Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI

1-4.FEJEZET


Krisztus mennybemenetele

1 Első könyvemet írtam, Theofilus,
mindazokról, amiket kezdett Jézus
cselekedni és tanítani, Luk. 1,3.
2. Mind a napig, melyen fölviteték,
minekutána parancsolatokat adott a
Szent Szellem által az apostoloknak,
akiket választott magának.
Mát. 28,19. 1Tim. 3,16. Zsid. 1,3.
3. Akiknek az Ő szenvedése után sok
jel által meg is mutatta, hogy Ő él,
negyven napon át megjelenvén nékik,
és szólván az Isten országára tartozó
dolgokról. Mát. 28,18. Márk 16,12. 14.
1Kor. 15,5−−7. Luk. 24,34. 36. Ján. 20,19. 26. 21,1.
4. És velük összejövén, meghagyá
nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálem−
ből, hanem várják be az Atyának ígére−
tét, melyet úgymond, hallottatok tőlem:
Luk. 24,49. Ján. 14,16. 15,26.

baptism.jpg5. Hogy János ugyan vízzel keresz−
telt, ti azonban Szent Szellemmel
fogtok megkereszteltetni nem sok
nap múlva.
rész 2,1−−4. 11,16.
Jóel 2,28. 29. Mát. 3,11. Ján. 1,33.

11apostles.jpg
6. Mikor azért azok egybegyűltek,
megkérdék Őt, mondván: Uram, avagy
nem ez időben állítod−é helyre az orszá−
got Izraelnek?
Róm. 14,17. Luk. 17,20. 21.
7. Monda pedig nékik: Nem a ti dol−
gotok tudni az időket vagy alkalmakat,
melyeket az Atya a maga hatalmába
helyezett. 5Móz. 29,29. Mát. 24,26. 1Thess. 5,1.
8. Hanem vesztek erőt, minekutána
a Szent Szellem eljön reátok; és
lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsá−
lemben, mint az egész Júdeában és
Samariában, és a földnek mind végső
határáig.
Luk. 24,48. Ján. 14,16. 17. 26. 16,7. 13.

jesus_returns_to_the_father.jpg
9. És mikor ezeket mondotta, az ő
láttukra felemelteték, és felhő fogá el
Őt szemeik elől.
Márk 16,19. Ján. 6,62.
10. És amint szemeiket az égre
függesztették, mikor Ő elméne, ímé
két férfiú állott meg mellettük fehér
ruhában, Józs. 5,13. Márk 16,5.
11. Kik szóltak is: Galileabeli férfiak,
mit állotok nézve a mennybe? Ez a
Jézus, aki felviteték tőletek a menny−
be, akképpen jön el, amiképpen lát−
tátok Őt felmenni a mennybe.

Dán. 7,13. Ján. 14,3. 1Thess. 1,10. 4,16. 5,9.
2Thess. 1,7. 10. Zsid. 9,28. 1Ján. 3,2. Jel. 1,7. 18. 3,10.
12. Akkor megtérének Jeruzsálembe
a hegyről, mely hívatik Olajfák hegyé−
nek, mely Jeruzsálem mellett van, egy
szombatnapi járóföldre. Luk. 24,52. Ján. 11,18.
13. És mikor bementek, felmenének a
felsőházba, ahol a szállásuk volt: Péter
és Jakab, János és András, Fülöp és
Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az
Alfeus fia, és Simon a zelóta, és Júdás
a Jakab fia. rész 9,37. Luk. 6,15. 22,12. Júd. 1.
14. Ezek mindnyájan egy szívvel−
lélekkel foglalatosak valának az imád−
kozásban és a könyörgésben, az asszo−
nyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával
és az Ő atyjafiaival együtt. Mát. 12,46.

matthias_election_of_orthodoxicontransfigchurchmarriettaga.jpg


Mátyás apostollá választása


15. És azokban a napokban felkelvén
Péter a tanítványok között, vala pedig
ott együtt mintegy százhúsz főnyi soka−
ság, monda: Jel. 3,4.
16. Atyámfiai, férfiak, szükség volt
betelni annak az Írásnak, melyet meg−
jövendölt a Szent Szellem Dávid szája
által Júdás felől, aki vezetőjük lett azok−
nak, akik elfogták Jézust. Zsolt. 41,9.
Mát. 26,47. Márk 14,43. Luk. 22,47. Ján. 18,3.
17. Mert miközénk számláltatott,
és elnyerte ennek a szolgálatnak az
osztályrészét. Luk. 6,16.
18. Ez hát mezőt szerze hamisságá−
nak béréből; és alázuhanván, elhasadt
középen, és minden belső része kiom−
lott. Zsolt. 55,23. Mát. 27,5. 7. 2Pét. 2,15.
19. És ez tudtukra lett mindazoknak,
kik Jeruzsálemben lakoznak; úgyhogy
az a mező tulajdon nyelvükön Akelda−
mának, azaz Vérmezőnek neveztetett el.
20. Mert meg van írva a Zsoltárok
könyvében: Legyen az ő lakóhelye
puszta, és ne legyen lakó abban. És: Az
ő püspökségét más vegye el. Zsolt. 69,25.
21. Szükség azért, hogy azok közül a
férfiak közül, akik velünk együtt jártak
minden időben, míg az Úr Jézus közöt−
tünk járt−kelt, Zsolt. 109,8. Zsid. 2,3.
22. A János keresztségétől kezdve
mind a napig, melyen fölviteték tőlünk,
azok közül egy az Ő feltámadásának
bizonysága legyen mivelünk együtt.
23. Állatának azért elő kettőt, Józsefet,
ki hívatik Barsabásnak, kinek másik
neve Justus volt, és Mátyást.

24. És imádkozván, mondának: Te,
Uram, aki mindeneknek szívét isme−
red, mutasd meg a kettő közül egyiket,
akit kiválasztottál,
Ján. 2,24. Zsid. 4,13. Jel. 2,23.
25. Hogy elnyerje az osztályrészét e
szolgálatnak és apostolságnak, melytől
eltévelyedék Júdás, hogy az ő saját
helyére jusson.

26. Sorsot vetének azért reájuk, és
esék a sors Mátyásra, és a tizenegy
apostol közé számláltaték.
3Móz. 16,8.


A Szent Szellem kiáradása

db_43-pentecost1.jpg


1. És mikor a pünkösd napja eljött,
mindnyájan egyakarattal együtt
valának. 3Móz. 23,15. 1Kor. 1,10. Fil. 2,2.

acts2-2.jpg
2. És lőn nagy hirtelenséggel az égből
mintegy sebesen zúgó szélnek zendü−
lése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek
vala.
rész 4,31. Mát. 3,11. Jel. 11,12.
3. És megjelentek előttük kettős tüzes
nyelvek és üle mindenikre azok közül.

vact0202dore_thedescentofthespirit.jpg
4. És megtelének mindnyájan Szent
Szellemmel, és kezdének szólni más
nyelveken, amint a Szellem adta
nékik szólniuk.
Márk 16,17. Luk. 11,9−−13.
1Kor. 3,16. 6,19. 12,10. 14,2. 2Kor. 6,16.
5. Lakoznak vala pedig Jeruzsálem−
ben zsidók, istenfélő férfiak, minden
nép közül, melyek az ég alatt vannak.
6. Minekutána pedig ez a zúgás lett,
egybegyűle a sokaság és megzava−
rodék, mivelhogy mindegyik a maga
nyelvén hallá őket szólni.
7. Álmélkodnak pedig mindnyájan és
csodálkoznak vala, mondván egymás−
nak: Nemde nem galileabeliek−é ezek
mindnyájan, akik szólnak? Márk 14,70.
8. Mimódon halljuk hát őket, ki−ki
közülünk a saját nyelvén, amelyben
születtünk?
9. Párthusok és médek és elámiták,
és kik lakozunk Mesopotámiában,
Júdeában és Kappadóciában, Pontus−
ban és Ázsiában, 1Pét. 1,1.
10. Frigiában és Pamfiliában, Egyip−
tomban és Libiának tartományiban,
mely Ciréne mellett van, és a római
jövevények, mind zsidók, mind
prozeliták, Ésa. 56,6. Mát. 23,15.
11. Krétaiak és arabok, halljuk amint
szólják a mi nyelvünkön az Istennek
csodálatos dolgait.
12. Álmélkodnak vala pedig mind−
nyájan és zavarban voltak, egymásnak
ezt mondván: Vajon mi akar ez lenni?
13. Mások pedig csúfolódva mondá−
nak: Édes bortól részegedtek meg.


Péter beszéde Pünkösd napján

14. Péter azonban előállván a tizen−
eggyel, felemelé szavát, és szóla nékik:
Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoz−
tok Jeruzsálemben, legyen ez néktek
tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az
én beszédemet!
15. Mert nem úgy részegek ezek,
ahogy ti gondoljátok; hiszen a napnak
harmadik órája van;
16. Hanem ez az, ami megmondatott
Jóel prófétától: Jóel 2,28−−32.
17. És lészen az utolsó napokban,
ezt mondja az Isten, kitöltök az én
Szellememből minden testre: és pró−
fétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és
a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti
véneitek álmokat álmodnak
. rész 10,45.
Ésa. 44,3. Ezék. 11,19. 36,27. Zak. 12,10. Ján. 7,38.
18. És éppen az én szolgáimra és az
én szolgálóleányaimra is kitöltök azok−
ban a napokban az én Szellememből,
és prófétálnak. 1Kor. 12,10. Zsid. 12,28. Jel. 22,3.
19. És csodákat teszek az égben oda−
fenn, és jeleket a földön idelenn, vért,
tüzet és füstnek gőzölgését. Jóel 2,30.
20. A nap sötétséggé változik, és a
hold vérré, minekelőtte eljön az Úrnak
ama nagy és fényes napja.
Mát. 24,29−−31. Márk 13,24−−27.
21. És lészen, hogy mindaz, aki az
Úrnak nevét segítségül hívja, meg−
tartatik.
Róm. 10,13. 1Tim. 1,15. 2Tim. 1,10.
22. Izraelita férfiak, halljátok meg e
beszédeket: A názáreti Jézust, azt a
férfiút, aki Istentől bizonyságot nyert
előttetek erők, csodatételek és jelek
által, melyeket Őáltala cselekedett
Isten tiköztetek, amint magatok is
tudjátok,
Luk. 24,19. Ján. 3,2. Zsid. 2,4.
23. Őt, aki Istennek elvégezett taná−
csából és rendeléséből adatott halál−
ra,
megragadván, gonosz kezeitekkel
keresztfára feszítve megölétek:
24. Akit az Isten feltámasztott, a
halál fájdalmait megoldván; mivel−
hogy lehetetlen volt néki attól fog−
vatartatnia.
rész 3,15. 13,30. Róm. 8,11. 10,7.
Kol. 2,12. 1Thess. 1,10. Zsid. 13,20. 1Pét. 1,21.
25. Mert Dávid ezt mondja Őróla:
Magam előtt láttam az Urat minden−
kor, mert Ő nékem jobb kezem felől
van, hogy meg ne tántorodjam.

Zsolt. 16,8−−11. Fil. 2,9−−11.
26. Annakokáért örvendezett az én
szívem, és vigadott az én nyelvem;
annakfelette az én testem is remény−
ségben nyugszik.
27. Mert nem hagyod az én lelke−
met a pokolban, és nem engeded,
hogy a Te szented rothadást lásson.

rész 13,33. Ésa. 53,9. Róm. 10,7. Jel. 1,18.
28. Megjelentetted nékem az élet−
nek útjait; betöltesz engem örömmel
a Te orcád előtt.

29. Atyámfiai férfiak, szabad nyíltan
szólanom előttetek Dávid pátriárkáról,
hogy ő meghalt és eltemettetett, és az ő
sírja mind e mai napig minálunk van.
30. Próféta lévén azért, és tudván,
hogy az Isten néki esküvéssel meg−
esküdött, hogy majd az ő ágyékának
gyümölcséből támasztja a Krisztust test
szerint, hogy helyeztesse az ő királyi
székébe, 2Sám. 7,12. Zsolt. 132,11. Luk. 1,32.
31. Előre látván ezt, szólott a Krisztus
feltámadásáról, hogy az Ő lelke nem
hagyatott a pokolban, sem az Ő teste
rothadást nem látott. rész 13,35. Zsolt. 16,10.
Róm. 10,7. Gal. 1,1. Zsid. 13,20. Jel. 1,18.

vact0232dore_theapostlespreachingthegospel.jpg
32. Ezt a Jézust feltámasztotta az
Isten, minek mi mindnyájan tanú−
bizonyságai vagyunk.
rész 1,8.
Róm. 4,24. 1Kor. 6,14. 2Kor. 4,14. Ef. 1,20.
Kol. 2,12. 1Thess. 1,10. 2Tim. 2,8. 1Pét. 1,21.
33. Annakokáért az Istennek jobb−
ja által felmagasztaltatván, és a meg−
ígért Szent Szellemet megnyervén az
Atyától kitöltötte, amit ti most láttok
és hallotok,
rész 5,31. Ján. 14,26. 15,26. 16,7.
Gal. 3,14. Ef. 4,8.Fil. 2,9. Zsid. 10,12.
34. Mert nem Dávid ment fel a
mennybe; hiszen ő maga mondja:
Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én
jobb kezem felől, Zsolt. 110,1. Mát. 22,44.
35. Míglen vetem a Te ellenségeidet
lábaid alá zsámolyul. Márk 12,36. Zsid. 2,8.
36. Bizonnyal tudja meg azért Izrael−
nek egész háza, hogy Úrrá és Krisz−
tussá tette Őt az Isten, azt a Jézust,
akit ti megfeszítettetek.
rész 5,31.
37. Ezeket pedig mikor hallották,
szívükben megkeseredének, és mondá−
nak Péternek és a többi apostoloknak:
Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?
38. Péter pedig monda nékik: Tér−
jetek meg és keresztelkedjetek meg
mindnyájan a Jézus Krisztusnak
nevében a bűnöknek eltörlésére; és
veszitek a Szent Szellem ajándékát.

rész 3,19. 10,45. 2Kor. 7,10. 1Tim. 1,15. 2Tim. 1,10.
39. Mert néktek lett az ígéret és a ti
gyermekeiteknek, és mindazoknak,
kik messze vannak, valakiket csak
elhív magának az Úr, a mi Istenünk.

Ésa. 54,13. Jóel 2,28. Róm. 9,8. Ef. 2,13. 17.
40. Sok egyéb beszéddel is buzgón
kéri és inti vala őket, mondván:
Szakasszátok el magatokat e gonosz
nemzetségtől!
41. Akik azért örömest vették az ő
beszédét, megkeresztelkedének; és
hozzájuk csatlakozék azon a napon
mintegy háromezer lélek. Zsid. 10,25.
42. És részt vettek az apostolok tanítá−
saiban és a közösségben, a kenyérnek
megtörésében és az imádkozásban.
43. Támada pedig minden lélekben
félelem, és az apostolok sok csodát és
jelt tesznek vala.
Márk 16,17. 18. Ján. 14,12. Zsid. 2,4.
44. Mindnyájan pedig, akik hittek,
együtt voltak, és mindenük közös volt;
Zsolt. 133,1−−3. 1Ján. 3,17.
45. És jószágukat és marháikat ela−
dogaták, és szétosztogaták azokat min−
denkinek, amint kinek−kinek szüksége
volt. Ésa. 58,7.
46. És minden nap egyakarattal kitart−
va a templomban, és megtörve házan−
ként a kenyeret, részesednek vala
eledelben örömmel és tiszta szívvel.
47. Dícsérve az Istent, és az egész
nép előtt kedvességet találva. Az Úr
pedig minden napon szaporítja vala a
gyülekezetet az üdvözülőkkel.

Róm. 8,30. 14,18. 1Kor. 15,2. Zsid. 10,39.A sánta meggyógyul Jézus nevében

stpeter-cripple-a.jpg


1. Péter és János pedig együtt men−
nek vala fel a templomba az imád−
kozásnak órájára, kilencre.
2. És hoznak vala egy embert, ki az ő
anyjának méhétől fogva sánta volt, kit
minden nap le szoktak tenni a templom
kapujánál, melyet Ékesnek neveznek,
hogy kérjen alamizsnát azoktól, akik
bemennek a templomba. Ján. 9,8.
3. Ez mikor látta, hogy Péter és János
a templomba akarnak bemenni, kére
tőlük alamizsnát.
4. Péter pedig mikor szemeit reá−
vetette Jánossal egyben, monda: Nézz
mireánk! rész 14,8−−10.

acts3-5.jpg
5. Az annakokáért figyelmez vala reá−
juk, remélvén, hogy valamit kap tőlük.

vact0306dore_stpeterandstjohnatbeautifulgate.jpg

6. Péter pedig monda: Ezüstöm és
aranyam nincs nékem; hanem amim
van, azt adom néked: a názáreti
Jézus Krisztus nevében, kelj fel és
járj!
rész 4,10. Márk 16,17. 18. Fil. 2,7−−11.
7. És őt jobb kezénél fogva felemelé,
és azonnal megerősödének az ő lábai
és bokái. 1Pét. 4,10.
8. És felszökvén, megálla és jár vala
és beméne velük a templomba, járkálva
és szökdelve és dicsérve az Istent.
rész 4,21. Ésa. 35,6. Mal. 4,2.
9. És látá őt az egész nép, hogy jár
és dicséri az Istent:
10. És megismerék őt, hogy ő volt az,
aki alamizsnáért ült a templomnak
Ékeskapujában; és megtelének csodál−
kozással és azon való álmélkodással,
ami történt vele.
11. Mikor pedig ragaszkodék Péter−
hez és Jánoshoz az a sánta, aki meg−
gyógyult, az egész nép álmélkodva
összefuta hozzájuk a tornácba, mely
Salamonénak neveztetik. Ján. 10,23.
12. Mikor pedig ezt látta Péter, mon−
da a népnek: Izrael férfiai, mit csodál−
koztok ezen, vagy mit néztek mireánk,
mintha saját erőnkkel vagy istenfélel−
münkkel cselekedtük volna azt, hogy
ez járjon? 2Kor. 3,5.
13. Az Ábrahámnak, Izsáknak és
Jákóbnak Istene, a mi atyáinknak Iste−
ne megdicsőítette az Ő Fiát, Jézust, akit
ti elárulátok, és megtagadátok Pilátus
előtt, noha ő úgy ítélt, hogy elbocsátja.
Mát. 27,23. Márk 15,9. 11.
Luk. 23,16. 18. Ján. 7,39. 12,16. 16,14. 17,1. Fil. 2,9.
14. Ti pedig azt a szentet és igazat
megtagadátok és kívánátok, hogy a
gyilkos ember bocsáttassék el néktek,
rész 7,52. 22,14. Zsolt. 16,10. Márk 1,24.
15. Az életnek fejedelmét pedig
megölétek; akit az Isten feltámasztott
a halálból, aminek mi vagyunk bi−
zonyságai.
Zsid. 2,10. 5,10. Jel. 1,18.
16. És az Ő neve erősítette meg ezt,
akit láttok és ismertek; az Ő nevében
való hit által; és a hit, mely Őáltala
van, adta néki ezt az épséget mind−
nyájatok szemeláttára.
Mát. 9,22.
Ján. 14,12. 13. Róm. 10,17. 2Kor. 4,13.
Gal. 2,20. Ef. 3,12. Zsid. 11,1. 1Pét. 1,21.
17. De most, atyámfiai, tudom, hogy
tudatlanságból cselekedtetek, mikép−
pen a ti fejedelmeitek is.1Kor. 2,8. 1Tim. 1,13.
18. Az Isten pedig, amikről eleve
megmondotta minden Ő prófétájának
szája által, hogy a Krisztus elszenvedi,
ekképpen töltötte be. Zsolt. 22,1−−31.
Ésa. 50,6. 53,2−−12. Luk. 24,27. 1Pét. 1,10.
19. Bánjátok meg azért és térjetek
meg, hogy eltöröltessenek a ti bűnei−
tek, hogy így eljöjjenek a felüdülés
idei az Úrnak színétől.
Róm. 13,11.
20. És elküldje a Jézus Krisztust,
aki néktek előre hirdettetett,
rész 1,11.
21. Akit az égnek kell magába
fogadnia mindaz időkig, míglen újjá
teremtetnek mindenek, amikről szó−
lott az Isten minden Ő szent prófétá−
jának szája által eleitől fogva
. Zsid. 8,1.
22. Mert Mózes ezt mondotta az
atyáknak: Prófétát támaszt néktek az
Úr, a ti Istenetek a ti atyátokfiai közül,
mint engem; Őt hallgassátok minden−
ben, amit csak mond néktek.
5Móz. 18,15. 18. Zsid. 3,2−−5.
23. Lészen pedig, hogy minden lélek,
valamely nem hallgat arra a prófétára,
ki fog irtatni a nép közül. Zsid. 2,2. 10,29.
24. De a próféták is mindnyájan Sá−
mueltől és a következőktől fogva, akik
csak szóltak, e napokról jövendöltek.


Isten elküldte az Ő Fiát,
hogy megáldjon titeket

25. Ti vagytok a prófétáknak és a
szövetségnek fiai, melyet Isten
szerzett a mi atyáinkkal, mondván
Ábrahámnak: És a te magodban
megáldatnak a földnek minden nem−
zetségei.
1Móz. 12,3. 18,18. 26,4. 28,14. Gal. 3,8.
26. Az Isten az Ő Fiát, Jézust első−
sorban néktek támasztván, elküldé
Őt, hogy megáldjon titeket, mind−
egyikőtöket megtérítvén bűneitekből.

Mát. 1,21. 20,28. Márk 10,45. Luk. 19,10.
Róm. 4,25. 8,11. 1Tim. 1,15. 2,6. 2Tim. 1,10. Jel. 1,5.

Pétert és Jánost fogságba vetik

1. Míg ők azonban a néphez szólot−
tak, odaléptek hozzájuk a papok és
a templom felügyelője és a sadduceu−
sok, rész 5,17. 24. 26. 23,8.
Márk 12,18. Luk. 22,4. 52.
2. Neheztelve amiatt, hogy ők a né−
pet tanítják, és hirdetik a Jézusban
a halálból való feltámadást;
rész 23,8.
Neh. 2,10. Mát. 22,23. 1Kor. 15,20−−23.
3. És rájuk veték kezüket, és veték
őket őrizet alá másnapig, mert már este
volt.
4. Sokan hittek pedig azok közül, akik
hallgaták az Igét; és lőn a férfiak száma
mintegy ötezer.
5. Lőn pedig, hogy másnapra egybe−
gyűlének azoknak fejei, vénei és írás−
tudói Jeruzsálembe.
6. És Annás, a főpap, és Kajafás és
János és Sándor, és akik csak főpapi
nemzetségbeliek voltak.
Mát. 22,23. Luk. 3,2. Ján. 11,49. 18,13.
7. És mikor őket a középre állították,
tudakozzák vala: Micsoda hatalommal,
vagy micsoda név által cselekedtétek ti
ezt? rész 7,27. 2Móz. 2,14. Mát. 21,23.
8. Akkor Péter, Szent Szellemmel
megtelve, monda nékik: Népnek feje−
delmei és Izraelnek vénei! Ef. 3,19. 5,18.
9. Ha e mai napon mi egy maga−
tehetetlen emberrel való jótétemény
felől hallgattatunk ki, mi által gyógyult
meg ez:

acts_4_-_10_by_the_name_of_jesus_christ.jpg
10. Legyen tudtotokra mindnyá−
jatoknak és az Izrael egész népének,
hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak
neve által, akit ti megfeszítettetek,
akit Isten feltámasztott halottaiból,
Őáltala áll ez tielőttetek épségben.

rész 3,6. 16. Fil. 2,9−−12.
11. Ez ama kő, melyet ti építők meg−
vetettetek, mely lett a szegletnek fejévé.
Zsolt. 118,22. Ésa. 28,16.
Mát. 21,42. Luk. 20,17. 18. Róm. 9,33.
12. És nincs senki másban üdvös−
ség; mert nem is adatott emberek
között az ég alatt más név, mely által
kellene nékünk megtartatnunk.

rész 10,43. Mát. 1,21. Róm. 3,24. 10,9. 1Tim. 1,15.
13. Mikor pedig látták Péternek és
Jánosnak a szólásban való bátorságu−
kat, és megértették, hogy írástudatlan
és közönséges emberek, csodálkoznak
vala; meg is ismerék őket, hogy Jézus−
sal voltak.
Péld. 28,1. 1Kor. 1,27−−29.
14. Mikor azonban látták, hogy amely
ember meggyógyult, ővelük együtt ott
áll, semmit nem bírtak ellenük szólni.
15. Mikor pedig őket a gyűlésből
kiküldötték, tanácskoztak maguk közt,
mondván:
16. Mit cselekedjünk ez emberekkel?
Mert hogy nyilvánvaló csoda lett álta−
luk, mindazoknak, kik Jeruzsálemben
laknak tudtukra van, és el nem tagad−
hatjuk. rész 3,9. Ján. 11,47. 12,19.
17. De, hogy tovább ne terjedjen a nép
között, fenyegetéssel fenyegessük meg
őket, hogy többé egy embernek se
szóljanak ebben a névben.
18. Azért beszólítván őket, megpa−
rancsolák nékik, hogy egyáltalán ne
szóljanak és ne tanítsanak a Jézus
nevében.
Luk. 24,47.
19. Péter és János pedig felelvén,
mondának nékik: Vajon igaz dolog−é
Isten előtt, rátok hallgatnunk inkább,
hogynem Istenre, ítéljétek meg!

20. Mert nem tehetjük, hogy amiket
láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk.
rész 5,29. Gal. 1,10. 1Ján. 1,1.
21. Azok pedig nem találván semmi
módot, hogyan büntessék meg őket,
még megfenyegetvén, elbocsáták őket
a nép miatt, mert mindnyájan dicsőítik
vala az Istent azért, ami történt.
22. Mert több volt negyven esztendős−
nél az az ember, akin a gyógyításnak ez
a csodája lett.
23. Mikor pedig elbocsáttattak, mené−
nek az övéikhez, és elbeszélék, amiket
a főpapok és a vének mondottak nékik.
24. Ezek pedig mikor hallották,
egy szívvel−lélekkel felemelék szavukat
az Istenhez, és mondának: Urunk,
Te vagy az Isten, aki teremtetted a
mennyet és a földet, a tengert és min−
den azokban levő dolgot. 2Móz. 20,11.
Zsolt. 103,1. 107,1. Jer. 32,17. Fil. 2,2.
25. Ki Dávidnak, a Te szolgádnak
szája által ezt mondottad: Miért zúgo−
lódnak a pogányok, és gondolnak a
népek hiábavalókat? Zsolt. 2,1. 2.
26. Felállottak a földnek királyai, és
a fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen
és az Ő Krisztusa ellen.
27. Mert bizony egybegyűltek a Te
szent Fiad, a Jézus ellen, akit felkentél,
Heródes és Poncius Pilátus a pogá−
nyokkal és Izrael népével, rész 10,38.
Ésa. 61,1. Luk. 4,18. 19. Ján. 10,36. Zsid. 1,9. 7,26.
28. Hogy véghezvigyék, amikről a Te
kezed és a Te tanácsod eleve elvégezte
volt, hogy megtörténjenek.
rész 2,23. 6,19. Luk. 22,22. Ef. 1,9. 10.
29. Most azért, Urunk, tekints az ő
fenyegetéseikre: és add a Te szolgá−
idnak, hogy teljes bátorsággal szólják
a Te beszédedet,
rész 19,8. Ésa. 58,1.
Ezék. 2,6. Róm. 6,22. Gal. 1,10.
Ef. 6,19. 20. Kol. 4,12. 2Thess. 3,1. 1Pét. 2,16.
30. A Te kezedet kinyújtván gyógyí−
tásra; és hogy jelek és csodák történ−
jenek a Te szent Fiadnak, a Jézusnak
neve által.
rész 3,6.
Márk 16,20. Róm. 15,19. 2Kor. 12,12. Zsid. 2,4.
31. És minekutána könyörögtek, meg−
mozdula a hely, ahol egybegyűltek; és
betelének mindnyájan Szent Szellem−
mel, és az Isten Igéjét bátorsággal
szólják vala.
Ján. 14,13. Ef. 3,11.
32. A hívők sokaságának pedig szíve−
lelke egy volt; és senki semmi marháját
nem mondá magáénak, hanem nékik
mindenük közös vala. rész 2,44.
Róm. 15,5. Fil. 1,27. 2,2. 1Pét. 3,8.
33. És az apostolok nagy erővel
tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus
feltámadásáról; és nagy kegyelem
volt mindnyájukon.
Róm. 15,19. 1Kor. 2,4.
2Kor. 4,7. Ef. 1,19. 20. Fil. 3,10. 1Thess. 1,5.
34. Mert szűkölködő sem volt kö−
zöttük senki;
mert valakik földek vagy
házak birtokosai voltak, eladván, el−
hozák az eladottak árát, Jak. 1,27. 1Ján. 3,17.
35. És letevék az apostolok lábainál:
aztán szétosztották, amint kinek−kinek
szüksége volt. rész 6,1.
36. József is, aki az apostoloktól
Barnabásnak neveztetett el, ami meg−
magyarázva annyi, mint: vigasztalás fia,
lévita, származása szerint ciprusi.
37. Mivelhogy néki mezeje volt, elad−
ván, a pénzt elhozá, és az apostolok
lábainál letevé. Péld. 3,9. 1Tim. 6,19.

ÁMEN.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 161
Tegnapi: 255
Heti: 1 424
Havi: 4 160
Össz.: 860 171

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 74. Apostolok Cselekedetei 1-4. 2009.02.17.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »