Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

PÁL APOSTOLNAK
AZ EFÉZUSIAKHOZ ÍRT LEVELE

Áldás Krisztus Jézusban

jesushug.jpg

1 Pál, Jézus Krisztus apostola Isten
akaratjából, az Efézusban lévő és
Krisztus Jézusban hívő szenteknek.
Csel. 13,36. Róm. 1,7. 8. Gal. 3,9. Jel. 2,10. 13.
2. Kegyelem néktek és békesség
Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus
Krisztustól. Róm. 5,1. 16,20. Tit. 1,4.
3. Áldott legyen az Isten, és a mi
Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja,
aki megáldott minket minden szelle−
mi áldással a mennyekből a Krisz−
tusban,
Zsolt. 72,17. Róm. 15,29. Gal. 3,14.
4. Aszerint, amint magának kivá−
lasztott minket Őbenne a világ
teremtetése előtt, hogy legyünk mi
szentek és feddhetetlenek Őelőtte
szeretet által,
Ján. 17,21. 23. Róm. 8,30. 33.
1Kor. 1,30. Gal. 3,28. Fil. 2,15. Kol. 1,22.
5. Eleve arra rendelt minket, hogy
a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus
által az Ő akaratjának jókedve szerint,

Ján. 1,12. Róm. 8,15−−17. Gal. 3,26. 4,5. 6. 1Ján. 3,1.
6. Kegyelme dicsőségének magasz−
talására, amellyel megajándékozott
minket ama Szerelmesben,

Mát. 3,17. Ján. 3,35. 10,17. Róm. 3,24. Kol. 1,13.

jesus_cross_crucifixion.jpg

7. Akiben van a mi megváltásunk
az Ő vére által, a bűnöknek eltörlése
az Ő kegyelmének gazdagsága sze−
rint.
Csel. 20,28. Kol. 1,14. Zsid. 9,12. 1Pét. 1,18.
8. Melyet nagy bőséggel közölt
velünk minden bölcsességgel és
értelemmel,
Róm. 11,33. 1Kor. 1,30. Kol. 2,3.
9. Megismertette velünk az Ő akarat−
jának titkát az Ő jókedve szerint, melyet
eleve elrendelt magában,
Róm. 8,28. 16,25. Kol. 1,26. 2Tim. 1,9.
10. Az idők teljességének rendjére
nézve, hogy ismét egybeszerkeszt ma−
gának mindeneket a Krisztusban, mind
amelyek a mennyekben vannak, mind
amelyek a földön vannak; 1Kor. 3,22.
Gal. 4,4. Kol. 1,20. 25. 3,11. Zsid. 9,10.
11. Őbenne, akiben vettük is az örök−
séget, amelyre előre elrendelt minket
az Isten a saját végzése szerint, aki
mindent a saját akaratának tanácsából
cselekszik, Ésa. 46,10. Gal. 3,18. Kol. 1,12.
12. Hogy legyünk mi magasztalására
az Ő dicsőségének, akik előre remény−
kedtünk a Krisztusban:
Mát. 12,21. Róm. 15,12. Jak. 1,18.
13. Akiben ti is, minekutána hallottá−
tok az igazságnak Igéjét (Rhema), üdvös−
ségtek Evangéliumát, amelyben hitte−
tek is, megpecsételtettetek az ígéret−
nek ama Szent Szellemével,
Róm. 4,11.
2Kor. 1,22. Kol. 1,5. 2Tim. 2,19. Jak. 1,18.
14. Aki a mi örökségünk foglalója
Isten tulajdon népének megválta−
tására, az Ő dicsőségének magasz−
talására.
Csel. 20,28. Róm. 8,23. 2Kor. 5,5.

Könyörgés kijelentésért és
a szellemben való növekedésért

15. Ezért én is, hallván a ti hiteteket
az Úr Jézusban, és minden szentekhez
való szerelmeteket, Róm. 1,8. Kol. 1,4.
16. Nem szűnöm meg hálát adni éret−
tetek, említést téve rólatok az én imád−
ságaimban; Róm. 1,9.
1Kor. 1,4. Fil. 1,3. Kol. 1,3. 1Thess. 2,13. 5,18.
17. Hogy a mi Urunk Jézus Krisz−
tusnak Istene, a dicsőségnek Atyja
adjon néktek bölcsességnek és ki−
jelentésnek Szellemét az Ő megis−
merésében;
Csel. 6,10. 1Kor. 2,10. Kol. 1,9.
18. És világosítsa meg szívetek
szemeit, hogy tudhassátok, mi az
Ő elhívásának reménysége, mi az Ő
öröksége dicsőségének gazdagsága
a szentek között,
Csel. 26,18. Róm. 8,28. 30.
2Kor. 4,6. Kol. 1,27. Zsid. 6,4. 10,32. 1Pét. 2,9.
19. És mi az Ő hatalmának felséges
nagysága irántunk, akik hiszünk, az
Ő hatalma erejének ama munkája
szerint,
Róm. 1,16. 1Kor. 2,4. 2Kor. 4,7. Kol. 1,29.
20. Amelyet megmutatott a Krisz−
tusban, mikor feltámasztotta Őt a
halálból, és ültette Őt a maga jobb−
jára a mennyekben.
Csel. 2,24. Zsid. 1,3.

holy-name-717363.jpg

21. Magasan minden fejedelemség
és hatalmasság és erő és uraság
és minden név fölé, mely neveztetik
nemcsak e világon, hanem a követ−
kezendőben is:
Róm. 8,38. 39. Fil. 2,9−−11.
Kol. 1,15. 2,15. Zsid. 1,4. 2,5. 1Pét. 3,22. Jel. 19,12.
22. És mindeneket vetett az Ő lábai
alá, és Őt tette mindeneknek fölötte
a Gyülekezetnek fejévé,

Zsolt. 8,6. Mát. 28,18. 1Kor. 15,27. Zsid. 2,7.
23. Mely az Ő Teste, teljessége Őné−
ki, aki mindeneket betölt mindenek−
kel.
Ján. 1,14. Róm. 12,5. 1Kor. 12,6. 12.

Isten alkotása vagyunk,
újjáteremtve a Krisztus Jézusban

1. Titeket is megelevenített, akik
holtak valátok a ti vétkeitek és
bűneitek miatt, Ján. 5,21. 24. Kol. 2,13.
2. Melyekben jártatok egykor e világ
folyása szerint, a levegőbeli hatalmas−
ság fejedelme szerint, ama szellem
szerint, mely most az engedetlenség
fiaiban munkálkodik; 2Kor. 4,4. 1Ján. 5,19.
3. Akik között forgolódtunk egykor
mi is mindnyájan a mi testünk kíván−
ságaiban, cselekedvén a testnek és a
gondolatoknak akaratját, és természet
szerint haragnak fiai valánk, mint a
többiek is: Róm. 3,9. Gal. 3,22. 5,16. Tit. 2,12.
4. De az Isten gazdag lévén irgal−
masságban, az Ő nagy szerelméből,
mellyel minket szeretett,
Jer. 31,3.
Ján. 3,16. Róm. 5,8. 1Pét. 1,3. 1Ján. 4,10. 19.
5. Minket, kik meg voltunk halva
a vétkek miatt, megelevenített együtt
a Krisztussal, kegyelemből tartatta−
tok meg!
Csel. 15,11. Róm. 3,24. 4,16. Fil. 3,9.
6. És vele együtt feltámasztott és
vele együtt ültetett a mennyekben,
Krisztus Jézusban:
Róm. 6,5. 2Kor. 4,14.
Gal. 3,28. 5,6. Kol. 2,12. 13. 3,1. Jel. 3,21.
7. Hogy megmutassa a következen−
dő időkben az Ő kegyelmének felsé−
ges gazdagságát hozzánk való jóságá−
ból a Krisztus Jézusban.
Tit. 3,4.
8. Mert kegyelemből tartattatok
meg, hit által; és ez nem tőletek van:
Isten ajándéka ez;
Ján. 6,44. 65.
Róm. 3,24. 4,16. 11,6. Fil. 3,9. 2Tim. 1,9. Tit. 3,5.

hea.jpg

9. Nem cselekedetekből, hogy sen−
ki ne kérkedjék.
Róm. 3,20. Gal. 2,16. 3,2.
10. Mert az Ő alkotása vagyunk,
teremtetvén a Krisztus Jézusban
jó cselekedetekre, amelyeket előre
elkészített az Isten, hogy azokban
járjunk.
2Kor. 5,17. Gal. 6,15. Kol. 3,10.
11. Annakokáért emlékezzetek meg
arról, hogy egykor ti a testben po−
gányok, kiket körülmetéletleneknek
mondtak a körülmetéltek, akik azért ne−
vezik így magukat, mert testük ember−
kéz által lett körülmetélve, Csel. 10,45.
Róm. 2,29. 3,30. 4,9. Gal. 2,7. Kol. 3,11.
12. Hogy ti, mondom, abban az idő−
ben Krisztus nélkül valók voltatok, Izra−
el közösségétől idegenek, és az ígéret
szövetségeitől távolvalók, reménysé−
getek nem volt, és Isten nélkül valók
voltatok e világon; Róm. 9,4. 8. Gal. 4,8.
13. Most pedig a Krisztus Jézusban
ti, kik egykor távol voltatok, közel−
valókká lettetek a Krisztus vére által.

Csel. 20,28. Róm. 5,9. Ef. 1,7. Kol. 1,20.
Zsid. 9,14. 1Pét. 1,18. 19. 1Ján. 1,7. Jel. 1,5.
14. Mert Ő a mi békességünk, aki
eggyé tette mind a két nemzetséget, és
lerontotta a közbevetett választófalat,
Ésa. 53,5. 54,10. 13. Mal. 2,6.
Csel. 10,36. Róm. 5,1. 1Kor. 12,12. Gal. 3,28.
15. Az ellenségeskedést az Ő testé−
ben, a parancsolatoknak tételekben
való törvényét eltörölte; hogy Ön−
magában ama kettőt egy új emberré
teremtse békességet szerezvén;

Gal. 3,10. 6,15. Kol. 2,14. Zsid. 10,1−−10. Jak. 1,18.
16. És hogy megbékéltesse az Isten−
nel mind a kettőt, egy testben a kereszt−
fa által, megölvén ezen az ellenségeske−
dést Önmagában. Róm. 5,10. 2Kor. 5,18−−21.
17. És eljövén, békességet hirdetett
néktek, a távol valóknak és a közel
valóknak. Ésa. 52,7. Csel. 10,36. Róm. 5,1.
18. Mert Őáltala van menetelünk
mindkettőnknek egy Szellemben az
Atyához.
Róm. 5,9. Ef. 4,4. 1Ján. 2,1. 2.
19. Azért immár nem vagytok idege−
nek és jövevények, hanem polgártársai
a szenteknek és házanépe az Istennek.
Gal. 3,26−−28. 6,10. Zsid. 3,1−−6.
20. Kik az apostolok és próféták alap−
kövére lettetek építve, lévén a szegletkő
maga Jézus Krisztus: Mát. 16,18.
1Kor. 3,9−−11. 12,28. 1Pét. 2,4−−6. Jel. 21,14.
21. Akiben az egész épület szép
renddel összeillesztve, növekedik
szent templommá az Úrban;

1Kor. 3,16. 2Kor. 6,16. 1Pét. 2,5. 1Ján. 3,24. 4,13.
22. Akiben ti is együtt épültök Isten
hajlékává a Szellem által.
Ján. 17,23.

Pál ismerete a Krisztus titka felől

mainimage.jpg

1. Ezért vagyok én, Pál, a Krisztusnak
foglya tiérettetek, a pogányokért;
2. Ha ugyan hallottátok Isten kegyel−
mének rendelkezését, melyet nékem
adott a ti érdeketekben;
1Kor. 9,17. Kol. 1,25. Zsid. 2,9. Jak. 4,6.
3. Hogy tudniillik kijelentés útján
ismertette meg velem a titkot,
asze−
rint, amint az előbb röviden megírtam,
Csel. 9,15. 26,13. Róm. 16,25. Gal. 1,12. 16.
4. Melynek olvasásából megértheti−
tek, hogy mi az én ismeretem a Krisz−
tus titka felől; Róm. 11,25. Kol. 1,26. 27.
5. Amely egyéb időkben meg nem
ismertettetett az emberek fiaival úgy,
ahogy most kijelentetett az Ő szent
apostolainak és prófétáinak a Szellem
által: 1Kor. 2,10–16. Gal. 4,4–6. 2Pét. 1,21. 3,2.
6. Hogy tudniillik a pogányok örö−
köstársak és egyugyanazon Test tag−
jai és részesei az Ő ígéretének a
Krisztus Jézusban az Evangélium
által.
Csel. 3,26. Róm. 12,4. 5. Gal. 3,14. 28. 29.
7. Amelynek szolgájává lettem az
Isten kegyelmének ama ajándékából,
mely adatott nékem az Ő hatalma erejé−
nek munkája szerint. Róm. 5,17. Kol. 1,29.
8. Nékem, minden szentek között a
legeslegkisebbnek adatott ez a kegye−
lem, hogy a pogányoknak hirdessem a
Krisztus véghetetlen gazdagságát;
Ján. 15,13. Róm. 11,33. 1Pét. 3,18. 1Ján. 2,2.
9. És hogy megvilágosítsam minde−
neknek, hogy miképpen rendelkezett
Isten ama titok felől, amely örök időktől
fogva el volt rejtve az Istenben, aki min−
deneket teremtett a Jézus Krisztus által;
Ján. 1,1−−3. Róm. 16,25. 26. 1Kor. 2,7. Jel. 4,11.
10. Azért, hogy ismertté legyen most
a mennybéli fejedelemségek és hatal−
masságok előtt az egyház által az Is−
tennek sokféle bölcsessége,
rész 6,12.
1Kor. 2,7. Kol. 1,16. Zsid. 1,14. 1Pét. 1,12. 3,22.
11. Az örök korokban előzetesen tett
elhatározása szerint, amelyet megcsele−
kedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunk−
ban: rész 1,4. Csel. 15,18. 2Tim. 1,9.
12. Akiben van a mi bátorságunk
és bizodalommal való menetelünk
Istenhez az Őbenne való hit által.

Róm. 5,2. 8,38. Zsid. 4,16. 10,19−−22. 1Ján. 4,17.
13. Azért kérlek, hogy ne csüggedje−
tek el az én tiérettetek való nyomorúsá−
gaim miatt, amelyek néktek dicsőség−
tekre vannak. Gal. 6,9. Fil. 1,12.

Megismerni Krisztus minden
ismeretet felülhaladó szeretetét

14. Ezokáért meghajtom térdeimet a
mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt,
15. Akiről neveztetik minden nemzet−
ség mennyen és földön, 1Kor. 12,27.
16. Hogy adja meg néktek az Ő
dicsősége gazdagságáért, hogy hatal−
masan megerősödjetek az Ő Szelleme
által a belső emberben;
Fil. 4,13. Kol. 1,11.
2Tim. 4,17. Zsid. 11,34. 1Ján. 2,20. 27.
17. Hogy lakozzék a Krisztus hit ál−
tal a ti szívetekben;
Ján. 14,23.
Róm. 8,9. 13,8−−10. 2Kor. 13,5. Gal. 2,20. Kol. 1,23.
18. A szeretetben meggyökerezze−
tek és alapot vegyetek, hogy megért−
hessétek minden szentekkel egybe,
hogy mi a szélesség és hosszúság és
mélység és magasság,
Róm. 8,39.
1Kor. 13,4. Gal. 5,6. Fil. 2,5. Kol. 2,7. 1Ján. 4,8.

lt_cc_rdc_49140.jpg
19. És megismerjétek a Krisztus−
nak minden ismeretet felülhaladó
szeretetét, hogy ekképpen beteljesed−
jetek az Istennek egész teljességéig.

Ján. 1,16. Róm. 8,35. Kol. 1,19. 2,9. 1Ján. 3,16.
20. Annak pedig, aki véghetetlen
bőséggel mindent megcselekedhet
a bennünk munkálkodó erő szerint,
feljebb hogynem mint kérjük vagy
elgondoljuk,
Róm. 4,21. Zsid. 7,25. Júd. 24.
21. Néki légyen dicsőség a Gyüleke−
zetben a Krisztus Jézusban nemzet−
ségről nemzetségre, örökkön örökké.
Ámen! Róm. 11,36.
1Tim. 1,17. Zsid. 13,15. 1Pét. 2,5.

Az elhívásunkhoz méltó élet

1. Kérlek azért titeket, én, ki fogoly
vagyok az Úrban, hogy járjatok
úgy, mint illik elhivatásotokhoz, mellyel
elhívattatok. Róm. 11,29. Fil. 3,14. 2Tim. 1,9.
2. Teljes alázatossággal és szelídség−
gel, hosszútűréssel, elszenvedvén egy−
mást szeretetben, Gal. 5,22. 1Ján. 2,9.
3. Igyekezvén megtartani a Szellem
egységét a békesség kötelékében.
Ján. 17,21. Fil. 1,27. Kol. 2,2. 3,14. 1Pét. 3,8.
4. Egy a Test, és egy a Szellem, mint
ahogy elhivatástoknak egy reménysé−
gében hívattatok is el;

Róm. 5,1. 12,5. 1Kor. 12,13. 20. Kol. 3,15.

rwg_award.jpg

5. Egy az Úr, egy a hit, egy a ke−
resztség;
Róm. 6,3. 4. Gal. 3,27. 28. Zsid. 6,6.
6. Egy az Istene és Atyja mindenek−
nek, aki mindeneknek felette van és
mindenek által és mindnyájatokban
munkálkodik.
Ján. 14,23. 17,26. 1Kor. 12,6.
15,24−−28. 2Kor. 6,16. Gal. 3,26. 1Ján. 3,24. 4,12.
7. Mindenikünknek pedig adatott a
kegyelem a Krisztustól osztott ajándék−
nak mértéke szerint. Róm. 12,6. Zsid. 2,4.

Ajándékok Krisztus Testének építésére

releasing_the_5_fold.jpg

8. Ezért mondja az Írás: Fölmenvén
a magasságba, foglyokat vitt fogva,
és adott ajándékokat az embereknek.

Zsolt. 68,18. Róm. 1,11. 10,7. Gal. 1,15. Kol. 2,15.
9. Az pedig, hogy fölment, mit jelente−
ne mást, mint hogy előbb le is szállott
a föld alsóbb részeire?
Ján. 3,13. Csel. 13,33. Róm. 4,25. 10,6. 7.
10. Aki leszállott vala, ugyanaz, aki fel
is ment, feljebb minden egeknél, hogy
betöltse a mindenséget. Csel. 1,9. 2,27−−31.
1Tim. 3,16. Zsid. 4,14. 7,26. 8,1. 9,24.
11. És Ő adott némelyeket apos−
tolokul, némelyeket prófétákul, né−
melyeket evangélistákul, némelyeket
pedig pásztorokul és tanítókul:

rész 2,20. Róm. 12,5. 1Kor. 12,28.
12. Szolgálat munkájára tökéletesít−
ve a szenteket, a Krisztus Testének
építésére:
1Kor. 14,26. Kol. 1,24.
13. Míg eljutunk mindnyájan az
Isten Fiában való hitnek és az Ő
megismerésének egységére, érett
férfiúságra, a Krisztus teljességével
ékeskedő kornak mértékére,
Kol. 2,2.
14. Hogy többé ne legyünk gyerme−
kek, akik mindenféle tanítás szelében
ide−oda hányódnak és sodródnak az
emberek álnokságától, tévútra csábító
ravaszságától, Csel. 20,29. 30. Zsid. 13,9.

Növekedjünk a Krisztusban

15. Hanem az igazságot követvén
szeretetben, mindenestől fogva növe−
kedjünk abban, aki a fej, a Krisztus−
ban;
1Kor. 12,12−−27. 2Kor. 4,2. 1Pét. 2,2.
16. Akiből az egész Test, szép renddel
egyberakva és egybeszerkesztve az Ő
segítségének minden kapcsaival, min−
den egyes tagnak mértéke szerint való
munkássággal teljesíti a Testnek növe−
kedését a maga fölépítésére szeretet−
ben. Róm. 12,5. Kol. 2,19. 1Thess. 2,13. Filem. 6.
17. Ezt mondom annakokáért és
bizonyságot teszek az Úrban, hogy
ti többé ne járjatok úgy, mint ahogy
a pogányok járnak az ő elméjüknek
hiábavalóságában, Csel. 14,15. Kol. 3,10.
18. Akiknek sötétség borult az értel−
mükre, elidegenültek Isten életétől a
tudatlanság miatt, mely az ő szívük
keménysége miatt van bennük; rész 1,18.
Csel. 26,18. Gal. 4,8. 1Thess. 4,5. 1Ján. 5,20.
19. Akik reménytvesztettségükben,
önmagukat kicsapongásra adták, min−
denféle tisztátalan cselekedet haszná−
ban bízva. Róm. 1,24. 6,19. Gal. 5,19. 1Tim. 4,2.
20. Ti pedig nem így tanultátok a
Krisztust; Tit. 2,11−−14. 1Ján. 2,20. 27. 5,20.
21. Ha ugyan meghallottátok Őt, és
Őbenne vagytok megtanítva, ahogy az
igazság Őbenne van. Zsid. 3,7. 8.
22. Hogy levetkezzétek ama régi élet
szerint való óembert, mely meg van
romolva a csalárd kívánságok miatt;
23. Megújuljatok pedig a ti elmétek−
nek szelleme szerint, Róm. 7,23. 12,2.
24. És felöltözzétek amaz új embert,
mely Isten szerint teremtetett igaz−
ságban és valóságos szentségben.

Róm. 6,4. 7,6. 2Kor. 5,17−−21. Gal. 6,15. 1Ján. 3,2.
25. Azért levetvén a hazugságot,
szóljatok igazságot, ki−ki az ő felebarát−
jával: mert egymásnak tagjai vagyunk.
26. Ám haragudjatok, de ne vétkez−
zetek: a nap le ne menjen a ti harago−
tokon; Zsolt. 97,10. Péld. 8,13. Róm. 12,9.
27. Az ördögnek pedig ne adjatok
helyet.
Róm. 12,19. Jak. 4,7. 1Pét. 5,8.
28. Aki lopott, többé ne lopjon; hanem
inkább munkálkodjék, cselekedvén az
ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit
adnia a szűkölködőnek. Zsid. 6,10.
29. Semmi romlott beszéd a ti szátok−
ból ki ne jöjjön, hanem csak amely
hasznos és szükséges az építésre, hogy
kegyelmet adjon a hallgatóknak.
Mát. 12,36. 37. Róm. 3,13. 14,19. 1Kor. 14,26.
Kol. 3,16. 4,6. 1Thess. 5,11. 2Tim. 2,14. Jak. 3,2−−8.
30. És meg ne szomorítsátok az
Istennek Szent Szellemét, akivel meg
lettetek pecsételve a megváltás nap−
jára.
rész 1,13. Ésa. 63,10. Róm. 5,5. 8,16. 23.
31. Minden keserűség és fölgerjedés
és harag és lárma és káromkodás kivet−
tessék közületek minden gonoszsággal
együtt; Mát. 15,18. 2Thess. 1,6. Jak. 3,6−−10. 4,11.
32. Legyetek pedig egymáshoz jósá−
gosak, irgalmasok, és bocsássatok meg
egymásnak, miképpen az Isten is meg−
bocsátott néktek a Krisztusban.
Márk 11,25. 2Kor. 6,10. 1Ján. 1,9. 3,18. 4,7.

A világosság gyermekeiként járjunk

1. Legyetek tehát utánzói az Istennek,
mint szeretett gyermekek:
Luk. 6,36. Ján. 13,34. 15,13.
Róm. 5,8. 1Pét. 1,15. 3,13. 1Ján. 3,1. 4,11.
2. És járjatok szeretetben, mikép−
pen a Krisztus is szeretett minket,
és adta Önmagát miérettünk ajándé−
kul, áldozatul, és jó illatul az Isten−
nek.
Ján. 13,34. 2Kor. 2,15. 5,14. 15. Gal. 1,4. 2,20.
Kol. 3,14. 1Thess. 4,9. 1Ján. 3,11. 16. Jel. 1,5.
3. Paráznaság pedig és bármiféle tisz−
tátalanság vagy fösvénység még csak
ne is neveztessék tiközöttetek, amint
szentekhez illik; Róm. 16,2.
4. Sem undokság, vagy bolond beszéd,
vagy trágárság, melyek nem illenek:
hanem inkább hálaadás. Fil. 4,6.
5. Mert azt jól tudjátok, hogy egy
paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy
fösvénynek, ki bálványimádó, nincs
öröksége a Krisztusnak és Istennek
országában. 1Kor. 6,9−−11. Kol. 3,5. Jel. 22,15.
6. Senki titeket meg ne csaljon üres
beszédekkel; mert ezekért jön az Isten
haragja az engedetlenség fiaira. Kol. 3,6.
7. Annakokáért ne legyetek részesei
ezeknek. 2Kor. 6,14−−18.
8. Mert egykor sötétség voltatok;
most azonban világosság vagytok
az Úrban; mint világosságnak fiai,
úgy járjatok.
Ésa. 9,2. Ján. 8,12.
Róm. 13,12. 2Kor. 4,6. 1Thess. 5,5. 1Ján. 2,9−−11.
9. Mert a Szellem gyümölcse minden
jóságban és igazságban és valóságban
van, Gal. 5,22. Fil. 1,11. 4,8. 1Pét. 2,24.
10. Meggondolván, mi legyen kedves
az Úrnak. Ján. 14,19. 2Kor. 5,18. Zsid. 12,28.
11. És ne legyen közösségtek a sötét−
ségnek gyümölcstelen cselekedeteivel,
hanem inkább meg is feddjétek azokat;
12. Mert amelyeket azok titokban cse−
lekszenek, szégyen még kimondani is.
13. Mindaz, ami lelepleződik, a vilá−
gosság által lesz nyilvánvalóvá, mert
minden, ami napvilágra jön, világosság
az. Ján. 3,19−−21. 8,12. 1Kor. 4,5. Zsid. 4,13.

the_ki4.jpg
14. Annakokáért mondja: Serkenj föl,
aki aluszol és támadj fel a halálból,
és felragyog néked a Krisztus.

Ésa. 60,1−−3. Róm. 6,4. 2Kor. 4,6. Kol. 3,1.
15. Meglássátok annakokáért, ho−
gyan járjatok, nem mint bolondok,
hanem mint bölcsek: 1Kor. 1,30. 14,20.
16. Áron is megvegyétek az alkalma−
tosságot, mert a napok gonoszak.
17. Annakokáért ne legyetek esztele−
nek, hanem értsétek meg, mi az Úr aka−
rata. Róm. 12,2. Kol. 4,5. 1Thess. 4,3.
18. És meg ne részegedjetek bortól,
miben kicsapongás van: hanem telje−
sedjetek be Szent Szellemmel,

Luk. 11,13. Csel. 2,4. 4,31. 1Kor. 14,26. Kol. 3,16.
19. Beszélgetvén egymás között zsol−
tárokban és dicséretekben és szelle−
mi énekekben, énekelvén és dicsére−
tet mondván szívetekben az Úrnak.

Csel. 2,4. 10,46. 16,25. 19,6. Kol. 3,16. Jak. 5,13.
20. Hálákat adván mindenkor min−
denekért a mi Urunk Jézus Krisztus−
nak nevében az Istennek és Atyának.

Zsolt. 34,1. Ján. 14,13.
Fil. 4,6. Kol. 3,17. 1Thess. 5,18. Zsid. 13,15.

ephesians5_21.jpg

21. Vessétek alá magatokat egymás−
nak Isten félelmében.
1Kor. 10,22. 1Pét. 5,5.

s1030095.jpg
22. Ti asszonyok, vessétek alá ma−
gatokat a saját férjeteknek, miként
az Úrnak. 1Móz. 3,16. Gal. 3,28. Kol. 3,18−−21.
23. Mert a férj feje a feleségének,
mint a Krisztus is feje az egyháznak,
és Ő a megtartója a Testnek. Kol. 1,18.
24. De miképpen az egyház alá van
vetve a Krisztusnak, az asszonyok is
azonképpen a férjüknek mindenben.
25. Ti férfiak, szeressétek a ti felesé−
geteket, miképpen a Krisztus is sze−
rette az egyházat, és Önmagát adta
azért;
Ján. 15,13. Csel. 20,28. Róm. 4,25.
Gal. 1,4. 2,20. Kol. 3,19. 1Tim. 2,6. 1Pét. 3,7.
26. Hogy azt megszentelje, megtisz−
títván a víznek fürdőjével az Ige (Rhema)
által,
Ján. 3,5. 15,3. 17,17. Csel. 22,16.
Tit. 3,5. Zsid. 10,22. Jak. 1,18. 1Pét. 1,23. 1Ján. 5,6.
27. Hogy majd Önmaga elébe állítsa
dicsőségben az egyházat úgy, hogy
azon ne legyen szeplő, vagy sömörgö−
zés, vagy valami afféle; hanem hogy
legyen szent és feddhetetlen.
Ján. 15,3.
28. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő
feleségüket, mint az ő tulajdon testüket.
Aki szereti a feleségét, önmagát szereti.
29. Mert soha senki az ő tulajdon testét
nem gyűlölte; hanem táplálgatja és
ápolgatja azt, miképpen az Úr is
az egyházat;
1Kor. 12,12−−27.
30. Mert az Ő testének tagjai va−
gyunk, az Ő testéből és az Ő csontjai−
ból valók.
Róm. 12,5. 1Kor. 6,15. Gal. 6,15.
31. Annakokáért elhagyja az ember
atyját és anyját, és ragaszkodik az ő
feleségéhez; és lesznek ketten egy test−
té. 1Móz. 2,24. Márk 10,7. 8. 1Kor. 6,19.
32. Felette nagy titok ez: de én a Krisz−
tusról és az egyházról szólok.
33. Ki−ki azért úgy szeresse a felesé−
gét mint önmagát; az asszony pedig
félje a férjét. Kol. 3,19. Zsid. 12,9. 1Pét. 3,7.

Szülők és gyermekek

danbury_mint_ten_commandments_no_box_p0000013277s0001t2.jpg

1. Ti, gyermekek, szót fogadjatok a
ti szüleiteknek az Úrban; mert ez
az igaz: Péld. 23,22. Préd. 2,20. Kol. 3,20. 21.
2. Tiszteld a te atyádat és a te anyádat,
ez az első parancsolat ígérettel.

2Móz. 20,12. 5Móz. 5,16. Róm. 13,7.
3. Hogy jól legyen néked dolgod és
hosszú életű légy e földön.
4. Ti is atyák, ne ingereljétek gyer−
mekeiteket, hanem neveljétek őket az
Úr tanítása és intése szerint.
5Móz. 4,40. Zsolt. 128,1. 2. Ésa. 3,10.
5. Ti szolgák, engedelmesek legyetek
a ti test szerint való uraitoknak féle−
lemmel és rettegéssel, szíveteknek
egyenességében, mint a Krisztusnak;
6. Nem a szemnek szolgálván, mint
akik embereknek akarnak tetszeni,
hanem mint Krisztusnak szolgái,
szívből cselekedvén az Istennek
akaratát, Csel. 13,36. Róm. 1,10. Kol. 3,22.
7. Jó akarattal, mint akik az Úrnak
szolgálnak és nem embereknek;
8. Tudván, hogy ki−ki bármi jót
cselekszik, jutalmát veszi az Úrtól, akár
szolga legyen, akár szabados. Zsid. 10,35.
9. Ti is urak, ugyanazt cselekedjétek
ővelük, hagyjátok el a fenyegetést; tud−
ván, hogy nekik is, nektek is, Uratok
a mennyben van, és személyválogatás
nincs nála. Gal. 2,6. Fil. 3,8. 1Pét. 1,17.
10. Végezetre, atyámfiai, legyetek
erősek az Úrban, és az Ő hatalmának
erejében.
2Kor. 12,9. Fil. 4,13. Kol. 1,11.

armor.jpg
11. Öltözzétek fel az Isten minden
fegyverét, hogy megállhassatok az
ördögnek minden ravaszságával
szemben.
Róm. 13,12. 2Kor. 6,7. 1Thess. 5,8.
12. Mert nem test és vér ellen van
nékünk tusakodásunk, hanem a fejede−
lemségek ellen, a hatalmasságok ellen,
ez élet sötétségének világbírói ellen,
a gonoszság szellemei ellen, melyek a
magasságban vannak.
Róm. 8,38. Kol. 1,16. 2,15.
13. Annakokáért vegyétek föl az
Istennek minden fegyverét, hogy
ellenállhassatok ama gonosz napon,
és mindent elvégezvén, megállhassa−
tok.
Kol. 4,12. Jak. 4,7.
14. Álljatok hát elő, körülövezvén
derekatokat igazsággal, és felöltözvén
a megigazultság mellvasába, Ésa. 59,17.
Gal. 5,7. 1Thess. 5,8. 14−−17. Zsid. 1,8. 11,33.
15. És felsaruzván lábaitokat a békes−
ség Evangéliumának készségével;

16. Mindezekhez vegyétek föl a hit−
nek pajzsát,
amellyel ama gonosznak
minden tüzes nyilát megolthatjátok;

Róm. 16,20. Zsid. 11,1. 1Pét. 5,6−−8. 1Ján. 5,4.
17. Az üdvösség sisakját is fölvegyé−
tek, és a Szellem kardját, amely az
Isten Igéje (Rhema)
: 2Thess. 5,8. Zsid. 4,12. Jel. 1,16.
18. Minden imádsággal és könyör−
géssel imádkozván minden időben a
Szellem által, és ugyanezen dologban
vigyázván minden állhatatossággal és
könyörgéssel minden szentekért,
Fil. 1,4.
19. Érettem is, hogy adassék nékem
szó számnak megnyitásakor, hogy bá−
torsággal ismertessem meg az Evangé−
lium titkát, Csel. 28,31. Kol. 4,3. 1Tim. 3,16.
20. Amelyért követséget viselek lán−
cok között; hogy olyan bátran szóljak
arról, amint szólnom kell.
Róm. 1,16. 17. 2Kor. 5,20. Kol. 4,4. 1Thess. 2,2.

Befejezés

21. Hogy pedig ti is megtudjátok dol−
gaimat, hogy mit cselekszem, mindent
megismertet veletek Tikhikus, a szere−
tett atyafi és hű szolga az Úrban;
Csel. 20,4. 2Tim. 4,12. Tit. 3,12. Jel. 2,10. 13.
22. Akit avégett küldtem hozzátok,
hogy megismerjétek a mi dolgainkat,
és megvigasztalja a ti szíveteket. Kol. 4,8.
23. Békesség az atyafiaknak és
szeretet hittel együtt az Atya Istentől
és az Úr Jézus Krisztustól!

1Kor. 13,2. 14,33. 2Kor. 1,24. 5,7. 1Ján. 5,7.
24. A kegyelem legyen mindazok−
kal, akik el nem múló szeretettel
szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust.
Ámen.
2Kor. 6,1. 1Pét. 4,10.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 52
Tegnapi: 177
Heti: 849
Havi: 5 251
Össz.: 861 262

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 81. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. 2009.02.24.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »