Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

PÁL APOSTOLNAK
A KOLOSSÉBELIEKHEZ ÍRT LEVELE

sterne.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=j0quPixdQtM

Köszöntés

1 Pál, Jézus Krisztusnak apostola Is−
ten akaratjából, és Timótheus atyafi.
2. A Kolosséban levő szenteknek és
hívő atyafiaknak a Krisztusban: kegye−
lem néktek és békesség Istentől, a mi
Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
1Kor. 4,2. Ef. 6,21. 2Tim. 2,2. Jel. 2,10. 13.
3. Hálát adunk az Istennek és a mi
Urunk Jézus Krisztus Atyjának, minden−
kor tiértetek imádkozván, 1Thess. 5,17.
4. Mivelhogy hallottuk a ti hiteteket
a Krisztus Jézusban, és a szeretetet,
amellyel minden szentekhez vagytok,
Gal. 5,22. Ef. 1,15. Zsid. 6,10. 1Ján. 4,7. 12.
5. A mennyekben néktek eltett re−
ménységért, amelyet már előbb hal−
lottatok az igazság Igéjében, mely az
Evangélium:
Mát. 5,12. Róm. 10,8. 2Kor. 5,19.
1Thess. 2,13. 1Tim. 3,16. Jak. 1,18. 1Pét. 1,23.
6. Mely eljutott hozzátok, miképpen
az egész világra is, és gyümölcsöt te−
rem és gyarapszik, úgy mint nálatok
is a naptól fogva, melyen hallottátok
és megismertétek az Isten kegyelmét
igazán:
Mát. 24,14. Ján. 15,7. 16.
2Kor. 9,6. Gal. 5,22. Fil. 4,17. Tit. 2,11.
7. Úgy ahogy tanultátok is Epafrástól,
a mi szerelmes szolgatársunktól, aki hű
szolgája tiérettetek a Krisztusnak,
8. Aki meg is jelentette nékünk a ti
szellemben való szereteteteket.
Róm. 5,5. 15,30. Gal. 5,22. 2Tim. 1,7. 1Pét. 1,22.

Isten akaratának megismerése

9. Ezért mi is, amely naptól fogva
ezeket hallottuk, nem szűnünk meg
érettetek imádkozni, és kérni, hogy
betöltessetek az Isten akaratának
megismerésével minden szellemi
bölcsességben és megértésben,

Róm. 8,27. 12,2. Gal. 1,4. Ef. 1,8. 9. 15. 16.
10. Hogy járjatok méltóan az Úrhoz,
teljes tetszésére, minden jó cseleke−
dettel gyümölcsöt teremvén és növe−
kedvén az Isten megismerésében;

2Kor. 4,6. Zsid. 10,24. 13,21. 2Pét. 1,2−−4. 1Ján. 5,2.

33.jpg

Váltságunk az Ő vére által

11. Minden erővel megerősíttetvén
az Ő dicsőségének hatalma szerint
minden kitartásra és hosszútűrésre
örömmel; Csel. 1,8. Ef. 3,16. 6,10.
Fil. 4,13. 2Tim. 4,17. Zsid. 11,34.
12. Hálákat adván az Atyának, aki
alkalmassá tett minket a szentek
örökségében való részvételre a vilá−
gosságban; Ján. 1,12. Csel. 20,32. 26,13.
Ef. 1,11. 15. 16. 5,20. Tit. 3,7. Jak. 2,5. 1Pét. 1,4.
13. Aki megszabadított minket a
sötétség hatalmából, és általvitt az
Ő szerelmes Fiának országába;
Luk. 10,19. 22,53. Zsid. 2,14. 2Pét. 1,11.
14. Akiben van a mi váltságunk az
Ő vére által, bűneinknek eltörlése;
Mát. 20,28. Csel. 26,18. Róm. 3,24. 25. 5,9.
Gal. 3,13. 4,5. Ef. 1,7. Zsid. 9,12. 1Ján. 1,7. 2,2.
15. Aki képe a láthatatlan Istennek,
minden teremtménynek előtte szüle−
tett; Ján. 3,3. 5−−7. Csel. 2,24. 13,33.
2Kor. 4,4. Fil. 2,6. Zsid. 1,3. 5,5. Jel. 1,5. 6. 3,14.
16. Mert Őbenne teremtetett min−
den, ami van a mennyekben és a
földön, láthatók és láthatatlanok, akár
királyiszékek, akár uraságok, akár fe−
jedelemségek, akár hatalmasságok;
mindenek Őáltala és Őreá nézve
teremttettek; Ján. 1,3. Róm. 11,36. Ef. 1,21.
Zsid. 1,2. 2,10. 3,4. 1Pét. 3,22. Jel. 4,11. 5,13.
17. És Ő előbb volt mindennél, és
minden Őbenne áll fenn. Zsid. 1,3. 13,8.
18. És Ő a feje a Testnek, a Gyüle−
kezetnek: aki a kezdet, elsőszülött
a halottak közül; hogy mindenekben
Ő legyen az első; Ján. 17,5. Róm. 8,29.
1Kor. 8,6. 15,20. 23. Zsid. 1,6. 13,8. Jel. 1,5. 13,8.
19. Mert tetszett az Atyának, hogy
Őbenne lakozzék az egész teljesség;
Mát. 28,18. Ján. 1,16. 3,34. Ef. 1,23. 3,19. 4,13.
20. És hogy Őáltala békéltessen
meg mindent magával, békességet
szerezvén az Ő keresztjének vére
által; Őáltala mindent, ami csak van,
akár a földön, akár a mennyekben.
Róm. 5,10. 1Kor. 15,24−−27. 2Kor. 5,18. Ef. 2,16.
21. Titeket is, kik hajdan elidege−
nültek és ellenségek valátok gonosz
cselekedetekben gyönyörködő értel−
metek miatt, most mégis megbékél−
tetett, Róm. 8,11. 2Kor. 5,19. Ef. 2,1. 2. 12. 13.
22. Az Ő emberi testében a halál
által, hogy mint szenteket, tisztákat
és feddhetetleneket állasson titeket
Őmaga elé: Róm. 3,25. 8,1. 2. 1Kor. 3,17.
Ef. 1,4. 2,15. Zsid. 2,14. 9,22. 1Pét. 2,24. 1Ján. 4,2.
23. Ha ugyan megmaradtok a hitben
megalapozottan és szilárdan, és el nem
távoztok az Evangélium reménységé−
től, amelyet hallottatok, amely hirdette−
tett minden teremtménynek az ég alatt;
amelynek lettem én, Pál, szolgájává.
Mát. 7,24. 25. Róm. 10,18. 16,17. 1Kor. 15,58.
Gal. 1,15. 16. 5,2. Ef. 3,7. Tit. 1,2. 3. 3,7. Zsid. 11,6.
24. Most örülök az értetek elviselt
szenvedéseimnek, és a magam részéről
betöltöm az én testemben, ami híja van
a Krisztusért való szorongattatásaim−
nak, az Ő Testéért, ami az egyház;
Csel. 5,41. Róm. 8,17. Ef. 1,23. Fil. 2,8. 3,10.
25. Amelynek lettem én szolgájává az
Isten sáfársága szerint, amelyet nékem
adott tireátok nézve, hogy betöltsem az
Isten Igéjét, Róm. 15,16. 19. Ef. 3,2. 7.

throne-of-god.jpg

Istennek öröktől elrejtett, most kijelentett titka: Krisztus tibennetek van

26. Tudniillik azt a titkot, mely el volt
rejtve ősidők és nemzetségek óta, most
pedig kijelentetett az Ő szentjeinek,
Róm. 16,25. 1Kor. 2,7. Ef. 3,3. 4. 6,19.
27. Akikkel az Isten meg akarta is−
mertetni azt, hogy milyen nagy a po−
gányok között eme titok dicsőségé−
nek gazdagsága, az tudniillik, hogy a
Krisztus tibennetek van, a dicsőség−
nek ama reménysége: Ef. 3,20. Fil. 2,13.
28. Akit mi prédikálunk, intvén min−
den embert, és tanítván minden embert
minden bölcsességgel, hogy minden
embert tökéletesnek állítsunk elő a
Krisztus Jézusban; Ef. 5,27. 1Pét. 2,2.
29. Amire igyekezem is, tusakodván
az Ő ereje szerint, mely énbennem
hatalmasan munkálkodik. Ef. 3,20.

Krisztus ismeretére eljutni

1. Mert akarom, hogy tudtotokra
legyen, hogy milyen nagy tusako−
dásom van tiérettetek, és azokért, kik
Laodiceában vannak, és mindazokért,
akik nem láttak engem személy szerint
e testben; Fil. 1,30. Jel. 1,11. 3,14.
2. Hogy vigasztalást vegyen az ő
szívük, egybeköttetvén a szeretetben,
és hogy eljussanak az értelem meg−
győződésének teljes gazdagságára,
az Isten és az Atya és a Krisztus ama
titkának megismerésére, Gal. 5,22.
3. Akiben van a bölcsességnek és
ismeretnek minden kincse elrejtve.
Luk. 11,49. 1Kor. 1,24. 30. 2,6. 7.
4. Ezt pedig azért mondom, hogy vala−
ki titeket rá ne szedjen hitető beszéd−
del. Róm. 16,18. 1Kor. 2,4. 2Kor. 11,13.
5. Mert jóllehet testben távol vagyok
tőletek, mindazáltal szellemben veletek
vagyok, örülvén és látván köztetek a jó
rendet és Krisztusba vetett hiteteknek
erősségét. Zsid. 11,6. 1Pét. 5,9.
6. Azért, amiképpen vettétek a
Krisztus Jézust, az Urat, akképpen
járjatok Őbenne, Róm. 10,17. 14,23. Gal. 3,28.
7. Gyökerezzetek meg és épüljetek
tovább Őbenne, erősödjetek meg a
hitben, amiképpen arról tanítást
kaptatok, a hálaadástok pedig bősé−
ges legyen. Ef. 2,21. 3,17. 2Tim. 2,15. 3,16.
8. Vigyázzatok, hogy senki félre ne
vezessen titeket, a bölcselkedés és üres
csalás által, mely emberek rendelése
szerint, a világ elemei szerint, és nem
a Krisztus szerint való: Gal. 4,3. 9. Zsid. 13,9.
9. Mert Őbenne lakozik az Isten−
ségnek egész teljessége testileg,
rész 1,19. Ján. 1,14. Csel. 17,29. 1Tim. 3,16.
10. És ti Őbenne vagytok beteljesed−
ve, aki feje minden fejedelemségnek és
hatalmasságnak; Mát. 28,18. Márk 16,17−−20.
Ef. 1,20. 23. Fil. 2,10. 11. 1Pét. 3,22. 1Ján. 4,4.
11. Akiben körül is metéltettetek
kéz nélkül való körülmetéléssel, levet−
kezvén a bűnnek testét a Krisztus
körülmetélésében;
Róm. 2,28. 29. 6,7. 2Kor. 5,17. Gal. 6,15. Tit. 3,5.
12. Eltemettetvén Ővele együtt a
keresztségben, akiben együtt fel is
támadtatok az Isten erejébe vetett hit
által, aki feltámasztotta Őt a halálból.
Csel. 2,24. Róm. 6,3. 4. Gal. 3,27. 28. Ef. 2,5. 6.
13. És titeket, kik holtak valátok a
bűnökben és a ti testeteknek körülmeté−
letlenségében, megelevenített együtt
Ővele, megbocsátván minden bűnö−
töket, Csel. 13,38. Róm. 5,9. 2Kor. 5,19. 1Ján. 1,9.
14. Azáltal, hogy eltörölte a paran−
csolatokban ellenünk szóló kézírást,
amely ellenünkre volt nékünk, és azt
eltette az útból, odaszegezvén azt a
keresztfára; Csel. 3,19. 20,28. 1Kor. 2,7. 8.
Gal. 3,13. Ef. 2,15. 16. 1Pét. 2,24. Jel. 1,5.

 denyingsatan.jpg

Az ellenség lefegyverezése

15. Lefegyverezvén a fejedelemsége−
ket és a hatalmasságokat, azokat
nyilvánosan megszégyenítette és mu−
togatta, győzelmet aratván felettük a
keresztfa által. Zsolt. 68,17. Ésa. 53,12.
Luk. 10,19. Ján. 10,10. 12,31. Csel. 10,38. Zsid. 2,14.
16. Senki azért titeket meg ne ítéljen
evésért, vagy ivásért, avagy ünnep,
vagy újhold, vagy szombat dolgában:
17. Melyek csak árnyékai a követke−
zendő dolgoknak, de a valóság a Krisz−
tusban van. Róm. 14,3. Gal. 4,10. Zsid. 8,5. 9,9.
18. Senki tőletek a pálmát el ne vegye,
kedvét találván alázatoskodásban és az
angyalok tisztelésében, olyanokat tuda−
kozván, amelyeket nem látott; ok nélkül
felfuvalkodván az ő testének értelmével.
19. És nem ragaszkodván a Főhöz,
akiből az egész Test, a kapcsok és kö−
telek által ellátva és egybeszerkesztve,
növekedik az Isten szerint való növeke−
déssel. 1Kor. 12,14. 27. Gal. 5,4. Ef. 4,15. 16.
20. Ha tehát meghaltatok Krisztussal
együtt a világ elemeinek, miért terheli−
tek magatokat, mintha e világban élné−
tek, ilyen rendelésekkel: Gal. 4,3. 9. 6,14.
21. Ne fogd meg, meg se kóstold,
még csak ne is illesd. 2Kor. 1,20. 1Tim. 4,3.
22. Hiszen mindez arra való, hogy hasz−
nálat közben elpusztuljon. Csak embe−
rek parancsairól és tanításairól van szó,
23. Amelyek ugyan a bölcsesség lát−
szatát keltik az önkényesen választott
istentisztelet és alázatoskodás és a test
sanyargatása folytán; de nincs bennük
semmi becsülni való, mivelhogy a test
kielégítésére szolgálnak. 1Kor. 1,20.

jesus_light.jpg

A Krisztusban elrejtett életünk

1. Annakokáért ha feltámadtatok a
Krisztussal, az odafelvalókat keres−
sétek, ahol a Krisztus van, az Istennek
jobbján ülvén, rész 2,12. Mát. 6,33. Csel. 2,34.
Róm. 6,8−−11. 8,34. Ef. 2,6. Fil. 3,20. Zsid. 1,3. 12,2.
2. Az odafelvalókkal törődjetek, nem
a földiekkel. 1Kor. 3,22. Fil. 3,19. 1Ján. 2,15.
3. Mert meghaltatok, és a ti életetek
el van rejtve együtt a Krisztussal az
Istenben. 2Kor. 5,7. Gal. 2,20. 1Ján. 3,2.
4. Mikor a Krisztus, a mi életünk
megjelenik, akkor majd ti is, Ővele
együtt, megjelentek dicsőségben.
Ján. 11,25. 1Kor. 15,43. Zsid. 9,28. 1Ján. 3,2.
5. Öldököljétek meg azért a ti földi
tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalansá−
got, bujaságot, gonosz kívánságot és
a kapzsiságot, ami bálványimádás;
6. Melyek miatt jön az Isten haragja
az engedetlenség fiaira; 1Tim. 1,15.
7. Melyekben ti is jártatok régenten,
mikor éltetek azokban. Csel. 26,18.
8. Most pedig vessétek el ti is mind−
azokat; haragot, fölgerjedést, gonosz−
ságot és szátokból a káromkodást és
gyalázatos beszédet. Ef. 4,22. Jak. 1,21.
9. Ne hazudjatok egymás ellen, mivel−
hogy levetkeztétek amaz ó embert, az ő
cselekedeteivel együtt. Róm. 6,6. Ef. 4,25.

Az új ember felöltése

10. És felöltöztétek amaz új embert,
aki megújul annak képére és hason−
latosságára, aki teremtette azt.
Róm. 6,4. 8,29. 2Kor. 4,16. Ef. 2,10. Tit. 3,5.
11. Itt már nincs többé görög vagy
zsidó: körülmetélés vagy körülmetélet−
lenség, idegen, szkütiai, szolga, szabad,
hanem minden és mindenekben
Krisztus. Róm. 2,28. 29. 3,29. 30. 4,11. 12.
1Kor. 12,13. Gal. 3,27. 28. 5,6. Ef. 1,23.
12. Öltözzétek föl azért mint az Isten−
nek választottai, szentek és szeretettek,
a könyörületes szívet, jóságosságot, alá−
zatosságot, szelídséget, hosszútűrést;
Luk. 18,7. Róm. 8,33. Gal. 5,22. Ef. 4,32. Fil 2,1.
13. Viseljétek el egymást, és bocsás−
satok meg kölcsönösen egymásnak,
ha valakinek a másik ellen panasza
volna; miképpen a Krisztus is meg−
bocsátott néktek, akképpen ti is;
Mát. 5,44. 45. Márk 11,25. Csel. 13,38. 1Ján. 1,9.
14. Mindezeknek fölébe pedig öl−
tözzétek fel a szeretetet, mint amely
a tökéletességnek kötele.
Róm. 13,8−−10. 1Kor. 13,4. Gal. 5,6. 1Pét. 4,8.
15. És az Istennek békessége ural−
kodjék a ti szívetekben, amelyre el is
hívattatok egy Testben; és háládato−
sak legyetek. Ján. 14,27. 1Kor. 1,4. 2Kor. 1,11.
9,15. Ef. 2,16. 5,18. Fil. 4,7. Zsid. 13,15.
16. A Krisztus Igéje lakozzék ben−
netek gazdagon, minden bölcsesség−
ben; tanítván és intvén egymást
zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi
énekekkel, hálával zengedezvén a ti
szívetekben az Úrnak. Jer. 15,16.
Ján. 15,7. Ef. 5,19. 2Tim. 3,16. 17. Jak. 1,5. 3,17.
17. És mindent, amit csak csele−
kesztek szóval vagy tettel, mindent az
Úr Jézusnak nevében cselekedjetek,
hálát adván az Istennek és Atyának
Őáltala. rész 3,23. Róm. 1,8. 8,6. 1Kor. 10,31.
Ef. 5,20. Fil. 2,10. 1Thess. 5,18. Zsid. 13,15.

Keresztény intelmek

18. Ti asszonyok, engedelmeskedje−
tek a ti férjeteknek, amiképpen illik
az Úrban. Ef. 6,1−−9.
19. Ti férfiak, szeressétek a ti felesé−
geteket, és ne legyetek irántuk keserű
kedvűek. Ef. 5,25. Jak. 3,10. 11. 1Pét. 3,7.
20. Ti gyermekek, szót fogadjatok
a ti szüleiteknek mindenben; mert ez
kedves az Úrnak. Róm. 12,1. 2. Ef. 6,1−−3.
21. Ti atyák, ne ingereljétek a ti gyer−
mekeiteket, hogy el ne csüggedjenek.
Zsolt. 103,13. Péld. 3,12. 4,1. Ef. 6,4.
22. Ti szolgák, engedelmeskedjetek
mindenben a ti test szerint való uraitok−
nak, nem a szemnek szolgálván, mint
akik embereknek akarnak tetszeni,
hanem szíveteknek egyenességében,
félvén az Istent. Mát. 6,22. Csel. 2,46. Ef. 6,5.
23. Ha valamit tesztek, szívből csele−
kedjétek, mint az Úrnak és nem embe−
reknek; Zsolt. 119,10. Préd. 9,10.
24. Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek
az örökségnek jutalmát: mert az Úr
Krisztusnak szolgáltok. rész 1,12.
Gal. 3,18. Tit. 3,7. Zsid. 10,35. Jak. 2,5. 1Pét. 1,4.
25. Aki pedig igazságtalanságot cse−
lekszik, jutalmát veszi igazságtalansá−
gának; mert nincs személyválogatás.
Róm. 12,19. 20. Gal. 6,7. Ef. 6,8. 9. 2Thess. 1,6.

heaven.jpg

Isten nyissa meg az Ige ajtaját

1. Ti urak, ami igazságos és méltá−
nyos, a ti szolgáitoknak megadjá−
tok, tudván, hogy néktek is van Uratok
a mennyekben. Luk. 6,38. Róm. 6,23.
2. Az imádságban állhatatosak le−
gyetek, vigyázván abban hálaadással;
Luk. 8,1. Csel. 1,14. 2,42. 46. Róm. 12,12.
Ef. 6,18. Fil. 4,6. 1Thess. 5,6. 1Pét. 4,7. Jel. 3,3.
3. Imádkozván egyszersmind éret−
tünk is, hogy az Isten nyissa meg előt−
tünk az Ige ajtaját, hogy szólhassuk
a Krisztus titkát, amelyért fogoly is
vagyok; Csel. 14,27. 1Kor. 1,5. 8,7. 16, 9.
2Kor. 2,12. 2Thess. 3,1. Jel. 3,7. 8. 20.
4. Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt
úgy, amint nékem szólnom kell.2Kor. 2,17.
5. Bölcsen viseljétek magatokat a
kívülvalók irányában, a jó alkalmatos−
ságot áron is megváltván. Róm. 13,11.
Ef. 5,15. 16. 1Thess. 4,12. 1Tim. 3,7. Jak. 3,17.
6. A ti beszédetek mindenkor kedves
legyen, sóval fűszerezett; hogy tudjá−
tok, mimódon kell kinek−kinek meg−
felelnetek. Márk 9,50. Luk. 4,22. 1Pét. 3,15.
7. Minden én dolgaimat megismerteti
veletek Tikhikus, a szeretett atyafi és
hű szolga és szolgatárs az Úrban;
8. Akit éppen azért küldtem hozzátok,
hogy megismerje a ti dolgaitokat és
megvigasztalja a ti szíveteket, 1Thess. 3,2.
9. Onézimussal együtt, a hű és szere−
tett atyafival, ki közületek való; minden
itteni dolgot megismertetnek ők veletek.

Megállni Isten minden akaratában

10. Köszönt titeket Aristárkhus, az
én fogolytársam, és Márk, a Barnabás
unokatestvére, aki felől parancsolatokat
vettetek: ha hozzátok megy, fogadjátok
őt szívesen, Csel. 15,37. 27,2. 2Tim. 4,11.
11. És Jézus, kit Justusnak is hívnak,
kik a zsidók közül valók: egyedül ők
azok a munkatársaim az Isten országá−
ban, akik nékem vigasztalásomra voltak.
12. Köszönt titeket Epafrás, aki közü−
letek való, Krisztusnak szolgája, aki
mindenkor tusakodik érettetek imád−
ságaiban, hogy megállhassatok töké−
letesen és teljes meggyőződéssel az
Istennek minden akaratában. rész 1,7.
13. Mert bizonyságot teszek felőle,
hogy sokat fárad érettetek és azokért,
kik Laodiceában és Jerápolisban vannak.
14. Köszönt titeket Lukács, ama sze−
retett orvos, és Démás.
Luk. 1,3. Csel. 1,1. 2Tim. 4,10. 11. Filem. 24.
15. Köszöntsétek az atyafiakat, kik
Laodiceában vannak, és Nimfást és a
gyülekezetet, mely az ő házánál van.
16. És mikor felolvassák nálatok e
levelet, cselekedjétek meg, hogy a lao−
diceaiak gyülekezetében is felolvassák,
és hogy a Laodiceából átveendő levelet
ti is felolvassátok. 1Thess. 5,27.
17. És mondjátok meg Arkhippusnak:
Vigyázz a szolgálatra, melyre vállal−
koztál az Úrban, hogy azt betöltsd!
Csel. 1,17. Ef. 4,11. 1Tim. 4,6. 2Tim. 4,5. Filem. 2.
18. A köszöntés a saját kezemmel, a
Páléval, van írva. Emlékezzetek meg az
én bilincseimről! A kegyelem veletek.
Ámen. Róm. 16,20. 25. 1Kor. 16,21. Zsid. 13,3.

ÁMEN.

moses8aaron.jpg


Mózes imádsága

1. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk
nemzedékről nemzedékre!
2. Minekelőtte hegyek lettek és föld
és világ formáltaték, öröktől fogva mind−
örökké Te vagy Isten. Péld. 8,25.
3. Te visszatéríted a halandót a porba,
és ezt mondod: Térjetek vissza embernek
fiai! 1Móz. 3,19.
4. Mert ezer esztendő annyi előtted,
mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint
egy őrjárásnyi idő éjjel. Zsid. 13,8. 2Pét. 3,8.
5. Elragadod őket; olyanokká lesznek,
mint reggelre az álom; mint a fű, amely
sarjad; Zsolt. 73,20. Ésa. 40,6.
6. Reggel virágzik és sarjad, és estére
elhervad és megszárad. Jób 14,2. Zsolt. 92,7.
7. Bizony megemésztetünk a Te hara−
god által, és a Te búsulásod miatt meg−
romlunk!
8. Elédbe vetetted a mi álnokságainkat;
titkos bűneinket a Te orcádnak világa elé.
Zsolt. 19,12. 50,21. Jer. 16,17.
9. Mert minden napunk lehanyatlott a
Te haragod miatt; bevégeztük esztendein−
ket, mint egy sóhajtást.
10. A mi esztendeinknek napjai het−
ven esztendő, vagy ha feljebb, nyolcvan
esztendő, és nagyobb részük nyomorú−
ság és fáradság, amely gyorsan tovatűnik,
mintha repülnénk.
11. Ki tudhatja a Te haragodnak erejét,
és a Te félelmetességed szerint való hara−
godat?
12. Taníts minket úgy számlálni napja−
inkat, hogy bölcs szívhez jussunk.
2Móz. 4,12.
Zsolt. 32,8. 34,11. 39,4. Ésa. 2,3. Ef. 5,15−−17.
13. Térj vissza Uram! meddig késel?
És könyörülj a Te szolgáidon. 5Móz. 32,36.
14. Jó reggel elégíts meg minket a Te
kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és
vigadjunk minden napon. Zsolt. 25,6. 30,5.
15. Vidámíts meg minket a mi nyomorú−
ságunk napjaihoz képest, az esztendők−
höz képest, amelyekben gonoszt láttunk.
16. Láttassék meg a Te műved a Te
szolgáidon, és a Te dicsőséged azoknak
fiain. Hab. 3,2.
17. És legyen az Úrnak, a mi Iste−
nünknek jókedve mirajtunk, és a mi
kezünknek munkáját tedd állandóvá
nékünk; a mi kezünknek munkáját
tedd állandóvá!
Zsolt. 29,2. 45,11. Ésa. 61,1. 3. 2Thess. 2,16. 3,3.

90. Zsoltár

jesus111.jpg

A mindenható Isten oltalma

1. Aki a Felségesnek (Elion) rejteké−
ben lakozik, a Mindenhatónak
(Shaddai) árnyékában nyugszik az.
Zsolt. 32,7. Ésa. 25,4.
2. Azt mondom az Úrnak: Én oltal−
mam, váram, Istenem, Őbenne bízom!
3. Mert Ő szabadít meg téged a mada−
rásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.
4. Tollaival fedez be téged, és szárnyai
alatt lészen oltalmad; pajzs és páncél az
Ő hűsége. Zsolt. 17,8. 61,4.
5. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől,
a repülő nyíltól nappal; Ésa. 43,1.
6. A dögvésztől, amely a homályban jár;
a döghaláltól, amely délben pusztít.
7. Elesnek mellőled ezren, és jobb
kezed felől tízezren; és hozzád nem is
közelít. Péld. 3,23.
8. Bizony szemeiddel nézed és meg−
látod a gonoszok megbüntetését!Mal. 1,5.
9. Mert azt mondtad te: Az Úr az én
oltalmam; a Felségest választottad a te
hajlékoddá:
10. Nem illet téged a veszedelem, és
csapás nem közelget a sátorodhoz;
Zsolt. 121,6. Péld. 1,33. 12,21. 2Thess. 3,3. 2Pét. 2,9.
11. Mert az Ő angyalainak parancsolt
felőled, hogy őrizzenek téged minden
utadon. Zsolt. 34,7. Mát. 4,6. Zsid. 1,14.
12. Kézen hordoznak téged, hogy meg
ne üssed lábadat a kőbe.
Zsolt. 37,24. Luk. 4,10−−11.
13. Oroszlánon és áspiskígyón jársz,
megtaposod az oroszlánkölyköt és a sár−
kányt. Jób 5,23. Luk. 10,19.
14. Mivelhogy ragaszkodik hozzám,
megszabadítom őt, felmagasztalom őt,
mert ismeri az én nevemet!
15. Segítségül hív engem, ezért meg−
hallgatom őt; vele vagyok háborúságá−
ban, megmentem és megdicsőítem őt.
Zsolt. 50,15. Ésa. 58,9. Zak. 13,9.
16. Hosszú élettel elégítem meg őt, és
megmutatom néki az én üdvösségemet.
2Móz. 23,26. Jób 5,26. Zsolt. 92,14. Ésa. 46,4.

91. Zsoltár


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 68
Tegnapi: 177
Heti: 865
Havi: 5 267
Össz.: 861 278

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 83. Pál levele a Kolossebeliekhez 2009.02.26.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »