Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI

5-8.FEJEZET

Ananiás és Safira

anansap.jpg


1. Egy ember azonban, név szerint
Ananiás, Safirával, az ő feleségével,
eladá birtokát.
2. És félretett az árából, feleségének
is tudtával, és valami részét elvivén, az
apostoloknak lábai elé letette. Józs. 7,1.
1Kor. 4,9. Ef. 2,20. 1Tim. 6,10. Jel. 21,14.

saint-peter-refusing-anania.jpg
3. Monda pedig Péter: Ananiás, miért
foglalta el a sátán a te szívedet, hogy
megcsald a Szent Szellemet, és a mező−
nek árából félretégy? Zsolt. 94,7. Préd. 5,4.
Ésa. 29,15. Luk. 22,3. Ján. 8,44. Jel. 12,10.

9121-large.jpg
4. Nemde megmaradva néked maradt
volna meg, és eladva a te hatalmadban
volt? Miért, hogy ezt a dolgot cseleked−
ted szívedben? Nem embereknek ha−
zudtál, hanem Istennek. Jak. 4,8.
5. Hallván pedig Ananiás e szavakat,
lerogyott és meghala; és mindenekben
nagy félelem támada, kik ezeket hallják
vala. 4Móz. 14,36. 37.
6. Az ifjak pedig felkelvén, begöngyö−
lék őt, és kivivén eltemeték. Ján. 19,40.
7. Történt aztán mintegy három órai
szünet múlva, hogy az ő felesége, nem
tudva, mi történt, beméne.
8. Monda pedig néki Péter: Mondd
meg nékem, vajon ennyiért adtátok−é
el a földet? Ő pedig monda: Igen, ennyi−
ért.
9. Péter pedig monda néki: Miért,
hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak
Szellemét megkísértsétek? Ímé, a kü−
szöbön vannak azoknak lábaik, akik el−
temették férjedet, és kivisznek téged is.
5Móz. 6,16. Mát. 4,7. Luk. 4,12. 1Kor. 10,9.

superstock_1158-1261.jpg
10. És azonnal összerogyott lábainál,
és meghala; bemenvén pedig az ifjak,
halva találták őt, és kivivén eltemeték
férje mellé.
11. És támada nagy félelem az egész
gyülekezetben és mindazokban, akik
ezeket hallják vala.
12. Az apostolok kezei által pedig
sok jel és csoda lett a nép között;
és egy akarattal mindnyájan a Salamon
tornácában valának. Márk 16,15−−20.
Róm. 15,18. 1Kor. 2,4. 5. Zsid. 2,4.
13. Egyebek közül pedig senki sem
mert közéjük elegyedni: hanem a nép
magasztalá őket; Ján. 9,22. 12,42. 19,38.
14. A hívők pedig mindinkább csatla−
koztak az Úrhoz, úgy férfiaknak, mint
asszonyoknak sokasága. rész 2,47.


A betegek mind meggyógyulnak

15. Úgyannyira, hogy az utcákra ki−
hozták a betegeket, és letevék ágyakon
és nyoszolyákon, hogy az arra menő
Péternek csak árnyéka is érje vala−
melyiket közülük, Mát. 9,21. 14,36. Luk. 8,1. 4.
16. És a szomszéd városok sokasága
is Jeruzsálembe gyűlt, hozva betegeket
és tisztátalan szellemektől gyötretteket:
kik mind meggyógyulának. Márk 16,17.
17. De felkelvén a főpap és mind akik
vele voltak, azaz a sadduceusok feleke−
zete, betelének irigységgel, Péld. 13,10.
18. És ráveték kezüket az apostolokra,
és a közönséges tömlöcbe veték őket.
19. Hanem az Úrnak angyala éjszaka
megnyitá a tömlöc ajtaját, és kihozván
őket, monda: Zsolt. 34,7. Zsid. 1,14.
20. Menjetek el, és felállván, hir−
dessétek a templomban a népnek
ez életnek minden beszédeit!
Mát. 28,18−−20. Ján. 6,63. 68. 17,3. 1Ján. 5,10. 11.
21. Azok pedig ezt hallván, bemené−
nek jó reggel a templomba, és tanítá−
nak. A főpap pedig és a vele levők, el−
menvén egybehívták a gyűlést, és Izra−
el fiainak egész tanácsát, és küldének
a tömlöcbe, hogy azokat előhozzák.
22. Mikor azonban a poroszlók oda−
mentek, nem találták őket a tömlöcben;
visszatérvén tehát, megjelenték,
23. Mondván: A tömlöcöt ugyan nagy
erősen bezárva találtuk, és az őröket kí−
vül az ajtó előtt állva; mikor azonban ki−
nyitottuk, ott benn senkit sem találánk.
24. Amint pedig hallották e szavakat
a pap és a templom felügyelője és a
főpapok, zavarban voltak azok miatt,
mi lehet ez? rész 4,1. Luk. 22,4.
25. Eljövén pedig valaki, hírül adá
nékik, mondván: Ímé, ama férfiak, kiket
a tömlöcbe vetettetek, a templomban ál−
lanak és tanítják a népet.
26. Akkor elmenvén a felügyelő a
poroszlókkal, előhozá őket erőszak
nélkül; féltek ugyanis a néptől, hogy
megkövezi őket. Mát. 14,5. 21,26.
27. Előhozván pedig őket, állaták a
tanács elé; és megkérdé őket a főpap,
28. Mondván: Nem megparancsol−
tuk−é néktek parancsolattal, hogy ne
tanítsatok ebben a névben? És ímé,
betöltöttétek Jeruzsálemet tanaitokkal,
és mireánk akarjátok hárítani annak
az embernek vérét. rész 2,23. 3,15. 4,12. 18.
29. Felelvén pedig Péter és az aposto−
lok, mondának: Istennek kell inkább
engedni, hogynem az embereknek.
rész 4,19. Gal. 1,10.
30. A mi atyáinknak Istene feltá−
masztotta Jézust, akit ti fára füg−
gesztve megöltetek. rész 2,24.
Mát. 8,17. Ján. 19,6. Gal. 3,13. 1Pét. 2,24.
31. Őt az Isten Fejedelemmé és
Üdvözítővé emelte jobbjával, hogy
adjon az Izraelnek bűnbánatot és
bűnöknek eltörlését. Ésa. 9,6. Ezék. 34,24.
Róm. 2,29. 2Kor. 5,17. Ef. 1,7. Fil. 2,9. Kol. 1,14.
Tit. 3,5. Zsid. 2,10. 12,2. Jak. 1,18. 1Pét. 1,23.
32. És mi vagyunk néki bizonyságai
ezen beszédek felől, és a Szent
Szellem is, akit Isten adott azoknak,
akik néki engednek. rész 1,8. 2,4. 9,17.
rész 10,44−−46. 19,6. 11. Ján. 15,26. 27. 1Kor. 3,16.
33. Azok pedig ezeket hallván, fogu−
kat csikorgaták, és arról tanácskozá−
nak, hogy megölik őket. Róm. 8,16. Zsid. 2,4.

Gamáliel tanácsa

34. Felkelvén azonban a tanácsban
egy farizeus, név szerint Gamáliel, az
egész nép előtt tisztelt törvénytudó,
parancsolá, hogy egy kis időre vezes−
sék ki az apostolokat. rész 22,3.
35. És monda azoknak: Izrael férfiai,
vigyázzatok magatokra ez emberekkel
szemben, mit akartok cselekedni!
Zsolt. 89,20−−23. 105,15. Ésa. 41,10−−12.
36. Mert ez időnek előtte felkelt Theu−
dás, azt mondván, hogy ő valaki, kihez
mintegy négyszáz embernyi tömeg
csatlakozott; ő megöletett, és mindnyá−
jan, akik csak követték őt, eloszlottak és
semmivé lettek.
37. Ezután felkelt ama Galileus Júdás
az összeírás idején, és sok népet maga
után csábított: ez is elveszett; és mind−
azok, akik őt követték, szétszórattak.
38. Mostanra nézve is mondom nék−
tek, álljatok el ez emberektől, és hagyja−
tok békét nékik: mert ha emberektől
van e tanács, vagy e dolog, semmivé
lesz; Zsolt. 127,1. Péld. 21,30. Ésa. 8,10. Mát. 15,13.
39. Ha pedig Istentől van, ti fel nem
bonthatjátok azt; nehogy esetleg Is−
ten ellen harcolóknak is találtassa−
tok. Mát. 16,18. 1Kor. 1,25. Fil. 1,28. Jel. 17,14.
40. Engedének azért néki; és miután
előszólították az apostolokat, megveret−
vén, megparancsolák, hogy a Jézus
nevében ne szóljanak, és elbocsáták
őket. Márk 13,9. Luk. 20,10. 2Kor. 11,25.
41. Ők annakokáért örömmel mené−
nek el a tanács elől, hogy méltókká
tétettek arra, hogy az Ő nevéért gyalá−
zattal illettessenek. Mát. 5,12. Róm. 5,3.
Fil. 1,29. Zsid. 10,34. Jak. 1,2. 1Pét. 4,15.
42. És mindennap, a templomban és
házanként, nem szűnnek vala meg taní−
tani és hirdetni Jézust, a Krisztust.

A hét diakónus kijelölése

7deacons1.jpg

1. Azokban a napokban pedig, mikor
a tanítványok sokasodának, a gö−
rög zsidók közt panaszkodás támada
a héberek ellen, hogy az őközülük való
özvegyasszonyok mellőztetnek a min−
dennapi szolgálatban. Zsolt. 72,16. Mát. 13,31.
2. Annakokáért a tizenkettő egybe−
gyűjtvén a tanítványok sokaságát, mon−
dának: Nem helyes, hogy mi az Isten
Igéjét elhagyjuk és az asztalok körül
szolgáljunk. 2Móz. 18,17. 2Tim. 2,4.
3. Válasszatok azért, atyámfiai, hét fér−
fiút közületek, kiknek jó bizonyságuk
van, kik Szent Szellemmel és bölcses−
séggel teljesek, kiket erre a foglalatos−
ságra beállítsunk. 1Tim. 3,7.
4. Mi pedig foglalatosok maradunk
az imádkozásban és az igehirdetés szol−
gálatában. rész 2,42.
5. És tetszék e beszéd az egész soka−
ságnak: és kiválaszták Istvánt, ki hittel
és Szent Szellemmel teljes férfiú volt,
Fülöpöt, Prokhórust, Nikánórt, Timónt,
Párménást és Nikolaust, ki Antiókhiá−
ból való prozelita volt; Jel. 2,6. 15.
6. Kiket állítottak az apostolok elébe;
és miután imádkoztak, kezeiket reájuk
veték. Zsolt. 37,5. Péld. 16,3. Fil. 4,6.
1Tim. 4,14. 5,22. 2Tim. 1,6. Zsid. 6,2. Júd. 20.
7. És az Isten Igéje növekedék; és
sokasodék nagyon a tanítványok
száma Jeruzsálemben; és a papok
közül is nagyon sokan követték a
hitet. Józs. 1,8. Ján. 12,42. Róm. 16,26. Kol. 1,6.

István nagy csodákat és jeleket tesz

2054847185_eb88761826.jpg

8. István pedig teljes lévén hittel
és erővel, nagy csodákat és jeleket
cselekszik vala a nép között. rész 1,8.
9. Előálltak azonban néhányan a
szabadosok, ciréneiek és alexandriaiak
zsinagógájából, valamint néhányan a
ciliciaiak és ázsiaiak közül, és vitat−
koztak Istvánnal.
10. De nem állhattak ellene a böl−
csességnek és a Szellemnek, mely
által szól vala. Ésa. 54,17. Luk. 21,15. 1Kor. 2,4.

Hamis tanúbizonyságok István ellen

11. Akkor felbujtottak valami embe−
reket, kik mondának: Hallottuk őt
káromló beszédeket szólni Mózes ellen
és az Isten ellen. Mát. 26,59.
12. És felzendíték a népet, a véneket
és az írástudókat; és rárohanván,
magukkal ragadták őt, és a tanács elé
vitték;
13. És hamis tanúkat állítottak elő, kik
mondának: Ez az ember nem szűnik
meg káromló beszédeket szólni e szent
hely ellen és a törvény ellen:
14. Mert hallottuk, amint azt mondá,
hogy az a názáreti Jézus ezt a helyet
lerombolja, és megváltoztatja a szoká−
sokat, amelyeket Mózes hagyott ránk.
Dán. 9,26.
15. És szemeiket reávetvén a tanács−
ban ülők mindnyájan, olyannak látták
az ő orcáját, mint egy angyalnak orcáját.
Mát. 28,3. 1Pét. 4,14.

István védőbeszéde

1. Monda pedig a főpap: Vajon így
vannak−é hát ezek?
2. Ő pedig monda: Férfiak, atyámfiai
és atyák, halljátok meg! A dicsőségnek
Istene megjelenék a mi atyánknak,
Ábrahámnak, mikor Mezopotámiában
volt, minekelőtte Háránban lakott,
3. És monda néki: Menj ki a te földed−
ről és a te nemzetséged közül, és menj
arra a földre, amelyet mutatok néked.
1Móz. 12,1−−3.
4. Akkor kimenvén a Káldeusok föld−
jéről, lakozott Háránban: és onnét,
minekutána meghalt az ő atyja, kihozta
őt e földre, amelyen ti most laktok:
1Móz. 11,31. 12,4. Zsid. 11,8.
5. És nem adott néki abban örökségül
egy talpalatnyit sem, de azt ígérte, hogy
néki adja azt birtokul és az ő magvának
őutána, holott nem volt néki gyermeke.
1Móz. 12,7. 13,15. 17,8. 26,3.
6. Szólt pedig az Isten akképpen, hogy
az ő magva jövevény lészen idegen
földön, és szolgálat alá vetik azt, és
nyomorgatják, négyszáz esztendeig.
1Móz. 15,13. 16. Gal. 3,17. 1Pét. 2,11.
7. De azt a népet, melynek szolgálnak,
én megítélem, monda az Isten: és ezek
után kijönnek, és szolgálnak nékem e
helyen. 2Móz. 3,12.
8. És adta néki a körülmetélés szövet−
ségét: és így Ábrahám nemzé Izsákot,
és körülmetélé őt nyolcadnapon; és
Izsák Jákóbot, és Jákób a tizenkét pát−
riárkát. 1Móz. 17,9. 21,4. 1Krón. 1,34. Mát. 1,2.

István védőbeszédének folytatása.
József története


9. A pátriárkák pedig irigységből elad−
ták Józsefet Egyiptomba; de Isten vele
volt, 1Móz. 37,26−−28. Zsolt. 105,17.
10. És megszabadította őt minden
nyomorúságából, és adott néki ked−
vességet és bölcsességet a fáraó előtt,
Egyiptom királya előtt, ki őt Egyiptom
fölé és az ő egész háza fölé kormány−
zóul helyezte. 1Móz. 42,6. 1Sám. 2,30.
Zsolt. 37,39. Péld. 8,15. 12,2.
11. Következék pedig éhség Egyip−
tom és Kánaán egész földjére, és nagy
nyomorúság; és nem találnak vala ele−
delt a mi atyáink.
12. Mikor pedig meghallotta Jákób,
hogy Egyiptomban van gabona, elküldé
először a mi atyáinkat. 1Móz. 42,2−−3.
13. És második alkalommal fölismer−
ték Józsefet testvérei, és a fáraó meg−
tudta a József nemzetségét.
14. És József elküldvén, magához
hivatta az ő atyját, Jákóbot, és egész
hetvenöt főből álló nemzetségét.
1Móz. 46,26. 5Móz. 10,22.
15. Lement azért Jákób Egyiptomba,
és meghalt ő és a mi atyáink;
1Móz. 49,33. 2Móz. 1,6.

16. És elvitetének Sikembe, és helyez−
tetének a sírba, melyet Ábrahám vett
ezüstpénzen, Hámornak, a Sikem atyjá−
nak fiaitól. 1Móz. 23,16. 33,19. 50,13.
2Móz. 13,19. Józs. 24,32.
17. Mikor pedig elközelgetett az ígé−
retnek ideje, melyet Isten esküvel ígért
Ábrahámnak, megnevekedék a nép és
megsokasodék Egyiptomban,
1Móz. 15,13.
18. Mindaddig, mígnem más király
támada, ki nem ismeri vala Józsefet.
2Móz. 1,8−−22.
19. Ez a mi nemzetségünkkel álnokul
bánva nyomorgatta a mi atyáinkat,
hogy magzataikat kitétesse, hogy élet−
ben ne maradjanak. 1Móz. 1,22.
20. Akkor születék Mózes, és ékes
volt az Isten előtt. Ez három hónapig
atyja házában tartaték.
2Móz. 2,1. 2. Zsid. 11,23.
21. Mikor pedig kitétetett, a fáraó leá−
nya felvevé, és felnevelé őt a saját fia
gyanánt.
22. És Mózes taníttaték az egyiptomi−
ak minden bölcsességére; és hatalmas
volt beszédben és cselekedetben.
2Móz. 4,10. Luk. 24,19.
23. Mikor pedig negyvenéves kora
betölt, vágy támadt szívében, hogy
meglátogassa atyjafiait, az Izrael fiait.
24. És mikor látta, hogy egyik bánta−
lommal illettetik, megoltalmazá, és az
egyiptomi embert megölvén, bosszút
álla azért, akit bántalmaztak. 2Móz. 2,12.
25. És azt gondolá, hogy az ő atyjafiai
megértik, hogy az Isten az ő keze által
ád nékik szabadulást; de azok nem
értették meg.
26. Másnap meg olyankor jelent meg
köztük, mikor összevesztek, és inté
őket békességre, mondván: Férfiak,
testvérek vagytok ti; miért illetitek egy−
mást bosszúsággal? 2Móz. 2,13.
27. De az, aki felebarátját bántal−
mazta, elutasítá őt magától, mondván:
Kicsoda tett téged fejedelemmé és bíró−
vá felettünk? 2Móz. 2,14. Luk. 12,14.
28. Csak nem akarsz engem is megöl−
ni, miképpen megöléd tegnap az egyip−
tomit?
29. E beszédre aztán Mózes elfuta,
és jövevény lett a Midián földjén, ahol
két fia születék. 4Móz. 12,1.
30. És negyven esztendő elteltével az
Úrnak angyala megjelenék néki a Sínai
hegy pusztájában csipkebokornak tü−
zes lángjában.1Móz. 48,16. 2Móz. 3,2. Ésa. 63,9.
31. Mózes pedig mikor meglátta, el−
csodálkozék a látáson. Mikor pedig
odaméne, hogy megszemlélje, lőn az
Úrnak szava hozzá: 5Móz. 33,16.
32. Én vagyok a te atyáidnak Istene,
Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Iste−
ne, és Jákóbnak Istene. Mózes pedig
megrémülvén, nem meré megnézni.
2Móz. 3,15. Mát. 22,32. Zsid. 11,16.
33. Az Úr pedig monda néki: Oldozd
le sarudat lábaidról; mert a hely, ame−
lyen állsz, szent föld. 2Móz. 3,5. Józs. 5,15.
34. Látván láttam az én népemnek
nyomorúságát, mely Egyiptomban van,
és az ő fohászkodásukat meghallgat−
tam, és azért szállottam le, hogy őket
megszabadítsam; most azért jöjj, elkül−
delek téged Egyiptomba. 2Móz. 3,7−−10.
35. Ezt a Mózest, akit megtagadának,
mondván: Ki tett téged fejedelemmé és
bíróvá? Ezt az Isten fejedelmül és szaba−
dítóul küldé angyal keze által, aki meg−
jelent néki a csipkebokorban. 2Móz. 14,19.
36. Ez hozta ki őket, csodákat és
jeleket tévén Egyiptomnak földjében
és a Vörös tengeren és a pusztában
negyven esztendeig.
2Móz. 12,41. 14,9. 16,1. 4Móz. 20,16.
37. Ez ama Mózes, ki az Izrael fiai−
nak ezt mondotta: Prófétát támaszt
néktek az Úr, a ti Istenetek, a ti
atyátokfiai közül, mint engem: Őt
hallgassátok. 5Móz. 18,15. Mát. 17,5.
38. Ez az, aki ott volt a gyülekezetben
a pusztában a Sínai hegyen vele beszé−
lő angyallal és a mi atyáinkkal; ki élő
Igéket vőn, hogy nékünk adja;
2Móz. 19,3. 21,1. Ésa. 63,9. Ján. 1,17.
Róm. 3,2. Gal. 3,19. Zsid. 2,2. 4,12. 1Pét. 1,23.
39. Akinek nem akartak engedni a
mi atyáink, hanem eltaszíták maguktól,
és szívükben Egyiptom felé fordulának,
40. Ezt mondván Áronnak: Csinálj
nékünk isteneket, kik előttünk járjanak:
mert ez a Mózes, ki minket Egyiptom
földjéből kihozott, nem tudjuk, mi tör−
tént ővele. 2Móz. 32,1.
41. És borjúképet csinálának azokban
a napokban, és áldozatot vittek a bál−
ványnak, és gyönyörködtek kezük
csinálmányában. 2Móz. 32,4−−6.
42. Az Isten pedig elfordula, és adá
őket, hogy szolgáljanak az ég seregé−
nek; amint meg van írva a próféták
könyvében: Vajon áldozati barmokat és
áldozatokat hoztatok−é nékem negyven
esztendeig a pusztában, Izraelnek háza?
Ezék. 20,25. Ámós 5,25. Róm. 1,24. 2Thess. 2,11.
43. Sőt inkább hordoztátok a Molok
sátorát, és a ti isteneteknek, Remfánnak
csillagát, a képeket, melyeket csinálta−
tok, hogy azokat imádjátok: elviszlek
azért titeket Babilonon túl.
44. A bizonyságnak sátora a mi atyá−
inknál volt a pusztában, amint paran−
csolta Ő, aki mondotta Mózesnek,
hogy azt arra a mintára készítse el,
melyet látott. 2Móz. 25,9. 40. Zsid. 8,5.
45. Melyet a mi atyáink átvévén, be is
hoztak Józsuéval, mikor birodalmukba
vették a pogányokat, kiket kiűzött az
Isten a mi atyáink színe elől, mind a
Dávidnak napjaiig; Józs. 3,13−−15.
46. Ki kegyelmet talált az Isten előtt,
és könyörgött, hogy hajlékot találhas−
son a Jákób Istenének.
1Sám. 16,1. 1Kir. 8,17.
47. Salamon építe pedig néki házat.
48. De ama Magasságos nem kézzel
csinált templomokban lakik, mint a
próféta mondja: 1Kir. 8,27. 2Krón. 2,6.
49. A menny nékem ülőszékem, a
föld pedig az én lábaimnak zsámolya;
micsoda házat építhettek nékem? azt
mondja az Úr, vagy mi az én nyugo−
dalmamnak helye?
Ésa. 66,1. 2. Mát. 5,34. 23,22.
50. Nem az én kezem alkotta−é mind−
ezeket?
51. Keménynyakú és körülmetéletlen
szívű és fülű emberek, ti mindenkor
ellenálltok a Szent Szellemnek, hason−
lóképpen mint atyáitok.
5Móz. 10,16. Ésa. 48,4. Ezék. 44,9.
52. A próféták közül kit nem üldöztek
a ti atyáitok? és megölték azokat, akik
eleve hirdették amaz Igaznak eljövete−
lét: kinek ti most árulóivá és gyilkosaivá
lettetek; 2Krón. 36,16. Mát. 23,34. 1Thess. 2,15.
53. Kik a törvényt angyalok rende−
lésére vettétek, és nem tartottátok meg.
rész 22,14. 2Móz. 20,1. 5Móz. 33,2.
Gal. 3,19. 4,4. Zsid. 2,2.

István megkövezése

de_cortona_stoning_of_st_stephen.jpg

54. Mikor pedig ezeket hallották,
szívükben dühösködnek és fogaikat
csikorgatják vala őellene.
55. Mivel pedig teljes volt Szent
Szellemmel, a mennybe függesztvén
szemeit, látá Istennek dicsőségét, és
Jézust állani az Istennek jobbja felől,
rész 2,33. 34. Zsolt. 110,1.
Mát. 26,64. Márk 14,62. Luk. 22,69.
Róm. 8,34. Kol. 3,1. Zsid. 1,3. 8,1. 10,12.
56. És monda: Ímé, látom az egeket
megnyílni, és az embernek Fiát az
Isten jobbja felől állani.
Dán. 7,13. Mát. 3,16. Zsid. 9,24.
57. Felkiáltván pedig nagy fennszóval,
füleiket bédugák, és egyakarattal reá
rohanának;
58. És kiűzvén a városon kívül, meg−
kövezék; a tanúbizonyságok pedig fel−
sőruháikat egy Saulus nevezetű ifjú
lábaihoz rakták le. 3Móz. 24,14. Zsid. 13,12.

István imája

59. Megkövezék azért Istvánt, ki
imádkozik és ezt mondja vala: Uram
Jézus, vedd magadhoz az én szelleme−
met! Zsolt. 31,5. 2Kor. 5,4. Jak. 2,26.
60. Térdre esvén pedig, nagy fenn−
szóval kiálta: Uram, ne tulajdonítsd
nékik e bűnt! És ezt mondván, elalu−
vék. Mát. 5,44. Luk. 23,34.
Róm. 12,14. 1Thess. 4,13. 1Ján. 5,16. Jel. 14,13.

Saul üldözi az egyházat

1. Saulus pedig szintén javallta az ő
megöletését. És támada azon a
napon nagy üldözés a jeruzsálemi
gyülekezet ellen, és mindnyájan elosz−
lának Júdeának és Samariának tájaira,
az apostolokat kivéve.
2. Istvánt pedig eltemeték jámbor
férfiak, és nagy sírást tartottak felette.
rész 7,58. 11,19. 2Sám. 3,31.
3. Saulus pedig pusztítá a gyüleke−
zetet, házról házra járva, és férfiakat
és asszonyokat elővonszolva, tömlöcbe
veti vala. rész 22,4. 5.
1Kor. 15,9. Gal. 1,13. 23. Fil. 3,6. 1Tim. 1,13.
4. Amazok annakokáért eloszolván,
széjjeljártak, hirdetve az Igét.
rész 11,19. Mát. 10,23.

Samariában Krisztus prédikáltatik


5. És Fülöp lemenvén Samaria városá−
ba, prédikálja vala nékik a Krisztust.
6. A sokaság pedig egy szívvel−lélek−
kel figyelmeze azokra, amiket Fülöp
mondott, hallván és látván a jeleket,
melyeket cselekedék. Márk 16,18. 1Pét. 4,14.
7. Mert sokakból, kikben tisztátalan
szellemek voltak, nagy hangon kiáltva
kimenének; sok gutaütött és sánta
pedig meggyógyula. Mát. 8,29. 10,1. Zsid. 2,4.
8. És lett nagy öröm abban a város−
ban. Zsolt. 144,10−−14. Márk 16,17. Luk. 10,19.

Simon a varázsló

9. Egy Simon nevű ember pedig már
előbb gyakorolta abban a városban az
ördögi tudományt és elámította Sama−
ria népét, magát valami nagynak állít−
ván: rész 13,6. Gal. 3,1. Jel. 21,8.
10. Kire mindnyájan figyeltek, ki−
csinytől nagyig, mondván: Ez az Isten−
nek ama nagy ereje! Róm. 1,28.
11. Azért figyeltek pedig rá, mert sok
időn át az ördögi mesterségekkel elámí−
totta őket.
12. De miután hittek Fülöpnek, aki
az Isten országára és a Jézus Krisztus
nevére tartozó örvendetes dolgokat
hirdeti vala, megkeresztelkedének
mind férfiak, mind asszonyok.
13. És Simon maga is hitt, és megke−
resztelkedvén, Fülöppel tarta; és látván,
hogy jelek és nagy csodák történnek,
álmélkodik vala. Jak. 2,19.
14. Mikor pedig meghallották a jeru−
zsálemi apostolok, hogy Samaria be−
fogadta az Isten Igéjét, elküldék azok−
hoz Pétert és Jánost; Jak. 1,18. 1Pét. 1,23.
15. Kik mikor lementek, imádkoztak
érettük, hogy vegyenek Szent Szelle−
met: rész 2,24. 9,17. 10,47. 19,6. Gal. 3,2. 14.
16. Mert még senkire azok közül nem
szállott rá, csak meg voltak keresztel−
ve az Úr Jézus nevére. rész 1,8. Mát. 28,19.
17. Akkor kezeiket reájuk veték, és
vettek Szent Szellemet.
rész 19,1−−6. Márk 16,17. Zsid. 6,2.
18. Mikor pedig látta Simon, hogy az
apostolok kézrátétele által adatik a
Szent Szellem, megkínálá őket pénzzel,
19. Mondván: Adjátok nékem is ezt
a hatalmat, hogy valakire vetem kezei−
met, Szent Szellemet vegyen.
20. De Péter monda néki: A te pénzed
veled együtt vesszen el, mivel azt
gondoltad, hogy az Istennek ajándéka
pénzen megvehető. 2Kir. 5,16. Mát. 10,8.
21. Nincsen néked részed, sem örök−
séged e dologban, mert a te szíved nem
igaz az Isten előtt. Róm. 8,7. 2Tim. 3,5.
22. Térj meg azért ezen gonoszságod−
ból, és kérjed az Istent, ha talán meg−
bocsáttatik néked szívednek gondolatja.
Ésa. 44,20. 55,7. Dán. 4,27. 2Tim. 2,25.
23. Mert látom, hogy te keserűséges
méregben és álnokságnak kötelékében
leledzel. Zsid. 12,15.
24. Felelvén pedig Simon, monda:
Könyörögjetek ti énérettem az Úrnak,
hogy semmi azokból, amiket mondta−
tok, reám ne jöjjön. Jób 42,8. Jak. 5,16.
25. Azok annakokáért, minekutána
bizonyságot tettek és hirdették az Úr−
nak Igéjét, megtérének Jeruzsálembe,
és a samaritánusoknak sok falujában
prédikálák az Evangéliumot.

A szerecsen kincstárnok üdvözül

philip_deacon_and_evangelist_8..jpg
26. Az Úrnak angyala pedig szóla
Fülöpnek, mondván: Kelj fel és menj el
dél felé, arra az útra, mely Jeruzsálem−
ből Gázába megy alá. Járatlan ez.
Zsolt. 91,11. Zsid. 1,14.
27. És felkelvén, elméne. És ímé, egy
szerecsen férfiú, Kandakénak, a szere−
csenek királyasszonyának hatalmas
komornyikja, ki az ő egész kincstárá−
nak felügyelője volt, ki feljött imádkozni
Jeruzsálembe; 1Kir. 8,41. Zsolt. 68,29. 87,4.
Ésa. 43,3. 56,3−−8. Sof. 3,10. Ján. 12,20.
28. És visszatérőben volt és az ő sze−
kerén ül vala, és olvasá Ésaiás prófétát.
29. Monda pedig a Szellem Fülöpnek:
Járulj oda és csatlakozzál ehhez a
szekérhez!
30. Fülöp azért odafutamodván, hallá,
amint az Ésaiás prófétát olvassa vala.
És monda: Vajon érted−é, amit olvasol?
31. Ő pedig monda: Mimódon érthet−
ném, ha csak valaki meg nem magya−
rázza nékem? És kéré Fülöpöt, hogy
felhágván, üljön mellé.

Az Ő ítélete elvétetett

ethiopianeunuch_philip.jpg

32. Az Írásnak helye pedig, melyet
olvasott, ez volt: Mint juh viteték
mészárszékre, és mint a bárány az ő
nyírója előtt néma, azonképpen nem
nyitotta meg az Ő száját.
Ésa. 53,7. 8. Fil. 2,7. 18.
33. Az Ő megaláztatásában az Ő
ítélete elvétetett, nemzetségét pedig
kicsoda sorolja el? mert elvétetik a
földről az Ő élete.
34. Felelvén pedig a komornyik
Fülöpnek, monda: Kérlek téged, kiről
mondja ezt a próféta? Magáról−é, vagy
másvalakiről?
35. Fülöp pedig száját megnyitván, és
elkezdvén ezen az Íráson, hirdeté néki
a Jézust. 2Kor. 1,20. Kol. 2,17. 1Pét. 1,11.
36. Mikor pedig menének az úton,
jutának egy vízhez; és monda a komor−
nyik: Ímhol a víz, mi gátol, hogy meg−
keresztelkedjem? rész 10,47.
37. Fülöp pedig monda: Ha teljes szív−
ből hiszel, meglehet. Az pedig felelvén,
monda: Hiszem, hogy Jézus a Krisz−
tus, az Isten Fia. Mát. 16,16. 28,19.
Márk 16,16. Ján. 6,69. 9,35. 11,27. Róm. 10,10.
38. És megállítá a szekeret; és leszál−
lának mindketten a vízbe, Fülöp és a
komornyik; és megkeresztelé őt.
39. Mikor pedig a vízből feljöttek,
az Úrnak Szelleme elragadá Fülöpöt;
és többé nem látta őt a komornyik,
mert tovább méne az ő útján örömmel.
40. Fülöp pedig találtaték Azótusban;
és széjjeljárva hirdeté az Evangéliumot
minden városnak, míglen Cézáreába
juta. Ef. 2,17. Kol. 1,23. 1Tim. 1,15. 2Tim. 1,10.

ÁMEN

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 68
Tegnapi: 177
Heti: 865
Havi: 5 267
Össz.: 861 278

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 75. Apostolok Cselekedetei 5-8. 2009.02.18.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »