Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI

9-12.FEJEZET

Saulnak megjelenik az Úr

1.Saulus pedig még fenyegetéstől és
öldökléstől lihegve az Úrnak tanít−
ványai ellen, elmenvén a főpaphoz,
2. Kére tőle leveleket Damaszkuszba
a zsinagógákhoz, hogy ha talál néme−
lyeket, kik ez útnak követői, akár fér−
fiakat, akár asszonyokat, fogva vigye
Jeruzsálembe. rész 8,3. Gal. 1,13. 1Tim. 1,13.

3. És amint méne, lőn, hogy közelgete
Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenség−
gel fény sugárzá őt körül a mennyből:

rész 22,4−−11. 26,9−−18. 1Kor. 15,8.

saul4-703850.jpg

4. És ő leesvén a földre, halla szózatot,
mely ezt mondja vala néki:
Saul, Saul,
miért üldözöl engem?
1Kor. 12,12. Ef. 5,30.
5. És monda: Kicsoda vagy, Uram?
Az Úr pedig monda: Én vagyok Jézus,
akit te üldözöl: nehéz néked az ösztöke
ellen rúgódoznod. rész 5,39. 1Tim. 1,13.
6. Remegve és ámulva monda: Uram,
mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr
pedig monda néki: Kelj fel, és menj be
a városba, és majd megmondják néked,
mit kell cselekedned. rész 2,37. 16,30.
7. A vele utazó férfiak pedig némán
álltak, hallva ugyan a szót, de senkit
sem látva. Dán. 10,7.

apcsel9__1.jpg

8. Felkele azonban Saulus a földről;
de mikor felnyitá szemeit, senkit sem
láta, azért kézenfogva vezeték be őt
Damaszkuszba.

9. És három napig nem látott, és nem
evett és nem ivott.
10. Volt pedig egy tanítvány Damasz−
kuszban, névszerint Ananiás, és monda
annak az Úr látásban: Ananiás! Az pedig
monda: Ímhol vagyok, Uram! Csel. 22,12.
11. Az Úr pedig monda néki: Kelj fel,
és menj el az úgynevezett Egyenes
utcába, és keress föl a Júdás házában
egy Saulus nevű tárzusi embert, mert
ímé imádkozik.
12. És látá Saulus látásban, hogy
egy Ananiás nevű férfiú beméne hozzá
és kezét reáveté, hogy lásson.
13. Felele pedig Ananiás: Uram, sok
embertől hallottam e férfiú felől, mily
sok bosszúsággal illeté a Te szentjeidet
Jeruzsálemben:
14. És itt is hatalma van a főpapoktól,
hogy mindazokat megkötözze, kik a Te
nevedet segítségül hívják. 1Kor. 1,2.


Ananiás Saulhoz küldetik

15. Monda pedig néki az Úr: Eredj el,
mert ő nékem választott edényem,
hogy hordozza az én nevemet a pogá−
nyok és királyok, és Izrael fiai előtt.
Róm. 1,5. 11,13. 1Kor. 15,10.
Gal. 1,15. 16. 2,7−−9. Ef. 3,7. 1Tim. 2,7. 2Tim. 1,11.
16. Mert én megmutatom néki,
mennyit kell néki az én nevemért
szenvedni. 2Kor. 4,11. Gal. 6,17. 2Tim. 3,12.

ananias_heals_saul_-_ciro_ferri.jpg

17. Elméne azért Ananiás és beméne
a házba, és kezeit reávetvén, monda: Sa−
ul atyámfia, az Úr küldött engem, Jézus,
aki megjelent néked az úton, melyen
jöttél, hogy szemeid megnyíljanak és
beteljesedjél Szent Szellemmel.

18. És azonnal mintegy pikkelyek
estek le szemeiről, és mindjárt vissza−
nyeré látását; és felkelvén, megkeresz−
telkedék; rész 2,4. 13,52. 22,16.
19. És miután evett, megerősödék.
Vala pedig Saulus a damaszkuszi tanít−
ványokkal néhány napig. Gal. 1,17.
20. És azonnal prédikálá a zsinagó−
gákban a Krisztust, hogy Ő az Isten Fia.
Gal. 1,11. 12. Ef. 3,3. 4. 1Tim. 1,15. 2Tim. 1,10.
21. Álmélkodnak vala pedig mindnyá−
jan, akik hallák, és mondának: Nem
ez−é az, aki pusztította Jeruzsálemben
azokat, akik ezt a nevet hívják segít−
ségül,
és ide is azért jött, hogy őket
fogva vigye a főpapokhoz?
rész 4,12. 8,3. Gal. 1,23. Fil. 2,7−−11.
22. Saulus pedig annál inkább erőt
vett, és zavarba hozta a Damaszkusz−
ban lakó zsidókat, bebizonyítván, hogy
Ő a Krisztus.
23. Több nap elteltével azonban a
zsidók tanácsot tartának, hogy őt meg−
öljék: 2Kor. 11,26.
24. De tudtára esék Saulusnak az ő
leselkedésük, és őrizék a kapukat mind
nappal, mind éjjel, hogy őt megöljék.

apcsel9_2.jpg

25. A tanítványok azért vevén őt éjjel,
a kőfalon bocsáták alá, leeresztve egy
kosárban.
Józs. 2,15. 1Sám. 19,12.
26. Mikor pedig Saulus Jeruzsálembe
ment, a tanítványokhoz próbált csatla−
kozni; de mindnyájan féltek tőle, nem
hitték, hogy ő tanítvány. Gal. 1,17. 18.


Saul a jeruzsálemi gyülekezetben

27. Barnabás azonban maga mellé
vevén őt, az apostolokhoz vitte, és
elbeszélé nékik, mint látta az úton az
Urat, és hogy beszélt vele, és mint taní−
tott
Damaszkuszban nagy bátorsággal
a Jézus nevében.

28. És ki− és bejáratos volt köztük
Jeruzsálemben: Gal. 1,18. Ef. 6,19.
29. És nagy bátorsággal tanítván
az Úr Jézusnak nevében,
beszél, sőt
vetekedik vala a görög zsidókkal; azok
pedig igyekeznek vala őt megölni.
rész 6,1. 11,20. 2Kor. 11,26. Ef. 6,19.
30. Megtudván azonban az atyafiak,
levitték őt Cézáreába, és elküldék őt
Tárzusba.
31. A gyülekezeteknek egész Júdeá−
ban, Galileában és Samariában bé−
kességük vala; épülvén és járván az
Úrnak félelmében és a Szent Szellem
vigasztalásában, sokasodnak vala.

rész 2,47. 6,7. 12,24. 19,20. Zsolt. 119,165. 133,1−−3.
Ján. 14,16. 15,26. 16,7. Ef. 4,16. 29.
32. Lőn pedig, hogy Péter, mikor
mindnyájukat bejárá, leméne a Liddá−
ban lakozó szentekhez is.
33. Talála pedig ott egy Éneás nevű
embert, ki nyolc esztendő óta ágyban
fekszik vala, ki gutaütött volt.
34. És monda néki Péter: Éneás,
gyógyítson meg téged a Jézus Krisz−
tus: kelj föl, vesd be az ágyadat! És
azonnal felkele
. rész 4,10. Mát. 9,6. Ján. 5,8.
35. És láták őt mindnyájan, kik laknak
vala Liddában és Sáronban, kik meg−
térének az Úrhoz. Ésa. 35,2. 65,10.

Tábitha feltámad a halálból

apcsel9_tabitha.jpg

36. Joppéban pedig volt egy nőtanít−
vány, név szerint Tábitha, ami megma−
gyarázva Dorkásnak, azaz zergének
mondatik: ez gazdag volt jó cseleke−
detekben és alamizsnákban, melyeket
osztogatott.
1Tim. 2,10. 5,10. Tit. 3,8. Jak. 1,27.
37. Lőn pedig azokban a napokban,
hogy megbetegedvén, meghala: és
miután megmosták őt, kiteríték a
felházban. Péld. 31,31.
38. Mivelhogy pedig Lidda Joppéhoz
közel volt, a tanítványok meghallván,
hogy Péter ott van, küldének két férfiút
hozzá, kérve, hogy késedelem nélkül
menjen át hozzájuk.
39. Felkelvén azért Péter, elméne
azokkal. Mihelyt odaére, felvezeték őt
a felházba, és elébe állának néki az
özvegyasszonyok mindnyájan, sírva és
mutogatva a ruhákat és öltözeteket, me−
lyeket Dorkás csinált, míg velük együtt
volt.
40. Péter pedig mindenkit kiküldvén,
térdre esve imádkozék; és a holttesthez
fordulván, monda: Tábitha, kelj fel! Az
pedig felnyitá szemeit; és meglátván
Pétert, felüle.
2Kir. 4,33. Mát. 9,25. Ján. 11,43.

acts9_34.jpg

41. És az kezét nyújtva néki, felemelé
őt; és beszólítván a szenteket és az
özvegyasszonyokat, eleikbe állatá őt
elevenen.
Márk 5,41.
42. És tudtára lett az egész Joppénak;
és sokan hittek az Úrban. Ján. 11,45. 12,11.
43. És lőn, hogy ő több napig marada
Joppéban egy Simon nevű tímárnál.

Kornélius és házanépe üdvözül

1. Volt pedig Cézáreában egy
Kornélius nevű férfiú, százados
az úgynevezett itáliai seregből.
2. Jámbor és istenfélő egész házané−
pével egybe, ki sok alamizsnát osztogat
vala a népnek, és szüntelen könyörög
vala Istennek. Péld. 19,17. Mát. 6,4. 1Thess. 5,17.
3. Ez látá látásban világosan, a napnak
mintegy kilencedik órája körül, hogy
az Istennek angyala beméne hozzá, és
monda néki: Kornélius!
4. Ő pedig szemeit reá függesztve és
megrémülve monda: Mi az, uram?
Az pedig monda néki: A te imádságaid
és alamizsnáid felmentek Isten elébe
emlékezetnek okáért. Péld. 15,8. 29.
Fil. 4,18. Jak. 5,16. 1Pét. 3,12. Jel. 5,8. 8,3.
5. Most azért küldj Joppéba embere−
ket, és hivasd magadhoz Simont, ki
Péternek neveztetik; Zsolt. 65,2. 141,2.
6. Ő egy Simon nevű tímárnál van
szálláson, kinek háza a tenger mellett
van. Ő majd megmondja néked, mit
kell cselekedned.
7. Amint pedig elment az angyal, aki
Kornéliussal beszélt, szólíta kettőt az ő
szolgái közül, és egy istenfélő vitézt
azok közül, kik rendelkezésére álltak.
8. És elmondván nékik mindent,
elküldé őket Joppéba.
9. Másnap pedig, míg azok menének
és közelgetének a városhoz, felméne
Péter a háznak felső részére imádkozni
hat óra tájban.
Zsolt. 55,17.
10. Megéhezék azonban, és akara
enni: míg azonban azok ételt készíté−
nek, szálla őreá elragadtatás;

peter_and_the_roman_captain_apcsel_10_9-12..jpg
11. És látá, hogy az ég megnyílt és
leszálla hozzá valami edény, mint egy
nagy lepedő, négy sarkánál fogva fel−
kötve, és leeresztve a földre
: Jel. 19,11.
12. Melyben mindenféle földi négy−
lábú állatok voltak, vadak, csúszómászó
állatok és égi madarak.

13. És szózat lőn hozzá: Kelj fel Péter,
öljed és egyél!

14. Péter pedig monda: Semmikép−
pen sem Uram; mert sohasem ettem
semmi közönségest, vagy tisztátalant.
3Móz. 11,4. 5Móz. 14,3. Ezék. 4,14. Róm. 10,2.
15. És ismét szózat lőn hozzá másod−
szor is: Amiket az Isten megtisztított,
te ne mondd tisztátalannak. Márk 7,15.
Róm. 14,14. 17. 1Kor. 10,25. 1Tim. 4,4. Tit. 1,15.
16. Ez pedig három ízben történt;
és ismét felviteték az edény az égbe.
17. Amint pedig Péter magában tünő−
dék, mi lehet az a látás, amelyet látott,
ímé azok a férfiak, kiket Kornélius
küldött, megtudakozván a Simon házát,
odaérkezének a kapuhoz, rész 11,11. 12.
18. És bekiáltván megtudakozák, va−
jon Simon, ki neveztetik Péternek, ott
van−é szálláson?
19. És amíg Péter a látás felől gon−
dolkodék, monda néki a Szellem:
Ímé, három férfiú keres téged: Ján. 16,13.
20. Nosza kelj fel, eredj alá, és minden
kételkedés nélkül menj el ővelük: mert
én küldöttem őket.
rész 15,7. Mát. 28,19. Márk 16,15.
21. Alámenvén azért Péter a férfiak−
hoz, kiket Kornélius küldött hozzá,
monda: Ímé, én vagyok, akit kerestek:
mi dolog az, amiért jöttetek?
22. Ők pedig mondának: Kornélius
százados, igaz és istenfélő férfiú, ki
mellett a zsidók egész népe jó bizonysá−
got tesz, szent angyal által megintetett,
hogy hívasson téged házához, és hall−
jon tőled valami dolgokról.
23. Behíván azért őket, szállására
fogadá. Másnap pedig elméne Péter
ővelük, és a joppébeli atyafiak közül is
némelyek együtt menének ővele.
24. És másnap eljutának Cézáreába.
Kornélius pedig várja vala őket, egybe−
gyűjtvén rokonait és jó barátait.

cornelius.jpg

25. És lőn, hogy amint Péter beméne,
Kornélius elébe menvén, lábaihoz
borulva imádá őt.
26. Péter azonban felemelé őt, mond−
ván: Kelj fel; én magam is ember va−
gyok. 2Móz. 34,14. 5Móz. 11,16.
rész 14,14. 15. Jel. 19,10. 22,8.
27. És beszélgetve vele belépett, és
talála sokakat egybegyűlve;
28. És monda nékik: Ti tudjátok, hogy
tilalmas zsidó embernek más nemzet−
belivel barátkozni, vagy hozzá menni;
de nékem az Isten megmutatá, hogy
senkit se mondjak közönséges, vagy
tisztátalan embernek: rész 11,3. 15,8.
Ján. 4,9. 18,28. Ef. 3,6. Gal. 2,12.
29. Annakokáért vonakodás nélkül el
is jöttem, miután meghívattam. Azt kér−
dem azért, mi okból hivattatok engem?
30. És Kornélius monda: Negyed−
naptól fogva mind ez óráig böjtöltem, és
kilenc órakor imádkozám az én házam−
ban; és ímé egy férfiú álla meg előttem
fényes ruhában, rész 10,3−−8.
31. És monda: Kornélius, meghallgat−
tatott a te imádságod, és a te alamizs−
náid emlékezetbe jutottak Isten előtt.
Péld. 14,31. Dán. 10,12. Mát. 6,4. 25,40. Zsid. 6,10.
32. Küldj el azért Joppéba, és hivasd
magadhoz Simont, ki Péternek nevezte−
tik; ez Simon tímár házában van szállá−
son a tenger mellett: ő, minekutána el−
jön, szól néked.
33. Azonnal azért küldöttem hozzád;
és te jól tetted, hogy eljöttél. Most azért
mi mindnyájan az Isten előtt állunk,
hogy meghallgassuk mindazokat, ami−
ket Isten néked parancsolt.

Péter igehirdetése

acts_10_34.jpg

34. Péter pedig megnyitván száját,
monda: Bizonnyal látom, hogy nem
személyválogató az Isten;
5Móz. 10,17.
Róm. 2,11. Gal. 2,6. Ef. 6,9. Kol. 3,11. 25. 1Pét. 1,17.
35. Hanem minden nemzetben
kedves Őelőtte, aki Őt féli és igaz−
ságot cselekszik.
rész 15,9. Róm. 2,13.
3,22. 10,12. 1Kor. 12,13. Gal. 3,28. Ef. 2,13. 3,6.
36. Azt az Igét, melyet elkülde az Izra−
el fiainak, hirdetvén békességet a Jézus
Krisztus által: Ő mindeneknek Ura.
Ésa. 57,19. Mát. 28,18. 1Kor. 15,27. Kol. 1,20.
37. Ti ismeritek azt a dolgot, mely lőn
az egész Júdeában, Galileától kezdve,
azután a keresztség után, melyet János
prédikált, Luk. 4,14.
38. A názáreti Jézust, mint kené fel
Őt az Isten Szent Szellemmel és erő−
vel, aki széjjeljárt jót tévén és meg−
gyógyítván mindeneket, kik az ördög
elnyomása alatt voltak; mert az Isten
volt Ővele.
Luk. 4,18. Ján. 3,2. Kol. 2,9. Zsid. 1,9.
39. És mi vagyunk bizonyságai mind−
azoknak, amiket mind a zsidóknak tar−
tományában, mind Jeruzsálemben cse−
lekedett; akit megölének, fára feszítvén.
40. Őt az Isten feltámasztá harmad−
napon, és megadá, hogy Ő megjelen−
jék nyíltan,
Róm. 4,25. 1Kor. 15,4−−6.
41. Nem az egész népnek, hanem az
Istentől eleve választott bizonyságok−
nak, nékünk, kik együtt ettünk és
együtt ittunk Ővele, minekutána fel−
támadott halottaiból.

Luk. 24,30. 48. Ján. 14,17. 21,12. 13.
42. És megparancsolta nékünk,
hogy hirdessük a népnek, és te−
gyünk bizonyságot, hogy Ő az Isten−
től rendelt bírája élőknek és holtak−
nak.
Ésa. 53,11. Jer. 31,34. Dán. 9,24.
Mik. 7,18. Zak. 13,1. Mal. 4,2. Mát. 28,19.
Ján. 5,22. Róm. 14,9. 2Kor. 5,10. 2Tim. 4,1.1Pét. 4,5.
43. Erről a próféták mind bizonysá−
got tesznek, hogy bűneinek eltörlését
veszi az Ő neve által mindenki, aki
hiszen Őbenne. rész 2,38. 5,30. 13,38. 26,18.
Luk. 1,77. Ef. 1,7. Kol. 1,14. Zsid. 9,22. 10,18.

A pogányokra is
kitöltetik a Szent Szellem

44. Mikor még szólá Péter ez Igé−
ket, leszálla a Szent Szellem mind−
azokra, akik hallgatták e beszédet.

45. És elálmélkodának a zsidóság−
ból való hívek, mindazok, akik Péter−
rel együtt mentek, hogy a pogányok−
ra is kitöltetett a Szent Szellem aján−
déka.
rész 8,17. 9,17. Róm. 10,13. Gal. 3,14.
46. Mert hallják vala, hogy ők
nyelveken szólnak és magasztalják
az Istent.
rész 2,1−−4. 19,6. 1Kor. 14,2.
47. Akkor felele Péter: Vajon eltilthat−
ja−é valaki a vizet, hogy ezek meg ne
keresztelkedjenek, kik vették a Szent
Szellemet, miképpen mi is? rész 8,36. 19,3.
48. És parancsolá, hogy keresztelked−
jenek meg az Úrnak nevében. Akkor
kérék őt, hogy maradjon náluk néhány
napig. Mát. 28,18. 19. Márk 16,16. 1Kor. 1,14−−17.

Péter bizonyságtétele Jeruzsálemben

1. Meghallák azonban az aposto−
lok és a Júdeában levő atyafiak,
hogy a pogányok is bevették az Isten−
nek beszédét. Ján. 15,3. Jak. 1,18. 1Pét. 1,23.
2. Mikor azért felment Péter Jeruzsá−
lembe, vetekedének ővele a zsidóság−
ból valók, Gal. 2,14.
3. Mondván: Körülmetéletlen embe−
rekhez mentél be, és együtt ettél velük.
Jóel 2,28. Mát. 9,11. Róm. 2,28. 29. Gal. 3,28.
4. Elkezdvén pedig Péter, megmagya−
rázta nékik rendre, mondván: Luk. 1,3.
5. Én Joppé városában imádkozám; és
láték elragadtatásban egy látást, valami
alászálló edényt, mint egy nagy lepedőt,
négy sarkánál fogva leeresztve az ég−
ből; és egészen hozzám szálla:
rész 10,9−−16.
6. Melyre szememet rávetve megné−
zém, és látám a földi négylábú állatokat,
a vadakat és a csúszómászókat és az égi
madarakat.
7. Hallék pedig szót is, mely ezt
mondja vala nékem: Kelj fel Péter, öljed
és egyél!
8. Mondék azonban: Semmiképpen
sem, Uram; mert soha semmi közönsé−
ges vagy tisztátalan nem ment be az én
számba. Ezék. 4,14. Róm. 14,14.
9. Felele pedig nékem a szózat má−
sodszor az égből: Amit az Isten meg−
tisztított, te ne mondd tisztátalannak.

1Tim. 4,5. Zsid. 9,13. 14.
10. Ez pedig három ízben történt;
és ismét felvonaték az egész az égbe.
11. És ímé, azonnal három férfiú érke−
zék a házhoz, melyben valék, kik Cézá−
reából küldettek énhozzám.
12. Mondá pedig nékem a Szellem,
hogy menjek el velük minden kételke−
dés nélkül. Eljöve pedig velem ez a hat
atyafi is; és bemenénk annak az ember−
nek a házába: rész 10,23. 15,7. Ján. 16,13.
13. És elbeszélé nékünk, mimódon
látta, amint az angyal megálla az ő házá−
ban és ezt mondá néki: Küldj embe−
reket Joppéba, és hívasd magadhoz Si−
mont, ki Péternek neveztetik; rész 10,30.
14. Ő szólni fog hozzád olyan Igé−
ket, melyek által üdvözülsz te és a te
egész házadnépe. Róm. 10,13−−15.
15. Mikor pedig én elkezdtem szól−
ni, leszálla a Szent Szellem őreájuk,
miképpen mireánk is kezdetben.
rész 1,5. 2,4. 10,4−−46.
16. Megemlékezém pedig az Úrnak
ama mondásáról, amint mondá: János
ugyan vízzel keresztelt, ti azonban
Szent Szellemmel fogtok megkeresz−
teltetni. Ésa. 44,3. Jóel 2,28. Mát. 3,11. Ján. 1,26.
17. Ha tehát az Isten hasonló ajándé−
kát adta nékik, mint nékünk is, kik hit−
tünk az Úr Jézus Krisztusban, kicsoda
voltam én, hogy az Istent eltilthattam
volna? rész 10,47. 19,6. Róm. 9,20−−26. Gal. 2,16.
18. Ezeknek hallatára aztán meg−
nyugovának, és dicsőíték az Istent,
mondván: Eszerint hát a pogányok−
nak is adott az Isten megtérést az
életre! Róm. 2,29. 10,12. 13. 15,9. Gal. 3,28.

Az Evangélium terjedése

19. Azok tehát, akik eloszlottak az
üldözés miatt, mely Istvánért támadott,
eljutának Föniciáig, Ciprusig és Anti−
ókhiáig, senkinek nem prédikálván az
Igét, hanem csak a zsidóknak. rész 8,1.
20. Voltak azonban közöttük némely
ciprusi és cirénei férfiak, kik mikor
Antiókhiába bementek, szólának a
görögöknek, hirdetve az Úr Jézust.
21. És az Úrnak keze volt velük;
és nagy sokaság tért meg az Úrhoz,
hívővé lévén.
rész 9,35. Luk. 1,66. 1Thess. 1,9.
22. Elhatott pedig a hír őfelőlük a jeru−
zsálemi gyülekezet fülébe; és kiküldék
Barnabást, hogy menjen el egész Anti−
ókhiáig. rész 9,27. 1Thess. 3,6.
23. Ki mikor odajutott és látta az Is−
ten kegyelmét, örvendeze; és buzdítá
mindnyájukat, hogy állhatatos szívvel
maradjanak meg az Úrban.
rész 13,43.
Józs. 23,8. 1Kor. 15,58. Gal. 2,20. Kol. 2,6.
24. Mert jámbor és Szent Szellemmel
és hittel teljes férfiú volt ő. És nagy
sokaság csatlakozék az Úrhoz. rész 5,14.
25. Elméne pedig Barnabás Tárzus−
ba, hogy felkeresse Saulust, és rátalál−
ván, elvitte őt Antiókhiába. rész 9,30.
26. És lőn, hogy ők egy egész eszten−
deig forgolódtak a gyülekezetben, és
tanítottak nagy sokaságot; és a tanítvá−
nyokat először Antiókhiában nevezték
keresztényeknek. rész 13,1. 1Pét. 4,16.
27. Ez időtájban pedig menének Jeru−
zsálemből Antiókhiába próféták.
rész 2,17. Róm. 12,6−−8. 1Kor. 12,28. Ef. 4,11.
28. Felkelvén pedig egy azok közül,
név szerint Agabus, megjelenté a Szel−
lem által, hogy az egész föld kereksé−
gén nagy éhség lesz; amely meg is lett
Klaudius császár idejében. rész 21,10.
29. A tanítványok pedig elhatározták,
hogy aszerint, amint kinek−kinek közöt−
tük módjában áll, küldenek valamit se−
gítségül a Júdeában lakozó atyafiaknak:
Róm. 15,26. 1Kor. 16,1. 2Kor. 9,1. Gal. 2,10.
30. Amit meg is cselekedének, elküld−
vén a vénekhez Barnabás és Saulus
keze által. 1Tim. 5,17. Jak. 5,14. 1Pét. 5,1.

Jakab halála

1. Abban az időben pedig Heródes
király elkezde kegyetlenkedni
némelyekkel, a gyülekezetből valók
közül. Mát. 10,17. Ján. 15,20. 16,2.
2. Megöleté pedig Jakabot, Jánosnak
testvérét, fegyverrel. Márk 10,35−−40.
3. És látván, hogy ez tetszik a zsidók−
nak, feltette magában, hogy elfogatja
Pétert is. Valának pedig a kovásztalan
kenyerek napjai. 1Kor. 5,7. 8. Gal. 1,10.
4. Kit el is fogatván, tömlöcbe veté,
átadván négy négyes katonai szakasz−
nak, hogy őrizzék őt; húsvét után akar−
ván őt a nép elé vezettetni. Ján. 21,18.
5. Péter azért őrizteték a fogságban;
a gyülekezet pedig szüntelen imád−
kozik vala az Istenhez érette.

1Kor. 14,14. 15. 2Kor. 1,11. Ef. 6,18. 1Thess. 5,17.
6. Mikor pedig Heródes őt elő akará
vezettetni, azon az éjszakán aluszik vala
Péter két vitéz között, megkötözve két
lánccal; és őrök őrizék az ajtó előtt a
tömlöcöt. Zsolt. 127,1. 2. Ján. 21,18. 19.

Pétert az Úrnak angyala
kiszabadítja a tömlöcből

praying_for_a_friend_apcsel_12_17.jpg

7. És ímé az Úrnak angyala eljöve,
és világosság fénylék a tömlöcben: és
meglökvén Péter oldalát, felkölté őt,
mondván: Kelj föl hamar! És leesének
a láncok kezeiről. Dán. 6,22. Zsid. 1,14.
8. És monda néki az angyal: Övezd fel
magadat, és kösd fel saruidat. És úgy
cselekedék. És monda néki: Vedd ma−
gadra felsőruhádat, és kövess engem!
9. És kimenvén, követé őt; és nem
tudta, hogy valóság az, ami történik az
angyal által, hanem azt hitte, hogy látást
lát. Zsolt. 126,1. Zsid. 11,8.
10. Mikor pedig általmentek az első
őrsön és a másodikon, jutának a vaska−
puhoz, mely a városba visz; mely magá−
tól megnyílék előttük: és kimenvén,
egy utcán előremenének; és azonnal
eltávozék az angyal tőle. rész 16,26.
11. És Péter magához térve monda:
Most tudom igazán, hogy az Úr elbo−
csátotta az Ő angyalát, és megszaba−
dított engem Heródes kezéből és a
zsidók népének egész várakozásától.
Jób 5,19. Zsolt. 33,18. 34,7. 22. 41,2. 97,10.
Dán. 3,28. 6,22. 2Kor. 1,10. Zsid. 1,14. 2Pét. 2,9.
12. És miután ezt megértette, elméne
Máriának, a János anyjának házához, ki
Márknak neveztetik; hol sokan voltak
egybegyűlve és imádkoznak vala.
Kol. 4,10. 2Tim. 4,11. Filem. 24. 1Pét. 5,13.
13. És mikor Péter zörgetett a tornác
ajtaján, egy Rhodé nevű szolgálóleány
méne oda, hogy hallgatózzék:

peter_megerkezik_testvereihez.jpg
14. És megismervén a Péter szavát,
örömében nem nyitá meg a kaput,
hanem befutván, hírül adá, hogy Péter
áll a kapu előtt.

15. Azok pedig mondának néki: El−
ment az eszed. Ő azonban erősíté,
hogy úgy van. Azok pedig mondának:
Az ő angyala az. 1Móz. 48,16. Mát. 18,10.
16. Péter pedig szüntelen zörget vala;
mikor azért felnyitották, megláták őt
és elálmélkodának.
17. Miután pedig kezével hallgatást
intett nékik, elbeszélé nékik, mimódon
hozta ki őt az Úr a tömlöcből. És
monda: Adjátok tudtára ezeket Jakab−
nak és az atyafiaknak. És kimenvén
elméne más helyre. Gal. 1,19. Jak. 1,1.

Istennek Igéje növekedik és terjed

18. Mikor pedig megvirradt, nem
csekély háborúság támada a vitézek
között, mi történt hát Péterrel.
19. Heródes pedig mikor előkérte őt
és nem találta, kivallatván az őröket,
parancsolá, hogy kivégeztessenek.
És lemenvén Júdeából Cézáreába, ott
időzött.
20. Heródes pedig ellenséges indulat−
tal volt a tírusziak és szidóniak iránt;
de azok egyakarattal eljövének őhozzá,
és Blástust, a király kamarását meg−
nyervén, békességet kérének, mivel−
hogy az ő tartományuk a királyéból élel−
meztetik vala. 1Kir. 5,9. 11. Ezék. 27,17.
21. Egy kitűzött napon pedig Heródes
királyi ruhájába felöltözve és székébe
ülve nyilvánosan szóla hozzájuk.
22. A nép pedig felkiálta: Isten szava
ez és nem emberé. Júd. 16.
23. És azonnal megveré őt az Úrnak
angyala, azért, hogy nem az Istennek
adá a dicsőséget; és a férgektől meg−
emésztetvén, meghala. 3Móz. 10,3.
2Sám. 24,17. 2Kir. 19,35. 2Krón. 21,18. 19.
Ésa. 42,8. Dán. 4,30−−37. 1Kor. 1,29. Jel. 15,4.
24. Az Istennek Igéje pedig növeke−
dik és terjed vala,
rész 6,7. 19,20. Ésa. 55,11.
Márk 4,20. 2Thess. 3,1. Zsid. 4,12. 1Pét. 2,2.
25. Barnabás és Saulus pedig visszaté−
rének Jeruzsálemből, betöltvén szolgá−
latukat, maguk mellé véve Jánost is, ki−
nek másik neve Márk volt.
rész 11,29. 30. 12,12. 13,5. 15,37.

ÁMEN.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 68
Tegnapi: 177
Heti: 865
Havi: 5 267
Össz.: 861 278

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 76. Apostolok Cselekedetei 9-12. 2009.09.19.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »