Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

SION HEGYE, DÁVID VÁROSA

DÁVID VÁROSA ISTEN TRÓNJÁNAK VÁROSA

king-david.jpg


Dávidot Isten emelte trónra királynak a hite és megvallása miatt.

Sionra száll le az Új Jeruzsálem.

image001.jpg

Sion a Mennyország, a Királyok Királyának, Urak Urának székhelye örökre.

Hozsánna! Halleluja! Ámen.

Szeretünk Jézus Istenünk!

Shalom!

6. És amint hazafelé jövének, mikor Dávid visszatért, miután a filiszteusokat leverte, kimentek az asszonyok Saul király elé
Izraelnek minden városaiból, hogy énekeljenek és körben táncoljanak, dobokkal, vigassággal és tomborákkal. Zsolt. 68,4.

1 Sámuel 18:6.

3. És embereit is, akik vele voltak, felvitte Dávid, kit−kit a maga házanépével, és lakának Hebron városaiban. 1Sám. 27,2.

2 Sámuel 2:3.

7. Bevevé mindazáltal Dávid a Sion várát, és az immár a Dávid városa.

2 Sámuel 5:7.

8. Hoza annakfelette Dávid király a Hadadézer városaiból, Bétákból és Berótaiból felette igen sok rezet.

2 Sámuel 8:8.

31. Bet−Markabótban, Hacar−Szuszimban, Bet−Biriben és Saáraimban; ezek voltak az ő városaik mindaddig, míg Dávid királlyá lett.

1 Krónika 4:31.

5. És mondának Jebus lakói Dávidnak: Ide be nem jössz! De megvevé Dávid a Sion várát; ez a Dávid városa;

1 Krónika 11:5.

2. És monda Dávid Izrael egész gyülekezetének: Ha néktek tetszik, és ha az Úrtól, a mi Istenünktől van: küldjünk el mindenfelé a mi atyánkfiaihoz, akik otthon maradtak Izrael minden tartományaiban, s velük együtt a papokhoz és lévitákhoz, az ő városaik és vidékeik szerint,
hogy ők is gyűljenek hozzánk. 1Sám. 4,4. 2Sám. 6,1. 2.

1 Krónika 13:2.

8. És hoza Dávid Tibhátból és Kúnból, a Hadadézer városaiból igen sok rezet. Abból csinálta Salamon a réztengert, az oszlopokat és a rézedényeket. 2Sám. 8,8. 1Kir. 7,15. 2Krón. 4,12. 15. 16.

1 Krónika 18:8.

14. Ezek után a Dávid városának külső kőfalát felépíté Gihontól napnyugat felé a völgyben, a halkapu bemeneteléig; Ofelt
is körülvéteté magas kerítéssel, és Júdának minden megerősített városaiba seregvezéreket helyeze. 1Kir. 1,33.

2 Krónika 33:14.

myprovider.jpg

3. Mint a Hermon harmatja, amely le−
száll Sion hegyeire. Mert oda parancsolt
áldást az Úr és életet örökre!
3Móz. 25,21. 5Móz. 4,48. 28,8. Dán. 12,2. 3.
Mát. 25,34. 46. Ján. 4,14. 5,24. 28. 29. 6,54. 17,3.
Zsid. 7,25. 1Ján. 5,20.Zsoltárok 133:3.


ISTEN AKARATA.

http://www.cityofdavid.org.il


15. És monda: Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene, aki szólott az Ő szája
által Dávidnak, az én atyámnak; és azt az Ő hatalmasságával beteljesítette, mondván: 2Krón. 6,4. Luk. 1,68.

16. Attól a naptól fogva, amelyen kihoztam az én népemet, az Izraelt Egyiptomból, soha nem választottam egyetlen várost sem az Izrael minden nemzetségei közül, hogy ott nékem házat építenének,
amelyben lenne az én nevem; hanem csak
Dávidot választottam, hogy ő legyen az én
népem, Izrael felett. 5Móz. 12,11. 2Sám. 7,8.

Királyok I. könyve 8: 15-16.

david-and-goliath.png

Dávid legyőzi Góliátot

26. És szóla Dávid azoknak az emberek−
nek, akik ott állának vele, mondván: Mi tör−
ténik azzal, aki megöli ezt a filiszteust, és
elveszi a gyalázatot Izraelről? Mert kicso−
da ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy
gyalázattal illeti az élő Istennek seregét?!

27. A nép pedig e beszéd szerint felele
néki, mondván: Ez történik azzal az
emberrel, aki megöli őt. 5Móz. 5,26. Jer. 10,10.
28. És meghallá Eliáb, az ő nagyobbik
testvére, hogy az emberekkel beszéle; és
nagyon megharaguvék Eliáb Dávidra, és
monda: Miért jöttél ide, és kire bíztad azt
a néhány juhot, amely a pusztában van?
Ismerem vakmerőségedet és szívednek
álnokságát, hogy csak azért jöttél ide,
hogy megnézd az ütközetet! Mát. 10,36.
29. Dávid pedig felele: Ugyan mit csele−
kedtem én most? hiszen csak szóbeszéd
volt ez. 1Móz. 37,4. Péld. 15,1.
30. És elfordula tőle egy másikhoz, és
ugyan úgy szóla, mint korábban, és a nép
is az előbbi beszéd szerint válaszola néki.
31. És mikor meghallották azokat a
szavakat, amelyeket Dávid szóla, meg−
mondták Saulnak, ki magához hívatá őt.
32. És monda Dávid Saulnak: Senki se
csüggedjen el emiatt; elmegy a te szolgád
és megvív ezzel a filiszteussal. 5Móz. 20,1.
33. Saul pedig monda Dávidnak: Nem
mehetsz te e filiszteus ellen, hogy vele
megvívj, mert te gyermek vagy, ő pedig
ifjúságától fogva hadakozó férfi volt.
34. És felele Dávid Saulnak: Pásztor volt
a te szolgád, atyjának juhai mellett; és ha
eljött az oroszlán és a medve, és elraga−
dott egy bárányt a nyáj közül:
35. Elmentem utána és levágtam, és
kiszabadítám szájából; ha pedig ellenem
támadott: megragadtam szakállánál fogva,
és levágtam és megöltem őt.
36. A te szolgád mind az oroszlánt, mind
a medvét megölte: Úgy lesz azért e körül−
metéletlen filiszteus is, mint azok közül
egy, mert gyalázattal illeté az élő Istennek
seregét.
37. És monda Dávid: Az Úr, aki meg−
szabadított engem az oroszlánnak és a
medvének kezéből, meg fog szabadítani
engem e filiszteusnak kezéből is.
Akkor
monda Saul Dávidnak: Eredj el, és az Úr
legyen veled! Zsolt. 63,7. 2Kor. 1,10. 2Tim. 4,17.
38. És felöltözteté Saul Dávidot a maga
harci ruhájába; rézsisakot tett a fejére, és
felöltözteté őt páncélba.
39. Akkor Dávid felköté kardját harci
ruhája fölé, és járni akart, mert még nem
próbálta. És monda Dávid Saulnak: Nem
bírok ezekben járni, mert még nem pró−
báltam; és leveté azokat Dávid magáról.
40. Kezébe vette botját, és kiválasztván
magának a patakból öt sima kövecskét,
eltevé azokat tarisznyájába, mely vele volt,
és parittyájával kezében közeledék a filisz−
teushoz.
41. Akkor elindult a filiszteus is, és
Dávidhoz közeledék, az az ember pedig,
aki a pajzsát hordozza, előtte volt.
42. Mikor pedig odatekinte a filiszteus,
és meglátta Dávidot, megvetette őt, mert
ifjú volt és piros, és szép tekintetű.
43. És monda a filiszteus Dávidnak:
Eb vagyok−é én, hogy te bottal jössz
reám? És szidalmazá a filiszteus Dávidot
Istenével együtt. 2Sám. 3,8.
44. Monda továbbá a filiszteus Dávid−
nak: Jöjj ide hozzám, hogy testedet az égi
madaraknak és a mezei vadaknak adjam.
45. Dávid pedig monda a filiszteusnak:
Te karddal, dárdával és pajzssal jössz
ellenem, én pedig a Seregek Urának,
Izrael seregei Istenének nevében me−
gyek ellened, akit te gyalázattal illetél.

46. Ma kezembe ad téged az Úr, és meg−
öllek téged, és fejedet levágom rólad.
A filiszteusok seregének tetemét pedig az
égi madaraknak és a mezei vadaknak
fogom adni a mai napon, hogy tudja meg
az egész föld, van Istene Izraelnek.
47. És tudja meg ez az egész sokaság,
hogy nem kard által és nem dárda által
tart meg az Úr, mert az Úré a had, és Ő
titeket kezünkbe fog adni.
Zsolt. 44,6. 7.
48. És mikor a filiszteus felkészült, és
elindult, és Dávid felé közeledék: Dávid is
sietett és futott a viadalra a filiszteus elé.
49. És Dávid benyúlt kezével a tarisz−
nyába és kivett onnan egy követ, és el−
hajítván, homlokán találta a filiszteust,
úgy, hogy a kő homlokába mélyede, és
arccal a földre esék. 2Krón. 20,15.
50. Így Dávid erősebb volt a filiszteus−
nál, parittyával és kővel. És levágta a
filiszteust és megölte őt, pedig kard nem
is volt Dávid kezében. 2Sám. 23,21.
51. És odafutott Dávid, és reá állott a
filiszteusra, és vevé annak kardját, kirán−
totta hüvelyéből, és megölé őt, és fejét
azzal levágta. A filiszteusok pedig amint
meglátták, hogy az ő hősük meghalt,
megfutamodának. Zsid. 11,34.
52. És felkelének Izrael és Júda férfiai
és felkiáltának, és üldözék a filiszteusokat
egészen Gátig és Ekron kapujáig. Hullá−
nak a filiszteusok sebesültjei a Saraim felé
vezető úton Gátig és Ekronig. Józs. 15,36.
53. Visszatérének azután Izrael fiai a
filiszteusok üldözéséből, és feldúlták
azoknak táborát.
54. Dávid pedig felvevé a filiszteusnak
fejét, és elvitte Jeruzsálembe, fegyvereit
pedig a maga sátorába rakta le.
55. Saul pedig mikor látta, hogy Dávid
kiment a filiszteus elé, monda Abnernek,
a sereg fővezérének: Abner! Ki fia e gyer−
mek? És felele Abner: Él a te lelked, oh
király, hogy nem tudom!
56. És monda a király: Kérdezd meg
tehát, hogy ki fia ez az ifjú?
57. És amint visszajött Dávid, miután
megölte a filiszteust, megfogá őt Abner,
és Saulhoz vitte; és a filiszteusnak feje ke−
zében volt. Ruth 4,22. 1Krón. 2,13−−15.
58. És monda néki Saul: Ki fia vagy te,
oh gyermek? Dávid pedig felele: A te szol−
gádnak, a Betlehemből való Isainak a fia
vagyok. Mát. 1,6. Csel. 13,22. Róm. 15,12.

Sámuel I.könyve 17: 26-58.

harpofdavid.jpg

Dávid egész Izrael királya lesz

1. Eljövének pedig Dávidhoz Hebronba
Izraelnek minden nemzetségei, és
szólának ilyenképen: Ímé, mi a te cson−
todból és testedből valók vagyunk,
1Móz. 29,14.
2. Mert ennekelőtte is, mikor Saul ural−
kodott felettünk, te vezérelted ki s be
Izraelt, és az Úr azt mondotta néked:
Te legelteted az én népemet, az Izraelt,
és te fejedelem leszel Izrael felett.
1Sám. 16,1. 18,13. Zsolt. 78,71.
3. Eljövének azért Izraelnek minden
vénei a királyhoz Hebronba, és szövet−
séget kötött velük Dávid király Hebron−
ban az Úr előtt, és királlyá kenék Dávidot
Izrael felett. Bír. 11,11.
1Sám. 23,18. 2Kir. 11,17. 1Krón. 11,3. 12,23.
4. Harminc esztendős volt Dávid, mikor
uralkodni kezde, és negyven esztendeig
uralkodék.
5. Hebronban uralkodék a Júda nemzet−
ségén hét esztendeig és hat hónapig; és
Jeruzsálemben uralkodék harminchárom
esztendeig az egész Izrael és Júda nem−
zetségein. 1Kir. 3,4.
6. Felméne pedig a király és az ő népe
Jeruzsálembe a jebuzeusok ellen, akik azt
a földet lakják vala, ők azonban azt mond−
ták Dávidnak: Nem jössz ide be, hanem a
sánták és vakok elűznek téged! Mellyel
azt jelenték: Nem jön ide be Dávid.
Józs. 15,63. Bír. 1,21. 19,11. Csel. 7,45.
7. Bevevé mindazáltal Dávid a Sion
várát, és az immár a Dávid városa.
8. Mert azt mondá Dávid ama napon:
Mindenki, aki vágja a jebuzeusokat,
menjen fel a csatornához és vágja ott a
sántákat és a vakokat, akiket gyűlöl a
Dávid lelke. Ezért mondják: Vak és sánta
ne menjen be a házba! 1Krón. 11,6.
9. És lakozék Dávid abban a várban, és
nevezé azt Dávid városának; és megépíté
Dávid köröskörül, Millótól fogva befelé.
10. Dávid pedig folytonosan emelke−
dék és növekedék, mert az Úr, a Sere−
geknek Istene volt ővele. 1Móz. 39,23.
11. Követeket külde pedig Hirám, Tí−
rusznak királya Dávidhoz, és cédrusfákat
is, ácsmestereket és kőmíveseket, és épí−
tének házat Dávidnak. 1Kir. 5,2. 1Krón. 14,1.
12. És belátta Dávid, hogy az Úr meg−
erősítette őt az Izrael felett való királysá−
gában, és hogy felmagasztalta az ő király−
ságát az Ő népéért, Izraelért. Ésa. 45,4.
13. Vett pedig még magának Dávid
ágyasokat, és feleségeket Jeruzsálemből,
miután Hebronból odament; és lettek
még Dávidnak fiai és leányai. 5Móz. 17,17.
14. És ezek a nevei azoknak, akik Jeru−
zsálemben születtek: Sammua, Sóbáb,
Nátán, Salamon,
15. Ibhár, Elisua, Néfeg, Jáfia,
16. Elisáma, Eljada és Elifélet.

Dávid legyőzi a filiszteusokat

17. Mikor pedig a filiszteusok meghal−
lották, hogy királlyá kenték Dávidot az
Izraelen; felkelének mind a filiszteusok,
hogy Dávidot megkeressék; melyet meg−
értvén Dávid, aláméne az erősségbe.
1Krón. 11,16.
18. A filiszteusok pedig elérkezének és
elszéledének a Réfaim völgyében.
1Krón. 11,15. Ésa. 17,5.
19. Megkérdé azért Dávid az Urat ilyen
szóval: Elmenjek−é a filiszteusok ellen?
Kezembe adod−é őket? Felele az Úr
Dávidnak: Menj el, mert kétség nélkül
kezedbe adom a filiszteusokat. 1Sám. 30,8.
20. Elérkezék azért Dávid Baál−Perázim−
ba, és megveré ott őket Dávid, és monda:
Úgy tört rá az Úr ellenségeimre, miként
a víz tör át a gáton; azért nevezé azt a he−
lyet Baál−Perázimnak. 1Krón. 14,11. Ésa. 28,21.
21. És ott hagyták az ő bálványaikat, me−
lyeket felszedének Dávid és az ő szolgái.
5Móz. 7,25.

Az Úr veri meg a filiszteusok táborát

22. Azután ismét feljövének a filiszteu−
sok, és elszéledének a Réfaim völgyében.
23. Megkérdé azért Dávid az Urat, aki
ezt felelé: Ne menj most reájuk; hanem
kerülj a hátuk mögé és a szederfák ellené−
ben támadd meg őket.
24. És mikor a szederfák tetején indulás−
nak zaját fogod hallani, akkor indulj meg,
mert akkor kimegy előtted az Úr, hogy
megverje a filiszteusok táborát.
25. És úgy cselekedék Dávid, amint
megparancsolta néki az Úr, és vágta a
filiszteusokat Gibeától fogva, mindaddig,
míg Gézerbe mennél. Józs. 16,10.

Dávid nem meri
magához venni a szövetség ládáját

1. Összegyűjté ezek után Dávid az
egész Izraelnek színét, harmincezer
embert. 1Krón. 13,5.
2. És felkelvén, elméne Dávid az egész
néppel együtt, mely vele volt, Júdának
városába, Bahalába, hogy elhozza onnét
az Isten ládáját, mely névről, a Seregek
Urának nevéről neveztetik, ki ül a kéru−
bok között. 1Sám. 4,4. Zsolt. 80,1.
3. És tevék az Isten ládáját új szekérre,
és elhozák azt Abinádábnak házától, mely
a dombon volt, és Uzza és Ahió, Abinádáb
fiai vezetik az új szekeret. 4Móz. 7,8.
4. Elvitték azért azt az Abinádáb házá−
ból, mely a dombon volt, az Isten ládájá−
val, és Ahió a láda előtt megyen.
5. Dávid pedig és az egész Izrael népe
örvendeznek vala az Úr előtt, jegenyefá−
ból való minden szerszámokkal, hegedűk−
kel, lantokkal, dobokkal, sípokkal és cim−
balmokkal.
6. És mikor Nákonnak szérűjére jutá−
nak, kinyújtá Uzza az ő kezét az Isten
ládájára, és megtartá azt; mert az ökrök
félremozdították. 4Móz. 4,15. 1Krón. 13,9.
7. Ennekokáért felgerjede az Úr haragja
Uzza ellen, és megölé ott őt az Isten
vakmerőségéért: és meghala ott az Isten
ládája mellett. 1Sám. 6,19.
8. És bosszankodék Dávid, hogy az
Úr ilyen csapással rontotta meg Uzzát, és
nevezé azt a helyet Péres−Uzzának, mind
e mai napig.
9. Megfélemlék azért Dávid azon a
napon az Úrtól, és monda: Hogyan jöjjön
az Úr ládája hozzám? Zsolt. 119,120. Luk. 5,8.
10. És nem akará Dávid magához vinni
az Úrnak ládáját Dávidnak városába,
hanem letéteté azt Dávid a gitteus Obed
Edom házánál.
11. És lőn az Úrnak ládája a gitteus
Obed Edom házánál három hónapig, és
megáldá az Úr Obed Edomot és egész
háznépét. 1Móz. 30,27. 39,5.

A szövetség ládája Jeruzsálemben

12. És megmondták Dávid királynak
ilyen szóval: Megáldotta az Úr az Obed
Edom házát és mindenét, amije van, az
Isten ládájáért. És elmenvén Dávid, elvitte
az Isten ládáját az Obed Edom házától
Dávid városába vigassággal.
13. Mikor pedig azok, akik az Úr ládáját
vitték, hat lépést mentek, áldozék ott egy
ökröt és hízott borjút.
4Móz. 4,15. Józs. 3,3. 1Kir. 8,5. 1Krón. 15,2.
14. Dávid pedig teljes erejéből táncol
vala az Úr előtt, és gyolcs efódot övedzett
magára Dávid. 2Móz. 15,20. Zsolt. 30,11.
15. Dávid azért és Izraelnek egész háza
felvitték az Úr ládáját énekléssel és trom−
bitaszóval.

Mikál csúfolódása

16. Lőn pedig, hogy mikor az Úr ládája
Dávid városába ért, Mikál, Saulnak leánya
kinéz vala az ablakon, és látván, hogy
Dávid király ugrál és táncol az Úr előtt,
megutálá őt szívében.
17. Mikor pedig bevitték az Úr ládáját,
és elhelyezék azt az ő helyére a sátornak
közepére, melyet számára Dávid felállít−
tatott: akkor áldozott Dávid egészenégő
áldozatokat és hálaadó áldozatokat az Úr
előtt. 1Kir. 8,5. 1Krón. 15,1.
18. Mikor pedig elvégezte Dávid az egé−
szenégő áldozatot, és a hálaadó áldozatot,
megáldá a népet a Seregek Urának nevé−
ben.
19. És osztogattata Dávid mind az egész
népnek, Izrael egész seregének, férfiak−
nak és asszonyoknak, mindenkinek egy−
egy lepényt, egy−egy darab húst, és egy−
egy kalácsot; és elméne mind az egész
nép, mindenki a maga házához.
20. Mikor pedig Dávid hazament, hogy
megáldja az ő háznépét is: kijöve Mikál, a
Saul leánya Dávid eleibe, és monda: Mily
dicsőséges volt ma Izrael királya, ki az ő
szolgáinak szolgálói előtt meztelenkedett
ma, mint ahogy egy eszelős szokott mez−
telenkedni!
Bír. 9,4. 1Sám. 19,24. Zsolt. 30,1−−12. Préd. 7,16.
21. És monda Dávid Mikálnak: Az Úr
előtt, aki inkább engem választott, mint
atyádat és az ő egész házanépét, hogy az
Úr népének, Izraelnek fejedelme legyek,
igen, az Úr előtt örvendezém.
1Sám. 13,14. 15,28. 2Kir. 11,17.
22. Sőt, minél inkább megalázom
magamat és minél alábbvaló leszek a
magam szemei előtt: annál dicséretre−
méltóbb leszek a szolgálók előtt, akikről
te szólasz.
23. Ennekokáért Mikálnak, Saul leányá−
nak nem lett soha gyermeke az ő halálá−
nak napjáig.

Sámuel II.könyve 5. és 6.fejezet

ÁMEN.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 127
Tegnapi: 184
Heti: 127
Havi: 3 971
Össz.: 872 106

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 84. Sion hegye, Dávid városa 2009.02.27.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »