Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

PÁL APOSTOLNAK
A FILIPPIBELIEKHEZ ÍRT LEVELE

Köszöntés

22filippi.jpg

1 Pál és Timótheus, Jézus Krisztus
szolgái, minden szenteknek a
Krisztus Jézusban, akik Filippiben
vannak, a püspökökkel és diakónusok−
kal egyetemben: 2Thess. 1,10.
2. Kegyelem néktek és békesség
Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus
Krisztustól. 1Ján. 5,7.

Hálaadás és könyörgés a szentekért

3. Hálát adok az én Istenemnek,
minden rólatok való emlékezésemben,
4. Mindenkor minden én könyörgé−
semben mindenitekért nagy örömmel
könyörögvén, Róm. 14,17. Zsid. 12,2. 1Ján. 1,4.
5. Mivelhogy részt vettetek az Evan−
gélium ügyében az első naptól fogva
mind ez ideig; 2Kor. 8,1.

philippians1_6.jpg

6. Mert meg vagyok győződve arról,
hogy aki elkezdte bennetek a jó
munkát, be is végzi a Krisztus Jézus−
nak napjáig:
Ján. 6,29. Csel. 27,22.
7. Amint hogy méltó, hogy én így
gondolkozzam mindenitek felől, azért,
mert én szívemben hordalak titeket,
mint akik mind az én fogságomban,
mind az Evangéliumnak oltalmazásá−
ban és megerősítésében mindnyájan
részestársaim vagytok a nékem adott
kegyelemben. Csel. 15,11. Róm. 3,24. 28. 4,16.
Ef. 3,1. 6,20. Kol. 4,3. 2Tim. 1,8. Tit. 2,11.
8. Mert bizonyságom az Isten, mely
igen vágyakozom mindnyájatok után a
Krisztus Jézus szerelmében.
9. És azért imádkozom, hogy a ti
szeretetetek még jobban és jobban
bővölködjék ismeretben és minden
megértésben;
Kol. 3,14. 1Ján. 3,11.
10. Hogy megítélhessétek, hogy mi a
rossz és mi a jó; hogy legyetek tiszták
és botlás nélkül valók a Krisztusnak
napjára; Csel. 24,16. Róm. 12,2. 9. 2Kor. 6,3.
11. Teljesek lévén az igazságnak
gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus
teremt az Isten dicsőségére és magasz−
talására. Ján. 15,4. 5. 8. Ef. 2,10. Kol. 1,6. 10.

Az Evangélium
előmenetele az üldözések által

12. Tudtotokra akarom pedig adni,
atyámfiai, hogy az én dolgaim inkább
előmenetelére lettek az Evangélium−
nak; Csel. 21,31−−35. 24,27. 27,44.
13. Annyira, hogy a Krisztusban híres−
sé lett az én fogságom a testőrség egész
házában és mindenki más előtt;
14. És a többség, az Úrban való atya−
fiak közül bizalmat merített az én bilin−
cseimből, és nagyobb bátorsággal, féle−
lem nélkül merik szólni az Igét.
Csel. 4,23. Róm. 1,16. Ef. 6,19. 20. 1Thess. 2,2.
15. Némelyek ugyan irigységből és
versengésből is, de mások jóakaratból
hirdetik a Krisztust. Róm. 10,14. 2Kor. 5,18.
16. Ezek szeretetből, tudván, hogy
én az Evangéliumnak oltalmazására
rendeltettem. 1Kor. 13,4−−6. 2Kor. 2,17. 4,1. 2.
17. Azok pedig versengésből prédikál−
ják a Krisztust; nem tiszta szándékkal,
abban bízva, hogy fogságom nyomorú−
ságait így megnövelik. Kol. 3,14.
18. Mert mit mondjak? Csakhogy bár−
mi módon, akár színből, akár szívből, a
Krisztus prédikáltatik: és én ennek örü−
lök, sőt örülni is fogok.
19. Mert tudom, hogy ez nékem üd−
vösségemre lesz a ti könyörgéstek által
és a Jézus Krisztus Szellemének segít−
sége által, Róm. 8,9. 2Kor. 1,11. Gal. 4,6.
20. Az én esengő várásom és remény−
ségem szerint, hogy semmiben meg
nem szégyenülök, hanem mint min−
denkor, úgy most is nagy bátorsággal
fog magasztaltatni Krisztus az én tes−
temben, akár életem, akár halálom
által.
Róm. 5,5. Ef. 6,19. 20. 1Ján. 2,28.

paul.jpg

21. Mert nékem az élet Krisztus, és
a meghalás nyereség.
Csel. 21,13.
22. De ha e testben való életem mun−
kámat gyümölcsözteti: hogy melyiket
válasszam, meg sem mondhatom.
23. Mert szorongattatom e kettő
között, kívánván elköltözni és a
Krisztussal lenni; mert ez sokkal
inkább jobb;
1Kor. 15,54. 2Kor. 5,8. 2Tim. 4,6.
24. De e testben megmaradnom szük−
ségesebb tiérettetek. Gal. 2,20. 6,14.
25. És ebben bízva, tudom, hogy meg−
maradok és együtt maradok mindnyája−
tokkal a ti hitben való gyarapodástokra
és örömötökre; Róm. 14,17.
26. Hogy bőven dicsekedhessetek ve−
lem Krisztus Jézusban az én tinálatok
való újabb megjelenésem által. rész 3,3.
Ján. 16,22−−24. Róm. 5,11. 2Kor. 1,14. 10,17.
27. Csakhogy a Krisztus Evangéliu−
mához méltóan viseljétek magatokat,
hogy akár odamenvén és látván titeket,
akár távol lévén, azt halljam dolgaitok
felől, hogy megállotok egy szellemben,
egy érzéssel viaskodván az Evangélium
hitéért; Csel. 24,24. Róm. 1,5. 10,8. 2Tim. 4,7.
28. És meg nem rettenve semmiben
az ellenségek előtt: ami azoknak a
veszedelem jele, néktek pedig az üdvös−
ségé, és ez az Istentől van. Zsid. 13,5.
29. Mert néktek adatott az a kegye−
lem a Krisztusért, nemcsak hogy higy−
gyetek Őbenne, hanem hogy szenved−
jetek is Őérette: Csel. 5,41. Ef. 2,8. 2Tim. 3,12.
30. Ugyanolyan küzdelmetek lévén,
amilyet énnálam láttatok, és most hallo−
tok felőlem. 1Thess. 3,3. Zsid. 10,32. Jel. 12,11.

Jézus nevére minden térd meghajol

rainan117386390015_dcf8fcd92c.jpg

1.Ha annakokáért helye van Krisz−
tusban a bátorításnak,
ha helye
van a szeretet vigasztalásának, ha
helye van a Szellemben való közösség−
nek,
ha helye van az irgalmasságnak
és könyörületességnek,
2Kor. 13,13.
2. Teljesítsétek be az én örömömet
azzal, hogy egyetértésben legyetek,
ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy
érzésben, ugyanazon indulattal lévén.
3. Semmit ne cselekedjetek versen−
gésből, sem hiábavaló dicsőségből,
hanem alázatosan egymást különbek−
nek tartván magatoknál. Jak. 3,14. 1Pét. 5,5.
4. Ne keresse ki−ki a maga hasznát,
hanem mindenki a másikét is. 1Kor. 10,24.
5. Annakokáért az az indulat legyen
bennetek, mely volt a Krisztus Jézus−
ban is,
Ján. 13,15. Zsid. 12,2.

33.jpg

6. Aki, mikor Istennek formájában
volt, nem tekintette zsákmánynak azt,
hogy Ő az Istennel egyenlő,
Ján. 1,1. 2.
2Kor. 4,4. Kol. 1,15. 1Tim. 3,16. Zsid. 1,3. 6. 8.
7. Hanem Önmagát megüresítette,
szolgai formát vett fel, emberekhez
hasonlóvá lett;

Zsolt. 22,6. Ésa. 53,11. Zak. 3,8. Mát. 20,28.
Róm. 1,3. 2Kor. 5,21. Gal. 4,4. Zsid. 2,14−−17.
8. És mikor olyan állapotban talál−
tatott mint ember, megalázta magát,
engedelmes lévén halálig, mégpedig
a keresztfának haláláig.
Zsid. 12,2.
9. Annakokáért az Isten is felma−
gasztalá Őt, és ajándékoza néki oly
nevet, amely minden név fölött való;

Csel. 5,31. Ján. 17,1. Kol. 1,18. Zsid. 1,4. 1Pét. 3,22.
10. Hogy a Jézus nevére minden
térd meghajoljon, mennyeieké, föl−
dieké és föld alatt valóké.
Ésa. 45,23.
Ján. 14,13. Csel. 2,38. 9,27. Róm. 14,11. 1Kor. 8,6.
11. És minden nyelv vallja, hogy
Jézus Krisztus Úr az Atya Isten di−
csőségére.
Ján. 13,13. Csel. 2,36. 10,36.
Róm. 10,9. 10. 2Kor. 5,17. Zsid. 12,9. 1Pét. 1,21.

st_paul.jpg
12. Annakokáért, szerelmeseim, ami−
képpen mindenkor engedelmeskedte−
tek, nem csupán az én jelenlétemben,
hanem most sokkal inkább az én távol−
létemben, félelemmel és rettegéssel
munkálkodjatok üdvötökre.
Csel. 2,47.
1Kor. 9,24. 15,58. 1Thess. 1,3. Zsid. 6,10. 11. 12,1.
13. Mert Isten az, aki munkálja
bennetek mind az akarást, mind a
cselekvést jókedvéből.
Ef. 1,5. 9. 11.
Kol. 1,29. 2Thess. 4,11. 2Tim. 1,9. Zsid. 13,20. 21.
14. Mindent zúgolódás és versengés
nélkül cselekedjetek;

Istennek szeplőtlen gyermekei
fénylenek, mint a csillagok e világon

word_of_god_qx_me_2.jpg

15. Hogy legyetek feddhetetlenek
és tiszták, Istennek szeplőtlen gyer−
mekei
az elfordult és elvetemedett
nemzetség közepette, kik között fényle−
tek, mint a csillagok e világon.
Dán. 12,3.
Mát. 5,15. Róm. 8,16. 17. 1Ján. 3,1. 2. 4,4. 5,18. 19.
16. Életnek beszédét tartván elé−
bük;
hogy dicsekedhessem majd a
Krisztus napján, hogy nem futottam
hiába, sem nem fáradtam hiába. Ján. 6,63.
Gal. 2,2. Kol. 1,13. 14. 2Tim. 2,15. Zsid. 4,12.
17. De ha kiontatom is italáldozatként
a ti hitetek áldozatánál és papi szolgála−
tánál, mégis örülök, és együtt örülök
mindnyájatokkal; Csel. 20,24. Róm. 15,16.
2Kor. 12,15. Kol. 1,24. Zsid. 11,6. 1Ján. 3,16.
18. Azonképpen ti is örüljetek, és
örüljetek együtt velem.
Zsid. 3,1.
19. Reménylem pedig az Úr Jézusban,
hogy Timótheust hamarosan elküldöm
tihozzátok, hogy én is megviduljak,
megértvén a ti dolgaitokat. Róm. 16,21.
1Kor. 16,7. 2Kor. 3,4. Zsid. 2,13. 1Pét. 3,5.
20. Mert nincs velem senki hozzá
hasonló indulatú, aki igazán szívén
viselné dolgaitokat. 1Kor. 1,10.
21. Mert mindenki a maga hasznát ke−
resi, nem a Krisztus Jézusét. Mát. 6,33.
22. Az ő kipróbált voltát pedig ismeri−
tek, hogy miképpen atyjával a gyermek,
együtt szolgált velem az Evangélium
ügyében. 1Kor. 4,17.
23. Őt azért reménylem, hogy tüstént
elküldöm, mihelyt meglátom az én
dolgaim állását.
24. Bízom pedig az Úrban, hogy
magam is csakhamar el fogok menni.

Epafróditus hazatéréséről

25. De szükségesnek tartottam, hogy
Epafróditust, az én atyámfiát és munka−
társamat és bajtársamat, néktek pedig
követeteket és szükségemben áldoza−
tot hozó szolgátokat hazaküldjem hoz−
zátok; rész 4,18. Róm. 8,29. 2Kor. 8,23. 11,9.
26. Ugyanis vágyva vágyott mindnyá−
jatok után, és gyötrődött amiatt, hogy
meghallottátok, hogy ő beteg volt.
Ésa. 53,4. Mát. 8,17. 1Pét. 2,24.
27. Mert bizony beteg volt, halálhoz
közel; de az Isten könyörült rajta, azon−
ban nem csak rajta, hanem rajtam is,
hogy szomorúság ne jöjjön szomorúsá−
gomra. Jer. 33,6. Ezék. 34,16. 2Kor. 1,4. 5.
28. Annakokáért hamarabb küldtem
őt haza, hogy viszontlátva őt, ismét
örüljetek, és nékem is kisebb legyen
a szomorúságom.
29. Fogadjátok azért őt az Úrban tel−
jes örömmel; és az ilyeneket megbe−
csüljétek: Róm. 16,2. 1Thess. 5,12. 1Tim. 5,17.
30. Mert a Krisztus dolgáért jutott
majdnem halálra, kockára téve életét,
hogy a ti körülöttem való szolgálatotok
hiányát betöltse. 1Kor. 16,17. 1Ján. 3,16.

Óvás a gonosz munkásoktól

1. Továbbá atyámfiai, örüljetek az
Úrban.
Ugyanazokat írni néktek én
nem restellem, titeket pedig megerősít.
Róm. 5,2. 11. Gal. 5,22. 1Thess. 5,16.
2. Őrizkedjetek az ebektől, őrizked−
jetek a gonosz munkásoktól, őrizkedje−
tek a megmetélkedéstől:
Róm. 2,28. 2Kor. 11,13. Gal. 5,2. 15.
3. Mert mi vagyunk a körülmetél−
kedés, akik Szellemben szolgálunk
az Istennek, és a Krisztus Jézusban
dicsekedünk, és nem a testben biza−
kodunk:
Ján. 4,23. 24. 6,63. Róm. 2,29. 4,11.
1Kor. 3,16.17. 6,19. Gal. 3,28. Kol. 2,11.
4. Jóllehet énnékem van bizakodásom
test szerint is. Ha bárki más mer test−
ben bizakodni, én sokkal inkább;
5. Körülmetéltek nyolcadnapon, Izra−
el nemzetségéből, Benjámin törzséből
való vagyok, zsidókból való zsidó, tör−
vény tekintetében farizeus, Csel. 23,6. 26,5.
Róm. 9,7−−11. 11,1. 2Kor. 11,22. Gal. 1,13. 14.
6. Buzgóság tekintetében az egyházat
üldöző, a törvénybeli igazság tekinteté−
ben feddhetetlen voltam. Csel. 9,1. 2.

Krisztus ismeretének
gazdagságát megnyerni

7. De amelyek nékem egykor nye−
reségek voltak, azokat a Krisztusért
kárnak ítéltem.
Ésa. 53,11.
8. Sőt annakfelette most is kárnak
ítélek mindent az én Uram, Jézus
Krisztus ismeretének gazdagsága
miatt. Akiért mindent kárba veszni
hagytam és szemétnek ítélek, hogy
a Krisztust megnyerjem.
Ján. 17,3.
2Kor. 4,6. Gal. 6,13. 14. Ef. 1,7. 1Ján. 5,20.
9. És úgy találtassam Őbenne, mint
akinek nincs saját igazságom a tör−
vényből, hanem van igazságom a
Krisztusban való hit által, Istentől
való megigazulás hit által:
Róm. 3,28.
6,14. 10,4. 13,8−−10. Gal. 3,10. 11. 5,4. 1Tim. 1,9.
10. Hogy megismerjem Őt, és az Ő
feltámadásának erejét, és az Ő szen−
vedéseiben való részesülésemet, ha−
sonlóvá lévén az Ő halálához;
1Pét. 4,13.
11. Ha valami módon eljuthatnék a
halottak feltámadására. Csel. 26,8.
12. Nem mondom, hogy már elértem,
vagy hogy már tökéletes volnék; ha−
nem igyekezem, hogy el is érjem, ami−
ért meg is ragadott engem a Krisztus
Jézus. 1Tim. 6,12. Zsid. 12,23.
13. Atyámfiai, én magamról nem gon−
dolom, hogy már elértem volna:

279548192_6ea818cd5f.jpg

14. De egyet cselekszem, azokat,
amelyek hátam mögött vannak, elfe−
lejtem, azoknak pedig, amelyek előt−
tem vannak, nékifeszülve, célegye−
nest igyekszem az Istennek a Krisz−
tus Jézusban onnét felülről való elhí−
vása jutalmára.
2Tim. 4,7. Zsid. 12,1.

A mennyek országának
állampolgárságához illő élet

15. Valakik annakokáért tökéletesek
vagyunk, ilyen értelemben legyünk:

és ha valamiben másképpen értetek,
az Isten azt is ki fogja jelenteni nék−
tek:
1Kor. 2,6. 14,16. Gal. 5,10. Jak. 1,5. 1Ján. 2,20.
16. Csakhogy amire eljutottunk, ab−
ban egy szabály szerint járjunk, ugyan−
azon értelemben legyünk. Gal. 6,16.
17. Legyetek az én követőim, atyám−
fiai, és figyeljetek azokra, akik úgy
járnak, amiképpen mi néktek példátok
vagyunk. Róm. 16,17. Gal. 5,25. 1Pét. 5,3.
18. Mert sokan járnak másképpen,
kik felől sokszor mondtam néktek,
most pedig sírva mondom, hogy a
Krisztus keresztjének ellenségei;
19. Kiknek végük pusztulás, kiknek
istenük az ő hasuk, és akiknek dicső−
ségük az ő gyalázatukban van, akik
mindig a földiekkel törődnek. Róm. 16,18.
20. Mert a mi állampolgárságunk
a mennyekben van, ahonnét a meg−
tartó Úr Jézus Krisztust is várjuk;

1Kor. 1,7. Kol. 3,1. 3. 1Thess. 1,10. 2Tim. 4,8.
21. Aki elváltoztatja a mi nyomorú−
ságos testünket, hogy hasonló legyen
az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő
hatalmas munkája szerint, mely által
maga alá is vethet mindeneket.

1Kor. 15,43. 1Thess. 4,17. Zsid. 7,25. 1Ján. 3,2.

Örüljetek az Úrban mindenkor

1. Annakokáért szerelmes atyámfiai,
akik után úgy vágyakozom, ti én
örömöm és én koronám, ekképpen
álljatok meg az Úrban, én szerelmese−
im! 1Kor. 15,58. 2Kor. 1,14. 1Thess. 2,19. 20.
2. Evódiát intem, Sintikhét is intem,
hogy egyetértésben legyenek az Úrban.
3. Igen, kérlek téged is, igaz szolgatár−
sam, légy segítségül ezeknek, mint
akik az Evangélium dolgában együtt
küzdöttek velem, Kelemennel is, és
ama többi munkatársaimmal, akiknek
neve fel van írva az élet könyvében.

2Móz. 32,32. 33. Zsolt. 69,28. Dán. 12,1.
Luk. 10,20. Jel. 3,5. 13,8. 17,8. 20,12. 15. 21,27.

clear.gifrejoice.jpg
4. Örüljetek az Úrban mindenkor;
ismét mondom, örüljetek!

soundalarm_sm.gif

5. A ti szelídlelkűségetek ismert le−
gyen minden ember előtt. Az Úr közel!
2Thess. 2,2. Zsid. 10,25. Jak. 5,8. 9. 1Pét. 4,7.

Isten békessége megőrzi szívünket és
gondolatainkat a Krisztus Jézusban

790peace.jpg

6. Semmi felől ne aggódjatok, ha−
nem imádságotokban és könyörgés−
tekben minden alkalommal hála−
adással tárjátok fel kívánságaitokat
az Isten előtt.
Mát. 6,25. Ef. 6,18.
Kol. 3,17. 1Thess. 5,17. 18. 1Pét. 5,7. 1Ján. 5,14.
7. És az Istennek békessége, mely
minden értelmet felülhalad, meg
fogja őrizni szíveiteket és gondola−
taitokat a Krisztus Jézusban.

Ján. 14,27. Róm. 5,1. Gal. 3,28. 5,6. Kol. 3,15.

adobe_stock_photos_114.jpg
8. Továbbá, atyámfiai, csak azokról
gondolkodjatok, amik igazak, amik tisz−
tességesek, amik igazságosak, amik
tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek;
ha van valami erény és ha van valami
dicséret. Róm. 12,17−−21. 1Ján. 3,18.
9. Amiket tanultatok is, el is fogadta−
tok, hallottatok is, láttatok is éntőlem,
azokat cselekedjétek; és a békesség−
nek Istene veletek lesz.

Róm. 15,33. 1Kor. 4,16. 2Thess. 3,4.
Zsid. 13,20. Jak. 1,22. 2Pét. 1,10. 1Ján. 3,22.

Az apostol köszönetnyilvánítása

10. Felette igen örültem pedig az
Úrban, hogy végre lehetőségetek nyílt
a felőlem való gondoskodásra, amelyre
eddig is gondoltatok, de nem volt rá
alkalmatok. 2Kor. 11,9. Gal. 6,6.
11. Nem mintha ezt a nélkülözésemre
nézve mondanám; mert én megtanul−
tam, hogy azokban, amelyekben va−
gyok, megelégedett legyek. Zsid. 13,5.
12. Tudok nélkülözni is, tudok bővöl−
ködni is; egészen kipróbált vagyok min−
denben, a jóllakásban és éhezésben is,
a bővölködésben és szűkölködésben is.
Neh. 8,10. 1Kor. 4,11. 2Kor. 6,4. 5. Zsid. 4,16.
13. Mindenre van erőm a Krisztus−
ban, aki engem megerősít.

Ján. 15,5. 2Kor. 1,21. 12,9. Ef. 6,10. Kol. 1,11.
14. Mindazáltal jól tettétek, hogy nyo−
morúságomban részesekké lettetek.
Zsolt. 22,24. Márk 4,17. 2Kor. 8,2. Jak. 1,27.
15. Tudjátok pedig ti is, filippibeliek,
hogy az Evangélium hirdetésének kez−
detén, mikor eljöttem Macedóniából,
egyetlen gyülekezet sem volt részes
velem a kölcsönös adásban és vevés−
ben, csak ti egyedül:
Luk. 6,38. Csel. 11,15. 2Kor. 9,7.
16. Mert már Thesszalonikában is,
egyszer is, másszor is, küldtetek né−
kem szükségemre. 2Thess. 3,8.
17. Nem mintha kívánnám az ajándé−
kot; hanem kívánom azt a gyümöl−
csöt, mely sokasodik a ti hasznotok−
ra.
5Móz. 8,18. Jób 36,11. Zsolt. 35,27.
Ján. 15,8. Róm. 15,28. 2Kor. 8,9. 9,8. 15. Zsid. 7,8.
18. Megvan pedig mindenem, és bő−
völködöm; beteltem, átvévén Epafródi−
tustól, amit küldöttetek, mint kedves,
jó illatot, kellemes, tetsző áldozatot
az Istennek.
rész 2,25.
Zsolt. 118,25. Jer. 33,9. 2Kor. 9,12. Zsid. 13,16.
19. Az én Istenem pedig be fogja
tölteni minden szükségeteket az Ő
gazdagsága szerint dicsőségesen a
Krisztus Jézusban.
Zsolt. 23,1. 84,11.
Péld. 8,21. Mal. 3,10. 2Kor. 9,8. 11.
20. Az Istennek pedig és a mi Atyánk−
nak dicsőség mindörökkön örökké.
Ámen.
21. Köszöntsetek minden szentet a
Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket
az atyafiak, akik velem vannak.
22. Köszöntenek titeket a szentek
mind, mindeneknek felette pedig a
császár udvarából valók.
Csel. 26,32. Róm. 8,27. Ef. 1,15. 2Thess. 1,10.
23. A mi Urunk Jézus Krisztusnak
kegyelme legyen mindnyájatokkal!
Ámen. 2Kor. 13,13.

ÁMEN.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 68
Tegnapi: 177
Heti: 865
Havi: 5 267
Össz.: 861 278

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 82. Pál levele a Filippibeliekhez 2009.02.25.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »