17. Kol. 1,22. Jak. 1,18.

olive_trees.jpg
17. Ha pedig némely ágak kitörettek,
te pedig vadolajfa létedre beoltattál
azok közé, és részese lettél az olajfa
gyökerének és zsírjának; Ján. 15,6. Ef. 2,12.
18. Ne kevélykedj az ágak ellenében:
ha pedig kevélykedsz, nem te hordozod
a gyökeret, hanem a gyökér téged.
19. Azt mondod azért: Kitörettek az
ágak, hogy én beoltassam.
20. Úgy van; hitetlenség miatt töret−
tek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fu−
valkodjál, hanem félj; Gal. 3,7. 26. Zsid. 11,6.
21. Mert ha az Isten a természet sze−
rint való ágaknak nem kedvezett, majd
néked sem kedvez. 1Kor. 16,13. 2Kor. 1,24.
22. Tekintsd meg azért az Istennek jó−
ságát és szigorát: azok iránt akik eles−
tek, szigorát; irántad pedig a jóságát, ha
megmaradsz az Ő jóságában; különben
te is kivágatsz. Ján. 15,2. 1Kor. 15,2. Zsid. 3,6.
23. Sőt azok is, ha nem maradnak
meg a hitetlenségben, beoltatnak; mert
az Istennek hatalmában áll újra beoltani
őket. 2Kor. 3,16. Gal. 6,9. 1Ján. 2,19.
24. Mert ha te a természet szerint va−
ló vadolajfából kivágattál, és természet
ellenére beoltattál a szelíd olajfába:
mennyivel inkább beoltatnak ezek a
természet szerint valók az ő saját olaj−
fájukba.
25. Mert nem akarom, hogy ne tudjá−
tok atyámfiai ezt a titkot, hogy magato−
kat el ne hitessétek: hogy a megkemé−
nyedés Izraelre nézve csak részben tör−
tént, ameddig a pogányok teljessége
bemegyen. Luk. 21,24. 1Kor. 12,1.
2Kor. 3,14−−16. Ef. 3,3. 4. Jel. 7,9. 10,7.
26. És így az egész Izrael üdvözül,
amint meg van írva: Eljön Sionból
a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a
gonoszságukat:
Zsolt. 14,7. Ésa. 59,20. 60,15.
Jer. 30,17−−22. Hós. 3,5. Csel. 3,26. Tit. 2,14.
27. És ez nékik az én szövetségem,
midőn eltörlöm az ő bűneiket.

Ésa. 43,25. Jer. 31,31. Ján. 1,29. Zsid. 8,8. 10,16.
28. Az Evangéliumra nézve ugyan el−
lenségek tiérettetek; de a választásra
nézve szerelmetesek az atyákért.

29. Mert megbánhatatlanok az Is−
tennek ajándékai, és az Ő elhívása.

4Móz. 23,19. Zsolt. 89,26−−34. 2Tim. 2,13.
30. Mert miképpen ti egykor engedet−
lenkedtetek az Istennek, most pedig
irgalmasságot nyertetek az ő engedet−
lenségük miatt: Tit. 3,3−−7. 1Pét. 2,10.
31. Azonképpen ők is most engedet−
lenkedtek, hogy a ti irgalmasságba
jutásotok folytán ők is irgalmasságot
nyerjenek;

32. Mert az Isten mindeneket enge−
detlenség alá rekesztett, hogy minde−
neken könyörüljön.


Isten bölcsességének dicsérete

33. Oh, Isten gazdagságának, böl−
csességének és tudományának mély−
sége!
Mely igen kikutathatatlanok az Ő
ítéletei s kinyomozhatatlanok az Ő útjai!
34. Mert kicsoda ismerte meg az Úr
értelmét? Vagy kicsoda volt néki taná−
csosa? Ésa. 40,13. 1Kor. 2,16.
35. Avagy kicsoda adott előbb néki,
hogy annak visszafizesse azt? 1Kor. 4,7.
36. Mert Őtőle, Őáltala és Őreá néz−
ve vannak mindenek. Övé a dicsőség
mindörökké. Ámen.
1Kor. 8,6. Fil. 4,20.
Kol. 1,16. 1Tim. 1,17. 1Pét. 5,11.


A test mint élő és szent áldozat

peace.jpg

1. Kérlek azért titeket atyámfiai az
Istennek irgalmasságára, hogy
szánjátok oda a ti testeteket élő, szent
és Istennek kedves áldozatul, ez legyen
a ti józan szolgálatotok. 1Kor. 6,13−−20.
Ef. 5,10. Fil. 4,18. Zsid. 10,20. 13,22. 1Pét. 2,5. 20.
2. És ne szabjátok magatokat e
világhoz, hanem változzatok el a ti
elméteknek megújulása által, hogy
megvizsgáljátok, mi az Istennek jó,
megengedő és tökéletes akarata.

Ef. 1,18. 4,23. Kol. 1,21. 22. 3,10. 1Thess. 4,3.
3. Mert a nékem adott kegyelem ál−
tal mondom mindenkinek közöttetek,
hogy senki ne tartsa többre magát, mint
kell, hanem józanul gondolkodjék,
amint az Isten adta kinek−kinek a hit
mértékét. 1Kor. 15,10.
Gal. 2,8. 9. 6,3. Ef. 3,2−−4. Fil. 2,3−−6. Jak. 4,6.
4. Mert miképpen egy testben sok
tagunk van, minden tagnak pedig nem
ugyanazon cselekedete van:
Ef. 4,11. 12. 1Kor. 12,12−−17.
5. Azonképpen sokan egy Test va−
gyunk a Krisztusban, egyenként pe−
dig egymásnak tagjai vagyunk.
Ef. 1,23.
6. Minthogy azért külön−külön ajándé−
kaink vannak a nékünk adott kegyelem
szerint, akár prófétálás, a hitnek mérté−
ke szerint teljesítsük; 1Pét. 4,11.
7. Akár szolgálat, a szolgálatban; akár
tanító, a tanításban; 1Kor. 12,28. Ef. 4,11.
8. Buzdító, a buzdításban; az adakozó
szelídséggel; az előljáró szorgalmatos−
sággal; a könyörülő vidámsággal tegye.
9. A szeretet képmutatás nélkül való
legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ra−
gaszkodjatok a jóhoz. 1Ján. 3,18−−20.
10. Atyafiúi szeretettel egymás iránt
gyöngédek; a tiszteletadásban egymást
megelőzők legyetek. Fil. 2,3−−5. Zsid. 13,1.
11. Az igyekezetben ne legyetek
restek; szellemben buzgók legyetek;
az Úrnak szolgáljatok.
Zsid. 12,28. Jel. 3,15.

scripture.jpg

12. A reménységben örvendezők; a
háborúságban tűrők; az imádságban
állhatatosak; Ef. 6,18. Fil. 4,6. Zsid. 3,6. 10,36.
13. A szentek szükségeire adakozók
legyetek; a vendégszeretetet gyakorol−
játok. Gal. 6,10. Zsid. 6,10. 13,2. 1Ján. 3,17.
14. Áldjátok azokat, akik titeket ül−
döznek; áldjátok és ne átkozzátok.

Zsolt. 109,17. 18. Mát. 5,44. 1Kor. 4,12. 1Pét. 3,9.
15. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok
a sírókkal. 1Kor. 12,26. 27. Fil. 2,17. 18. 28.
16. Egymás iránt ugyanazon indulat−
tal legyetek; ne kevélykedjetek, hanem
az alázatosakhoz szabjátok magatokat.
Ne legyetek bölcsek timagatokban.
Csel. 4,32. 1Kor. 1,10. Fil. 1,27. 2,2. 1Pét. 3,8.
17. Senkinek gonoszért gonosszal ne
fizessetek. A tisztességre gondotok le−
gyen minden ember előtt. 3Móz. 19,18.
Mát. 5,39. Ján. 15,12. 2Kor. 8,21. 1Thess. 5,15.
18. Ha lehetséges, amennyire rajtatok
áll, minden emberrel békességben élje−
tek. 1Sám. 25,23. Zsid. 12,14. 1Pét. 3,9.
19. Magatokért bosszút ne álljatok
szerelmeseim, hanem adjatok helyet
ama haragnak; mert meg van írva:
Enyém a bosszúállás, én megfizetek,
ezt mondja az Úr.
5Móz. 32,35.
20. Azért, ha éhezik a te ellenséged,
adj ennie; ha szomjúhozik, adj innia,
mert ha ezt teszed, eleven szenet gyűj−
tesz az ő fejére. Péld. 25,21. Mát. 5,44. 45.
21. Ne győzettessél le a gonosztól,
hanem a gonoszt jóval győzd le.


ÁMEN.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 66
Tegnapi: 184
Heti: 66
Havi: 3 910
Össz.: 872 045

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 69. Pál rómabeliekhez 9-12. 2009.02.14.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »