Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

PÁL APOSTOLNAK
A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVELE

13-16.fejezet

reborninthespirit.jpg

Minden hatalom Istentől rendelt

102-uavflgt.jpg

1. Mindenki engedelmeskedjék a
felsőbb hatalmasságoknak; mert
nincs hatalmasság, hanem csak Isten−
től; és amely hatalmasságok vannak,
az Istentől rendeltettek.
Ján. 19,11. 1Kor. 7,21. Tit. 3,1. 1Pét. 2,13−−17.
2. Azért, aki ellene támad a hatalmas−
ságnak, az Isten rendelésének támad
ellene, akik pedig ellene támadnak,
önmaguknak ítéletet szereznek.
3. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem
a rossz cselekedetnek rettegésére
vannak. Akarod−é pedig, hogy ne félj
a hatalmasságtól? Cselekedd a jót, és
dicséreted lesz attól. 1Pét. 2,13. 3,13. 14.
4. Mert Isten szolgája ő a te javadra.
Ha pedig a gonoszt cselekszed, félj:
mert nem ok nélkül viseli a fegyvert:
mert Isten szolgája bosszúálló a harag−
ra annak, aki gonoszt cselekszik.
5. Annakokáért szükség engedelmes−
kedni, nemcsak a haragért, hanem a lel−
kiismeretért is. Csel. 24,16. Zsid. 13,18.
6. Mert azért fizettek adót is; mivel−
hogy Istennek szolgái ők, kik ugyan−
abban foglalatoskodnak. Neh. 5,4.
7. Adjátok meg azért mindenkinek,
amivel tartoztok: akinek az adóval, az
adót; akinek a vámmal, a vámot; aki−
nek a félelemmel, a félelmet; akinek a
tisztességgel, a tisztességet. Luk. 20,25.
8. Senkinek semmivel ne tartozzatok,
hanem csak azzal, hogy egymást sze−
ressétek; mert aki szereti a felebarát−
ját, a törvényt betöltötte.
5Móz. 24,14. 15.
Mát. 7,12. Ján. 13,34. Gal. 5,14. 1Tim. 1,5. Jak. 2,8.
9. Mert ez: Ne paráználkodj, ne ölj, ne
orozz, hamis tanúbizonyságot ne szólj,
ne kívánj, és ha valamely más paran−
csolat van, ebben az Igében foglaltatik
egybe: Szeresd felebarátodat, mint
tenmagadat.
2Móz. 20,13−−17. 3Móz. 19,18.
10. A szeretet nem illeti gonosszal a
felebarátot. Annakokáért a törvény−
nek betöltése a szeretet.
Mát. 22,39.
Luk. 10,27. Gal. 5,14. Kol. 3,14. Jak. 2,8. 9.


Öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust

jesus_christ.jpg

11. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az
időt, hogy ideje már, hogy az álomból
felserkenjünk; mert most közelebb van
hozzánk az üdvösség, mint amikor
hívőkké lettünk. Luk. 21,34. 1Kor. 15,34.
1Thess. 5,1−−3. 1Pét. 1,23. 4,7. 2Pét. 3,13. Jel. 22,12.
12. Az éjszaka elmúlt, a nappal pedig
elközelgett; vessük el azért a sötétség−
nek cselekedeteit, és öltözzük fel a
világosság fegyvereit. Ef. 6,11−−18.
13. Mint nappal, ékesen járjunk, nem
dobzódásokban és részegségekben,
nem bujálkodásokban és feslettségek−
ben, nem versengésben és irigységben:
Gal. 5,19. 20. Fil. 4,8. Jak. 3,14. 16. 1Ján. 2,15−−17.
14. Hanem öltözzétek fel az Úr
Jézus Krisztust, és a testet ne táp−
láljátok a kívánságokra. Gal. 3,27. 5,16.


Ne kárhoztasd más szolgáját

1. A hitben erőtlent fogadjátok be,
nem ítélgetvén vélekedéseit.

Ján. 13,20. 1Kor. 8,9. Gal 6,2. Tit. 1,15. 3,9.
2. Némely ember azt hiszi, hogy
mindent megehet; a hitben erőtlen
pedig zöldséget eszik. Gal. 4,9. 10. Kol. 2,16.
3. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki
nem eszik; és aki nem eszik, ne kár−
hoztassa azt, aki eszik. Mert az Isten be−
fogadta őt. 1Kor. 8,4−−13. 10,23−−31.
4. Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod
a más szolgáját? Az ő tulajdon urának áll
vagy esik. De meg fog állani, mert az
Úr által képes, hogy megálljon. Mát. 7,1.
1Kor. 4,3−−5. Kol. 2,16. Zsid. 7,25. Jak. 4,12.
5. Ez az egyik napot különbnek tartja
a másiknál; az pedig minden napot
egyformának tart. Ki−ki a maga meg−
értésének teljességében járjon. Gal. 4,10.
6. Aki ügyel a napra, az Úrért ügyel:
és aki nem ügyel a napra, az Úrért nem
ügyel. Aki eszik, az Úrért eszik, mert
hálákat ád az Istennek: és aki nem
eszik, az Úrért nem eszik, és az is hálá−
kat ád az Istennek. 1Kor. 10,31. 1Tim. 4,3.
7. Mert közülünk senki sem él önma−
gának, és senki sem hal önmagának:
8. Mert ha élünk, az Úrnak élünk;
ha meghalunk, az Úrnak halunk meg
. Azért akár éljünk, akár haljunk, az
Úréi vagyunk. 1Kor. 6,19. Gal. 2,20.
9. Mert azért halt meg és támadott
fel és elevenedett meg Krisztus,
hogy mind holtakon, mind élőkön
uralkodjék. Csel. 2,24. 36. 10,36. 2Kor. 5,15.
10. Te pedig miért kárhoztatod a te
atyádfiát? avagy te is miért veted meg a
te atyádfiát? Hiszen mindnyájan oda−
állunk majd a Krisztus ítélőszéke elé.

Mát. 25,31. 1Kor. 4,5. 2Kor. 5,10. Júd. 14. 15.

31_judge_on_throne.jpg

11. Mert meg van írva: Élek én, ezt
mondja az Úr, mert nékem hajol
meg minden térd, és minden nyelv
Istent magasztalja. Ésa. 45,22. Fil 2,10.
12. Azért hát mindenikünk maga ad
számot magáról az Istennek.
13. Annakokáért egymást többé ne
kárhoztassuk: hanem inkább azt tartsá−
tok, hogy a ti atyátokfiának ne szerezze−
tek megütközést vagy megbotránko−
zást.Mát. 12,36. 1Kor. 8,9. 2Kor. 6,3. Jak. 2,4. 4,11.

Isten országa megigazultság,
békesség és öröm a Szellem által

throne.jpg

14. Tudom és meg vagyok győződve
az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztá−
talan önmagában: hanem bármi annak
tisztátalan, aki tisztátalannak tartja.
Csel. 10,14. 15. 1Kor. 8,7. 1Tim. 4,2−−5. Tit. 1,15.
15. De ha a te atyádfia az ételért meg−
szomorodik, akkor te nem szeretet
szerint cselekszel. Ne veszítsd el azt a
te ételeddel, akiért Krisztus meghalt.

Gal. 5,13.
16. Vigyázzatok, ne káromolják azt a
jót, amelyben részesültetek. 1Thess. 5,22.
17. Mert az Isten országa nem evés,
nem ivás, hanem megigazultság, bé−
kesség és öröm a Szent Szellem által.
Luk. 17,20. 21. Ján. 4,32. 34. 14,27. 1Kor. 8,5.
18. Mert aki ezekben szolgál a Krisz−
tusnak, kedves az Istennek, és az embe−
rek előtt megpróbált. 2Kor. 8,21.
19. Azért tehát törekedjünk azokra,
amik a békességre és az egymás épülé−
sére valók. Zsolt. 34,14. 1Kor. 14,12. Ef. 4,29.
20. Ne rontsd le az ételért az Isten
munkáját. Minden tiszta ugyan, de
rossz annak az embernek, aki botrán−
kozással eszi. Csel. 10,15. 1Tim. 4,3−−5.
21. Jó nem enni húst és nem inni bort,
sem semmit nem tenni, amiben a te
atyádfia megütközik, vagy megbotrán−
kozik, vagy erőtlen. rész 15,1. Fil. 1,10.
22. Tenéked hited van: tartsd meg
magadban Isten előtt. Boldog, aki nem
kárhoztatja magát abban, amit helyesel.
Gal. 3,5. 1Ján. 3,2.
23. Aki pedig kételkedik, ha eszik,
kárhoztatva van, mert nem hitből eszik.
Ami pedig nem hitből van, bűn az.
Márk 16,14. Tit. 1,15. Zsid. 3,12. 4,11. 11,6.


Intés a gyengék segítésére

1. Tartozunk pedig mi, az erősek,
hogy az erőtlenek erőtlenségeit
hordozzuk, és ne magunknak kedves−
kedjünk. Ján. 8,29. Gal. 6,2. 5. 1Ján. 2,14.
2. Mindenikünk tudniillik az ő fele−
barátjának kedveskedjék annak javára,
épülésére. 1Kor. 11,26. 2Kor. 12,19. Ef. 4,29.
3. Mert Krisztus sem önmagának
kedveskedett, hanem amint meg van
írva: A te gyalázóidnak gyalázásai
hullottak reám. Zsolt. 69,9. Ján. 5,30. 6,38.
4. Mert amelyek régen megírattak,
a mi tanulságunkra irattak meg: hogy
állhatatosság által és az Írásoknak
vigasztalása által reménységünk le−
gyen. 1Kor. 10,11. 2Tim. 3,16. 17. Jel. 3,10.
5. Az állhatatosságnak és vigasztalás−
nak Istene pedig adja néktek, hogy
ugyanazon indulat legyen bennetek
egymás iránt Krisztus Jézus szerint:
Csel. 4,32. 1Kor. 1,10. 2Kor. 13,11. Fil. 1,27.


Isten dicsőítése keresztényi egységben

s1030409.jpg

6. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőít−
sétek az Istent és a mi Urunk Krisztus
Jézusnak Atyját. Csel. 4,24.
7. Azért fogadjátok be egymást, mi−
képpen Krisztus is befogadott min−
ket az Isten dicsőségére. Ján. 6,37.
8. Mondom pedig, hogy Jézus Krisz−
tus szolgája lett a körülmetélkedésnek
az Isten igazságáért, hogy megerősítse
az atyák ígéreteit; rész 4,16.
Mát. 15,24. Ján. 1,11. Csel. 3,26. 2Kor. 1,20.
9. A pogányok pedig irgalmasságáért
dicsőítik Istent, amint meg van írva:
Annakokáért vallást teszek rólad a
pogányok között, és dicséretet éneklek
a Te nevednek. 2Sám. 22,50. Zsolt. 18,49.
Ef. 2,4. Tit. 3,5. Zsid. 2,12.
10. És ismét mondja: Örüljetek pogá−
nyok, az Ő népével együtt. 5Móz. 32,43.
11. És ismét: Dicsérjétek az Urat min−
den pogányok, és magasztaljátok Őt
minden népek. Zsolt. 117,1.
12. És viszont Ésaiás így szól: Lészen
a Jessének gyökere, és aki felkel, hogy
uralkodjék a pogányokon; Őbenne
reménykednek a pogányok. Ésa. 11,10.
Mát. 12,21. Ef. 1,12. 13. Jel. 5,5. 22,16.
13. A reménység Istene pedig tölt−
sön be titeket minden örömmel és
békességgel a hívésben, hogy bővöl−
ködjetek a reménységben a Szent
Szellem ereje által. Zsid. 13,20. 21.
14. Meg vagyok pedig győződve
atyámfiai én magam is felőletek, hogy
teljesek vagytok minden jósággal, be−
töltve minden ismerettel, képesek lé−
vén egymást is inteni. Gal. 5,22. Fil. 3,8.
Kol. 3,16. Zsid. 8,5. 2Pét. 1,12. 1Ján. 2,21.
15. Bátorságosabban írtam pedig
néktek atyámfiai, részben mintegy
emlékeztetvén titeket az Istentől né−
kem adott kegyelem által, Gal. 1,15. 16.
16. Hogy legyek a Jézus Krisztus szol−
gája a pogányok között, munkálkodván
az Isten Evangéliumában, hogy legyen
a pogányoknak áldozata kedves és a
Szent Szellem által megszentelt.
Csel. 9,15. 11,15−−18. Gal. 2,7. 9. 1Tim. 2,7.
17. Van azért mivel dicsekedjem a
Jézus Krisztusban, az Istenre tartozó
dolgokban. Zsid. 5,1.
18. Mert nem merek szólni semmi−
ről, amit ne Krisztus cselekedett vol−
na általam a pogányoknak engedel−
mességére, szóval és tettel.
Mát. 28,18−−20. Csel. 21,19. Kol. 3,17. Zsid. 5,9.
19. Jelek és csodák ereje által, az
Isten Szellemének ereje által; úgy−
annyira, hogy én Jeruzsálemtől és kör−
nyékétől fogva Illyriáig betöltöttem a
Krisztus Evangéliumát. Csel. 2,22. 43.
4,30. 5,12. 14,3. 2Kor. 12,12. Zsid. 2,4.
20. Ekképpen pedig tisztességbeli
dolog, hogy ne ott hirdessem az Evan−
géliumot, ahol neveztetett Krisztus,
hogy ne más alapra építsek: 2Kor. 10,13.
21. Hanem amint meg van írva: Akik−
nek nem hirdettetett felőle, azok
meglátják; és akik nem hallották,
megértik. Ésa. 52,15. 65,1.
22. Annakokáért meg is akadályoztat−
tam gyakran a hozzátok való menetelben.
23. Most pedig, mivelhogy nincs már
helyem e tartományokban, vágyódván
pedig sok esztendő óta, hogy elmenjek
hozzátok: Csel. 19,21.
24. Ha Hispániába megyek, elmegyek
hozzátok. Mert remélem, hogy átutazó−
ban meglátlak titeket, és ti elkísértek
oda, ha előbb részben beteljesedem
veletek. Csel. 15,3.
25. Most pedig megyek Jeruzsálem−
be, szolgálván a szenteknek. Csel. 24,17.
26. Mert tetszett Macedóniának és
Akhájának, hogy a jeruzsálembeli
szentek szegényei részére némileg
adakozzanak. 1Kor. 16,1. 2Kor. 8,1. 9,2.
27. Mert tetszett nékik, és tartoznak is
vele. Mert ha a pogányok azoknak a
szellemi javaiban részesültek, tartoznak
nékik viszont szolgálni a testiekben.
1Kor. 9,11. Gal. 6,6.
28. Ezt azért ha majd elvégezem, és
nékik e gyümölcsöt átadom, titeket
útbaejtve megyek Hispániába. Fil. 4,17.


Pál imádságra buzdít

dsc03485.jpg

29. Tudom pedig, hogy mikor hozzá−
tok megyek, a Krisztus Evangéliuma
áldásának teljességével megyek.Ef. 3,8.
30. Kérlek pedig titeket atyámfiai a
mi Urunk Jézus Krisztusra és a Szel−
lem szerelmére, tusakodjatok velem
együtt az imádkozásokban, énéret−
tem Isten előtt, 2Kor. 1,11. Fil. 2,1. Kol. 4,12.
31. Hogy szabaduljak meg azoktól,
akik engedetlenek Júdeában, és hogy
az én Jeruzsálemben való szolgála−
tom legyen kedves a szentek előtt;
32. Hogy örömmel menjek hozzá−
tok az Isten akaratából, és veletek
együtt megújuljak. 2Tim. 1,16. Jak. 4,15.
33. A békességnek Istene pedig
legyen mindnyájan tiveletek! Ámen.

s1030287.jpg

Fébé ajánlása

dsc03498.jpg

1. Ajánlom pedig néktek Fébét, a
mi nénénket, ki a kenkhréabeli
gyülekezetnek szolgálója: Csel. 18,18.
2. Hogy fogadjátok őt az Úrban szen−
tekhez illendően, és legyetek mellette,
ha valami dologban rátok szorul. Mert
ő is sokaknak pártfogója volt, nékem
magamnak is. Gal. 3,28. Fil. 2,29. 3Ján. 5. 6.

s1030383.jpg


Személyes üdvözletek

3. Köszöntsétek Priscillát és Akvilát,
kik nékem munkatársaim Krisztus
Jézusban. rész 5,7. Csel. 18,2. 2Tim. 4,19.
4. Akik az én életemért a saját nya−
kukat tették le; akiknek nemcsak én
mondok köszönetet, hanem a pogá−
nyok minden gyülekezete is. Ján. 15,13.
5. És köszöntsétek azt a gyülekezetet,
mely az ő házukban van. Köszöntsétek
az én szerelmetes Epenétusomat, aki
Akhája zsengéje a Krisztusban. Kol. 4,15.
6. Köszöntsétek Máriát, ki sokat
munkálkodott körülöttünk. 1Kor. 16,15.
7. Köszöntsétek Andronikust és Juni−
át, az én rokonaimat és az én fogoly−
társaimat, akik híresek az apostolok
között, akik nálamnál is előbb voltak a
Krisztusban. Gal. 1,22.
8. Köszöntsétek Ampliást, ki nékem
szerelmesem az Úrban.
9. Köszöntsétek Orbánt, a mi munka−
társunkat a Krisztusban, és Stakhist,
az én szerelmesemet.
10. Köszöntsétek Apellest, ki a Krisz−
tusban megpróbáltatott. Köszöntsétek
az Aristóbulus házanépéből valókat.
11. Köszöntsétek Heródiont, az én
rokonomat. Köszöntsétek a Nárcissus
házanépéből azokat, akik az Úrban
vannak.
12. Köszöntsétek Trifénát és Trifósát,
akik fáradoznak az Úrban. Köszönt−
sétek a szerelmetes Persist, aki sokat
fáradozott az Úrban.
13. Köszöntsétek Rufust, aki kiválasz−
tott az Úrban, és az ő anyját, aki az
enyém is. Ef. 1,4. 2Ján. 2.
14. Köszöntsétek Ásinkritust, Flé−
gont, Hermást, Pátrobást, Merkuriust
és az atyafiakat, kik velük vannak.
15. Köszöntsétek Filológust és Júliát,
Néreust és az ő nénjét, és Olimpást és
minden szenteket, kik velük vannak.
16. Köszöntsétek egymást szent
csókkal. Köszöntenek titeket a Krisztus
gyülekezetei. Csel. 20,37.
1Kor. 16,20. 2Kor. 13,12. 1Thess. 5,26. 1Pét. 5,14.

s1030904.jpg

Óvás hamis tanítóktól

17. Kérlek pedig titeket atyámfiai,
vigyázzatok azokra, akik szakadásokat
és botránkozásokat okoznak a tudo−
mány körül, melyet tanultatok; és azok−
tól hajoljatok el. 1Kor. 5,19. Gal. 1,7−−9. 2,4.
Fil. 3,17−−19. Kol. 2,8. 2Thess. 3,6. Tit. 3,10.
18. Mert az ilyenek a mi Urunk Jézus
Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az
ő hasuknak; és nyájas beszéddel meg
hízelkedéssel megcsalják az ártatlanok−
nak szívét. Gal. 1,10.
Fil. 2,21. Kol. 2,4. 2Pét. 2,3. 1Ján. 4,1. Júd. 12.
19. Mert a ti engedelmességetek
mindenekhez eljutott. Örömöm is telik
bennetek, de akarom, hogy bölcsek
legyetek a jóban, ártatlanok pedig a
rosszban. 1Kir. 3,9−−12. Mát. 10,16.
20. A békességnek Istene megrontja a
sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi
Urunk Jézus Krisztus kegyelme vele−
tek. Ámen. 1Móz. 3,15. Ésa. 63,3. Mát. 28,18.
Márk 16,17. Luk. 10,19. 1Kor. 16,23. Kol. 2,15.


Üdvözletek Korinthusból

21. Köszöntenek titeket Timótheus,
az én munkatársam, és Lucius, Jáson
és Sosipáter, az én rokonaim.
Csel. 13,1. 16,1. 17,5. 20,4.
22. Köszöntelek titeket az Úrban én,
Tertius, ki e levelet leírtam.
23. Köszönt titeket Gájus, aki nékem
és az egész gyülekezetnek házigazdája.
Köszönt titeket Erástus, a városnak
kincstartója, és Kvártus atyafi.
24. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyel−
me mindnyájan tiveletek. Ámen.
2Kor. 13,13. 1Thess. 5,28.

Dicsőség Istennek
a Jézus Krisztus által

jesus-christ-1.jpg


25. Annak pedig, aki titeket meg−
erősíthet az én Evangéliumom és a
Jézus Krisztus hirdetése szerint,
ama titoknak kijelentése folytán,
mely örök időktől fogva el volt hall−
gatva,
1Kor. 2,7. Ef. 1,9. Kol. 1,26. 27. 1Pét. 1,23.
26. Most pedig megjelentetett a pró−
fétai Írások által, az örök Isten pa−
rancsolata szerint, minden pogá−
nyoknak tudomására adatott, hogy a
hitben engedelmesek legyenek.

27. Az egyedül bölcs Istennek a
Jézus Krisztus által dicsőség mind−
örökké. Ámen.
1Kor. 2,8. 2Tim. 1,10.

IGEN ÉS ÁMEN.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 122
Tegnapi: 184
Heti: 122
Havi: 3 966
Össz.: 872 101

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 71. Pál rómabeliekhez 13-16. 2009.02.15.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »