Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

PÁL APOSTOLNAK
A GALATÁKHOZ ÍRT LEVELE

cross-hands.jpg

Jézus Krisztus
Evangéliumához való hűség

1 Pál, apostol, nem emberektől, sem
ember által, hanem Jézus Krisztus
által és az Atya Isten által, aki feltámasz−
totta Őt a halálból; Róm. 4,24. 1Kor. 6,14.
2Kor. 4,14. Kol. 2,12. 1Thess. 1,10. 1Pét. 1,21.
2. És a velem levő összes atyafiak,
Galácia gyülekezeteinek: Fil. 2,22.
3. Kegyelem néktek és békesség az
Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus
Krisztustól, 1Kor. 1,3.
4. Aki Önmagát adta a mi bűnein−
kért, hogy kiszabadítson minket e
jelenvaló gonosz világból, az Isten−
nek és a mi Atyánknak akarata
szerint. 1Pét. 2,24. 1Ján. 2,2. Jel. 1,5.
5. Akinek dicsőség örökkön örökké!
Ámen.
6. Csodálkozom, hogy attól, aki tite−
ket Krisztus kegyelme által elhívott,
ily hamar más evangéliumra hajlotok.
Róm. 5,2. 10,3. 2Kor. 11,4. Jel. 22,21.
7. Holott nincs más; de némelyek
zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni
a Krisztus Evangéliumát. Csel. 15,1−−5.
8. De akár mi, vagy egy mennyből
való angyal hirdetne is néktek valamit
azon kívül, amit néktek hirdettünk,
átkozott legyen. 1Kor. 16,22. 2Kor. 11,13. 14.
9. Amint előbb mondottuk, most is−
mét mondom: Ha valaki néktek hirdet
valamit azon kívül amit elfogadtatok,
átok legyen. Péld. 30,6. Jel. 22,18. 19.
10. Mert most embereknek engedek−é,
avagy az Istennek? Vagy embereknek
igyekezem−é tetszeni? Bizonyára, ha
még embereknek igyekezném tetszeni,
Krisztus szolgája nem volnék. 1Thess. 2,4.
11. Tudtotokra adom pedig atyámfiai,
hogy az az Evangélium, melyet én
hirdettem, nem ember szerint való;
1Kor. 15,1. Ef. 6,6. Jak. 4,4. 1Ján. 3,19.
12. Mert én sem embertől vettem azt,
sem nem tanítottak arra, hanem a
Jézus Krisztus kijelentése által. Ef. 3,3.
13. Mert hallottátok, mint forgolód−
tam én egykor a zsidóságban, hogy én
felette igen üldöztem az Isten gyüleke−
zetét, és pusztítottam azt.
Márk 7,5. Csel. 8,3. Fil. 3,6. 1Tim. 1,13.
14. És felülmúltam a zsidóságban
nemzetembeli sok kortársamat, szerfe−
lett rajongván atyai hagyományaimért.
15. De mikor az Istennek tetszett,
aki elválasztott engem az én anyám
méhétől fogva, és elhívott az Ő ke−
gyelme által, Bír. 1,5. Ésa. 49,5. Jer. 1,5.
Luk. 1,15. 16. Róm. 8,30. 9,24. 1Kor. 1,9. 15,10.
16. Hogy kijelentse az Ő Fiát én−
bennem, hogy hirdessem Őt a pogá−
nyok között: azonnal nem tanácskoz−
tam testtel és vérrel,
Róm. 1,13. 14. 1Kor. 2,9−−13.
17. Sem nem mentem Jeruzsálembe
az előttem való apostolokhoz, hanem el−
mentem Arábiába, és ismét vissza−
tértem Damaszkuszba. Csel. 9,20.
18. Azután három esztendő múlva
fölmentem Jeruzsálembe, hogy Pétert
meglátogassam, és nála maradtam
tizenöt napig. Csel. 22,17. 18.
19. Az apostolok közül pedig mást
nem láttam, hanem csak Jakabot, az
Úr testvérét. Mát. 13,55. 1Kor. 9,5. Jak. 1,1.
20. Amiket pedig néktek írok, ímé Is−
ten előtt mondom, hogy nem hazudom.
21. Azután mentem Szíriának és Cili−
ciának tartományaiba. Csel. 6,9. 9,30.
22. Ismeretlen voltam pedig szemé−
lyesen a Júdeában levő keresztény
gyülekezetek előtt;
23. Hanem csak hallották, hogy: aki
minket üldözött egykor, most hirdeti
azt a hitet, amelyet egykor pusztított.
Csel. 9,13. 20. 1Kor. 15,8−−10. 1Tim. 1,13−−16.
24. És dicsőítették az Istent azért,
amit bennem végzett. Csel. 21,19. 20.

acts_18-19-20.jpg

Pál megegyezése az apostolokkal

1. Azután tizennégy esztendő múlva
ismét fölmentem Jeruzsálembe
Barnabással együtt, elvivén Titust is.
Csel. 15,2−−4. Tit. 1,4.
2. Fölmentem pedig kijelentés követ−
keztében és eléjük adtam az Evangé−
liumot, melyet hirdetek a pogányok
között, de külön a tekintélyeseknek,
hogy hiába ne fussak, vagy hogy eddigi
futásom ne váljék hiábavalóvá.Csel. 19,21.
3. De még a velem lévő Titust sem
kényszerítette senki a körülmetélke−
désre, noha görög volt,
4. Tudniillik a belopózkodott hamis
atyafiakért, akik alattomban közénk
jöttek, hogy kikémleljék a mi szabad−
ságunkat, mellyel bírunk a Krisztus
Jézusban, hogy minket szolgákká te−
gyenek: rész 4,3. 9. Csel. 15,24. 20,30. 1Ján. 4,1.
5. Kiknek egy pillanatra sem adtuk
meg magunkat, hogy az Evangélium
igazsága megmaradjon számotokra.
6. A tekintélyesekkel pedig nem törő−
döm, bármilyenek is voltak régen; Isten
nem nézi az emberek személyét; mert
velem a tekintélyesek semmit sem
közöltek; Csel. 10,34. Róm. 2,11. 2Kor. 12,11.
7. Sőt ellenkezőleg, mikor látták,
hogy énreám van bízva a körülmeté−
letlenek Evangéliuma, mint Péterre a
körülmetélésé; Csel. 13,46. 1Thess. 2,4.
8. Mert aki erős volt Péterben a körül−
metélkedés apostolságára, bennem is
erős volt a pogányok között. Csel. 1,8.
9. És elismervén a nékem adatott
kegyelmet, Jakab és Kéfás, meg János,
kik oszlopokul tekintetnek, bajtársi jobb−
jukat nyújták nékem és Barnabásnak,
hogy mi a pogányok között, ők pedig a
körülmetéltek között prédikáljanak:
10. Csakhogy a szegényekről meg−
emlékezzünk; amit is én igyekeztem
megcselekedni. Csel. 11,30. 24,17.

Pál szembeszáll Péterrel

11. Mikor pedig Péter Antiókhiába
jött, szemtől szembe ellene állottam,
mivel panasz volt rá. Csel. 15,35.
12. Mert mielőtt némelyek odajöttek
Jakabtól, a pogányokkal együtt evett;
mikor pedig odajöttek, félrevonult és
elkülönítette magát, félvén a körül−
metélkedésből valóktól. Csel. 10,28.
13. És vele képmutatóskodtak a többi
zsidók is, úgyhogy Barnabást is elcsá−
bították az ő tettetésükkel.
14. De mikor láttam, hogy nem egye−
nesen járnak az Evangélium igazsá−
gához képest, azt mondtam Péternek
mindnyájuk előtt: Ha te zsidó létedre
pogány módra élsz és nem zsidó mód−
ra, miként kényszeríted a pogányokat,
hogy zsidó szokás szerint éljenek?
Mát. 9,11. Csel. 11,3. 15,10. Ef. 2,3. 1Tim. 5,20.
15. Mi, természet szerint zsidók, és
nem a pogányok közül való bűnösök,
16. Tudván azt, hogy az ember nem
igazul meg a törvény cselekedeteiből,
hanem a Jézus Krisztusban való hit
által, mi is Krisztus Jézusban
hittünk, hogy megigazuljunk a Krisz−
tusban való hitből és nem a törvény
cselekedeteiből; mivel a törvény cse−
lekedeteiből nem igazul meg egy test
sem. Csel. 13,39. Róm. 3,19. 4,13. 5,1. Fil. 3,9.
17. Ha pedig Krisztusban keresvén a
megigazulást, mi magunk is bűnösök−
nek találtatunk, avagy Krisztus a bűn
szolgája−é? Távol legyen. 1Ján. 3,5. 8.
18. Mert, ha amiket lerontottam, azo−
kat ismét fölépítem, magamat teszem
törvényszegővé. Zsid. 7,26−−28.
19. Mert én a törvény által meghal−
tam a törvénynek, hogy Istennek
éljek. Róm. 3,21. 7,4. 6. 2Kor. 5,15. Zsid. 9,14.
20. Krisztussal együtt megfeszíttet−
tem. Élek pedig többé nem én, ha−
nem él bennem a Krisztus; amely
életet pedig most testben élek, az
Isten Fiában való hitben élem, aki
szeretett engem és Önmagát adta
értem. Róm. 6,5. Ef. 2,5. 3,17. Kol. 1,27. 2,13.
21. Nem törlöm el az Isten kegyel−
mét; mert ha a törvény által van a
megigazulás, akkor Krisztus hiába
halt meg. Róm. 3,24. 25. 10,3. 11,6. Zsid. 7,11.

jesus_greg_olsen_3.jpg

A hit gyermekei

1. Oh balgatag galáciabeliek, kicsoda
igézett meg titeket, hogy ne enge−
delmeskedjetek az igazságnak, kiknek
szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le,
mintha köztetek feszíttetett volna meg?
2. Csak azt akarom megtudni tőletek:
a törvény cselekedeteiből kaptátok−é
a Szellemet, avagy a hit hallásából?
Csel. 2,38. Róm. 10,17. Ef. 1,13. 14. Zsid. 6,4.
3. Ennyire esztelenek vagytok? Amit
Szellemben kezdtetek el, most testben
fejeznétek be? rész 4,9. Zsid. 7,16.
4. Annyit szenvedtetek hiába? ha
ugyan hiába. Zsid. 6,4−−6. 2Pét. 2,20−−22. 2Ján. 8.
5. Annakokáért, aki a Szellemet szol−
gáltatja néktek és hatalmas csodákat
tesz közöttetek, a törvény cselekedetei−
ből, vagy a hit hallásából cselekszi−é?
Csel. 19,11. Róm. 15,19. 1Kor. 12,7. 8. 2Kor. 3,8.
6. Miképpen Ábrahám hitt az Isten−
nek, és megigazulásul tulajdonítta−
tott az néki. 1Móz. 15,6. Róm. 4,3.
7. Értsétek meg tehát, hogy akik
hitből vannak, azok az Ábrahám fiai.
vers 29. Ján. 8,39. Róm. 4,11−−16. 9,8.
8. Előre látván pedig az Írás, hogy
Isten hitből fogja megigazítani a po−
gányokat, eleve hirdette Ábrahámnak
az Evangéliumot: Tebenned fognak
megáldatni minden népek.
1Móz. 12,3. Róm. 3,23. 28−−30.
9. Ekként a hitből valók kapnak ál−
dást a hívő Ábrahámmal együtt. Róm. 4, 16.
10. Mert akik a törvény cselekedetei−
ből vannak, átok alatt vannak; minthogy
meg van írva: Átkozott mindenki, aki
meg nem marad mindazokban, amik
meg vannak írva a törvény könyvében,
hogy azokat cselekedje. 5Móz. 27,26.
11. Hogy pedig a törvény által senki
sem igazul meg Isten előtt, nyilván−
való, mert az igaz ember hitből él.
Hab. 2,4. Róm. 1,17. Zsid. 10,38. 1Ján. 5,4.
12. A törvény pedig nem hitből van,
hanem amely ember cselekszi azokat,
élni fog általa. 3Móz. 18,5. Róm. 4,5. 10,5.
13. Krisztus váltott meg minket a tör−
vény átkától, átokká tétetvén érettünk;
mert meg van írva: Átkozott minden,
aki fán függ: 5Móz. 21,23. 2Kor. 5,21.
14. Hogy az Ábrahám áldása Krisz−
tus Jézusban legyen a pogányokon,
hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit
által. Jóel 2,28. Csel. 2,4. 1Kor. 1,22. 1Tim. 2,5. 6.
15. Atyámfiai! Ember szerint szólok.
Még egy ember által hitelesített vég−
rendeletet sem lehet érvényteleníteni,
sem ahhoz hozzátenni. Róm. 6,19. Zsid. 9,17.
16. Az ígéretek pedig Ábrahám−
nak adattak és az ő magvának. Nem
mondja: És a magvaknak, mint sokról;
hanem mint egyről. És a te magod−
nak, aki a Krisztus. 1Móz. 12,3. 7. 15,5.
17,2. 7. Róm. 4,6−−9. 22−−25. 1Kor. 12,12.
17. Ezt mondom tehát, hogy a szövet−
séget, melyet előzőleg Isten megerősí−
tett a Krisztusra nézve, a négyszáz−
harminc esztendő múlva adott törvény
nem teszi érvénytelenné, hogy meg−
semmisítse az ígéretet. 1Móz. 15,13.
2Móz. 12,40. Csel. 7,6. Róm. 4,13. 14. Zsid. 7,18.
18. Mert ha törvényből van az örök−
ség, akkor többé nem ígéretből;
Ábrahámnak pedig ígéret alapján
ajándékozta azt az Isten. Róm. 4,14. 8,17.
19. Mi tehát a törvény? A törvény−
szegések miatt toldották meg vele az
ígéretet, amíg eljön a Mag, akinek té−
tetett az ígéret; rendeltetvén angyalok
által, közbenjáró kezében. 2Móz. 20,19.
Ján. 15,22. Csel. 7,37. 53. 1Tim. 1,9. Zsid. 2,2. 5.
20. A közbenjáró pedig nem egyhez
tartozik, Isten ellenben egy. 1Tim. 2,5.
21. A törvény tehát az Isten ígéretei
ellen van−é? Távol legyen! Mert ha
olyan törvény adatott volna, amely ké−
pes megeleveníteni, akkor valóban a tör−
vényből volna a megigazulás. Róm. 8,2.
22. De az Írás mindent bűn alá rekesz−
tett, hogy az ígéret a Jézus Krisztus−
ban való hitből adassék a hívőknek.
Ján. 3,15−−18. 5,24. Csel. 15,11. 16,31. Róm. 11,32.
23. Mielőtt pedig eljött a hit, törvény
alatt őriztettünk, egybezárva az eljöven−
dő hit kinyilatkoztatásáig. Róm. 3,19. 6,14.
24. Ekként a törvény Krisztusra
vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből
igazuljunk meg. Csel. 13,39. Zsid. 7,18. 19.
25. De minekutána eljött a hit, nem
vagyunk többé a vezérlő mester alatt.
26. Mert mindnyájan Isten fiai vagy−
tok a Krisztus Jézusban való hit által.
Ján. 1,12. Róm. 6,14. 7,4. 8,15. 16. Zsid. 7,11−−19.
27. Mert akik Krisztusba keresztel−
kedtetek meg, Krisztust öltöztétek
fel. Márk 16,15. 16. Róm. 6,3. 4. 1Kor. 12,13.
28. Nincs zsidó, sem görög; nincs
szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő;
mert ti mindnyájan egyek vagytok a
Krisztus Jézusban. Ján. 17,21. Kol. 3,11.
29. Ha pedig Krisztuséi vagytok,
tehát az Ábrahám magva vagytok és
örökösök az ígéret szerint.
Róm. 9,24. Zsid. 11,18.

jesus-heaven-09.jpg

Krisztusban elnyerni a fiúságot

1. Mondom pedig, hogy ameddig az
örökös kiskorú, semmiben sem
különbözik a szolgától, jóllehet ura
mindennek; Tit. 3,7. Filem. 16. Zsid. 1,14. 6,17.
2. Hanem gyámok és gondviselők
alatt van az atyjától rendelt ideig.
3. Azonképpen mi is, mikor kiskorúak
voltunk, a világ elemei alá voltunk vet−
tetve szolgaként: Kol. 2,8. 20. Zsid. 9,10.
4. Mikor pedig eljött az időnek tel−
jessége, kibocsátotta Isten az Ő Fiát,
aki asszonytól lett, aki törvény alatt
lett, 1Móz. 3,15. Ján. 1,14. Ef. 1,10. Zsid. 2,14.
5. Hogy a törvény alatt levőket meg−
váltsa, hogy elnyerhessük a fiúságot.
Mát. 20,28. Ef. 1,5. 7. Kol. 1,13. 14. Zsid. 9,12.
6. Minthogy pedig fiak vagytok,
Isten kibocsátotta az Ő Fiának Szel−
lemét a ti szíveitekbe, aki ezt kiáltja:
Abba, Atya! Róm. 8,14−−16. 10,10. 1Ján. 3,1.
7. Azért nem vagy többé szolga,
hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek
örököse is Krisztus által. Róm. 8,16. 17.
8. Ámde akkor, mikor még nem
ismertétek az Istent, azoknak szolgál−ta−
tok, amik természet szerint nem
istenek; Róm. 1,25. Ef. 2,12. 1Thess. 1,9.
9. Most azonban, hogy megismerté−
tek az Istent, sőt hogy megismert tite−
ket az Isten, miként tértek vissza ismét
az erőtlen és gyarló elemekhez, ame−
lyeknek megint újból szolgálni akartok?
1Kor. 8,3. Kol. 2,20. Zsid. 7,18.
10. Megtartjátok a napokat és hónapo−
kat és időket, meg az esztendőket.
11. Féltelek titeket, hogy hiába fára−
doztam értetek. Róm. 14,5. Fil. 2,16.
12. Atyámfiai, kérlek titeket, legyetek
olyanok, mint én, mert én is olyanná
lettem, mint ti. Semmivel sem bántotta−
tok meg engem. rész 6,14.
13. Tudjátok pedig, hogy testem erőt−
lenségében hirdettem néktek az Evan−
géliumot először. Róm. 10,15. 1Kor. 2,3.
14. És megkísértetvén testemben,
nem vetettetek meg, sem nem utáltatok
meg engem, hanem úgy fogadtatok,
mint Istennek angyalát, mint Krisztus
Jézust. Ján. 13,20. 2Kor. 5,20.
15. Hová lett tehát a ti boldogságotok?
Mert bizonyságot teszek néktek, hogy
ti, ha lehetséges lett volna, szemeiteket
kivájván, nékem adtátok volna.
16. Hát ellenségetek lettem azzal,
hogy megmondtam néktek az igazat?
17. Némelyek nem jó szándékkal buz−
gólkodnak érettetek, hanem el akarnak
titeket szakítani tőlem, hogy azután
értük buzgólkodjatok. Róm. 10,2.
18. Szép dolog pedig fáradozni a jóban
mindenkor, és nem csupán akkor, ha
köztetek vagyok. Fil. 2,12. Jel. 3,19.
19. Gyermekeim! kiket ismét fájda−
lommal szülök, míglen kiábrázolódik
bennetek a Krisztus. Róm. 8,26. 1Kor. 4,15.
20. Szeretnék pedig most köztetek
jelen lenni és változtatni a hangomon;
mert bizonytalanságban vagyok felőle−
tek. 1Kor. 4,21. 1Thess. 2,17. 18.
21. Mondjátok meg nékem, akik a
törvény alatt akartok lenni: nem hall−
játok−é a törvényt? Róm. 6,14. 7,6.
22. Mert meg van írva, hogy Ábra−
hámnak két fia volt: egyik a szolgálótól,
másik a szabad asszonytól.
1Móz. 16,15. 21,2. Róm. 9,7. 8.
23. De a szolgálótól való test szerint
született; a szabad asszonytól való pe−
dig az ígéret által. 1Móz. 18,10. Róm. 10,8.
24. Ezek egy példázat képei: mert
ezek az asszonyok a két szövetség;
az egyik a Sínai hegyről való és szolga−
ságra szül, ez Hágár. Róm. 8,15. Zsid. 2,15.
25. Mert Hágár a Sínai hegyet jel−
képezi Arábiában, amely hasonlatos a
mostani Jeruzsálemhez, mert gyerme−
keivel együtt szolgasorban él.
26. A szabad asszony azonban a
mennyei Jeruzsálemet jelképezi, ez
mindnyájunk anyja, Ésa. 2,2.
Róm. 6,14. 18. Zsid. 12,22. Jel. 3,12. 21,2.
27. Mert meg van írva: Örvendj te
meddő, ki nem szülsz; ujjongj és kiálts,
ki nem vajúdol; mert sokkal több az
elhagyottnak magzatja, mint akinek
férje vagyon. Ésa. 54,1.
28. Mi pedig, atyámfiai, Izsák sze−
rint, ígéretnek gyermekei vagyunk.
29. De ahogy akkor a test szerint
született üldözte a Szellem szerint valót,
úgy van most is. Róm. 4,16. 1Thess. 2,14.
30. De mit mond az Írás? Űzd ki a
szolgálót és az ő fiát; mert a szolgáló fia
nem örököl a szabad asszony fiával.
Ján. 8,35. Róm. 4,3. 8,16. 17. 11,2. Jak. 4,5.
31. Annakokáért, atyámfiai, nem a
szolgálónak, hanem a szabadnak gyer−
mekei vagyunk. Ján. 1,12. 13. 8,36. 1Ján. 3,1. 2.

widescreen_st.valentine_day_004707_.jpg

A szeretet által munkálkodó hit

1. Annakokáért álljatok meg a szabad−
ságban, melyre minket Krisztus
megszabadított, és ne hajtsátok maga−
tokat ismét szolgaság igájába.
Ján. 8,32. Csel. 15,10. Róm. 8,2. 2Kor. 3,17.
2. Ímé, én Pál mondom néktek, hogy
ha körülmetélkedtek, Krisztus néktek
semmit sem használ. Csel. 15,1. Róm. 2,25.
3. Bizonyságot teszek pedig ismét
minden embernek aki körülmetélke−
dik, hogy köteles az egész törvényt
megtartani. rész 3,10. 5Móz. 27,26. Jak. 2,10.
4. Ti, akik a törvény által akartok
megigazulni, elszakadtatok Krisztus−
tól, a kegyelemből pedig kiestetek.
5. Mert mi a Szellem által, hitből
várjuk a megigazulás reménységét.
6. Mert Krisztus Jézusban sem a
körülmetélkedés nem ér semmit, sem
a körülmetéletlenség, hanem a szere−
tet által munkálkodó hit. Ján. 15,9.
Róm. 5,5. 8,39. 13,8−−10. 2Kor. 5,7. 21. Jak. 2,18.
7. Jól futottatok; kicsoda gátolt meg
titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az
igazságnak? 1Kor. 9,24. Kol. 3,11. 1Thess. 1,3.
8. Ez a hitetés nem attól van, aki tite−
ket hív. rész 1,10. 2Kor. 5,11. 2Thess. 2,14.
9. Kis kovász az egész tésztát megke−
leszti. Mát. 13,33. 16,6−−12. 1Kor. 5,6. 15,33.
10. Bízom bennetek az Úrban, hogy ti
sem lesztek más értelemben; aki azon−
ban titeket megzavar, hordozni fogja az
ítéletet, bárki legyen is az. 2Kor. 8,22. 10,6.
11. Én pedig atyámfiai, ha még min−
dig a körülmetélést hirdetem, miért
üldöznek mégis? Akkor megszűnt a
kereszt botránya. Róm. 9,32. 33. 1Kor. 1,23.
12. Bárcsak ki is metszetnék magukat
azok, akik titeket megzavarnak.
13. Mert ti szabadságra hivattatok
atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy
ne legyen a testnek, hanem szeretettel
szolgáljatok egymásnak. 1Pét. 2,16.
14. Mert az egész törvény ez egy
Igében teljesedik be: Szeresd feleba−
rátodat, mint tenmagadat. 3Móz. 19,18.
Mát. 22,36−−40. Róm. 13,8−−10. Jak. 2,8.
15. Ha pedig egymást marjátok és
faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel
ne emésszétek. Jak. 3,14−−16. 4,1−−3. 1Ján. 4,8.
16. Mondom pedig, szellem szerint
járjatok, és a testnek kívánságát véghez
ne vigyétek. Róm. 6,12. 7,15. 23. 8,1. 14.
17. Mert a test a szellem ellen töreke−
dik, a szellem pedig a test ellen; ezek
pedig egymással ellenkeznek, hogy ne
azokat cselekedjétek, amiket akartok.
Róm. 7,15. 23.
18. Ha azonban a Szellem vezet tite−
ket, nem vagytok a törvény alatt.
rész 4,5. Róm. 6,14. 15.
19. A testnek cselekedetei pedig nyil−
vánvalók, melyek ezek: házasságtörés,
paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.
20. Bálványimádás, varázslás, ellensé−
geskedések, versengések, gyűlölködé−
sek, harag, patvarkodások, visszavoná−
sok, pártütések, Róm. 7,5. 8,3.
21. Irigységek, gyilkosságok, részeg−
ségek, dobzódások és ezekhez hason−
lók: melyekről előre mondom néktek,
amiképpen már ezelőtt is mondottam,
hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten
országának örökösei nem lesznek.
Ján. 3,3. 1Kor. 3,3. Jak. 3,14. Jel. 22,15.
22. De a Szellem gyümölcse: sze−
retet, öröm, békesség, béketűrés,
szívesség, jóság, hűség, szelídség,
mértékletesség. Ján. 15,2. Jak. 3,17.
23. Az ilyenek ellen nincs törvény.
24. Akik pedig Krisztuséi, a testet
megfeszítették indulataival és kívánsá−
gaival együtt. 1Kor. 13,7. Kol. 3,9.
25. Ha Szellem szerint élünk, Szellem
szerint is járjunk. Ján. 4,24. Róm. 1,9. 8,14.
26. Ne legyünk hiú dicsőségkívánók,
egymást ingerlők, egymásra irigykedők.

jesus2.jpg

A Krisztus törvényének betöltése

1. Atyámfiai, még ha előfogja is az em−
bert valami bűn, ti, akik szellemiek
vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd−
ségnek szellemével, ügyelvén magadra,
hogy meg ne kísértessél te magad is.
1Kor. 2,13. 15. 2Thess. 3,15. Jak. 5,19. Jel. 3,17.
2. Egymás terhét hordozzátok, és
így töltsétek be a Krisztus törvényét.
3. Mert ha valaki azt véli, hogy ő vala−
mi, holott semmi, önmagát csalja meg.
4. Minden ember pedig az ő maga
cselekedetét vizsgálja meg, és akkor
csakis önmagára nézve lesz dicsekvése
és nem másra nézve. Róm. 12,2. 2Kor. 13,5.
5. Mert ki−ki a maga terhét hordozza.
6. Aki pedig az Igére (Rhema) taníttatik,
közölje minden javát tanítójával. Róm. 15,27.
7. Ne tévelyegjetek, Isten nem csú−
foltatik meg; mert amit vet az ember,
azt is fogja aratni. Luk. 16,25. 1Kor. 6,9.
8. Mert aki vet az ő testének, a test−
ből arat veszedelmet; aki pedig vet a
Szellemnek, a Szellemből arat örök
életet. Ján. 6,27. Róm. 6,22. 1Kor. 15,58.
9. A jótéteményben pedig meg ne res−
tüljünk, mert a maga idejében aratunk
majd, ha el nem lankadunk. 2Thess. 3,13.
10. Annakokáért míg időnk van,
cselekedjünk jót mindenkivel, de
leginkább hitünk házanépével.

Óvás a tévtanításoktól

11. Látjátok, mekkora betűkkel írok
néktek a saját kezemmel! Ef. 2,19. 20.
12. Akik testre szépek szeretnének
lenni, azok kényszerítenek titeket a
körülmetélkedésre; csak azért, hogy a
Krisztus keresztjéért ne üldözzék őket.
vers 15. Mát. 6,5. Fil. 3,18.
13. Mert maguk a körülmetéltek sem
tartják meg a törvényt; hanem azért
akarják, hogy ti körülmetélkedjetek,
hogy a ti testetekkel dicsekedhessenek.
14. Nékem pedig ne legyen másban
dicsekedésem, hanem a mi Urunk
Jézus Krisztus keresztjében, aki által
nékem megfeszíttetett a világ, és én
is a világnak. Róm. 2,26. 29. 1Kor. 7,19.
15. Mert Krisztus Jézusban sem a
körülmetélkedés, sem a körülmeté−
letlenség nem használ semmit, ha−
nem az új teremtés. 2Kor. 5,17. Jak. 1,18.
16. És akik e szabály szerint élnek,
békesség és irgalmasság azokon, és az
Istennek Izraelén. Zsolt. 125,5. Róm. 15,9.
17. Ennekutána senki nékem bántá−
somra ne legyen; mert én az Úr Jézus−
nak jegyeit viselem az én testemen.
2Kor. 11,23−−27. Kol. 1,24.
18. A mi Urunk Jézus Krisztusnak
kegyelme legyen a ti szellemetekkel,
atyámfiai! Ámen. Róm. 16,20.

ÁMEN.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 49
Tegnapi: 184
Heti: 49
Havi: 3 893
Össz.: 872 028

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 85. Pál levele Galatákhoz 2009.02.28.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »