Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

JÁNOS APOSTOLNAK MENNYEI
JELENÉSEKRŐL VALÓ KÖNYVE

1-4. FEJEZET

Jézus Krisztus kijelentése

revelation1.jpg

1 Jézus Krisztus kijelentése, amelyet
adott néki az Isten, hogy megmu−
tassa az Ő szolgáinak, amiknek meg
kell lenniük hamar; Ő pedig elküldvén
azt az Ő angyala által, megjelenté az Ő
szolgájának Jánosnak, rész 22,6. Ján. 12,49.
2. Aki bizonyságot tett az Isten beszé−
déről és Jézus Krisztus bizonyságtételé−
ről, mindenről, amit látott.
Ján. 15,27. 1Kor. 1,6. 1Ján. 1,1.
3. Boldog, aki olvassa, és akik hall−
gatják e prófétálásnak beszédeit, és
megtartják azokat, amelyek megírattak
abban; mert az idő közel van.
rész 22,7. 10. Luk. 11,28. Jak. 5,8. 1Ján. 2,5.

Kegyelem és békesség
a hét gyülekezetnek

4. János a hét gyülekezetnek, amely
Ázsiában van: Kegyelem néktek és
békesség attól, aki van, aki volt és
aki eljövendő; és a hét Szellemtől,
amely az Ő királyiszéke előtt van,

rész 3,1. 4,5. 5,6. Ésa. 11,2. 43,13.
Zak. 3,9. Ján. 8,58. 17,5. Kol. 1,17. Jak. 1,17.
5. És a Jézus Krisztustól, aki a hű
tanúbizonyság, a halottak közül az
elsőszülött, és a föld királyainak feje−
delme. Annak, aki minket szeretett,
és megmosott bennünket a mi bű−
neinkből az Ő vére által,

Zsolt. 89,27. Ján. 8,14. 13,34. Csel. 20,28.
Ef. 1,20. Kol. 1,18. 20. Zsid. 9,14. 10,19. 1Ján. 1,7.
6. És tett minket királyokká és
papokká az Ő Istenének és Atyjának:
néki legyen dicsőség és hatalom
mind örökkön örökké! Ámen.

rész 5,10. 17,14. 20,6. 2Móz. 19,6. 1Pét. 2,9.
7. Ímé, eljön a felhőkkel; és minden
szem meglátja Őt, még akik Őt által−
szegezték is; és siratja Őt e földnek
minden nemzetsége. Úgy van. Ámen.
rész 4,1. Dán. 7,13. Zak. 12,10.
Mát. 24,30. Ján. 19,37. 1Thess. 1,10. 4,16. 17. 5,9.
8. Én vagyok az Alfa és az Omega,
kezdet és vég, ezt mondja az Úr, aki van
és aki volt és aki eljövendő, a Minden−
ható. rész 21,6. 22,13. Ésa. 41,4.

A megdicsőült Krisztus megjelenése

johnisle.jpg

9. Én János, aki néktek atyátokfia is
vagyok, társatok is a Jézus Krisztusban,
az üldöztetésben, a királyságban és
kitartásban; a szigeten voltam, amely
Pátmosznak neveztetik, az Isten Igéjé−
ért és a Jézus Krisztus bizonyságtéte−
léért. Róm. 8,17.
10. Szellemben voltam ott az Úrnak
napján, és hallék hátam megett nagy
szót, mint egy trombitáét,
Ján. 20,26. Csel. 10,10. 1Kor. 16,2.

7_church.jpg
11. Amely ezt mondta: Én vagyok az
Alfa és az Omega, az első és utolsó; és:
Amit látsz, írd meg könyvben, és küldd
el a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában
van, Efézusban, Szmirnában, Pergá−
mumban, Thiatirában, Szárdiszban,
Filadelfiában és Laodiceában.

12. Megfordulék azért, hogy lássam
a szót, amely velem beszélt; megfordul−
ván pedig, láttam hét arany gyertyatar−
tót; Zak. 4,2.
13. És a hét gyertyatartó között
hasonlót az ember Fiához, bokáig érő
ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel
körülövezve. rész 2,1. 15,6. Dán. 7,13. 10,5.

14. Az Ő feje pedig és a haja fehér volt,
mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a
szemei olyanok, mint a tűzláng;
rész 2,18. 19,12. Dán. 7,9.
15. És a lábai hasonlók voltak az izzó
fényű érchez, mintha kemencében
tüzesedtek volna meg; a szava pedig
olyan, mint a sok vizek zúgása.
Ezék. 1,7. 43,2.
16. A jobb kezében pedig hét csillag
volt, és a szájából kétélű éles kard jött
ki; és az Ő orcája, mint a nap, amikor
fénylik az ő erejében.
Ésa. 49,2. Csel. 26,13. Ef. 6,17. Zsid. 4,12.

A hét csillag és hét gyertyatartó titka

lamblamp.jpg

17. Mikor pedig láttam Őt, leestem
az Ő lábaihoz, mint egy holt. És reám
veté az Ő jobb kezét, mondván nékem:
Ne félj; én vagyok az első és az utol−
só,
Ésa. 44,6. 48,12. Ezék. 1,28. Dán. 8,18. 10,10.
18. És az élő; pedig halott voltam,
és ímé, élek örökkön örökké Ámen,
és nálam vannak a pokolnak és a
halálnak kulcsai.
rész 4,9. 20,1. Zsolt. 68,20.
Mát. 28,18. Róm. 6,9. Kol. 1,13. 2,15. Zsid. 2,14.
19. Írd meg, amiket láttál és amik
vannak és amik ezek után lesznek:
20. A hét csillag titkát, amelyet láttál
az én jobb kezemben, és a hét arany
gyertyatartót. A hét csillag a hét gyüle−
kezet angyala, és amely hét gyertya−
tartót láttál, az hét gyülekezet.
Zak. 4,2. Mal. 2,7. Mát. 5,15. Fil. 2,15.

Krisztus szavai az efézusi
gyülekezethez és felvigyázójához

revelation2.jpg

2 Az efézusbeli gyülekezet angya−
lának írd meg: Ezeket mondja az,
aki az Ő jobb kezében tartja a hét
csillagot, aki jár a hét arany gyertya−
tartó között:
rész 1,13. 16. 20.
2. Tudom a te dolgaidat, a te fárado−
zásodat és állhatatosságodat, és hogy
a gonoszokat nem szenvedheted, és
megkísértetted azokat, akik apostolok−
nak mondják magukat, holott nem
azok, és hazugoknak találtad őket;
Zsolt. 1,6. 2Kor. 11,13. 2Pét. 2,1. 1Ján. 4,1.
3. És terhet viseltél, és állhatatos
vagy, és az én nevemért fáradoztál és
nem fáradtál el. Gal. 6,9. Zsid. 12,3. 5.
4. De az a mondásom ellened, hogy
az első szeretetedet elhagytad.
5. Emlékezzél meg azért, honnét estél
ki, és térj meg, és az előbbi cselekede−
teket cselekedd; ha pedig nem, hamar
eljövök ellened, és a te gyertyatartódat
kimozdítom helyéből, ha meg nem
térsz. Mát. 21,41.
6. De az megvan benned, hogy a ni−
kolaiták cselekedeteit gyűlölöd, ame−
lyeket én is gyűlölök.
7. Akinek van füle, hallja, mit mond
a Szellem a gyülekezeteknek. A győze−
delmesnek enni adok az élet fájáról,
amely az Isten paradicsomának kö−
zepette van.
rész 13,9. 22,2. 14. 1Móz. 2,9. 3,22.

Krisztus szavai a smirnai
gyülekezethez és felvigyázójához

8. A smirnabeli gyülekezet angyalá−
nak pedig írd meg: Ezt mondja az első
és utolsó, aki halott volt és él:
rész 1,8.
9. Tudom a te dolgaidat és nyomorú−
ságodat és szegénységedet, de gazdag
vagy; és azoknak káromkodását, akik
azt mondják, hogy ők zsidók, és nem
azok, hanem a sátán zsinagógája.
10. Semmit ne félj azoktól, amiket
szenvedned kell: Ímé, a sátán közületek
egynéhányat a tömlöcbe fog vetni, hogy
megpróbáltassatok; és lesz tíz napig va−
ló nyomorúságtok. Légy hű mind−halá−
lig, és néked adom az életnek koro−
náját.
Ésa. 41,10. 11. Mát. 10,22. Jak. 1,12.
11. Akinek van füle, hallja, mit mond
a Szellem a gyülekezeteknek. Aki győz,
annak nem árt a második halál.

rész 13,9. 20,14.

Krisztus szavai a pergámumi
gyülekezethez és felvigyázójához

12. A pergámumbeli gyülekezet an−
gyalának írd meg: Ezt mondja az,
akinél a kétélű éles kard van:
rész 1,16. Józs. 5,13. Ef. 6,17. Zsid. 4,12.
13. Tudom a te dolgaidat, és hogy hol
lakol, ahol a sátán királyiszéke van;
és az én nevemet megtartod, és az én
hitemet nem tagadtad meg Antipás−
nak, az én hű bizonyságomnak napjai−
ban sem, akit megöltek nálatok, ahol
a sátán lakik.
14. De van valami kevés panaszom
ellened, mert vannak ott nálad, akik
a Bálám tanítását tartják, aki Bálákot
tanította, hogy vessen botránykövet az
Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálvány−
áldozatokból, és paráználkodjanak.
4Móz. 25,1. 31,16. Mik. 6,5.
Csel. 5,29. 1Kor. 10,20. 2Pét. 2,15. Júd. 11.
15. Így vannak nálad is, akik a nikolai−
ták tanítását tartják, amit gyűlölök.
16. Térj meg: ha pedig nem, ellened
megyek hamar, és vívok azok ellen
számnak kardjával. rész 19,15.
Ésa. 11,4. Ef. 6,17. 2Thess. 2,8. Zsid. 4,12.
17. Akinek van füle hallja, mit mond
a Szellem a gyülekezeteknek. A győze−
delmesnek enni adok az elrejtett
mannából, és adok annak fehér
kövecskét, és a kövecskén új írott
nevet, amelyet senki nem ismer,
csak az, aki kapja.
Ésa. 56,5. 62,2. 65,15.

Krisztus szavai a thiatirabeli
gyülekezethez és felvigyázójához

18. A thiatirabeli gyülekezet angyalá−
nak pedig írd meg: Ezt mondja az Isten
Fia, akinek szemei olyanok, mint a
tűzláng, és akinek lábai hasonlók
az ízzó fényű érchez:
rész 1,14. 15.
19. Tudom a te dolgaidat, és szerete−
tedet, szolgálatodat, és hitedet és kitar−
tásodat, és hogy a te utolsó cselekedete−
id többek az elsőknél.
20. De van valami kevés panaszom
ellened, mert megengeded amaz asz−
szonynak, Jézabelnek, aki magát pró−
fétának mondja, hogy tanítson és el−
hitesse az én szolgáimat, hogy paráz−
nálkodjanak és a bálványáldozatokból
egyenek. 1Kir. 16,31. 21,25. Róm. 2,4.
21. Adtam néki időt is, hogy megtérjen
az ő paráználkodásából; és nem tért meg.
22. Ímé, én ágyba vetem őt, és azokat,
akik vele paráználkodnak, nagy nyomo−
rúságba, ha meg nem térnek az ő csele−
kedeteikből.
23. És az ő fiait megölöm halállal; és
megtudják a gyülekezetek mind, hogy
én vagyok a vesék és szívek vizsgálója;
és mindeniteknek megfizetek a ti csele−
kedeteitek szerint. 1Sám. 16,7. Zsolt. 7,9.
Mát. 16,27. Ján. 2,24. Csel. 1,24. Róm. 8,27.
24. Néktek pedig azt mondom és
mind a többi thiatirabelieknek is, akik−
nél nincs e tanítás, és akik nem ismerik
a sátán mélységeit, amint ők nevezik:
nem vetek reátok más terhet,
Csel. 15,28. 2Kor. 2,11.
25. Hanem ami nálatok van, azt
tartsátok meg addig, amíg eljövök.

Mát. 19,28. Luk. 22,29.
26. És aki győz, és aki mindvégig
megőrzi az én cselekedeteimet, an−
nak hatalmat adok a pogányokon;

rész 3,21. 20,4. Ján. 6,29. 1Kor. 6,3.
27. És uralkodik rajtuk vasvessző−
vel, mint a fazekas edényei széttöret−
nek; amiképpen én is vettem az én
Atyámtól:
rész 19,15. Zsolt. 2,8. 9. Dán. 7,22.
28. És adom annak a hajnalcsilla−
got.
rész 22,16. 2Pét. 1,19.
29. Akinek van füle, hallja, mit mond
a Szellem a gyülekezeteknek.

Krisztus szavai a sárdisbeli
gyülekezethez és felvigyázójához

3 A sárdisbeli gyülekezet angyalának
is írd meg: Ezt mondja az, akinél
van az isteni hét Szellem és a hét
csillag:
Tudom a te dolgaidat, hogy az a
neved, hogy élsz, és halott vagy. rész 1,16.
2. Vigyázz, és erősítsd meg a többie−
ket, akik halófélben vannak; mert nem
találtam a te cselekedeteidet Isten előtt
teljeseknek.
3. Megemlékezzél azért, hogyan vet−
ted és hallottad;
és tartsd meg, és térj
meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elme−
gyek hozzád, mint a tolvaj, és nem
tudod, mely órában megyek hozzád.
Mát. 24,42. Luk. 12,39. Ef. 2,8−−10.
4. De van Sárdisban egy kevés neved,
azoké, akik nem fertőztették meg a
ruháikat: és fehérben fognak velem
járni; mert méltók arra. Csel. 1,15. Júd. 23.
5. Aki győz, az fehér ruhákba öltö−
zik; és nem törlöm ki annak nevét
az élet könyvéből, és vallást teszek
annak nevéről az én Atyám előtt és
az Ő angyalai előtt.
rész 21,27.
2Móz. 32,32. Zsolt. 69,28. Mát. 10,32. Fil. 4,3.
6. Akinek van füle hallja, mit mond
a Szellem a gyülekezeteknek. rész 1,18.
Ésa. 59,21. Mát. 13,16. 16,19.
Ján. 14,16. Zsid. 7,26. 1Ján. 5,20.

Krisztus szavai a filadelfiai
gyülekezethez és felvigyázójához

7. A filadelfiabeli gyülekezet angyalá−
nak is írd meg: Ezt mondja a Szent,
az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van,
aki megnyitja és senki be nem zárja,
és bezárja és senki meg nem nyitja:

Ésa. 6,3. 22,22. 45,2.
8. Tudom a te dolgaidat, ímé adtam
elődbe egy nyitott ajtót, amelyet sen−
ki be nem zárhat; hogy kevés erőd
van, és megtartottad az én beszédemet,
és nem tagadtad meg az én nevemet.

9. Ímé, én adok a sátán zsinagógá−
jából, azok közül, akik zsidóknak
mondják magukat és nem azok, hanem
hazudnak; ímé, megteszem azt, hogy
azok eljöjjenek és leboruljanak a te lába−
id előtt, és megtudják, hogy én szeret−
telek téged.

rész 2,9. Ésa. 45,14. 49,23. 60,14.
10. Mivel megtartottad az én állhata−
tosságra intő beszédemet, én is meg−
tartalak téged a megpróbáltatás ide−
jén,
amely az egész világra eljön, hogy
megpróbálja e föld lakosait.
1Thess. 1,10. 4,17. 5,9. 2Pét. 2,9.
11. Ímé, eljövök hamar: tartsd meg
ami nálad van, hogy senki el ne
vegye a te koronádat.
rész 2,10. 25. Fil. 4,5.

image001.jpg

12. Aki győz, oszloppá teszem azt
az én Istenemnek templomában, és
többé onnét ki nem jön; és felírom
reá az én Istenemnek nevét, és az
én Istenem városának nevét, az új
Jeruzsálemét, amely az égből száll
alá az én Istenemtől, és az én új
nevemet.
rész 2,17. 14,1. 21,2. 10. 22,4. 6.
1Kir. 7,21. Zsolt. 23,6. Gal. 2,9. 4,26. Zsid. 12,22.
13. Akinek van füle hallja, mit mond
a Szellem a gyülekezeteknek.

Krisztus szavai a laodiceai
gyülekezethez és felvigyázójához

14. A laodiceabeli gyülekezet angyalá−
nak is írd meg: Ezt mondja az Ámen,
a hű és igaz bizonyság, az Isten te−
remtésének kezdete:
rész 1,5. 3,7. 19,11.
Zsolt. 89,27. Ésa. 55,4. 65,16. Ján. 1,1.
2Kor. 1,20. Kol. 1,15. Zsid. 2,10. 1Ján. 5,20.
15. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem
hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg
volnál, vagy hév.
16. Így mivel langymeleg vagy, sem
hideg, sem hév, kivetlek téged az én
számból.
17. Mivel ezt mondod: Gazdag va−
gyok, és meggazdagodtam, és semmire
nincs szükségem; és nem tudod, hogy
te vagy a nyomorult, és a nyavalyás, és
szegény, és vak, és mezítelen: 1Kor. 4,8.
18. Azt tanácslom néked, hogy végy
tőlem tűzben megpróbált aranyat,
hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat,
hogy öltözeted legyen;
és ne láttassék
ki a te mezítelenségednek rútsága;
és szemgyógyító írral kend meg a te
szemeidet, hogy láss.

Ésa. 55,1. Mát. 13,16. 44. 25,9. 2Kor. 5,3.
19. Akiket én szeretek, megfeddem
és megfenyítem; légy buzgóságos azért,
és térj meg. Zsid. 12,6. Jak. 1,12.

revelation_3_20.jpg

20. Ímé, az ajtó előtt állok és zörge−
tek; ha valaki meghallja az én szómat
és megnyitja az ajtót, bemegyek ah−
hoz és vele vacsorálok, és ő énvelem.

Én. 5,2. Ésa. 1,18. Luk. 12,37. Ján. 14,23.
21. Aki győz, megadom annak, hogy
az én királyiszékembe üljön velem,
amint én is győztem és ültem az én
Atyámmal az Ő királyiszékében.

Mát. 19,28.
22. Akinek van füle hallja, mit mond
a Szellem a gyülekezeteknek.
rész 2,26. 1Kor. 6,2. 2Tim. 2,12.

Isten felséges voltának jelenése

opendoor.jpg

4 Ezek után látám, és ímé egy meg−
nyílt ajtó volt a mennyben, és az el−
ső szó, amelyet mint egy velem beszélő
trombitának szavát hallék, ezt mondta:
Jöjj fel ide, és megmutatom néked,
amiknek meg kell lenni ezután.

rész 1,10. Ezék. 1,1. 1Thess. 4,16. 17.
2. És azonnal elragadtatám Szellem−
ben: és ímé, egy királyiszék volt letéve
a mennyben, és üle valaki a királyiszék−
ben; Ésa. 6,1. Jer. 17,12. Ezék. 1,26. 10,1. Dán. 7,9.
3. És aki üle, tekintetére nézve ha−
sonló volt a jáspis és sárdius kőhöz;
és a királyiszék körül szivárvány volt,
látszatra smaragdhoz hasonló. Ezék. 1,28.
4. És a királyiszék körül huszonnégy
királyiszék volt; és a királyiszékekben
látám ülni a huszonnégy vént fehér
ruhákba öltözve: és a fejükön arany−
koronák valának. rész 11,16.
5. A királyiszékből pedig villámlások
és mennydörgések és szózatok jöttek
ki. És hét tűzlámpás égett a királyi−
szék előtt, amely az Istennek hét
Szelleme;
rész 1,4. Ésa. 11,2. Ezék. 1,13. Zak. 4,2.
6. És a királyiszék előtt üvegtenger
volt, hasonló a kristályhoz; és a királyi−
szék közepette és a királyiszék körül
négy élőlény, szemekkel teljesek elől
és hátul. rész 15,2. Ezék. 1,5.
7. És az első élőlény hasonló volt
az oroszlánhoz, és a második élőlény
hasonló a borjúhoz, és a harmadik
élőlénynek olyan orcája volt, mint egy
embernek, és a negyedik élőlény ha−
sonló volt a repülő sashoz. Ezék. 10,14.

throne.jpg

8. És a négy élőlény, amelyek közül
mindeniknek hat−hat szárnya vala, kö−
röskörül és belül teljes vala szemekkel;
és meg nem szűnik vala nappal és éjjel
ezt mondani: Szent, szent, szent az
Úr, a mindenható Isten, aki volt és
aki van és aki eljövendő.
Ésa. 6,2. 3.
9. És mikor az élőlények dicsőséget,
tisztességet és hálát adnak annak, aki a
királyiszékben ül, annak, aki örökkön
örökké él,
10. Leesik a huszonnégy vén az előtt,
aki a királyiszékben ül, és imádja azt,
aki örökkön örökké él, és az ő koronáit
a királyiszék elé teszi, mondván:

11. Méltó vagy Uram, hogy végy
dicsőséget, és tisztességet és erőt;
mert Te teremtettél mindent, és a Te
akaratodért vannak és teremttettek.

rész 1,6. 5,12. Kol. 1,16.

ÁMEN.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 42
Tegnapi: 184
Heti: 42
Havi: 3 886
Össz.: 872 021

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 86. Jelenések Könyve 1-4. 2009.03.01.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »